Jon Jonsson

Faktor, tullnär och borgmästare i Arboga

Jon Jonsson är morfars mormors mormors mormors mormors morbror till mig. När jag stötte på honon så blev jag väldigt fascinerad. De flesta i min släkt som jag har hittat hör hemma neråt Småland, Blekinge och Kalmar län. Här fick jag en släkting som bara hade bott några mil från Västerås och även hade anknytning hit. Så jag blev fascinerad av hans liv och familj. Sen var det ju inte dåligt heller att han skrivit en bok om sitt liv. Den heter "Enn wandringzbook, sampt af huadh härkomst at iagh komminn ähr, såsom och huru lyckiann hafver sigh Emot migh förhållit uthi dhenne Jemmerdalsz wandrande, ifrånn mijnn födilse, till --- korteligen förfatat" och finns på Kungliga biblioteket. Boken handlar om Jon Jonssons liv mellan 1582 och 1620.

Jon var född den 11 april 1582 i prästgården i Vissefjärda socken i Kalmar stift. Son til kyrkoherden Jonas Jonaes och Catharina Nilsdotter Halvhjort av Älmtaryd. Jon gick i skola i Kalmar, Linköping och Växjö.Han blev inte präst utan 18 år gammal återfinns han som kammardräng hos hertig Karl. 1605 utses han till faktor över vapensmidet i Arboga, Eskilstuna och Närke. Han gifte sig också 1605, vid tjugotre års ålder med Anna Hansdotter.

Anna var dotter till jägmästare Hans i hertig Karls tjänst på Gripsholms slott. Hertig Karl stod för bröllopskosten, både till mat och dryck. Anna var född 1587 och dog den 9 november 1663 i Arboga. Hon och Jon fick tillsammans femton barn.

Här följer Jons anteckningar om hur han friade till Anna:
"Dhenn tijdh jagh vaar på Gripzholm, bodde där enn H.F.N. jägemestare, som vaar fö uthi Tyslandh till Hädilbärgh, hann haade befriat sigh och hade tagitt Erijk Haris syster till hustru, som vaar ståthållare utbi Fijnlandh och sedhann öfver norrabåtnn landzherre. Hann heet Hans Jägemestare, dhe hade aflatt en dotter tillhopa, som heter Anna Hansdotter, dhenn fich jagh behagh till och mente uthi mitt hiärta med henne lefva och döö. Då sände jagh Måns erijksonn, som då vaar fogite på Frifsholm, till för:d Hans jägemestare och hans hustru och lät dhem förstå och vetha mijnn meningh, och när dhe thet förnummit hade och betänckte sgih uthi sakenn, gåfvo dhe migh godh svar, som jagh begärde, dhenn 10 apprijlis trolåfvade jagh dheras dotter och dhenn 7 juli stodh mit bröllop på Grimszholm till hvilket bröllop H.F.N. gaf migh bröllopzkost bådhe till mat och drijk."

Vill du titta på en stamtavla för Jon?
Jon JonssonTill huvudsidan


[email protected]
Hosted by www.Geocities.ws

1