გიორგი ქავთარაძის პუბლიკაციათა ნუსხა

 

 

1. არქეოლოგიის საფუძვლების პროგრამა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის არქეოლოგიის კათედრა. თბილისი: თსუ- გამომცემლობა, 1972 (თანაავტორი).

 

2. ცენტრალური ანატოლიის ადრებრინჯაოს ხანის პირველი ფაზის ქრონოლოგიის საკითხისათვის, – ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია (მუშაობის გეგმა, მოხსენებათა მოკლე შინაარსი, თეზისები). ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი. თბილისი, 1973, გვ. 10-11. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/35625719/

 

4. К вопросу о взаимоотношении раннебронзовых культур центральной Анатолии и северного Кавказа, – Всесоюзная научная конференция: Античные, византийские и местные традиции в странах восточного Черноморья (Май, 1975 г.). Тезисы докладов. Тбилиси, 1975. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/35628497/

 

5. დავარქვათ “იბერია”, – ლელო, 31.08.1975, .173 (5463), გვ. 3. (თანაავტორი).

 

6. “ოქროს ვერძის” პრიზისთვის, – ლელო, 25.01.1976, . 17 (5567) გვ. 2. (თანაავტორი).

 

7. ლელო – ერთი სპორტული ტერმინის გამო, – ახალგაზრდა კომუნისტი, 24.04.1976, .48 (9422). (თანაავტორი).

 

8. ცენტრალური ანატოლიისა და ჩრდილო-დასავლეთ კავკასიის ურთიერთობის საკითხისათვის ადრებრინჯაოს ხანაში, – არქეოლოგია, კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტინისტიკა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, 183, თბილისი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1978, გვ. 5-19 (რეზიუმე რუსულ და ინგლისურ ენებზე). უე 01647. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/34800545/

 

9. ”სამეფო აკლდამების” სოციოლოგიური ინტერპრეტაციისათვის, – მასალები საქართველოსა და კავკასიის არქეოლოგიისათვის, VII, თბილისი, გამომცემლობა ”მეცნიერება”, 1979, გვ. 83-92 (რეზიუმე რუსულ ენაზე). 10602/M 607 (06)-79/171-78. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/35249508/

 

10. საქართველოს არქეოლოგია (ბიბლიოგრაფია), – მასალები საქართველოსა და კავკასიის არქეოლოგიისათვის, VII, თბილისი, გამომცემლობა ”მეცნიერება”, 1979, გვ. 101-116 (თანაავტორი). 10602/M 607 (06)-79/171-78. (თანაავტორი).

 

11. კიდევ ერთხელ გუნდების სახელწოდებათა შესახებ, – ლელო, 1979. (თანაავტორი).

 

12. ტრიბუნები და მწვანე მინდვრები (ლე-ლო, ლე-ლო, სა-ქარ-თვე-ლო!), – ლენინელი, 33-34 (1115-16), 23.11.1979, გვ. 6. (თანაავტორი).

 

13. ზოგიერთი მინოსური სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის, – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დაარსების მე-40 წლისთავისადმი მიძღვნილი თბილისის ახალგაზრდა მეცნიერთა საიუბილეო კონფერენცია. თბილისი, 1981. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/35628979/

 

14. Хронология археологических культур Грузии эпохи энеолита и бронзы. Автореферат диссертация на соискание ученой степени кандитата исторических наук. Тбилиси, 1981, 30 с.

 

15. საქართველოს ენეოლით-ბრინჯაოს ხანის არქეოლოგიური კულტურების ქრონოლოგია ახალი მონაცემების შუქზე. თბილისი, გამომცემლობა ”მეცნიერება”, 1981, 172 გვ., VIII ტაბ. (რეზიუმე რუსულ და ინგლისურ ენებზე). K 10602/M 607 (06)-81 232-81

 

16. ცენტრალური და აღმოსავლეთ ანატოლია ძვ. . V-III ათასწლეულებში (არქეოლოგიური მონაცემების მიხედვით). თბილისი, გამომცემლობა ”მეცნიერება”, 1982, 183 გვ. 10602/M 607 (06)-82 228-82.

