'); tstWindow.document.writeln('

คะแนนที่ได้

'); for (loop = 0; loop < answers.length; loop++){ if (document.test.elements[answers[loop] + acc].checked) numRight++; acc = acc + numAnswers[loop];} acc = 0; tstWindow.document.writeln('

คุณทำถูกทั้งหมด ',numRight ,' ข้อ
'); tstWindow.document.writeln('

คิดเป็นเปอร์เซนต์ ', Math.round((numRight / answers.length) * 100),'% ของคำตอบทั้งหมด
'); if (numRight != answers.length){ tstWindow.document.writeln('

คุณทำแบบทดสอบผิดในข้อที่
'); for (loop = 0; loop < answers.length; loop++){ if (!document.test.elements[answers[loop] + acc].checked) tstWindow.document.writeln('#', loop+1, '
'); acc = acc + numAnswers[loop];} tstWindow.document.writeln('

คุณสามารถปรับปรุงคะแนนของคุณให้ดียิ่งขึ้นไป.
');} else tstWindow.document.writeln('

ขอแสดงความยินดีคุณทำคะแนนได้เยี่ยมมาก!

'); acc = 0; numRight = 0; tstWindow.document.writeln('
Hosted by www.Geocities.ws

'); tstWindow.document.close();} function Minutes(data) { for(var i=0;i
แบบทดสอบวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
เวลาที่ใช้สอบ
เหลือเวลาอีก

จงเลือกข้อทีเห็นว่าถูต้องที่สุด

1. อันตรายของไฟฟ้ามีผลต่อร่างกายคือ
กระแสไฟฟ้า
แรงเครื่อนไฟฟ้า
ความต้านทาน
ถูกทุกข้อ


2. แรงเครื่อนไฟฟ้าที่ใช้ตามอาคารบ้านเรือน
10 VAC
50 VAC
110 VAC
220 VAC

3. อาการที่เกิดความรู้สึกต่อรางกายว่าเกิดไฟดูดจำนวนกระแสไฟฟ้าเริ้มตั้งแต่เท่าใด
3 มิลลิแอมแปร์
10 มิลลิแอมแปร์
100 มิลลิแอมแปร์
500 มิลลิแอมแปร์

4. แรงเครื่อนไฟฟ้าจำนวนเท่าใดที่ร่างกายเริมรู้สึกว่าเกิดไฟฟ้าดูด
1 โวลต์
5 โวลต์
15 โวลต์
50 โวลต์

5. เครื่องรับโทรทัศน์มีแรงไฟสูงประมานกี่โวลต์
20 โวลต์
100 โวลต์
220 โวลต์
10 กิโลโวลต์

6. ไฟฟ้ากระแสมีกี่ชนิดคือ
1 ชนิด
2 ชนิด
3 ชนิด
4 ชนิด

7. เซลล์ไฟฟ้าที่นำมาใช้งานจนหมดสภาพแล้วสามารถนำมาใช้ใหม่ได้อีก คือ
เซลล์ปฐมภูมิ
เซลล์แห้ง
เซลล์ทุติยภูมิ
อัลคาไลน์เซลล์

8. เซลล์แห้ง (Dry cell) มีแรงเครื่อนไฟฟ้ากี่โวลล์
0.5 โวลล์
1 โวลล์
1.5 โวลล์
2 โวลล์

9. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับคือ
เจนเนอร์เรเตอร์
แบตเตอร์รี่
เซลล์แห้ง
เซลล์เปียก

10. กฎของโอห์ม คือ
I = E . R
I= E/R
I=R/E
I=E2/R

11. หน่วยของการวัดกระแสไฟฟ้า คือ
แอมแปร์
โวลต์
โอห์ม
คูลอมป์

12. ประจุไฟฟ้า 1 คูลอมป์ ไหลเข้าไปในลวดตัวนำเครื่อนที่ผ่านจุดๆหนึ่งในเวลา 1 วินาที คือ
1 โวลต์
1 โอห์ม
1 แอมแปร์
1 คูลอมป์

13. หน่วยวัดกระแส 1 mA มีค่าเท่าไร
0.1 แอมแปร์
0.01 แอมแปร์
0.001 แอมแปร์
0.0001 แอมแปร์

14. แรงเครื่อนไฟฟ้า 1 โวลต์ มีค่ากี่มิลิโวลต์ (mV) คือ
0.001 kV
1,000 mV
1,000,000 uV
0.000,001 mV

15. วงจรไฟฟ้ามีความต้านทาน 100โอห์ม กระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจร 2แอมแปร์ จงหาค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าตกคร่อมตัวความต้านทาน มีค่าเท่าไร
10 โวลต์
50 โวลต์
100 โวลต์
200 โวลต์

16. แรงเครื่อนไฟฟ้า 12 โวลต์ ตกคร่อมความต้านทาน 4 โอห์ม จงหาค่ากระแสไฟฟ้าในวงจรมีค่าเท่าไร
1 แอมแปร์
2 แอมแปร์
3 แอมแปร์
96 แอมแปร์

