Macromedia Authorware 6

การสร้างงาน Authorware 6 เพื่อนำไปใช้กับ Web , Cd-rom เป็นโปรแกรมที่มีเครื่องมือสำรับการสร้างสื่อ สำหรับงานนำเสนอเป็นโปรแกรมที่สามารถรวมภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เข้าไว้ด้วยกัน
การเรียกใช้โปรแกรม Authorware 6
1. คลิกปุ่ม Start
2. เลือก Programs
3. เลือก Macromedia Authorware 6
4. เลือก Authorware 6
ไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรม Authorware 6
การจัดเก็บไฟล์จะช่วยใม่เกิดความผิดพลาด โดยมีวิธีการดังนี้
1. เลื่อนเม้าส์คลิกที่เมนู File
2. และเลือก Save
ชนิดของไฟล์ที่ถูกจัดเก็บในโปรแกรม แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. สร้างไฟล์แบบปกติ (*.A6P)
2. สร้างไฟล์แบบ Library (*.A6L)
3. สร้างไฟล์แบบ Models (*.A6D)


ส่วนประกอบของหน้าต่างการทำงาน

ส่วนประกอบของโปรแกรม Authorware 6ส่วนประกอบของแถบเครื่องมือ (Tools bar)
คือ แถงเครื่องมือใช้เป็นเครื่องมือลัด ในการทำงานสะดวกขึ้น ซึ่งมีปุ่มในการทำงานดังนี้


1. ปุ่มเครื่องมือ New File เครื่องมือที่ใช้สร้างไฟล์ใหม่
2. ปุ่มเครื่องมือ Open เป็นเครื่องมือเปิดไฟล์
3. ปุ่มเครื่องมือ Save All เป็นเครื่องมือที่ใช้จัดเก็บไฟล์
4. ปุ่มเครื่องมือ Import เป็นเครื่องมือที่ใช้นำรูปหรือภาพกราฟิก เข้าไป วางยังไอคอนที่เลือก
5. ปุ่มเครื่องมือ Undo เป้นเครื่องมือยกเลิกการทำงานครั้งสุดท้าย
6. ปุ่มเครื่องมือ Cut เป็นเครื่องมือที่ใช้ตัดข้อความหรือออบเจ็ต
7. ปุ่มเครื่องมือ Copy คัดลอกข้อความหรือออบเจ็กต์
8. ปุ่มเครื่องมือ paste เครื่องมือที่ใช้วางข้อความหรือออบเจ็กต์
9. ปุ่มเครื่องมือ Find เครื่องมือที่ใช้ค้นหาข้อความ
10. ปุ่มเครื่องมือ Text Styles list กไหนดรูปแบบตัวอักษร
11. ปุ่มเครื่องมือ Restart/Restart from flag เครื่องมือที่ใช้สั่งรันโปรแกรม
12. ปุ่มเครื่องมือ Control Panel เครื่องมือที่ใช้ควบคุมการแสดงผล


ไอคอนที่ใช้ในโปรแกรม Authorware 6
ไอคอนแต่ละตัวแทนคำสั่งในการพัฒนาโปรแกรม โดยมีไอคอนในการทำงานดังนี้


เมนูในโปรแกรม Authorwave 6
เมนูสำคัญในโปรแกรม มี 11 เมนูหลัก เพื่อจะได้มองเห็นภาพรวมของเมนูทั้งหมดในโปรแกรม เมื่อเรียกใช้เมนูให้คลิกเม้าส์ไปยังเมนูที่ต้องการใช้ในการทำงาน

1. เมนู File คำสั่งเกี่ยวกับการสร้างไฟล์ การทำงานกับไฟล์
2. เมนู Edit คำสั่งที่ใช้ในการแก้ไข
3. เมนู View คำสั่งที่ใช้แสดงเครื่องมือ
4. เมนู Insert คำสั่งการแทรกงาน
5. เมนู Modify คำสั่งรายละเอียดคุณสมบัติ
6. เมนู Text คำสั่งการจัดการตัวอักษร
7. เมนู Control คำสั่งเมนูควบคุมในการทำงาน
8. เมนู Xtras คำสั่งการสะกดคำ การเชื่อมโยง
9. เมนู Command เป็นเมนูที่เพิ่มเข้ามาใหม่
10. เมนู Windows เมนูคำสั่งการทำงานในโปรแกรม
11. เมนู Help เมนูขอคำแนะนำการใช้โปรแกรม

