Ahmed Hulûsi
 

RİSALELER -1-

Allah Dostlarının seçkinlerinden, tasavvuf erbabının zirve isimlerinden olan Şeyhu'l Ekber Muhyiddin ibn. (k.s.) hazretlerinin Haydarabad'da 1948 yılında yayınlanmış 29 küçük kitabçıklardan/risaleden oluşan, çok derin tasavvufi manâlar ihtiva eden bu eserini Türkçeye tercüme ettirerek yayınlamayı Kitsan Yayınevi olarak bizlere nasib eden Rabbimize ne kadar şükretsek azdır.


0 TL

Yeni Çıktı , 332 SayfaAhmed Hulûsi'de Kavramlar D

Din, tümüyle komplike bir "Sistem"dir!Dünün değil, yarının seslenişine muhatap olmak, her kişinin değil nasipli kişinin takdiridir!.

Dündekilere dünü anlatmak için yaratılmış olanlar vardır. Böylece kulluklarını eda ederler..

Bugünkülere dünü anlatmak için yaratılmış olanlar vardır!. Onlar da bu görevlerini ifa ederek kulluklarını yerine getirirler..

Biz bu ikisinden de değiliz!

Biz, bugünküleri yarına taşımakla, kulluğumuzu eda etmeye çalışan bir Allah kuluyuz!.

Ahmed Hulûsi Dİn'de para karşılığı yapılan herşey geçersizdir!
Hiçbir din adamı, hiçbir şeyh, hiçbir hoca, hiçbir müftü kurtarıcı ve mazeret olamaz!
Yaşadığımız hergün, her an "Din Günü"dür!
Dua, kerâmettir!
Dünyadaki tüm savaşımız, üzme ve üzülmemiz yalnızca 8.6 saniye için!
Düşündüğümüz herşey meleki boyutun sizde yansımasıdır!
Düşünce hızı, ışık hızının üzerindedir!
Düşünce boyutunda "Zaman" kavramı yoktur!
"Düşünme melekesi" nasıl gelişir?
Düşünsel bozukluk
Düşünsel arınma

Din, Dünya, Duygu ve Düşünce hakkında tüm evrensel gerçekleri bu kitapta okuyacaksınız.


4.500.000 TL

Yeni Çıktı , 314 SayfaAhmed Hulûsi'de Kavramlar C

Cennetin tüm esintileri ve Cehennemin tüm azap verici güçleri aynı anda insan beyinlerini etkilemektedir!
Güneş Dünyayı kuşatacak... Ve biz hâlâ ötelerde bir Cehennem arıyoruz!
Cehennem pusuda!.. Cehennemin pusuda bekleyen varlıkları ise “Zebâniler”!
Mümin, Sırat aşamasında Cehennemden kaçmayı başarır!
Cehennem hayatını meydana geitren ters etkilerden tek kurtulma şansı, bu Dünya yaşamıdır!
Insanın düşündüğü, hayal ettiği herşeyi gerçekleştirebildiği ortam... Işte, en alt sınırlarıyla Cennet hayatı!
Cennet boyutu, “Düşünce boyutu”dur, (Işık hızı boyutudur, nur boyutudur.) Bu boyutta varlık bir dalgaboyu şeklindedir!
“Ufo”lar (Uçan Daireler)
Uzaylılar kimler?
CENNET, CEHENNEM, UFOLAR, UZAYLILAR hakkında tüm evrensel gerçekleri bu kitapta okuyacaksınız!


4.500.000 TL

Yeni Çıktı , 550 SayfaAhmed Hulûsi'de Kavramlar B

BEYİN, BİLİNÇ, İNSANIN BOYUTLARI, BURÇLAR hakkında tüm evrensel gerçekleri bu kitapta okuyacaksınız!


4.500.000 TL

Yeni Çıktı , 550 SayfaAhmed Hulûsi'de Kavramlar A

İslam Dünyasında benzeri olmayan bu kitap serisi, geniş kapsamlı bir tasavvuf sözlüğü olup, tüm öğrenciler ve araştırmacılar için temel bir başvuru kaynağı olacaktır düşüncesindeyim.
Bu kitapta, Kurân ve Rasûlullah (A.S) açıklamalarına dayalı olarak “İslâm Düşünce ve Yaşam Sistemi’’ne ışık tutacak kavramların, evrensel bakış açısıyla açıklamalarını okuyacaksınız.
Tüm sorularınızın cevaplarını burada ilgili bölümde bulabilecek; bugüne kadar neleri yanlış algıladığınızı hayretle fark edecek; “Allah indindeki Din” olan İslâm’ı, Kurân ve Rasûlullah açıklamaları ışığında inceleyeceksiniz.
Asuman Bayrakçı


4.500.000 TL

Yeni Çıktı , 380 SayfaGiz'li Gülşen

Ya etraftan duyduklarınıza inanacaksınız ve sonuçlarına katlanacaksınız… Ya da kendiniz araştıracak ve doğruyu aklınızla değerlendireceksiniz…

<

6.500.000 TL

Yeni Çıktı , 199 SayfaMÂRİFETNÂME

«MÂRİFETNÂME», Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin ansiklopedik mahiyyetteki eseridir. Yazıldığı asırlara ışık tutan, günümüze kadar değerinden birşey kaybetmeksizin temel dini eserler arasında müstesna biryer işgal eden «MÂRİFETNÂME»nin irfan hayatımızda yer alması sevindirici bir olaydır.


