กองงานธุรการ : สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

อาคารหอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย ( หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร )
เลขที่ ๒๘๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศน์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
www.geocities.ws/gongthamfanpage
Email : [email protected]
...ทุกครั้งที่มาติดต่อ สนง.แม่กองธรรมฯ โปรดมาตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปเท่านั้น หากมาก่อนจะยังไม่มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้ เว้นแต่กรณีนัดพิเศษนะครับ ^___^
  • หน้าแรก
  • ทำความรู้จักอักษรย่อ
  • เกี่ยวกับเรา
  • ติดต่อเรา
  • เวลาทำการ
  • มาแชทคุยกัน
  • ดาวน์โหลด

อัพเดทล่าสุด
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สนับสนุนโดย

ดูทีวีออนไลน์
อ่านข่าวออนไลน์

อักษรย่อที่สำนักงานใช้

อักษรย่อพิเศษ ( ใช้ในเว็บไซต์กองงานธุรการ )

อักษรย่อคำอธิบายอักษรย่อคำอธิบาย
นธ.นักธรรม (ใช้เรียกกับพระภิกษุสามเณรที่เรียนหรือสอบได้
พระปริยัติธรรมแผนกธรรมชั้น ตรี โท เอก)
(ม) หรือ ม.มหานิกาย
ธศ.ธรรมศึกษา (ใช้เรียกกับแม่ชีหรือฆราวาสทั่วไปที่เรียนหรือสอบได้พระปริยัติธรรมแผนกธรรมชั้น ตรี โท เอก)(ธ) หรือ ธ.ธรรมยุต
ศ.๑บัญชีสำมะโนครัวผู้ขอเข้าสอบความรู้ นักธรรมชั้นตรีสนร.สำนักเรียน
ศ.๒บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ นักธรรมชั้นโท & เอกสนส.สนามสอบ
ศ.๓บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ นักธรรมชั้นตรี โท เอก(ปส.)ประธานสนามสอบ
ศ.๔บัญชีประกาศรายชื่อผู้สอบได้ นักธรรมชั้นตรี โท เอก(ผส.)ผู้รับข้อสอบ (ออนไลน์)
ศ.๕บัญชีสำมะโนครัวผู้ขอเข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี  
ศ.๖บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นโท & เอก  
ศ.๗บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก  
ศ.๘บัญชีประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก  
ศ.๙บัญชีรับใบตอบ ใช้เรียกทั้งนักธรรม และธรรมศึกษาทุกชั้น  
สถ.๔บัญชีสถิติ หรือบัญชียอดจำนวนนักเรียนผู้ขอเข้าสอบ ใช้กับนักธรรม และธรรมศึกษาส่วนกลางทุกชั้น  
สถ.๕บัญชีสถิติ หรือบัญชียอดจำนวนนักเรียนผู้ขอเข้าสอบ ใช้กับนักธรรมส่วนภูมิภาคทุกชั้น  
สถ.๖บัญชีสถิติ หรือบัญชียอดจำนวนนักเรียนผู้ขอเข้าสอบ ใช้กับธรรมศึกษาส่วนภูมิภาคทุกชั้น  

เกี่ยวกับเว็บไซต์กองงานธุรการ

( www.geocities.ws/gongthamfanpage )

        เว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นด้วยจิตอาสาของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเอง โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
        ๑. เพื่อช่วยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบธรรมสนามหลวง
        ๒. เพื่อทำเป็นเว็บไซต์เฉพาะด้านช่วยขยายความจากเว็บไซต์หลัก ( www.gongtham.net ), ลงประกาศ , ตอบข้อสงสัย ฯลฯ เกี่ยวกับการสอบธรรมสนามหลวงอีกหนึ่งช่องทาง
        ๓. เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลจำเพาะที่มีความจำเป็นต่อการประสานงานหรือสนองงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าเยี่ยมชมทั่วไป
        ๔. เพื่อศึกษาการสร้างเว็บไซต์ไปในตัวของผู้เขียนเว็บไซต์เอง ( ได้ความรู้ด้วยและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานด้วย )