การกำหนดคุณสมบัติก่อนสร้างงานนำเสนอ
การกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ของงานก่อนที่จะนำไอคอนต่าง ๆ ไปวางบน Flowing เช่น ขนาดของพื้นที่สร้างงาน สีของพื้นหลัง หรือตัวเลือก โดยกำหนดได้โดย
1. เลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่เมนู Modify
2. เลือก File
3. เลือก Properties

การใช้ Tools box ในการสร้างสไลด์ในไอคอน Display
เครื่องมือสำหรับพิมพ์ตัวอักษร วาดเส้นตรง วงกลม รูปสี่เหลี่ยม รูปต่าง ๆ ซึ่งมีวิธีการใช้ดังนี้


การสั่งรันโปรแกรม สามารถทำได้ 3 วิธีดังนี้
1. เลื่อนเม้าส์คลิกเมนู Control และเลือกคำสั่ง Restart
หรือ
2. กดแป้นคีย์บอร์ด Ctrl+R
หรือ
3. ใช้ไอคอน Restart

การทำงานกับ Authorware
การนำรูปเข้ามาใช้ทำงาน สามารถนำไอคอน Display , Interaction เข้ามาใช้ได้โดย
1. เลื่อนเม้าส์คลิกที่เมนู File
2. เลือก Import

การกำหนดเทคนิคการแสดงผล
การกำหนดการเปลี่ยนภาพ จะเสริมให้งานดูน่าสนใจ โดยคลิกที่ไอคอนที่ต้องการกำหนด Transition แล้วเรียกใช้
1. เลื่อนเม้าส์คลิกที่เมนู Modify
2. และเลือกคำสั่ง Icon
3. และเลือก Transition

การเปลี่ยนไปยังเฟรมต่าง ๆ เหมือนกับการพลิกหน้าหนังสือ
1. นำไอคอน Framework และไอคอน Map
2. คลิกเข้าไปใน Framework ณนื
3. ออกจากไอคอน Framework เข้าในไอคอน Map เข้าในไอคอน Display พิมพ์ข้อความ ใส่รูปประกอบ เนื้อหา พิมพ์เสร็จปิดไอคอน
4. พิมพ์เนือ้หาหน้าที่ 2 เข้าไปในไอคอน Map ที่ 2
5. ทดสอบการรันโปรแกรม


การแนะนำไอคอน Navigate
ใช้ควบคุมการพลิกไปยังหน้าต่าง ๆ โดยมีสัญลักษณ์ของไอคอนตามความหมายดังนี้
Recent - Go back กลับไปหน้าหลัง
Recent - List recent pages การพลิกไปหน้าแต่ละหน้า
Near by - Previous page การย้อนกลับไปก่อนหน้านี้
Near by - Next page การเปิดหน้าก่อนหน้านี้
Near by - First page การเปิดไปหน้าแรก
Near by - Last page การเปิดไปหน้าสุดท้าย
Near by - Exit framework/return การย้อนกลับไปหน้าเดิม
Anywhere (Jump) การก้าวไปยังหน้าที่ต้องการ
Anywhere (call) การเปิดหน้าที่ต้องการเรียก
Calculate (jump) การเปิดไปหน้าต่อไป
Calculate (call) การเปิดไปหน้าที่เรียกขึ้นมา
Search (jump) การค้นหาไปหน้าต่อไป
Search (call) การค้นหน้าไปหน้าที่เรียกขึ้นมา

การใช้ไอคอน Decision
เป็นไอคอนที่ใช้กำหนด ในการวนซ้ำเรียกตามลำดับ หรือสุ่มไปเรื่อย ๆ เป้นการกำหนดตามเงื่อนไขในการทำงานของโปแกรม
โดยมีขั้นตอนในการทำงานดังนี้
1. ต้องสร้างข้อสอบอย่างน้อย 5 ข้อ
2. วางไอคอน โดยมีรายละเอียดของแต่ละไอคอน ดังนี้

2.1 ไอคอน Calculation ชื่อ set variable พิมพ์กำหนดตัวแปรเริ่มต้น ดังนี้ r:=0
2.2 ไอคอน Display ชื่อ bg ออกแบบฉากหลังของข้อสอบ
2.3 ไอคอน Decision ชื่อ random กำหนด Repeat : Untill All Paths Used และ Branch : Randomly to Unused Path เสร็จแล้วคลิก OK สัญลักษณ์ของไอคอน Decision จะเปลี่ยนจากตัว S เป็นตัว U ดังรูป

2.4 ขั้นสุดท้ายเป็นการใส่หมายเลขข้อสอบให้รันไปตามลำดับที่สุ่ม ต้องไปในไอคอน Map ชื่อ question1 วางไอคอน Calculation ตั้งชื่อ set r=r+1 เข้าไปพิมพ์ในไอคอน Calculation ว่า r:=r+1 ทำเช่นนี้กับคำถามทุกข้อ

