Jurukur Berlesen

   

Jurukur Berlesen adalah seorang jurukur yang diberikan lesen untuk menjalankan kerja-kerja pengukuran tanah . Kebiasaanya seseorang yang diberikan lesen itu akan menubuhkan syarikat atau firmanya sendiri. Jurukur Berlesen perlu mendaftarkan firmanya dengan Lembaga Jurukur Tanah Semenanjung Malaysia di bawah Oridinan JUB 1958.

 

Fungsi Jurukur Berlesen

Jurukur Berlesen memainkan peranan yang penting dalam memenuhi kerluan untuk menjalankan kerja-kerja kadaster dan kejuruteraan di Malaysia yang pembangunan sosio-ekonominya bertambah pesat.

Untuk kerja-kerja pengukuran hakmilik , tenaga Jurukur Berlesen adalah diperlukan bagi membantu Jabatan Ukur Negeri menampung untuk menyelesaikan kerja-kerja ukur yang semakin bertambah dan memerlukan tindakan segera.

Di antara tugas yang berkaitan dengan pengukuran hakmilik :

Semua kerja-kerja pengukuran kadaster yang dijalankan oleh JUB adalah tertakluk kepada peraturan Survey Regulation , Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Ordinan Jurukur Berlesen 1958.

Sebelum JUB menjalankan kerja-kerja ukur kadaster , ia dikehendaki membayar cengkeram sebanyak 10% dari upah ukur bagi projek-projek yang akan dijalankan olahnya kepada Lembaga Jurukur tanah.

 

PROSES BAYARAN UPAH UKUR (JUB)

  1. Kadar bayaran upah ukur dikenakan kpada pelanggan berdasarkan kpd Jadual Bayaran Upah Ukur yang ditetapkan oleh Jabatan Pendendaharaan Malaysia .

  2. Anggaran upah ukur dikutip dari pelanggan dan akan didepositkan ke Lembaga Jurukur Tanah , LJT (Land Surveyor Boards ).

  3. 10% daripada jumlah upah ukur boleh dikeluarkan oleh JUB untuk memulakan kerja pengukuran .

  4. LJT akan mengeluarkan Sijil Bayaran deposit tadi bagi kelulusan pengeluaran nombor lot oleh Pejabat Ukur .

  5. Setelah nombor lot dikeluarkan oleh Pejabat Tanah , barulah kerja ukur dikeluarkan .

  6. Pelan dibuat dan setelah siap akan dihantar semua dokumen cerapan ke Jabatan Ukur untuk kelulusan Pengarah Ukur Negeri .

  7. LJT membayar baki deposit upah apabila Pelan Akui (PA) telah diluluskan oleh Pengarah Ukur Negeri .

  8. Bayaran perkhidmatan sebanyak 1% akan dikutip oleh LJT bagi setiap projek pengukuran tersebut .

 

Hosted by www.Geocities.ws

1