10.000.000 TL

784 , 784 SayfaİNSÂN-I KÂMİL

Dünyâ'dan, Âhiret'e...
Mutlak Fezâ'dan... Zerrelere...
Arş'tan, Refref'e...
Sidre-i Müntebâ'dan;
Salsala-i Ceres'e...
Parlak yıldızlardan, kalblerin dileği olan;
Adn Cennet'ine...
Mülk'ten Melekût'e kadar olan;
Herşey BEN'im...
Ancak dikkat et!..
Bütün bunlara rağmen;
Mevlâsına tevbe ederek dönen;
Âciz... Kul da yine benim;
Fakîrim, bakîrim; hâdı (eğilen)im...
Zillet sâhibiyim ve günahların esîriyim.


10.000.000 TL

470 , 470 SayfaGÜLŞEN-İ RÂZ

«İSLÂM DİNİ»ni anlayamamış konunun taklit ve mecâzında kalmış beyinlerde şok etkisi yaparak; kabiliyeti olanları derin tefekküre yöneltecek olan GÜLŞEN-İ RÂZ kitabı tüm düşünebilen müslümanlara büyük bir Rahmet'tir.
Allah bu kitapta işaret edilen SIRLARA yakîn elde etmeyi ve hazmını nasip etmiş olsun...


5.000.000 TL

200 , 200 SayfaMEVÂKİ'UN NUCÛM

Ey aklı selîm sahibi ve güzel sıfatla ahlâkla süslenmiş dostum. Ben Mevâki'un Nucûm adlı risalemi doğruları araştıranlar, engin idrâk sahibi olanlar ilimde zirveye ulaşanlar ve içeceğini aynı safiyeden içenler veya içeceğini kafûr ve teslim ile karışık içenler, UHLET sahibi olmak isteyenler ve Rabbanî keşf, ilahî müşahede de vukuf sahibi olan Âlim ve Ârif'lerin huzuruna ulaştırmaya vesîle olmasını temenni ederek yazdım.
UHLET, ilimler ve ahlâkların sırlarına vakıf olup, o ilimle, ahlâk mucibince kendisine çeki düzen veren, Rabbanî terbiye ile yetişen Hakimler içindir. Bu risalenin nûr'unun şû'lelerini ve çiçeklerin güzelliklerini ancak ana, baba, yar, yarân ve vatanı terk ve Hakkın rızasını kullardan tecerrud edilmiş olarak taleb edenler elde edebilirler. Bu risâle böyle olan kimseler için bir rehberdir.
Yıldızlara mahsus mertebelerden her bir mevkî için mühürleyici ve mühürlenen, güzel tedbir alıcı yağmurlar vardır. Her mevkî için şerefli mefhumlar ve mühürlü olması gerekli olan yıldızların doğması kaçınılmaz bir gerçektir, her şeyin muayyen bir ömrü vardır. Ben bu risâleyi bunların idrâk edilmesi için yazdım.
Sırat-ı müstakîme insanları ulaştırmak ancak Hâdi olan Allah'a mahsustur. Öyle ise biz daima Allah'tan bizi İslâm üzerine dosdoğru kılmasını temenni ve niyâz ederiz. Allah bizlerin her birine ulaşılması güç olan hikmet ilmiyle ihsânda bulunsun.


5.000.000 TL

360 , 360 SayfaBESMELE'NİN ŞERHÎ

«Kul'dan sadır olan (açığa çıkan) «Bismillâh» HAKK'tan sadır olan "KÜN OL" mertebesinderdir...
Besmele'nin anlattığı Âdem'dır, şerhi de, sırr da «O»'dur...
O Âdem ki gâib illeri mağarasında gizli, hıfzedilmiş hazînelerin hâzînedarıdır...
Bu emîn hazînedâra Allahü Zü'l-Celâl Hazretleri Halifetullâh olabilmesi için sıfat ve mazhariyetlerini bahşetmişlerdir...
Zirâ o Halifetullâh HAK'tan başka bütün maişeti hattâ kendini de unutmuştır...»