2.5 เสร็จแล้วเข้าไปที่ไอคอน Interaction ชื่อ question1 พิมพ์แสดงผลค่าตัวแปรไว้ในเครื่องหมายปีกกา {r} ทำเช่นนี้ทุกคำถามเสร็จแล้วสั่งรันโปรแกรม

ความหมายของ Decision Icon Properties ดังนี้
1. Time Limit กำหนดระยะเวลาในการตัดสินใจ เมื่อครบเวลาที่กำหนดจะออกมาทำงานในไอคอนถัดไป
2. Repeat มี 5 แบบ

2.1 Don't Repeat ทำตามเงื่อนไขแบบไม่ทวนซ้ำ ทำเพียงครั้งเดียว
2.2 Fixed Number of time ทำงานโดยใส่ตัวเลขเพื่อกำหนดจำนวนครั้งในการทำซ้ำ
2.3 Until All Paths Used ทำงานโดยเลือกทำงานจนครบทุกไอคอน
2.4 Until Click/keypress ทำงานโดยเลือกทำงานทุกไอคอน จนกว่าจะมีการกดปุ่มที่พิมพ์หรือคลิกเม้าส์
2.5 Untill True ทำงานวนไปเรื่อย ๆ จนกว่าค่าตัวแปรที่กำหนดจะเป็นจริง

3. Branch ชนิดของเส้นทางมี 5 แบบ คือ

3.1 Sequentially กำหนดเส้นทางการตัดสินใจเรียงลำดับจากไอคอนที่อยู่ถัดไป
3.2 Randomly to Any Path กำหนดเส้นทางการตัดสินใจแบบสุ่ม การแสดงผลที่ได้จะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ไม่เรียงลำดับ
3.3 Randomly to Unused Path กำหนดเส้นทางการตัดสินใจแบบสุ่ม โดยส่วนที่สุ่มไปแล้วจะไม่ถูกเรียกใช้งานอีก
3.4 To Calculated Path เป็นการกำหนดเส้นทางการตัดสินใจแบบกำหนดค่าตัวแปร ว่าตรงตามที่กำหนดหรอืไม่จึงจะไม่เข้าไปทำงาน


การ Insert Media
การแทรกภาพเคลื่อนไหลลงไปในโปรแกรม Authorware 6 การนำภาพเคลื่อนไหวจากโปรแกรมอื่น ๆ เช่น Macromedia Flash , Gif Animation ซึ่งเป็นการสร้างไฟล์ที่มีนามสกุลดังนี้
1. ไฟล์นามสกุล *.swf : Shockwave flash files
2. ไฟล์นามสกุล *.gif : Animated Gif Files
การใช้ Media Flash
1. เลือกเมนู Insert
2. เลือกคำสั่ง media
3. เลือก Flash
การใช้ Media Animate Gif
1. เลือกเมนู Insert
2. เลือกคำสั่ง Media
3. เลือก Animated Gif
การ Write Cd ด้วยโปรแกรม Nero Burning Rom
1. เตรียมไฟล์สำหรับ Write CD ให้พร้อม
2. เข้าโปรแกรม Nero Burning Rom เข้าได้โดย
Start>Programs>Aheadnero>Nero Burning Rom
3. เลือก Compile a new CD เพื่อเขียน Cd แล้วคลิกปุ่ม Next
4. เลือก Data CD เพราะเป้นข้อมูลไม่ใช่เพลงหรือรูปแบบอื่น แล้วคลิกปุ่ม Next
5. คลิกเลือก Create a new data CD ถ้าแผ่น CD แผ่นนั้นเป็นการเขียนครั้งแรก หรือเลือก Continue with an exiting data-CD (Multisession) ถ้าแผ่น CD แผ่นนั้นเป็นการเขียนต่อจากเดิมที่เคยเขียนไว้แล้ว
6. คลิกปุ่ม Finish แล้วจะเป็นการเลือกไฟล์ และทำการ Write CD โดยคลิกที่ไอคอนรูป
7. เลือกไฟล์ที่ต้องการ เพื่อการที่จะ Write CD
8. จากนั้นเลือกเมนู File และเลือกคำสั่ง Write CD
9. กำหนดวิธีการเขียน CD ในที่นี้เลือกแบบ Burn กำหนดความเร็วในการเขียน CD เป็น 4x(600 KB/s)
10. เมื่อครบ 100% จะถูก Eject ออกมาเองโดยอัตโนมัติเป็นการสิ้นสุดการ Write CD
กลับหน้าแรกHosted by www.Geocities.ws

1