 

17. К хронологии эпохи энеолита и бронзы Грузии. Тбилиси, Издательство "Мецниереба", 1983, 156 с. K 10602/M607(06)-83 228-82. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/2443603/

 

18. ცენტრალურ ანატოლიაში ხეთური ტომების გამოჩენის საკითხისათვის, – საქართველოს არქეოლოგიის საკითხები, III. თბილისი, გამომცემლობა ”მეცნიერება”, 1985 გვ. 3-21 (რეზიუმე რუსულ ენაზე). 0507000000/M607(06)-85 255-84. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/35109197/

 

19. ანატოლიაში ქართველურ ტომთა განსახლების საკითხისათვის. თბილისი, გამომცემლობა ”მეცნიერება”, 1985, 196 გვ. 0505010000/M607(06)-85 228-82. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/2443500/

 

20. Некоторые вопросы хронологии Грузии эпохи энеолита-ранней бронзы, – Кавказ в системе палеометаллических культур Евразии. Материалы I симпозиума – "Кавказ и Юго-Восточная Европа в эпоху раннего металла" (Телави-Сигнахи 1983). Тбилиси, Издательство "Мецниереба", 1987, с. 10-16. K 0507000000/M 607(06)-87 257-87. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/2536292/

 

21. დავიბრუნოთ „თბილისის დრო“, – ახალგაზრდა კომუნისტი, 21.02.1989, გვ. 6. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/33877848/

 

22. შეცდომა უნდა გასწორდეს, – კომუნისტი, 05.03.1989, გვ. 4.

 

23. პროვინციალიზმი – უგულვებელყოფა იქნება, – ლელო, .49 (10218), 13.03.1990, გვ. 3.

 

24. ორბი, – ლელო, 09.1991.

 

25. Вопросы этнической истории Кавказа и Анатолии и проблема хронологии и периодизации (VI-I тысячелетия до н.э.). Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук в форме научного доклада. Тбилиси, 1992, 60 с., 2 табл.

 

26. ადრეული ლითონების ხანის კავკასიის არქეოლოგიური კულტურების ქრონოლოგია და მისი მნიშვნელობა აღმოსავლეთ ევროპისა და წინა აზიის საერთო ქრონოლოგიური სისტემის დაფუძნებაში, – საქართველო და გარე სამყარო, 1. კონფერენციის თეზისები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი. თბილისი, 1993.

 

27. ამიერკავკასიისა და პალესტინის არქეოლოგიურ კულტურათა ურთიერთმიმართების შესახებ (ძვ. . III-I ათასწლელებში), – საქართველო და გარე სამყარო, 2. კონფერენციის თეზისები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი. თბილისი, 1994.

28. The Importance of Metallurgical Data for the Formation of Central Transcaucasian Chronology, – International Symposium on the Beginnings of Metallurgy, Bochum, 26-28 April 1995. Summaries. A. Hauptmann & E. Pernicka (eds.). Bochum, 1995.

29. ამიერკავკასიისა და პალესტინის მოსახლეობის ურთიერთობანი (ძვ. . III-I ათასწლელები), – საქართველოს ებრაელთა ისტორია, საქართველო-პალესტინისა და ქართულ-ებრაული ურთიერთობანი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისები. თბილისი, 1996, გვ. 32-33. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/35628815/

30. The Interrelationship between the Transcaucasian and Anatolian Populations by the Data of the Greek and Latin Literary Sources, – The Thracian World at the Crossroads of Civilisations. Reports and Summaries. The 7th International Congress of Thracology.  P. Roman (ed.). Bucharest: the Romanian Institute of Thracology, 1996.

31. კავკასიის კარიბ. თვალსაზრისი, – საქართველოს რესპუბლიკა, 05.09.1996, .179. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/17444414/

32. Probleme der historischen Geographie Anatoliens und Transkaukasiens im ersten Jahrtausend v. Chr. (Caucasica I), – Orbis Terrarum, Internationale Zeitschrift fόr Historische Geographie der Alten Welt, 2, 1996. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1996, 191-216. ISSN 1385-285X. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/2443769/  – პარალელური ბმული, იხ.: http://kavtaradze.wetpaint.com/page/Probleme+der+historisches+Geographie+Anatoliens+%26+Transkaukasiens

33. The Interrelationship between the Transcaucasian and Anatolian Populations by the Data of the Greek and Latin Literary Sources, – The Thracian World at the Crossroads of Civilisations. Proceedings of the Seventh International Congress of Thracology (Constanţa-Mangalia-Tulcea, 20-26 May 1996). Edited by P. Roman in collabration with S. Diamandi and M. Alexianu. Bucharest: the Romanian Institute of Thracology and the Publishing House Vavila Edinf SRL, 1997, pp. 352-361. ISBN 973-98334-0-3. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/2449273/  – პარალელური ბმული, იხ.: http://kavtaradze.wetpaint.com/page/Transcaucasian+%26+Anatolian+Populations

 

34. საქართველო და კავკასიონი (საქართველოს სახელმწიფოებრივი კონცეპციისათვის), – მნათობი, 3-4, გვ. 147-163, 5, გვ. 103-121, 1997. თბილისი: გამომცემლობა “სამშობლო”, 1997. ინდექსი 76125. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/17443523/

 

35. გოგლა ახლოდან… წელთა სიშორიდან... (ლიტერატურულ-მემუარული ნარკვევი), – მნათობი, 7, 1997. თბილისი: გამომცემლობა “სამშობლო”, 1997, გვ. 107-118. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/17482668/

 

36. მეფის ქანდაკების შესახებ (ინტერვიუ), – დილის გაზეთი, 20.06.1998.