17. วงจรไฟฟ้ามีแหล่งจ่ายไฟฟ้า 24 โวลต์ กระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจร 4 แอมแปร์ จงหาค่าความต้านทานในวงจรมีค่าเท่าไร
1 โอห์ม
6 โอห์ม
24 โอห์ม
96 โอห์ม

18. ตัวต้านชนิดใดที่นิยมใช้รหัสสีในการอ่านค่าความต้านทาน
แบบฟิล์มคาร์บอ
แบบซีเมนต์
แบบโพเทนชิออมิเตอร์
แบบมอดูล

19. ตัวต้านทานชนิดใดมีค่าเปอร์เซลต์ความผิดพลาดต่ำสุด
คาร์บอล
ฟิลม์คาร์บอล
ทริมพอต
มอดูล

20. ตัวเหนี่ยวนำที่ใช้แกนชนิดใดที่ใช้ค่าเหนี่ยวนำสูง
แกนอากาศ
แกนเหล็ก
แกนทองแดง
แกนไมก้า

21. การบัดกรีอุปกรณ์ทั่วไปเข้ากับแผ่นวงจรพิมพ์ควรใช้หัวแร้งชนิดใด
หัวแร้งปืน
ถูกทุกข้อ
หัวแร้งแช่ขนาด 18-30 วัตต์
หัวแร้งปลายเข็ม

22. อุปกรณ์หรือเครืองมือชนิดใดนิยมใช้ในการช่วยถอดอุปกรณ์ทั่วไป ที่ถูกบัดกรีติดอยู่กับแผ่นวงจรพิมพ์
หัวแร้งดูดตะกั่ว
ที่ดูดตะกั่ว
ถูกทุกข้อ
เครื่องเป่าลมร้อน

23. น้ำยาเคลือบแผ่วงจรพิมพ์อย่างง่ายเป็นสวนประสมของ
ยางสน+ทินเนอร์
ไม่มีข้อถูก
กาว+ทินเนอร์
ยางพารา+เบนซิน

24. การบัดกรีสายเข้ากับตาไก่ควรทำอย่างไร
ไม่มีข้อถูก
บีดกรีสายก่อนแล้วบัดกรีตาไก่
บัดกรีตาไก่ก่อนแล้วบัดกรีติดกับสาย
บัดกรีเฉพาะสายและบัดกรีเฉพาะตาไก่ก่อนจึงบัดกรีสายกับตาไก่

25. จุดบัดกรีที่ควรเป็นย่างไร
มีตะกั่วปริมาณมากเพื่อเป็นตัวนำที่ดี
มีตะกั่วปริมาณน้อยเพื่อการประหยัด
มีเขม่าเกาะเล็กน้อยเพื่อลดความต้านทานจุดบัดกรี
มีตะกั่วปริมาณที่พอควรรอยบัดกรีเป็นมันใส

26. ขาอุปกรณ์ที่บัดกรียากเช่น ขั่วหม้อแปลงควรใช้วิธีใดแก้ปัญหา
หัวแร้งวัตตุสูงขึ้น
ใช้น้ำยาประสารช่วยบัดกรี
ใช้กระดาษทรายละเอียดขัด
บัดกรีนานขึ้น

27. การบัดกรีขาอุปกรณ์ให้ยึดกับลายทองแดงควรใช้วิธีการใด
ให้ความร้อนที่ขาอุปกรณ์ก่อนจะป้อนตะกั่ว
ให้ความร้อนที่ลายทองแดงก่อนจะป้อนตะกั่ว
ให้ความร้อนที่ตะกั่วบัดกรีก่อนจึงนำไปแตะกับจุดบัดกรี
ให้ความร้อนที่ขาอุปกรณ์และลายทองแดงพร้อมกันสักครู่จึงป้อนตะกั่ว

28. ขณะบัดกรีควรคำนึงถึงอะไรบ้าง
ไม่ให้มีตะกั่วมากเกินไป
อย่าบัดกรีนานเกินไป
ตะกั่วอาจไปเชื่อมต่อกับจุดบัดกรีอื่น
ถูกทุกข้อ

29. เมื่อปลายหัวแร้งสกปรกควรดำเนินการอย่างไร
เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ
เช็ดด้วยสำลี
สลัดลงพื้น
จุ่มน้ำยาประสาน

30. ในการประกอบอุปกรณ์ลงบนแผ้รวงจรพิมพ์โดยการพับขาอุปกรณ์จึงตัดขาหรือทำการแยกขาอุปกรณ์เพื่อรั้งไม่ให้อุปกรณ์หล่นขณะบัดกรีมีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร
การพับขาอุปกรณ์แล้วตัดทำให้บัดกรีสะดวก
การพับขาอุปกรณ์แล้วตัดทำให้ลำบากเมื่อต้องการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์และทำให้ลายทองแดงหลุดได้ง่าย
การแยกขาอุปกรณ์ก่อนบัดกรีมีข้อดีที่เวลาถอดเปลี่ยนกระทำได้ง่ายและสะดวก
ถูกทุกข้อ