10.000.000 TL

294 , 294 SayfaGAYB'IN DİLİ

«Mü'minin kalbine ilk defa hikmet yıldızı doğar, onu ilim ay'ı takip eder, onu da marifet güneşi. Hikmet yıdızı ile dünyaya, kamerin ziyası ile Uhra'ya marifet güneşiyle de Mevlâ'ya bakar...
Her veli bir peygamberin izindedir, ben de ceddim Hazret-î MUHAMMED (s.a.v.)'in izindeyim. Ben, meleklerin, insan ve cinlerin şeyhiyim. Güneş, bana selam vermedikçe doğamaz! Yıl, ay ve günler bana kendilerinde ne cereyan ettiğini saatı saatına bildirirler... Gözüm levh-i mahfuzda; orada olup bitenleri görebiliyorum. Ben size hir hüccetim. Resûlullah'ın yeryüzündeki vekiliyim...
ALLAH'dan birşey istediğiniz zaman, benim yüzü suyum hürmetine isteyiniz. Ey gulâm (hâdim) evliya derece derecedir. Velilik elbiseleri buradan dağılır. Hiç bir velî yoktur ki, meclisime uğramasın... Diriler cesedleri ile, ölüler de ruhları ile gelirler. Allah velileri, Allah'ın gizli dostlarıdırlar; mahremlerinden başka hiç kimse onlara nazar edemez!..
Kişi kendini zikre alıştırmazsa, ölüm döşeğinde iken onu hatırlaması ve söylemesi kendisine güç olur. Kişi mürşidsiz kendini terbiye etmeye kalkışırsa temelsiz bina kurmağa kalkışmış olur. Dünya meşgalelerle, âhiret korkunç hesaplarla dolu... Kul bu ikisi arasındadır; Ya cennete gider istikrar bulur, ya da cehenneme girip ızdırap çeker...»


10.000.000 TL

438 , 438 SayfaMEKTÛBÂT-I GEYLÂNÎ

Ey Aziz!..
Sırlar semâsının ufuklarından maârif güneşleri doğuncaya kadar bekle!..
Bil ki!.. O şems'in sırlar semâsı canibinden doğacak...
O şems doğduktan sonra da ziyâsıyla; kalbin sahraları nûr'a gark olacaktır...
Zira bu nûr'ların... ziyâların asıl mebşei...
«Yeryüzü Rabbinin nûruyla aydınlanır...» âyetin öz'lü manâsıdır...
Bu nûr'un nûruyla nûrlanacak olan salik; celâlet karanlığından kurtulacaktır...
Gönlü ruşen olacak, basiret perdesi aklın gözlerinden kaldırılacaktır...
Ve ÖZ'ünün derinliğinde saklı olan âlemleri seyre dalacaktır...
Bu öyle bir dalıştır ki...
Kalb gözünün cehâlet perdelerinden,
«İşte senden gaflet perdesini kaldırdık...» âyetinin sürmesiyle kurtuluşudur.
Ne büyük mutluluk... Ne büyük saadet...
Yeter ki o sürme bir kez göze çekilsin...
Artık o kalb mukaddes nûrların ziyâsından öyle kamaşacak...
Ki idrâkler âleminin iç gözleri kutsal nûr lemalarının müşahedesinden,
Hayretten hayrete düşerek, lâhûtî aşkın tesirinden aşk vadisine dalacaktır...
Allah cümlemizi bu kutsal vadiye daldırsın. AMİN


10.000.000 TL

366 , 366 SayfaŞEMSÜ'S-ŞÜMÛS

«EY SÂLİK BİL Kİ!..
TASAVVUF; Cenab-ı Hakk'ı zikretmekten alıkoyacak sebeplerden ve her türlü masivadan kalbi temizlemek ve arıtmaktır...
TASAVVUF EHLÎ; arif-î billah şu kimseye derler:
İsimleri ve sıfatlarıyla, Cenâb-ı Hakk'ı bilip «O»ndan gayrısını gönlünden atar...
Bütün hâl ve hareketlerinde ve her işinde kalbini yalnız Mevlâsına bağlar...
Kötü ve şerre taalluk eden huylarını temizler ve yerine iyi huylarını yerleştirmeye çalışır...
Bütün maksadı, dileği, yalnız Allah'tan mânevî zevk payını almak olur...
Nefs'in hevâ ü hevesinden ve şehvâni isteklerinden tamamen alakasını keser...
Bütün büyüklerin mümeyyiz vasfı; kendini terk, hatta terki de terktir... Onun için onlar yüksek fikirleri ihdas ederken, bunu kendilerine mal etmezler, edemezler...
Zira çok iyi bilirler ki; Söz ve Hîkmet onların değildir, HAKK'ındır...
Kendini HAKK'a adayan, HAK'tan gayrı birşey göremez!..»


