...Och det var inte sant:

vederläggning mot

Svensk-Finska Församlingen

i Sundsvall

© 2002 Ingeborg S. Nordén

tunt streck med måladglasseffekt

 

(Click the UK flag for the English version of this article.)

 

Presentation

Då jag bläddrade genom debattforumet för Sveriges Asatrosamfund för några dagar sedan, fick jag syn på ett inlägg med ämnet »Läs detta och få er ett gott skratt!» Länken i inlägget visade sig vara allt annat än skrattretande för de flesta läsarna, tyvärr: Fredrik Dahlman, pastorn för Svensk-finska församligen i Sundsvall, hade publicerat en förment »Intervju med en f d asatroende» på kyrkans webbplats.

Flera svenska sedanhängare har avvisat intervjun som parodi eller spratt--en dyster och elak version av satiriska webbplatser, som gör narr av frikyrkliga fanatiker. (Ett välkänt exempel i USA är hemsidan för den fiktiva Landover Baptist Church.) Eftersom pastor Dahlman tycks vara besatt av homosexuella och kommunister, kunde man tolka hans skrifter som en satir av frikyrkans åsikter under det kalla kriget.

Vissa ord och uttryck som »Erik» använder i intervjun antyder att webbplatsens skapare kanske ämnade skriva fiktion--även om han författade och forskade det hela ganska dåligt. För det första skulle en »f d asatroende» tala om godar och inte om präster inom asatron: de flesta sedanhängare är mycket noga med att använda fornnordiska religiösa begrepp, något som gäller ännu mer i själva Skandinavien. För det andra är det osannolikt att »Erik» skulle svära som en borstbindare om han verkligen gick över till kristendomen--och högst osannolikt att han skulle svära under en intervju med sin egen pastor. (Jaså, det är alltså en grov synd att vara homofil..men inte någon synd att svära? Jag förmodar att pastor Dahlman aldrig har predikat om tungans synder, något som Nya testamentets författare brännmärker många gånger!)

Även om man antar att själva intervjun är fiktiv, innebär det inte att SFFS också är fiktiv--eller att pastor Dahlmans kunskaper och meningar om asatron inte stämmer med vad som står på kyrkans webbplats. Fundamentalistkyrkor har alltid använt tarvliga, falska historier för att egga de troende till att omvända eller förfölja anhängare av andra religioner. Judarna har t ex fått ett oförtjänt vanrykte för att använda kristna barns blod i maten vid religiösa högtider, även om Bibeln förbjuder dem att äta blod överhuvud taget. Å andra sidan har kyrkorna spridit liknande historier om religioner vars läror inte har någonting alls med Bibeln att göra: Jack Chick (den ökända amerikanska evangelisten och serietecknaren) har gjort flera broschyrer med missvisande information om bl a wicca och buddhism. (Chicks webbplats innehåller även en »intervju» med en f d wicca-präst som liknar pastor Dahlmans intervju ganska starkt.)

Eftersom webbplatsens skapare aldrig påstår att hans verk är fiktiv eller satirisk, och eftersom inget lättare slags humor finns någonstans på sidorna, antar jag alltså att SFFS och pastor Dahlman finns. [OBS!  Jag har tydligen tagit fel:  första uppdateringen gör situationen tydligare.]  Jag antar också att församlingen godkände webbplatsen, och att deras läror om asatron stämmer med vad som står i intervjun. (Även om jag vet inte om liknande lagar gäller i Sverige, så är det vanligast att författare i USA betecknar satiriska eller fiktiva verk som sådant. Annars kan man bli stämd för brott mot upphovsrätt eller ärekränkning.)

 

Med tanke på allt detta skrev jag nyligen ett e-brev till kyrkan; en översättning av hela brevet står nedan.

 

  Anmärkningar för asatroende läsare:

 

1.   Jag är klar över att några enstaka sedanhängare eller trossamfund slaktar boskap som en del av sina blot. Kommentarerna i brevet är inte avsedda till att nedsätta detta bruk, utan syftar på »Eriks» beskrivningar av offer med levande husdjur som en nödvändig invigning i asatron.

2.   Jag är klar över att somliga sedanhängare är homofiler. Kommentarerna i brevet syftar på »Eriks» påstående att asatroende måste vara det, och att religionen kräver att alla skall stödja särskilda rättigheter för homofiler.

3.   Jag är klar över att somliga enstaka sedanhängare (särskilt de som ägnar sig åt vanerna) deltar i erotiska ceremonier med villiga vuxna i enrum. Kommentarerna i brevet syftar på »Eriks» påstående att erotiska orgier (inkl homoerotisk våldtäkt av »präster») utgör en väsentlig eller allmänt accepterad del av asatron.

 

Anmärkningar för icke-asatroende läsare:

1.   Jag är klar över att det finns några enstaka kristna, som inte tror att alla andra religioner faktiskt är former av djävulsdyrkan.  Emellertid utgår jag från det som Dahlman och andra SFFS-medlemmar har hävdat på kyrkans webbplats.