31. เข็มมิเตอร์ชี้ที่ 3 ใน 10 ส่วนของสเกล 2.5 จะอ่านค่าได้เท่าใด
0.75V
1V
0.3V
0.5V

32. ถ้าแรงดันไฟตรงที่จะทำการวัดมีค่าประมาณ220 V ควรเลือกใช้มัลติมิเตอร์สเกลเท่าใด
250 ACV
1000 ACV
250 DCV
1000 DCV

33. ถ้ากระแสไฟตรงที่จะทำการวัดมีค่าประมาณ50Aควรเลือกใช้มัลติมิเตอร์การทดลองในใบงานนี้สเกลใด
ไม่เลือก
205 DcmA
2.5 DcmA
25 DcmA

34. ขณะมัลติมิเตอร์ถูนำไปใช้วัดแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมตัวต้านทาน R1 อยู่นั้นต้องการวัดกระแสไหลผ่านตัวต้านทาน R1 ควรปฏิบัติอย่างไร
หมุนสวิตช์ไปยังสเกลวัดกระแสได้เลย
ปิดไฟเลี้ยงวงจร หมุนสวิตช์ไปยังสเกลวัดกระแสแล้วปิดไฟเลี้ยงวงจร
ปิดไฟเลี้ยงวงจร หมุนสวิตช์ไปยังสเกลวัดกระแสต่อมิเตอร์อนุกรมกับ R1 เปิดไฟเลี้ยงวงจร
ถูกทุกข้อ

35. เมื่อไม่ทราบขนาดแรงดันหรือกระแสที่แน่ชัดควรตั้งมิเตอร์ไว้ที่สเกลใด
สูงสุด
ต่ำสุด
ปานกลาง
สเกลใดก็ได้

36. การอ่านมิเตอร์ชนิดอะนาล็อกมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่ทำให้เกิดการผิดพลาด
มิเตอร์วางในระดับที่ไม่ใช่สภาวะปกติให้ค่าถูกต้อง
ขณะที่ไม่ได้ทำการวัดเข็มไม่ชี้ที่ศูนย์
มิเตอร์ที่ใช้คุณภาพต่ำ
ถูกทุกข้อ

37. ข้อควรระวังในการใช้มัลติมิเตอร์
ต้องรู้ว่าจะวัดอะไร มีค่าประมาณเท่าไร
สเกลที่ตั้งเหมาะสมกับค่าที่วัดหรือไม่
การวัดจะวัดอย่างไรและต่อขั้วถูกต้องหรือไม่
ถูกทุกข้อ

38. ความต้านทานทางเอาต์พุตของเครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่เสียงมีค่าเท่าใด
75 โอห์ม
500 โอห์ม
600 โอห์ม
ข้อ ก. และ ค. ถูก

39. อุปกรณ์ใดบ้างที่ใช้ในการกำเนิดสัญญาณในย่านความถี่เสียง
ทรานซิสเตอร์
R และ C
ขดลวด
ไอซี

40. แรงดันสูงสุงของเครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่เสียงมีค่าเท่าใด
10 Vrms
20 Vrms
25 Vrms
30 Vrms

41. ความถี่วิทยุอยู่ในช่วงใด
20 KHz-30 KHz
20 KHz-300 KHz
20 KHz-30 MHz
20 KHz-3 MHz

42. วงจรออสซิสเลเตอร์แบบเลื่อนเฟตใน RF Genertor ใช้อุปกรณ์ประเภทใด
R-C
R-L
C-L
ทรานซิสเตอร์

43. สัญญาณชนิดใดที่ฟังก์ชั่นเจนเนอร์เรเตอร์สร้างไม่ได้
สัญญาณสี่เหลี่ยม
สัญญาณซายน์
สัญญาณสามเหลี่ยม
สัญญาณเอ็กโปแนนเชียล

44. ในขณะใช้ฟังก์ชันเจนเนอร์เรเตอร์หากรูปคลื่นที่ได้บิดเบี้ยวไม่สวยงามให้ปรับที่ปุ่มข้อใด
ปุ่ม Att
ปุ่ม Duty control
ปุ่ม Offset Adj
ปุ่ม Multiplier

45. พัลส์เจนเนอร์เรเตอร์กำเนิดสัญญาณรูปใด
รูปสามเหลี่ยม
รูปสี่เหลี่ยม
รูปซายน์
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

46. สวีฟเจนเนอร์เรเตอร์กำเนิดสัญญาณในรูปใด
รูปสามเหลี่ยม
รูปสี่เหลี่ยม
รูปซายน์
รูปเอ็กโปแนนเชียล

 

ขอให้โชคดีในการทำแบบทดสอบ
Hosted by www.Geocities.ws

1