10.000.000 TL

368 , 368 SayfaGÜLZAR-I SOFİYYE

Ey islam cemaati!.. Bize müjdeler vardır. Zira, bizim için ezelî inayetten yıkılmayan büyük bir rükun bulunmaktadır... Cenab-ı Hak, bizi Hakkın taatine çağıran Peygamberimizı Rasullerin en mükerremi diye tesmiye ettiyse biz de ümmetlerin en mükerremi olduk. Dolayısıyla bir kimseye; "Hangi millettensin?.." denilince; "Milleti MUHAMMEDİYİM" demesi icap eder.
Zahir'in de ki ve batınında ki necaseti gider!.. Sen öyle paklanmalısın ki; zat ve şahsiyyetin cihetinden sen, tasarruf cihetinden; «O» olmalısın... Bu sözümü iyi idrak eyle!.. Veli olmaya gayret et!.. Zira, Veli, ALLAH'ın ilâhi isimlerinden biridir. Kim ki bu ilâhi ismin tecellisine mazhar olursa ona Fenafillâh ve Bakabillâh Makamları verilir. Ve artık Arif namıyla namlanır ve tebeiyyet dolayısıyla nübüvet nurundan nurlanır. Bu nurun menbağı Hazreti MUHAMMED'dir. Hazreti Muhammed, fazilet güneşidir. Bütün peygamberler de yıldızlarıdır. Velîler de ışıklarını onlardan alırlar.
Bu bizim sözümüz TEVHÎD balıdır ki, Hazreti MUSTAFA'nın şeriat bağında bitmiştir. Şeriat, metîn sağlam bir duvardır... Ki adına şeriat hisarı denir. Tarikat da; o hisar da biten ağaç oldu. Ma'rifet; şeriat hisarında biten Tarikat adlı ağacın çiçekleridir... Hakikât de; o çiçeklerden meydana gelen meyvedir. Ki o meyvenin adı TEVHÎD'in sirridir... İşte o meyveden yiyebilen talihlilere yani Hidayet ehli, Arif denir ki onlar bu ilahi nimetten kendileri yedikleri gibi bir de o ilahi meyveyi rağbetlerine eriştirirler...
Ve dahi Cenabı Hak, beytleri fikrinden inşad eden ve onları fehm-ü fetanetle okuyan ve okutandan da razı olsun. Cenabı Hak, şu beytlerde ayb görüp de islah eden kimseden de razı olsun. AMİN


10.000.000 TL

544 , 544 SayfaKENZ-İ MAHFİ

Bütün harflerin sırları noktadan fehm' olunur...
İsimlerin sureti pek merhametli Rabb Teâlâ'da bilinir...
- Seni bilemedik...
Dedi; Resûllerin Hazreti Sultanı...
Nasıl..? Artık nasıl «Kühnü» ile HAK bilinir...
Zatını istersen Gayb Perdesine BAK!..
Bu Şehâdet Âleminde türlü sıfatla mevsuf olan «O»dur.
- İlim bir noktadır!..
Dedi... Ârif olanlar «O»na...
Cehiller... Gafiller... «O»nu çeşitli bölümlere sınıf sınıf ayırdılar...
Keşfe er!.. Ki, «O»nu tecellî ile bilesin...
Kısa akılla «O»na vukuf nasıl mümkün olur..?
Habbe-i Kalble bil zat noktasını Hakkı!..
Zira, başka kablar «O»nun ilmine dar gelir.
İhsan ALLAH-Ü Azimüşşân'ın.
Sonsuz hamd, «O» iyilik sahibine.
Medhe ve sena'ya hak sahibi... «O» sonsuz nimet verendir.
Hazineden çıkarıp izhâr etti... Gece karanlığımızı gündüz etti...
Elimezi o Kâdir Mevlâ aldı... Kudretle en yüce ilmi sundu...
Bunca yaratılmışlar «NÛN»dan oldu... Bin noktadan bin işaret etti.


5.000.000 TL

240 , 240 SayfaHİKMETLER VE SIRLAR

Güzel sözlerin, İslâm Dininde de önemli bir yeri vardır.
Güzel sözler demetinin özü, konsuu, dokusu, kokusu; HİKMET ve SIR doludur.
Sözlerin en güzeli Kur'ân'dır. Onu, bütünüyle Hadis-i Şerif'ler izler, sonra da kelâm-ı kibar gelir.
- Kelâm-ı Kibâr...
Olarak bilinen sözler, evliyanın sözleridir ki, Kur'ân'dan, hadis-i şeriften sonra üçüncü sırayı alır. ALLAH'a çağırırlar, ALLAH'ın Resûlü'ne çağırırlar, bu uğurda sözlerin güzelini söylerler. Zira evliyanın kana kana içtiği çeşme Yüce Yaradan'ın kelâm sıfatı KUR'AN ile Hazreti Muhammed Mustafa'nın kalbidir, ALLAH ona salât ve selâm eylesin.
Kur'ân hayat verir, can verir, zat merkezini, zat merkezini koruyan halkayı sarar. Bu sargıyı kat kat açmadan ne Peygambere, ne de ALLAH'a ulaşılır.
Bu nedenle evliya ilk uğrak yeridir, ilk duraktır... Hatta başvurulacak ilk makamdır. Arayan herşeyi onlarda bulur... Safayı da... Cefayı da...
İslâm Dini, katı kurallara bağlı, donuk, duruk bir din değildir, açıktır, akıcıdır.


5.000.000 TL

294 , 294 SayfaET TECRÎD FÎ KELİME'TÜT'TEVHÎD Risâlesi ve şerhî

Kelime-i Tevhid, «Lailâheillâllah» manasıyla beraber olduğu halde can ile cesed gibidir...
Nitekim cansız cesed ile menfaat olmadığı gibi, keza manası olmadığı halde yalnız kuru söz, kelime ile de menfaat olmaz.. OLAMAZ!..
Dolayısıyla...
Kelime-i Tevhid'i de yalnız lisan ile söylemekle bir menfaat sağlanmaz... SAĞLANAMAZ!..
Hidayet ve Saadet-i Ezeliyye'ye mazhar olan zevat-ı kiram, işbu Kelime-i Tevhidi, sureti ve manasını birlikte olarak alıpi suretiyle zahirlerini ve manasıyla dahi batınlarını ziynetlediler ise...
İmdi, o vakit kendileri için dünyanın ve ahiretin hayırlısı hasıl oldu.
Dolayısıyla lisan ile ikrarları sebebiyle İslâmiyetlerine hükm olundu...
Kalp ile tasdikleri cihetiyle, İndallah, ahiret sevabına nail oldular.
Ol vakit, kendilerinin ehl-i tasdik ve iman sahibi olduklarına Allahü zülcelâlin şahadeti artık zahir oldu.