 

37. Где находится статуя Гагика первого? – Свободная Грузия, № 225 (21446), 26.08.1998, გვ. 3.

 

38. მეფე გაგიკის ქანდაკების დაკარგული ნარჩენები ნაპოვნი იქნა, – ვრასტანი, 77-78 (14623-24), 26.09.1998, გვ. 5 (სომხურ ენაზე).

 

39. მესხეთი – გოგლას წინაპართა ძველი აკვანი, – ლიტერატურული მესხეთი, 1 (იანვარი), 1999, გვ. 7.

 

40. The Importance of Metallurgical Data for the Formation of Central Transcaucasian Chronology, – The Beginnings of Metallurgy. Proceedings of the International Conference "The Beginnings of Metallurgy", Bochum 1995. Edited by A. Hauptmann, E. Pernicka, Th. Rehren and U. Yalηin. Der Anschnitt, Zeitschrift fόr Kunst und Kultur im Bergbau, Beiheft 9. Verφffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum, Nr. 84. Bochum: Deutsche Bergbau-Museum, 1999, pp. 67-101. ISBN 3-921533-63-5. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/2446499/  – პარალელური ბმული, იხ.: http://kavtaradze.wetpaint.com/page/The+Importance+of+Metallurgical+Data

 

41. The Circumpontic Area and Its Implication in Ethno-Cultural History of the Ancient World, – Azerbaijan in the Agelong Multilateral Cultural Intercommunications. Summary and Reports of the Fourth Baku International Symposium. R. Rajabov (ed.). Independent Union of Azerbaijanists, Unocal Khazar Ltd., Academy of Science of Azerbaijan. Baku: Nasir, 1999, pp. 246-250.

 

42. . The Problem of the Identification of the Mysterious Statue from the Erzerum Museum, – Caucasica, the Journal of Caucasian Studies, vol. 3. Tbilisi Ivane Javakhishvili State University, Tbilisi: Tbilisi University Press, 1999, pp. 59-66, figs. 1-10. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/2536648/

 

43. გოგლას ერთი ლექსის ადრესატის ვინაობისათვის, – ლიტერატურული მესხეთი, 5 (17), მაისი, 2000, გვ. 2.

 

44. გოგლა ახლოდან… წელთა სიშორიდან... (ლიტერატურულ-მემუარული ნარკვევი), – გიორგი ლეონიძე. საქართველოს ცრემლები. ლექსები. შედგენილი ნესტან ლეონიძის მიერ. პატარძეულის გიორგი ლეონიძის სახლ-მუზეუმის გამოცემები, 1. თბილისი, 2000, გვ. 686-705.

 

45. По поводу рецензии М. В. Андреевой, – Амирани, Вестник Международного Кавказологического Научно-исследовательского Общественного Института,  вып. III. Mнреаль-Тбилиси, 2000, с. 5-33. (რეზიუმე ქართულ ენაზე). ISSN 1512-0449. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/2535923/

 

46. Some Problems of the Interrelation of Caucasian and Anatolian Bronze Age Cultures, – Quaderni di Archeologia Universitΰ di Messina 1 (1), 2000. In memoria di Luigi Bernabς Brea. Messina: Rubbettino, 2001, pp. 107-123. ISBN 88-7284-862-8. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/2443904/ – პარალელური ბმული, იხ.: http://kavtaradze.wetpaint.com/page/The+Caucasian+%26+Anatolian+Bronze+Age+Cultures

 

47. Georgian Chronicles and the raison d'θtre of the Iberian Kingdom (Caucasica II), – Orbis Terrarum, Journal of Historical Geography of the Ancient World 6, 2000. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2001, pp. 177-237. ISSN 1375-285X. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/2448859/ – პარალელური ბმული, იხ.: http://kavtaradze.wetpaint.com/page/Georgian+Chronicles+and+the+raison+d'κtre+of+the+Iberian+Kingdom

     

48. სამი ფურცელი ანატოლიური დღიურიდან, – ლიტერატურული საქართველო, 2001 წლის 2-8 და 9-15 ნოემბერი, №№ 44-45 (3356-3357). ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/17463595/

 

49. გოგლას შესახებ, – გიორგი ლეონიძე. რჩეული ლექსები, სონეტები, ავტობიოგრაფია, მოგონებები, წერილები მისი პოეზიის შესახებ. რედაქტორ-შემდგენელი თამარ ბარბაქაძე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. თბილისი: გამომცემლობა “საარი”, 2001, გვ. 127-132.