2.   Jag är klar över att somliga  djävulsdyrkare inte alls ägnar sig åt ritualerna som »Erik» hävdade att han såg under invigningen i asatron.  Mitt brev syftar på massmedians populära uppfattningar om sataniska kulter—det endaste jag visste om sådant då jag skrev till pastorn.

3.   Slutligen är jag klar över att de flesta kristna, judar och anhängare av »Bnei-Noak-rörelsen» sällan tolkar Bibeln på samma sätt som jag.   (Var god och läs min varning åt dem som försöker konvertera mig från asatron, innan ni mejlar mig med religiösa frågor.  Om ni vill avfärda Eddan och fornsagorna som »blott och bart mytologi», så har jag rätt till att behandla era heliga skrifter som ni behandlar mina.)

tunt streck med måladglasseffekt

 

Från: "Ingeborg S. Nordén"

Till: [address deleted]

Ämne: "Falskt vittnesbörd" om asatron

Datum: fredag, 16. august, 2002 0.48

 

Bäste pastor Dahlman!

 

Jag har varit asatroende i tio år och deltagit i flera offentliga ceremonier, både i USA och i Sverige. De flesta ceremonier leddes av "[en] högre krets präster" i själva verket. Dock har jag ALDRIG sett--inte ens EN GÅNG--några offer med levande djur, sexritualer (homosexuella eller inte), "invigda" som blev inlåsta i celler, eller de andra vidriga bruken som Ni beskriver i Er förmenta intervju. Inte heller har jag någonsin varit tvungen att gå igenom några ritualer som beskrevs av "Erik".

 

Dessutom menar somliga asatroende (lika mycket som de flesta kristna) att homosexualiteten är omoral; de utgår från citater ur Eddan och andra fornnordiska texter, som visar att det t o m är brottsligt att *anklaga* någon för att vara homofil. Svartkonsten, blodoffer och homoerotiska riter är INTE asatrons "A och O" trots "Eriks" påstående: sådant bruk hör kanske hemma i sataniska sekter, men inte i någon tro som egentligen är baserad i nordiska seder.

 

Vad kommunismen angår: en politisk extremist i Sverige som kallar sig asatroende är oftast HÖGERradikal i själva verket. Den typiska, moderata asatroende är orolig för att andra skall kalla honom en nynazist, inte någon kommunist!

 

Anklagelsen om att asatron "går ut på att alla ska plågas och sedan mördas, förutom kommunister och asatroende förstås" är lika grundlös. För det mesta har vi vänner med många religiösa och politiska åsikter; för det mesta menar vi också att det är ont och ohederligt att mörda. Enligt Eddan tillhör mördare de få människor som plågas i dödsriket, bland dem som har begått andra grövre brott.

 

Eftersom Ni är pastor förmodar jag att Ni känner till de tio Guds bud. Det åttonde budordet lyder: "Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa." Att ljuga om vad andra har gjort är m a o en grov synd; att förege intervjun som en äkta skildring av asatron bryter mot det åttonde budordet. Jag anmanar Er att radera intervjun från församlingens webbplats. Även om jag inte längre är kristen och inte heller ämnar omvända mig, håller jag med Jesus i en sak: att skenhelighet är allvarligt orätt.

 

Högaktningsfullt

 

Ingeborg S. Nordén

([email protected])

 

PS. Jag borde ha skrivit det här på svenska, men mina vänner vet att jag sällan talar engelska med skandinaver: det sker bara när jag är extremt arg eller ledsen.

 

tunt streck med måladglasseffekt

 

 

Uppdateringar och rättelser

 

02.08.2002

 

SFFS har tydligen fått så många protestbrev av sedanhängare, att en annan pastor kände sig tvungen att avge ett officiellt yttrande om asatron. Det utgår från kristna fundamentalisters vanliga påstående att alla religioner som inte grundar sig på Bibeln, egentligen är former av djävulsdyrkan--antingen man accepterar den »sanningen» eller inte. Jag menar dock att ett sådant klent resonemang grundar sig på vanföreställningar: För det första kan en anhängare av vilken religion som helst påstå att andras gudar inte finns, eller att de egentligen är den »rätta» religionens demoner med falska namn. Den som sätter likhetstecken mellan asatron och djävulsdyrkan antar oftast att man vet om dussintals fallna änglar, som går omkring med nordiska namn och gestalter som täckmantlar--men ändå trotsar man kristendomen genom att vägra erkänna situationen. Man kunde lika gärna påstå motsatsen, att Bibelns Gud och änglar är elaka nordiska andeväsen som använder falska namn och gestalter för att lura folk in Mellanöstern: även om jag själv aldrig skulle säga sådant på allvar, känner jag ändå några sedanhängare som har vänt den typiska frikyrkliga fundamentalistens resonemang upp och ner.