5.000.000 TL

254 , 254 SayfaTUHFE'TÜS SEFERE

- LÂ İLÂHE İLLALLAH...
- Allah'tan başka ilâh yoktur...
- kelime-i tevhidi ile safiyetini bulupp, kendisinde bir parıldama hâsıl oldu mu? kiri, pası gider...
Dolayısiyle, öz âlemin nurları onda görünmeye başlar...
Ama bu görünüş, ondaki parlaklık kadar olur...
Bu, onda başlayan ilk haldir...
Önceleri şimşek çakışı, hafif yanıp sönen ışıklar gibi olur...
Sonraları yavaş yavaş artmaya başlar...
Önce bir yıldız gibi sonra hilâl şeklinde, daha sonra ayın mehtap görünüşü gibi olur...
İlerler... İlerler... sonunda güneş gibi olur...
Böyle de kalmaz; daha da artar...
O kadar ki: Artık hayal gücü onu tasavvur edemez olur...


2.500.000 TL

118 , 118 SayfaHADİS-İ ERBAİN

Resulullah (S.A.S) efendimiz şöyle anlatıyor:
- «Allah-ü Teâlâ şöyle buyurdu:
- Bir kimse, bana bir karış yaklaşırsa... ben, ona bir arşın yaklaşırım..
Bir kimse, bana bir arşın yaklaşırsa.. ben ona bir kulaç yaklaşırım.
Bir kimse bana yürüyerek gelirse.. ben, ona koşarak giderim..»

Hadis-i Şerif

Bilmek gerekir ki: Karış, arşın, kulaç, gelmek, koşup yürümek... bütün bunlar, yapma şeylerdir...
Bütün bunlar, temsilî ve tahayyülî manalardır... hakikî değildir...
Böyle buyurmakla, Allah-ü Taâlâ kula, kat kat sevap vereceğini, ona ameli mikdarınca, iyilikte, ihsanda bulunacağını anlatıyor...
Kaldı ki burada yakınlık, manevîdir... maddî değil... bir yere de bağlı değildir...
Burada, Hakk'ın yakınlığı, kulun yakınlığından önce gelir...
Halbuki, zatına yakınlık, muvaffakiyet işi, Allah'tan Allah'adır... Bu bir önceliktir... Ama, buradaki önceliği, bir başka yoldan almak icab eder... Bilhassa, amele mükâfat verme yönünden...
Hatırda tutulmalı ki: Amel, mükafattan önce gelir...


2.500.000 TL

104 , 104 SayfaMİFTAH-U MÜŞKİLÂT'İL-ÂRİFÎN ÂDÂB-U TARÎKİ'L-VÂSILÎN

Bu eserde;

Tarikata niçin girildiği...
Evliyaullahın âdâbının ne olduğu...
Evliyaullahın itikadının ne olduğu...
Sülûkunun (gittiği yolun) nasıl olduğu...
Tevhid görüşünün nasıl olduğu...
HAK ile oluşunun nasıl olduğu...
Halk ile muamelesinin nasıl olduğu...
Ubûdiyet ve ulûhiyeti kendi vücûdunda bulup birbirine perde yapmamanın nasıl olduğu...
Arif-i Billâh için Hak'ın sıfatının ne olduğu...
Hak ve halk sıfatlarının farkının neden ibaret olduğu...
«Ezel de nasıl ise öyle olur...» sözünün neyi ifade ettiği...
İbâdet ve mücahedenin faydasının ne olduğu...
Peygamberin niçin gönderildiği...
Hidâyet ve dalâletin nereden geldiği...
Hidâyetin niçin emredildiği...
Dalâletin niçin nehyedildiği...


2.500.000 TL

103 , 103 SayfaKİTAB'UL VASÂYÂ

Bu hususta ittiba etmek amellerin en faziletlisidir. Doğruluk için, aydınlatıcı vasiyetler olmasa, halk körlük içinde olur. Zira vasiyet, ezelde Allah, hükmü olduğu için vasiyet yolunu terk etme ve onunla âmil ol!..
Ben, insanlara Allah'ın vasiyet kıldığı şeyleri hatırlattım...
Vasiyet hükmünü ihdâs etmekte benim yaptığım birşey yoktur.
Hazreti Ahmed Aleyhisselâm'ın Sünnetleri Dinin bizzat kendisidir. Mustafa'nın ümmeti ümmetlerin en nûrlusudur.
Sırrınla O'nun merkezinden Kamer-i Alâ'ya, ondan Zûhal yıldızına yükselmeyi kendine pay edin!.. Zûhal'den sahilinde düşmeyeceğin "sevâbite" yüksel!.. O sevâbitlerden hamil burcunun yüksekliğine ayaklarını sağlam basarak, enaniyetini kırarak kâmil ol!.. Oradan kadem-ı kürsiye (ilme) ve o kürsiden şekil ve misalleri kuşatıcı olan Arş'a yüksel!.. Sebeb ve ârâzlarla kayıtlı olan akıl için kurtuluş her noksandan münezzeh olan Zat'ın ahlâkına ittiba etmektir.
Bu anlattıklarımız, eğer sen sağlam akıl, fikir sahibi isen, bizim vasiyetimizdir.
Bu vasiyetlerle her mâlûmu, hakikâtte ne sûret üzere ise öylece bilirsin. Artık sen de, başka tecelligâhı olmayan manzar-ı a'lâya bak ve "O"na dâim yönel!..