50. პოეტის მეუღლე – ეფემია გედევანიშვილი - გოგლას ზოგიერთი ლექსის ადრესატი, – ლიტერატურული მესხეთი, 2001, 1.

 

51. ინტერვიუ, – გაზ. ქობულეთი, 2001 წლის 30 სექტემბერი.

 

52. Two Transcaucasian Ethnonyms of the Anatolian Origin, – Caucasian and Near-Eastern Studies, dedicated to Professor N. Khazaradze on Her Seventieth Birthday. Tbilisi: Mematiane, 2001, pp. 39-58 (with a Georgian summary). 53/2001. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/2449306/ – პარალელური ბმული, იხ.: http://kavtaradze.wetpaint.com/page/Two+Transcaucasian+Ethnonyms+of+Anatolian+Origin

 

53. Die frόhesten Metallobjekte Zentral-Transkaukasien, – Georgien - Schδtze aus dem Land des Goldenen Vlies (Katalog). I. Gambashidze, A. Hauptmann, R. Slotta und ά.Yalηin ( Hrsg.). Bochum: Deutsche Bergbau-Museum, 2001, S. 136-141. ISBN 3-921533-84-8. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/2449296/ – პარალელური ბმული, იხ.: http://kavtaradze.wetpaint.com/page/Die+frόhesten+Metallobjekte+in+Zentral-Transkaukasien

 

54. An Attempt to Interpret Some Anatolian and Caucasian Ethnonyms of the Classical Sources, – Sprache und Kultur # 3 (Staatliche Ilia Tschawtschawadse Universitaet Tbilisi fόr Sprache und Kultur Institut zur Erforschung des westlichen Denkens). Tbilisi, 2002, pp. 68-83. ISSN 1512-1364X. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/2449326/ – პარალელური ბმული, იხ.: http://kavtaradze.wetpaint.com/page/Anatolian+%26+Caucasian+Ethnonyms

 

55. ლიტერატურულ-მემუარული ნარკვევი, – ლექსნი თქმულნი გიორგი ლეონიძისა. შედგენილი ნესტან ლეონიძის მიერ. ბათუმი: .. “გამომცემლობა აჭარა”, 2002, გვ. 539-561.

 

56. პოეტის მეუღლე – ეფემია გედევანიშვილი – გოგლას ზოგიერთი ლექსის ადრესატი, – ლექსნი თქმულნი გიორგი ლეონიძისა. ბათუმი: .. “გამომცემლობა აჭარა”, 2002, გვ. 562-566.

 

57. ძველი აღმოსავლეთი და ქართველთა წარმომავლობა (რეცენზია გრიგოლ გიორგაძის წიგნზე ”უძველესი ახლოაღმოსავლური ეთნოსები და ქართველთა წარმომავლობა”), – ენა და კულტურა, # 4. თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დასავლური აზროვნების კვლევის ინსტიტუტი. თბილისი: ლოგოსი, 2003, გვ. 96-99 ISSN 1512-1364X. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/24504723/

 

58. Errata, – Orbis Terrarum, Internationale Zeitschrift fόr Historische Geographie der Alten Welt, 7, 2001. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2003, pp. 223-224.

 

59. იბერიის სამეფოს “არსებობის არსი” ძველი საისტორიო წყაროების მიხედვით, – მნათობი (მწერლობა, მეცნიერება, ხელოვნება), 7-8. თბილისი, გამომცემლობა “სანი”, 2003, გვ. 94-154. ISSN 0132-599 X; ინდექსი 76125. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/33607813/

 

60. კავკასიისა და ანატოლიის ადრეული ბრინჯაოს ხანის კულტურების ურთიერთმიმართების ზოგიერთი საკითხი, – კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული, XI. ეძღვნება ქალბატონ მერი ინაძეს დაბადების 75 წლისთავის აღსანიშნავად. თბილისი: გამომცემლობა “მემატიანე”, 2004, გვ. 50-96 (რეზიუმე ინგლისურ ენაზე). 116/2004. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/17677813/

 

61. ინტერვიუ, – ახალი ჟურნალი, 2004 წლის 9-15 აგვისტო, 32 (56), გვ. 52-53 (ინტერვიუ აიღო ირმა ვარსიმაშვილმა).

