ANAPLASTICKÝ OLIGODENDROGLIOM(WHO III)
Oligodendrogliomy

 

Definice
Jde o oligodendrogliom s fokálními nebo difúzními známkami anaplázie, která se projevuje zvýšenou celularitou, ve formě jaderné atypie a celulární pleomorfie. Mitotická aktivita je vysoká. Mohou být přítomny mikrovaskulární proliferace a nekrózy.

Četnost
V sestavě 285 supratentoriálních gliomů u dospělých bylo zjištěno 10 tumorů, které mohly být klasifikovány jako anaplastický oligodendrogliom, což činí 3,5 %. Ze všech oligodendrogliálních nádorů anaplastický oligodendrogliom tvoří 20- 51 %.

Distribuce dle věku a pohlaví
Nádor vyrůstá převážně u dospělých. Průměrný věk pacientů je kolem 49 roků. Postižená věková kategorie je poněkud vyšší než je tomu u oligodendrogliomu grade II. Nádor má mírnou převahu u mužů(muži:ženy 1,5:1).

Lokalizace
Vznikají zejména v bílé hmotě mozkových hemisfér.

Prognóza
Průměrná doba přežití je 3,9 roků. Pěti- a desetileté přežití je ve 41, resp. 20 %. Většina pacientů zmírá v důsledku lokální recidivy. Někdy dochází k vytvoření metastáz při rozsevu likvorem.

Histologie
Astrocytární oligodendrogliomy jsou celulární a difúzní gliomy. Většina nádorů má morfologický obraz, který připomíná oligodendrogliální buňky. Jsou zde kulatá hyperchromní jádra s perinukleárním edémem a výběžky na povrchu buněk. Objevují se mitózy. V některých případech se objevují pleomorfní buňky s mnohojadernými obrovskými buňkami(polymorfní varianta podle Zulcha). Vzniká diferenciálně diagnostická rozvaha s odlišením glioblastomu. Objevují se další histologické znaky, které byly již popsány u oligodendrogliomu, včetně kapilární sítě a mikrokalcifikací. V některých případech dochází k transformaci v sarkom, ale takové nádory jsou vzácnou variantou gliosarkomu.

Hosted by www.Geocities.ws

1