5.000.000 TL

314 , 314 SayfaHakikâtin Özü

Bu öyle bir kitaptır ki, bulunmaz benzeri...
Eşsiz faziletleri doğuda ve batıda hoş kokular salmakta...
Paha biçilmez mücevherleri satırlar denizinde...
Sanki gökteki ay parlıyormuş gibi ışık vermekte...
Kendisinden önceki kitaplardan güzellikçe daha üstündür...
Erbâbı bilseydi hiç kuşkusuz, yasa boğulurlardı...
Gizli oldukları için kavranamayan nice anlamları ifade eder, en kısa anlatımla...
Bununla beraber açık ve anlaşılır.
Değişik ilimlerin sonucu ve maksadı, farklı san'at dallarının ilk varoluş nedeni hâl ilmidir.
Hâl ilmi; ALLAH varlığını, BİR'liğini anlamanın aracı ve de "O"nun kusursuz Cemâlini gözlemlemeye ulaştırıcı bir vasıtadır.
Ne var ki, "kal" ilmi, "hâl" ilmine bir başlangıç mesabesinde olduğu için, Allah'ı "kal" ilmiyle bilen kimse, tek gözlü, ancak hem "kal" hemde "hâl" ilmiyle bilen kimse ise, iki gözlüdür.
"Zübdetül Hakâik" düğümleri çözücü ve kapalı sembolleri ortaya çıkarıcı özelliğiyle maksada eriştiricidir.


5.000.000 TL

299 , 299 SayfaA'DAN Z'YE ASTROLOJİ 1

Evrenimizin içinde yaşamakta olduğumuz boyutunda geçerli olan sistem "Hikmet" düzenidir... O'nun el "Hakîm" isminin işaret ettiği mana gereğidir ki, olup biten her şeyi biz göremesek, bilemesek dahi, "hikmet" esaslarına göre oluşur!..
Allah'ın "Hakîm" isminin sonucu olarak, yaşadığımız boyutta olup biten herşeyin bir nedeni; ve o nedeni oluşturan bir başka sebebi vardır!.. Hiç bir şey nedensiz bir biçimde, havadan oluşmaz!.. Her şey Allah'ın kurmuş olduğu sistem ve düzen gereği olarak birbiriyle bağlantılı şekilde meydana gelir; biz bu bağlantıları farkedemesek dahi!..
Allah, yarattığı her bir birimi, hangi amaçla yaratmış ise, ona, yaratış amacına göre özellikler takdir etmiş ve o şekilde dünyada ortaya çıkartmıştır!..


5.500.000 TL

390 , 390 SayfaA'DAN Z'YE ASTROLOJİ 2

İslâm dinine göre yapılması tavsiye edilen, ibadet adı altındaki tüm çalışmalar Güneş ve Ay hareketlerine endekslidir.
Namaz vakitlarini düşünün... Sabah namazı vakti güneşin doğuşunda, öğle namazı güneşin en tepede olduğu zaman, ikindi vakti güneişin en eğik halinde, akşam ezanı güneş batışında ve yatsı zamanı güneşin tam arkada bulunduğu zamana denktir...
Oruç; Ay'ın hilal döneminde başlar. İkinci bir hilalde nihayete erer... Bu konuda Hz. Muhammed s.a.s efendimiz şöyle buyurmaktadır:
"Yeni Ay'ı görünce orucunuzu bitirin."
Dinî bayramlar, hac ibadeti hep Ay'ın hareketlerine bağlıdır...
Hz. Muhammed s.a.s bir hadislerinde ise şöyle buyuruyor:
"AY'ın 13-14-15'inde oruç tutun.."
Bu tavsiye; Ay'ın dolunay hali ile ilgili olup, bu dönemdeki yüksek negatif enerjiyi dengelemek içindir....
istesekte istemesekte astrolojik tesirleri alıyor ve o istikamette yaşıyoruz. Bunun farkında olmak ister misiniz!.


4.500.000 TL

209 , 209 SayfaARZdan ARŞa Sonsuzluk Kulesi Cilt 1

ALLAH (c.c.) TEKİLLİĞİ (Singularity)
Evrenin sırları, sınırları (Transscience)
Relativite, Kuantum, teoremleri
KARA DELİKLER (White holes)
SÛR TÜNELLERİ (Worm holes)
SÜPER UZAY (Misâl Âlemi)
HİPER UZAY (Berzah Âlemi)
SÛR BORUSU (Corn hole)
TAKYONLAR-ESİR (Etherodynamics)
Melek, Cin, Ruh, bilinç
PARALEL EVRENLER (Parity)
Yaratılış, kıyamet, yeniden diriliş analizleri...