 

62. The Chronology of the Caucasus during the Early Metal Age: Observations from Central Trans-Caucasus, – A View from the Highlands. Archaeological Studies in Honour of Charles Burney. Edited by Antonio Sagona. (Ancient Near Eastern Studies, Supplement 12). Leuven: Peeters, 2004, pp. 539-556. ISBN 90-429-1352-5. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/2449260/ – პარალელური ბმული, იხ.: http://kavtaradze.wetpaint.com/page/Observations+from+Central+Trans-Caucasus

 

63. შუაგული ამიერკავკასია – ფორპოსტი თუ პლაცდარმი თანამედროვე გეოპოლიტიკურ თამაშებში? ისტორიული პერსპექტივიდან, – ლიტერატურული საქართველო, 3-9 სექტემბერი, 2004 ., # 35 (3503), გვ. 2-3. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/17475300/

 

64. ინსტრუქცია: როგორ დავაღწიოთ თავი მტაცებელ ცხოველებს (გეოპოლიტიკური ეტიუდი), – ლიტერატურული საქართველო, 8-14 ოქტომბერი, 2004 ., # 40 (3508), გვ. 3-4 და 15-21 ოქტომბერი, 2004 ., # 41 (3509), გვ. 3. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/17476644/

 

65. ვინ არის ჩორეხის პროტოტიპი? – კალმასობა, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტისა და ქართველ მწერალთა სალიტერატურო-სამეცნიერო გაზეთი, # 8 (82), 2004, გვ. 9. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/17482285/

 

66. ინტერვიუ, – აჭარა, 2005 წლის 20 ოქტომბერი (ინტერვიუ აიღო ნუგზარ ჟორდანიამ).

 

67. დაიაენი/დიაუხის ქვეყანა და ქართული სახელმწიფოებრივი ტრადიცია, – მოსე ჯანაშვილის დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია. მოხსენებების მოკლე შინაარსები. თბილისი, 2005 წლის 30 მაისი-2 ივნისი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივანე ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. თბილისი: გამომცემლობა “მემატიანე”, 2005, გვ. 13-18. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/17694522/

 

68. გოგლა - ჩორეხის პროტოტიპი? – გიორგი ლეონიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი IV და V რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (მოხსენებათა მოკლე შინაარსები). პატარძეულის გიორგი ლეონიძის სახლ-მუზეუმის გამოცემები, 3. პატარძეული - თბილისი: გამომცემლობა “უნივერსალი”, 2005, გვ. 24-25. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/35668406/

 

69. გიორგი ლეონიძე და საქართველოს თავისუფლება, – გიორგი ლეონიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი IV და V რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (მოხსენებათა მოკლე შინაარსები). პატარძეულის გიორგი ლეონიძის სახლ-მუზეუმის გამოცემები, 3. პატარძეული - თბილისი: გამომცემლობა “უნივერსალი”, 2005, გვ. 26. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/35668406/

 

70. ტაოხთა უძველესი ქვეყანა და ქართული სახელმწიფოებრიობის საწყისები, – ენა და კულტურა, # 5-6. თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი: ლოგოსი, 2005, გვ. 92-114 (რეზიუმე ინგლისურ ენაზე). ISSN 1512-1364X. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/17666369/

 

71. დაიაენი/დიაუხის ქვეყნის უძველესი ”სამეფო ქალაქის” ლოკალიზაციისათვის, – ქართული მემკვიდრეობა, . IX. ქუთაისი: გამომცემლობა “ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, 2005, გვ. 371-381 (რეზიუმე ინგლისურ ენაზე). ISSN 1512-09-53. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/17692918/

 

72. Caucasian Georgia - A Bridgehead or a Stronghold of the Modern Geopolitical Games. A Look from the Historical Perspective, – Amirani, Journal of the International Caucasological Research Institute, XIV-XV, Montrιal - Tbilisi, 2006, pp. 134-140 (with a Georgian summary). ISSN 1512-0449. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/2643084/ – პარალელური ბმული, იხ.: http://kavtaradze.wetpaint.com/page/Caucasian+Georgia

 

73. პალესტინის, ანატოლიისა და ამიერკავკასიის ადრეული ბრინჯაოს ხანის კულტურათა ქრონოლოგიური ურთიერთმიმართების საკითხისათვის, – . ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის შრომები, IV. თბილისი, 2006, გვ. 107-126 (რეზიუმე ინგლისურ ენაზე). IBN 99940-866-7-7. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/17690502/

 

74. კართაგენელები და კავკასია, – ლიტერატურული საქართველო, 15 სექტემბერი, 2006 ., # 32 (3596). . ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/33881850/

 