För det andra måste man tro att en varelse finns innan man väl kan dyrka den. Eftersom asatron inte grundar sig på Bibeln utan på Eddan, fornsagorna och Nordens folktro, kan man knappast påstå att kristna läror om änglar och djävlar ingår i asadyrkan: kristna nordbor skrev visserligen ner texterna, men största delen återberättar om förkristna händelser, seder och övertygelser. Att skilja på den ursprungliga nordiska tron och kristendomens senare påverkan är inte alltid lätt--men när kristendomen nämnas uttryckligt i de yngsta Edda- och sagatexter, kommer den till Norden tack vare utländska missionärer eller nordbor som har konverterat i utlandet. Man talar oftast om »den forna [hedniska] seden» gentemot »den nya [kristna] seden», men den forna seden har varken med Kristus eller Satan, varken med änglar eller med djävlar att göra. Tor slåss mot jättar och troll för att hjälpa människan, inte för att lura henne in i något brinnande helvete; Oden låter hjältar dö i strid men belönar dem efteråt; och Frej skänker goda årsskördar och fred utan några hemliga, lömska syften.

För det tredje finns det flera bibelställen i Gamla Testamentet som innebär att andra äkta gudavarelser finns--gudar som inte är några förklädda djävlar. Att uppräkna alla sådana bibelställen skulle göra den här sidan onödvändigt lång; men om man letar efter dem på en specialiserad sökmotor eller på en webbplats med Bibelns motsägelser, går det att hitta flera neutrala eller positiva anspelningar på »andra gudar». Det mest påfallande exemplet finns bland profetierna i Mikas bok (kap. 4), där författaren beskriver religionens framtid när Messias kommer och härskar:

 

3. Och han skall döma mellan många folk och skipa rätt åt mäktiga hednafolk, ända bort i fjärran land. Då skola de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skola ej mer lyfta svärd mot varandra och icke mer lära sig att strida.

4. Och var och en skall sitta under sitt vinträd och sitt fikonträd, och ingen skall förskräcka honom; ty så har HERREN Sebaots mun talat.

5. Ja, alla andra folk vandra vart och ett i sin guds namn, men vi vilja vandra i HERRENS, vår Guds, namn, alltid och evinnerligen.

 

Tydligen måste några folkgrupper som varken är kristna eller judar ändå få lov att fortsätta med deras traditionella religioner, trots att Israels Gud dömer och straffar dem för andra synder. Om de andra folkgruppernas gudar bara vore aspekter av Satan, skulle det säkert vara förbjudet att »vandra vart och ett i sin guds namn»!

 

Trots församlingens offentliga svavelpredikan mot asatron, fick jag höra någonting helt annat i ett privatbrev av webbplatsens ägare. Han skrev sarkastiskt på rövarspråket: »Jag skiter fullständigt i meningen med asatron, men ärligt talat tycker jag att det är gulligt när ni försöker återuppleva gamla traditioner genom att gå omkring i folkdräkter och leker vikingar. Ni får gärna göra som ni vill, bara jag slipper se något av det!» Detta antyder på att »Erik» egentligen visste om de populära missuppfattningarna om asatron i Sverige, men att han ignorerade dem för att kunna skildra religionen så ruggigt som möjligt--så att beskrivningen stämde med kyrkans fobi för djävulsdyrkare, kommunister och homofiler.

 

Några av mina trosfränder menar att »Erik» kanske är en ateist som avskyr kristendomen och asatron lika mycket, och som skapade den fiktiva kyrkans webbplatsen för att få alla religioner att se så hemskt ut som möjligt. Även om deras aningar om parodi har visat sig vara rätt sedan dess, kan det hända att somliga vilseledda kristna tar liknande parodier på allvar när en annan sänder dem vidare utan att ange källan. I USA har detta egentligen hänt en gång: den satiriska veckotidningen Onion skrev en »nyhetsartikel» om skolebarn som hade läst Harry Potter-böckerna, och som hade ägnat sig åt svartkonsten och djävulsdyrkan efteråt. Några veckor senare hade rykten spridit sig genom läsare som INTE angav källan eller talade om att artikeln var en parodi--och flera frikyrkor reagerade hysteriskt, som man kunde vänta sig. Eftersom ett satiriskt »angrepp» på asatroende kunde få några att reagera likadant, skall jag varna mina trosfränder genom att låta den här uppsatsen stå kvar på min webbplats.

 

30.07.2003

 

SFFS har fått sin webbplats raderad helt och hållet. Jag har ingen aning om det hände av ekonomiska skäl, personliga skäl eller p g a brott mot ägarens avtal med Crosswinds (en webbleverantör). Jag känner mig visserligen lättad nu när de frånstötande sidorna är borta, men ändå kan ägaren av en nuvarande kristen webbplats i Sverige ta de gamla sidorna på allvar och citera dem. Vederläggningen blir kvar, som jag har sagt i fjolårets uppdatering.

 

tunt streck med måladglasseffekt

 

 

Background courtesy of The Background Boutique.

Home/Tillbaka till startsidan

Hosted by www.Geocities.ws

1