5.500.000 TL

333 , 333 SayfaARZdan ARŞa Sonsuzluk Kulesi Cilt 2

ALLAH (c.c.) TEKİLLİĞİ (Singularity)
Evrenin sırları, sınırları (Transscience)
Relativite, Kuantum, teoremleri
KARA DELİKLER (White holes)
SÛR TÜNELLERİ (Worm holes)
SÜPER UZAY (Misâl Âlemi)
HİPER UZAY (Berzah Âlemi)
SÛR BORUSU (Corn hole)
TAKYONLAR-ESİR (Etherodynamics)
Melek, Cin, Ruh, bilinç
PARALEL EVRENLER (Parity)
Yaratılış, kıyamet, yeniden diriliş analizleri...


5.500.000 TL

351 , 351 SayfaARZdan ARŞa Mİ'RAC Cilt 1

 • YÂSİN ÖLÜLERE Mİ OKUNUR; ASTRONOTLARIN DUASI MIDIR?
 • İNŞİKAK SÛRESİ; HAVACILIK VE UZAY ENDÜSTRİSİ
 • Hz. NUH'UN TRANSATLANTİĞİ, Hz. SÜLEYMAN'IN İLK HAVA YOLLARI
 • AY'DA OKUNAN KUR'AN, EZAN, UZAYDA NAMAZ
 • OZON YIRTIĞI VE MAGNETİK ZIRHIMIZ
 • 7 YER KUŞAĞI, YERALTI DÜNYALARI, KAF DAĞLARI
 • "GÜÇ VE KUVVET ARTMAKTADIR" HÂDİSİ VE ROKET
 • 7 GÖK VE GÖRÜNMEYEN DİREKLERİ
 • SAF TUTUP, TAVAF YAPAN ANAFORLAR, GEZEGENLER


  5.500.000 TL

  342 , 342 Sayfa • ARZdan ARŞa Mİ'RAC Cilt 2

  KARADELİK, SİYAH BOŞLUK!
  Maddenin ulaştığı yeni bir tür son. Evreni dolduran kara üyelerin kendinden en çok söz ettireni, en çok soruşturulanı. Var oluşumuzun nedeni, sonumuzun ta kendisi kozmik tehdit.
  KARAKUYU, SİYAH UÇURUM!
  Dev güneşleri vakitsiz öldüren sonu gelmez dipsiz kuyu, öldürücü câzibenin kozmik hortumu, yıldızların kabristanı, maddenin mezarı, kıyamet makinası. Gözümüzün kör noktasının muhatabı, sinsi hiçlik...
  KARALEKELER, SİYAH BENEKLER!
  Kozmik lâğımlar, karapusular, obur kara yamyamlar, zifiri gök kapılarının, zulmet perdeleri, kara kozalar...
  KARANOKTALAR, SİYAH ODAKLAR!
  Galaksilerin kara tohumları, yaratılışın kara çekirdekleri, siyah nirengiler, siyah şıhablar, kara kuantlar, kara enerjiler, maddenin intihar ettiği fizik yasalarının bittiği "Fili yutan yılan"lar, deveyi iğne deliğinden geçiren "B"nin noktaları


  5.500.000 TL

  349 , 349 Sayfa  ARZdan ARŞa Mİ'RAC Cilt 3

  Günümüzde, Viyana'dan öteye olmak üzere Avrupa'da 6 milyon müslüman batılı bulunmaktadır. Yalnızca Almanca konuşan ülkelerde 2,5 milyon sonradan müslüman olmuş mânevi kardeşlerimiz var.
  Bunlar içinde evrensel ve yaratılışa yönelik bilimlerle uğraşanlar, derinleşmelerinin ardından, eski saplantılarının tümünü bırakarak, İslâmiyeti kabul ediyor ve yepyeni bir akım oluşturuyorlar. Batıdaki 300 kadar müslüman bilginden biri de yazarımız...
  Bilim adamı, düşünür, yazar, mûcit ve gazeteci Hans von Aiberg, Skandinav asıllı bir Alman olup, daha sonra, bilim yoluyla MÜSLÜMANLIĞIN yanı sıra gönüllü türkleşmiş, dinimizin bilimlerine vakıf bir "Olay adam"dır.
  Din ve bilimi buluşturan yazarımız, inaçlı-inançsız, her kesimden okurunun ufuklarını genişletmekle kalmamış, İslâm'da yeni bir akımın ebesi olmuştur.
  Dünyada ilk ve tek olarak, yayınladığı "ARZ-ARŞ" dizisi içeriğinde, din ve bilimin buluşmasında okurlarına da bir görev düştüğüne ilişkin şu mesajı veriyor:
  "Nasıl ki, biz bilim adamları, din adamının görevini de üstlenmişsek, mü'minlerin de 'Amatör bilim adamları' olarak bilgilenmeye azmetmeleri, kendisinin akıl yoluyla bulunmasını farz kılan ALLAH emri: Resulullah'ın da şefaat nedenidir.