75. საქართველოს სახელმწიფოებრივი  განვითარების საკითხები (ადრეული ხანიდან). იბერიულ-კავკასიური  საერთაშორისო  სამეცნიერო  ცენტრი. კავკასიოლოგიური სერია, II. თბილისი: "უნივერსალი", 2006, 245გვ. ISBN 99940-61-85-2. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/2413126/ – პარალელური ბმული, იხ.: http://kavtaradze.wetpaint.com/page/The+Problems+of+State+Development+of+Georgia

 

76. Диаохи – Древнейшие государственные объединения (Грузия), В кн.: Православная Энциклопедия, т. XIII. Москва, 2006 (соавтор). ელ-ვერსიები, იხ.: http://www.scribd.com/doc/33883474/ და http://www.pravenc.ru/text/168205.html

 

77. სამხრეთ-დასავლეთი ამიერკავკასიის ისტორიული გეოგრაფიის ზოგიერთი საკითხი, – შოთა მესხია 90 – საიუბილეო კრებული მიძღვნილი შოთა მესხიას დაბადების 90 წლისთავისადმი. მთავარი რედაქტორი: როინ მეტრეველი, შემდგენელ-რედაქტორი: ნათელა ვაჩნაძე. თბილისი: გამომცემლობა “ნეკერი” 2006, გვ. 394-411. ISBN 978-99940-910-6-5. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/17592623/

 

78. სოლოლაკის ადგილმდებარეობისათვის, – ქართველური მემკვიდრეობა, X. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი: გამომცემლობა ”ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2006, გვ. 310-319. ISSN 1512-09-53. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/17376446/

 

79. ტაოს უძველესი ციხე-ქალაქების ადგილმდებარეობის გამო, – კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული, XII. ეძღვნება პროფესორ მანანა ხიდაშელის დაბადების 70 წლისთავს. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. თბილისი, 2006, გვ. 86-108, ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/17404580/

 

80. გზისგამკვალავი. სპარტაკ ჟვანია. შემდგენელ-რედაქტორი: თამაზ ფიფია. თბილისი, 2006, გვ. 29-30. ელ-ვერსია, იხ.:

 

81. იბერიულ-კავკასიური საერთაშორისო სამეცნიერო-სასწავლო ცენტრის თვალსაზრისი, – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მომავლისათვის. თბილისი: გამომცემლობა “უნივერსალი”, 2006, გვ. 5-10.

 

82. ჟურნალ “ოლეს” რედაქციას, – ჟურნალი: ოლე, მწერალთა ასოციაცია “ლიტერატურული კახეთის” გამოცემა, 2007, 1 (10). თელავი, 2007, გვ. 2

 

83. კართაგენელთა შესახებ ძველი ამიერკავკასიული ცნობების ინტერპრეტაციისათვის, – თამარ გამსახურდია 70 - საიუბილეო კრებული მიძღვნილია თამარ გამსახურდიას ნათელი ხსოვნისადმი: მშვენიერება მოსილი სევდით. მთავარი რედაქტორი - როინ მეტრეველი, შემდგენელი და რედაქტორი - ნათელა ვაჩნაძე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტი. თბილისი: გამომცემლობა “ნეკერი”, 2007, გვ. 75-85, 395, 412. ISBN 978-99940-986-8-2. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/17682379/

 

84. The Problem of Interpretation of Ancient Gem from Paris, – Materials of the First International Congress of Caucasiologists. Tbilisi Ivane Javakhishvili State University; Arnold Chikobava Institute of Linguistics. Editor-in-Chief: V. Shengelia. Tbilisi: Publishing House “Universal”, 2007, pp. 272-273. ISBN 978-9941-12-048-0. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/2536384/

 

85. ლეონიძე და საქართველოს თავისუფლების იდეა, – ლიტერატურული მესხეთი, 10 (118), ოქტომბერი, 2008 წელი, გვ. 14. ისტორიულ-ლიტერატურული ნარკვევი. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/9342158/

 

86. კავკასია და ”კართაგენელები”, – კრებული: იბერია-კოლხეთი, საქართველოს კლასიკური და ადრემედიევური პერიოდის არქეოლოგიურ-ისტორიული მკვლევარი, 4. მთ. რედაქტორი: . გამყრელიძე. თბილისი, 2008, გვ. 112-119, 208-210, ტაბ. 199 (რეზიუმე ინგლისურ ენაზე). ISSN 1512-4207. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/9522209/

 

87. იბერიის სამეფოს წარმართული პანთეონის საკითხისათვის, – ქართველური მემკვიდრეობა, . XII. ქუთაისი: გამომცემლობა ”ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, 2008, გვ. 346-350. ISSN 1512-09-53. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/24321708

 

