Pertubuhan Sasterawan Kaum India Malaysia (Kavyan)

 
 

Borang Permohonan Keahlian - 2007/2008

Sila cetak borang ini SEBELUM diisi menggunakan tulisan tangan yang kemas

 
 

 

Dengan ini, saya ingin memohon untuk menjadi ahli Kavyan bagi tahun 2007/2008

 

Nama penuh [H-U-R-U-F B-E-S-A-R]:

 

Nama pena (jika ada):

 

Nombor telefon:

 

Alamat e-mel (jelas):

 

Alamat surat-menyurat:

 

 

Penglibatan saya dalam bidang sastera Bahasa Malaysia dan Sastera Kavyan (tandakan /):

 

[   ] Penulis karya kreatif (seperti cerpen, puisi, novel dan cerita rakyat)

[   ] Penulis karya non-kreatif (seperti rencana, makalah, kertas kerja dan artikel)

[   ] Pembaca karya kreatif (seperti cerpen, puisi, novel dan cerita rakyat)

[   ] Pembaca karya non-kreatif (seperti rencana, makalah, kertas dan artikel)

 

Saya mengaku dan berjanji bahawa (tandakan / pada semua yang berkenaan):

 

[   ] Saya merupakan warganegara Malaysia

[   ] Saya tergolong dalam salah satu etnik dan/atau keturunan dalam kelompok kaum India

[   ] Saya telah membaca secara teliti draf Perlembagaan Kavyan di laman www.kavyan.cjb.net

[   ] Saya akan patuh pada Perlembagaan Kavyan dan segala peraturan semasa Kavyan

[   ] Saya telah membaca Sejarah dan Latar Belakang Kavyan di laman web www.kavyan.cjb.net

[   ] Saya akan terlibat sepenuhnya dalam sekurang-kurangnya satu aktiviti Kavyan dari 1 Januari 2006 hingga 30 Jun 2006; dan sekurang-kurangnya satu aktiviti Kavyan dari 1 Julai 2006 hingga 31 Disember 2006

[   ] Sekiranya saya tidak terlibat dalam aktiviti Kavyan seperti yang dipersetujui di atas (atas apa alasan sekali pun), saya secara automatik dan serta-merta melepaskan keahlian saya dalam Kavyan bagi tahun 2006

[   ] Saya tidak akan membuat sebarang kenyataan yang boleh menjejaskan nama Kavyan

[   ] Saya akan mengikuti perkembangan aktiviti Kavyan di laman www.ekavyan.cjb.net

[   ] Saya akan memberi sokongan moral terhadap semua aktiviti Kavyan (rujuk www.proaktif.cjb.net)

[   ] Saya menyokong perjuangan "Bahasa Malaysia, Bangsa Malaysia" oleh Kavyan

 

Saya juga faham bahawa permohonan saya untuk menjadi ahli Kavyan bagi tahun 2006 adalah tertakluk pada kelulusan Jawatankuasa Kavyan yang mungkin mengambil kira sumbangan serta penglibatan saya dalam aktiviti Kavyan selama ini. Jawatankuasa Kavyan berhak tidak memberi sebarang alasan berhubung keputusan penilaian terhadap permohonan ini. Permohonan keahlian ini hanya bagi tahun 2006 dan tidak boleh disambung secara automatik bagi tahun 2007.

 

Tanda tangan:                                                                                                                     Tarikh:

____________________________________

Untuk kegunaan Jawatankuasa Kavyan:

Borang permohonan keahlian diterima pada tarikh: _______________________

Permohonan dinilai oleh Jawatankuasa pada tarikh: ______________________

Keputusan penilaian oleh Jawatankuasa (tandakan): [   ] Diterima    [   ] Ditolak

Pemohon dimaklumkan secara rasmi pada tarikh: _______________________

 
Hosted by www.Geocities.ws

1