Az eskü szövege

Először elhangzott 10,000 ember ajkáról

2002. december 25-én a Korona előtt a Kossuth téren

 

 

Az alábbiakban a nemzet Nemesítési folyamata a Szent Korona eszméhez kötődő – önként vállalható – fogadalomtétel olvasható. A fogadalomtétel célja a Teremtői Rendhez igazodó eszmeiség helyreállítása.

 

Teremtő Atyám!

 

Szent Fiad Jézus Urunk tanítását követve, Boldogasszonyunk iránti szeretettől áthatva, kinyilvánítom irántad való hűségemet.

Én, …………………., dicső őseink iránti tiszteletből és utódainkért érzett felelőségtől vezérelve szabad akaratomból

·        fogadom, hogy Hazám törvényes rendjét betartva életemet a Szent Korona Eszme örök értékeihez igazítom.

·        Fogadom, hogy Jézus Urunk Új Szövetsége szerint embertársaimra test-vérként tekintek a szeretet törvényének betartásával.

·        Fogadom, hogy családom, nemzetem, az emberiség felemelkedésén munkálkodom.

·        Tiszteletben tartom az Élet Szentségét, földi élő környezetünket segítek megőrizni utódaink számára.

·        Őseink reánk bízott hagyatékát, nemzetünk kultúrkincseit megőrzöm, gyermekeinknek átadom.

·        Törekszem rá, hogy tetteimben az égi törvények vezéreljenek, a kereszt-én-i tudat vállalásával.

 

Miképpen ezen fogadalmam szerint élek, Isten engem úgy segéljen.

 

Hosted by www.Geocities.ws

1