88. გიორგი ლეონიძის მიერ დანახული საქართველოს ისტორიის ზოგიერთი ფურცელი (პლატონ იოსელიანის შემოქმედების მიხედვით), – კრებული: ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი, XI. თბილისი, 2009, გვ. 278-283. ISSN 1512-2727. თანაავტორი. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/33892447/

 

89. კავკასიონის გეოპოლიტიკური როლი ისტორიული პერსპექტივიდან, – კრებული: საქართველოში არსებული კონფლიქტები და მშვიდობის პერსპექტივები. საქართველოს საპატრიარქო და კონრად ადენაუერის ფონდი. თბილისი: გამომცემლობა ”კალამუსი”, 2009, გვ. 280-285. ISBN 2345632456. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/19204629/

 

90. სამხედრო საქმე ძველ აღმოსავლეთში. მეომრის ბიბლიოთეკა 9. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო და სსიპ ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. თბილისი: საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის ტოპოგრაფიული სამმართველოს კარტოგრაფიული განყოფილების სტამბა, 2009, 96 გვ. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/34115143/

 

91. წარმართული იბერიის ღვთაებათა არსისათვის, კრებული: კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული, XIII. ეძღვნება გიორგი მელიქიშვილის ნათელ ხსოვნას, რედაქტორები: . ტატიშვილი, . ხვედელიძე, . გორდეზიანი. თბილისი: პროგრამა ”ლოგოსი”, 2009, გვ. 113-139. ISBN 978-9941-401-54-1. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/19201056/

 

92. ინტერვიუ – რა ელის თურქეთში ქართულ სოფლებს და ძეგლებს? – ეკა ბუჩუკური, გაზ. საქართველო XXI, 13-19 ივლისი, 2009 წელი, გვ. 10. იხ. ელექტრული ვერსია: http://www.scribd.com/doc/24325723/

 

93. ინტერვიუ – ვეფხისტყაოსნის ყველაზე ადრინდელი ხელნაწერი შესაძლოა თურქეთში ინახებოდეს, – ეკა ბუჩუკური, გაზ. საქართველო XXI, 0031, 5 ოქტომბერი, 2009 წელი, ორშაბათი, გვ. 1, 17. იხ. ელექტრული ვერსია: http://www.scribd.com/doc/24327540/

 

94. ინტერვიუ – როგორ ”გადაიქცა” მეფის ქანდაკება ერზერუმულ ფრაგმენტად, – ეკა ბუჩუკური, გაზ. საქართველო XXI, 0034, 26 ოქტომბერი – 1 ნოემბერი, 2009 წელი, ორშაბათი, გვ. 15, 21. იხ. ელექტრული ვერსია: http://www.scribd.com/doc/24299269/

 

95. The Geopolitical Role of the Caucasus Mountains from the Historical Perspective, in: Causes of War – Prospects of Peace. Patriarchate of Georgian Orthodox Church & Konrad-Adenauer-Foundation. Tbilisi: Printed by CGS ltd, 2009, pp. 214-218. ISBN 2345632456. იხ. ელ-ვერსია:  http://www.scribd.com/doc/24299269/

 

96. ტერმინ "არიან-ქართლის" განმარტებისათვის, – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ქუთაისური საუბრები, XII. სიმპოზიუმის სამუშაო პროგრამა და წარმოდგენილ მოხსენებათა მასალები. ქუთაისი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2009, გვ. 70-74. ელ-ვერსია, იხ.:  http://www.scribd.com/doc/24322255/

 

97. ქართველმა მკვლევარმა თურქეთში “ვეფხისტყაოსნის” უძველესი ხელნაწერი აღმოაჩინა?! – მაკა ბუაჩიძე, გაზ. ქართული სიტყვა, 14 (25), 21-27 აპრილი, 2010 წელი, გვ, 10. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/33887385/

 

98. ანატოლია-კავკასიის მიჯნის ძველი ისტორიის ზოგიერთი საკითხი, – სამეცნიერო პარადიგმები. კრებული ეძღვნება პროფესორ ნათელა ვაჩნაძეს. თბილისი: გამომცემლობა ”მერიდიანი”, 2009, გვ. 98–137. 763-764. ISBN 978-9941-10-222-6. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/34160104/

 

99. არიან-ქართლის საკითხისათვის, – ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები, . IX. თბილისი, 2009, გვ. 29-55. ISSN 1987-6564. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/33682539/

 

100. “არიან-ქართლი” – მითი თუ რეალობა? – საქართველოში წიგნის ბეჭდვის 300 წლისთავისადმი მიძღვნილი ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ქუთაისი, 15-16 ოქტომბერი, 2009 წელი. ქუთაისი, 2009, გვ. 284-292. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/43794726/

 