  5.500.000 TL

  347 , 347 Sayfa  ARZdan ARŞa EVREN'in SIRLARI SINIRLARI

  EVRENİN SINIRLARI

 • ZERRELER ÂLEMİ: ATOM VE TANECİK FİZİĞİ
 • DOĞANIN DÖRT TEMEL KUVVETİ VE İNANILMAZ FIRTINALARI
 • ÇEKİMİN ÇEKTİRDİKLERİ, KARADELİKLERE ÇÖKTÜRDÜKLERİ
 • IŞINLANAN İNSANLAR, KAFDAĞI CİNLERİ
 • BOZON, FERMİON, KUARK, GLUON, ŞUVAZ, NÛHAS VE ŞIHABLAR
 • KUANTUM FİZİĞİ VE MİKROKOZMOLOJİDE BİLİMİN SINIRLARI
  EVRENİN SIRLARI
 • HIZIR TEZKİRELERİ: SEVGİ, HOŞGÖRÜ, BİLİMSEL TEBLİĞ
 • SORA SORA BAĞDADÎ BULUNUR, YANLIŞ HESAP BAĞDADÎ'DEN DÖNER
 • ZİG-ZAG SÜPER TEKNİSYENLERİ VE SÜPER TEORİSYENLERİ
 • 3 KARANLIKi, 3 AYDINLIK, 7 MESÂNÎ, 11 DÜĞÜMLÜ İPİN SIRRI
 • KARA KÜRRE, KARA ZERRE, KUVVE, NÜVE
 • "ÜSTÜ TÂ-HÂ'DIR; ALTI YÂ-SİN'DİR EVRENİN..."


  5.500.000 TL

  345 , 345 Sayfa • RUH ALEMİNDE BİR SEYAHAT

 • Cin Âlemi ile İkili Görüşmelerim.
 • Cinlerin Hakikatı; Kimdirler, Nerelerde Yaşarlar? Kimlere Musallat Olurlar? Kimlere Eziyet Ederler?
 • Beklenen Mehdi Kimdir?
 • Hz. İsa Tekrar Gökten İnecek Mi? Ne Zaman?
 • "Yecüc Mecüc" Kavmi Ne Zaman Yeryüzünü İstila Edecekler?
 • Kıyamet Ne Zaman Kopacak?
 • Kabir Âleminde Neler Göreceğiz? Kimlerle Karşılaşacağız?
 • Kur'ân'dan İlham Alınarak Bulunan Göz İlacı.
 • Ruhların Semâlarda Gezmesi
 • Ve diğer ilginç konular...


  3.500.000 TL

  253 , 253 Sayfa • RÜYA TABİRLERİ

  Uyku nedir?
  Uykuya yatarken okunacak dualar...
  İslâm düşünürleri ve diğer bilim adamlarına göre rüyanın tarifi.
  Rüya çeşitleri nelerdir?
  a) Rahmanî rüya...
  b) Şeytanî rüya.
  İstihare nedir ve namazı nasıl kılınır, duaları nelerdir?
  Rüya ile ilgili olan Ayet-i Kerîmeler, Hadis-i Şerifler...
  İslâm yorumcularının yorumladıkları ünlü rüyalardan örnekler.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Rüyalarımızda görmüş olduğumuz şekillerin, eşyaların ve insanların hal ve hareketlerine göre alfabetik sırayla yorumları.


  5.000.000 TL

  496 , 496 Sayfa  RÜYA TABİRLERİ ANSİKLOPEDİSİ

  Uyku nedir?
  Uykuya yatarken okunacak dualar...
  İslâm düşünürleri ve diğer bilim adamlarına göre rüyanın tarifi.
  Rüya çeşitleri nelerdir?
  a) Rahmanî rüya...
  b) Şeytanî rüya.
  İstihare nedir ve namazı nasıl kılınır, duaları nelerdir?
  Rüya ile ilgili olan Ayet-i Kerîmeler, Hadis-i Şerifler...
  İslâm yorumcularının yorumladıkları ünlü rüyalardan örnekler.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Rüyalarımızda görmüş olduğumuz şekillerin, eşyaların ve insanların hal ve hareketlerine göre alfabetik sırayla yorumları.


  10.000.000 TL

  560 , 560 Sayfa  TÜRK İSLÂM SOFRASI

  Elinizdeki bu "Yemek Kitabı"nda, tarih boyunca İslâm-Türk sofralarını süsleyen tüm yemeklerin yapılışını bulacak, atalarımızın damak zevkine hayran olacaksınız.

  Sizler de aynı yemekleri hazırlayıp, eşinize, dostlarınıza ikram edecek ve onlarla bu zevki tadacaksınız.

  Ayrıca, bu kitapta, daha önce yayınlanmış hiç bir kitapta bulamayacağınız yöresel yemeklerin tariflerini de bulacaksınız.


  5.000.000 TL

  472 , 472 Sayfa  Ana Sayfa | Sayfa başı

  Hosted by www.Geocities.ws

  1