101. ერთი საგაზეთო წერილის შესახებ, – ”საქართველოს რესპუბლიკა”, #4304; 2010 წლის 30 დეკემბერი. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/46218281/

 

102. სად მდებარეობდა თავდაპირველად მცხეთა და რას უნდა ნიშნავდეს მისი სახელწოდება?, – ”საქართველოს რესპუბლიკა”, 2011 წლის 9 ივლისი,  ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/60135746/

 

103. Значимость даннных эпохи палеометалла Кавказа для разработки единой восточноевропейско-ближневосточной хронологической системы, – Археология, Этнология, Фолклористика Кавказа. Тбилиси: "Меридиани", 2011, сс. 133-137.  ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/66984187/

 

104. უძველესი ტაო ისტორიულ-გეოგრაფიული თვალსაზრისით, – ლინგვო-კულტუროლოგიური ძიებანი; პირველი საერთაშორისო კონფერენცია ლინგვოკულტუროლოგიასა და ანთროპოლოგიაში, . II. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართველი ხალხის სოციოკულტურული ანთროპოლოგიისა და ეთნოლინგვისტური კვლევის საერთაშორისო ცენტრი. ბათუმი: გამომცემლობა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, 2011, გვ. 133-143. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/72488910/

 

105. მცხეთის უძველესი ადგილმდებარეობისა და სახელწოდების საკითხისათვის, – ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები, . X-XI, 2010-2011. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. თბილისი, 2012, გვ. 49-60. ISSN 1987-6564. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/100678253/

 

106. ინტერვიუ – გოგლა ლეონიძის ცხოვრების უცნობი დეტალები, ნანა ფიცხელაური – "ყველა სიახლე", 2012 წლის 2 ივნისი. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/100696781

 

107. საქართველო, კავკასიონი და გეოპოლიტიკა, – წარსული და თანამედროვეობა, – მარი ბროსე – 210. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. რედ.: ლია ახალაძე, ბეჟან ხორავა, კახა კვაშილავა. თბილისი: გამომცემლობა ”მერიდიანი”, 2012, გვ. 41-59. ISBN 978-9941-10-684-2. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/124156962/

 

108. The Commendatory Foreword, – Vazha Kiknadze. The Eurasian State of Georgia in the Fourteenth Century (the Mongol Era and Its End). Lewiston/Queenston/Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2013, pp. i-vi. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/125773716/

 

109. An Attempt at Dating the Starting Point of the Kura-Araxes Culture, – At the Northern Frontier of Near Eastern Archaeology: Recent Research on Caucasia and Anatolia in the Bronze Age. Universita Ca'Foscari Venezia. Humboldt Kolleg International Conference, Venice, 9-11/01/2013. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/140863132/

 

110. The Relationship between the Caucasus and the Middle East during the “Pre-Kura-Araxes” Period. In: Problems of Maykop Culture in the Context of Caucasian-Anatolian Relations (Proceedings of the International Archaeological Symposium). Tbilisi: Publishing House “Meridiani”, 2013, pp. 192-205. ISBN 978-9941-10-748-1. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.geocities.ws/komblema/may.htm

 

111. Transcaucasia and the Problem of the Uruk Cultural Phenomenon. In: Scripta, Essays in Honour of Veli Sevin – A Life Immersed in Archaeology. Editor: A. Φzfırat. Istanbul: Ege Yayınları, 2014, pp. 13-20. ISBN 978-605-4701-47-6.  ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/238343909/

 

112. ტერმინ „ქართლის” არსისა და წარმომავლობის საკითხისათვის, – ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები, . XII-XIII, 2012/2013. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. თბილისი, 2014, გვ. 50-63. ISSN 1987-6564. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/240056478/

 

113. On the Importance of the Caucasian Chronology for the Foundation of the Common Near Eastern – East European Chronological System, – The Proceedings of the Institute of History and Ethnology, vol. XII-XIII, 2012/2013. Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology of the Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Tbilisi, 2014, pp. 23-45. ISSN 1987-6564. ელ-ვერსია, იხ.: http://www.scribd.com/doc/240057276/

 

 

 

ქავთარაძის ნაშრომები არასრული მონაცემებით ციტირებულია 320 სამეცნიერო პუბლიკაციაში, მათგან 95 მითითება საინტერნეტო ქსელშია (2012 წლის 8 ივლისის მონაცემების მიხედვით), იხ. http://www.geocities.ws/komblege/List_of_References.htm

 

 

 

გიორგი ქავთარაძე

 

17.09.2014

 

 

 

Back:

 

http://www.geocities.ws/komblege/index.html

 

&

http://www.scribd.com/kavta

 

&

http://kavtaradze.wikifoundry.com/