---------------------

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายธุการ

        ฝ่ายธุรการ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน ๕ รูป ได้แก่
        ๑. พระครูวินัยรสสุนทร วัดตรีทศเทพ (กรุงเทพมหานคร) หัวหน้าฝ่าย โทร.๐๘๖-๐๗๗-๐๒๕๓
        ๒. พระมหาจินดา ฐานจินฺโต วัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพมหานคร) รองหัวหน้าฝ่าย โทร.๐๘๑-๙๒๙-๘๗๔๓
        ๓. พระมหาชลธิชา ปทีโป วัดเสนหา (จ.นครปฐม) เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย โทร.๐๒-๖๒๙-๔๓๐๓
        ๔. พระปานเดชา ชิตเตโช วัดเสนหา (จ.นครปฐม) เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย โทร.๐๒-๖๒๙-๔๓๐๒
        ๕. พระมหาเชษฐ์ภาวิตร ชยานนฺโท ( PMM_Admin ) วัดชนะสงคราม (กรุงเทพมหานคร) เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย โทร.๐๒-๖๒๙-๔๓๐๑

---------------------

ช่องทางติดต่อประสานงานด้านเอกสาร ฯลฯ

ส่วนกลาง


ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลหรือเอกสารบัญชีที่เกี่ยวข้องกับนักธรรมและธรรมศึกษาของส่วนกลาง ได้ที่

พระมหาชลธิชา ปทีโป

โทรศัพท์ ๐๒-๖๒๙-๔๓๐๓ ( Tel. & Fax. ) ๑๓.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. ในวันเปิดทำการ

---------------------

ส่วนภูมิภาค


ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลหรือเอกสารบัญชีที่เกี่ยวข้องกับนักธรรมและธรรมศึกษาของส่วนภูมิภาค ได้ที่

พระปานเดชา ชิตเตโช

โทรศัพท์ ๐๒-๖๒๙-๔๓๐๒ ( Tel. & Fax. ) ๑๓.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. ในวันเปิดทำการ

---------------------

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
เปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ (ที่ไม่ตรงกับวันพระปาฏิโมกข์)
ปิดทำการทุกวันอาทิตย์และวันปาฏิโมกข์
เวลาเปิดทำการและติดต่อประสานงาน
๑๓.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.โปรดทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน

    เพื่อความเรียบร้อยและเป็นระบบของงานเอกสาร เวลาติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบนักธรรมหรือธรรมศึกษา สิ่งที่ผู้มาติดต่อควรให้ความร่วมมือ มีดังนี้

      ๑. ติดต่อส่งบัญชีก่อนสอบ ได้แก่ ศ.๑ ศ.๒ ศ.๕ ศ.๖ สถ.๔ สถ.๕ สถ.๖ ประธานสนามสอบ และผู้รับข้อสอบ
      ๒. ติดต่อส่งบัญชีหลังสอบ ได้แก่ ใบตอบข้อสอบ สมุดเซ็นต์เยี่ยม ฯลฯ

    ควรมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ณ ห้องธุรการ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยตรง (ยกเว้นบุรุษไปรษณีย์) ไม่ควรนำไปฝากไว้กับไวยาวัจกรที่ห้องปฏิคม เพราะว่า การส่งบัญชีตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ทุกครั้ง จะต้องมีการจดบันทึกรายละเอียด และเซ็นต์รับจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบเท่านั้น


กล่องแชทพูดคุย สอบถาม แชร์ความรู้ ข้อคิดเห็น สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบธรรม
 กฏิกาในการใช้งานกล่องแชท
   ๑. ห้ามใช้คำพูดอันเป็นการหมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์แห่งราชอาณาจักรไทย
   ๒. ห้ามใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ หรือคำพูดอันเป็นการไม่ให้เกียรติต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
   ๓. โปรดเข้าใจตรงกันว่า เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นด้วยจิตอาสาของเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายธุรการเพื่อช่วยกระจายข่าวสารเท่านั้น (ไม่ใช่งานหลักอันเป็นหน้าที่ของฝ่ายธุรการ) หากประสงค์สอบถามประการใดโปรดได้ใช้คำอันเป็นของสุภาพชนด้วยนะครับ ^_^

ติดต่อสอบถามข้อมูล
เอกสารส่วนกลาง โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๔๓๐๓
เอกสารส่วนภูมิภาค (ม) โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๔๓๐๒
เอกสารส่วนภูมิภาค (ธ) โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๔๓๐๐
ประชาสัมพันธ์ โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๔๓๐๐
เทคนิค/ระบบทาง Computer & Network โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๐๙๖๑ ต่อ ๑๑๘, ๑๑๙

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบัญชี และข้อมูลต่างๆ

บัญชีก่อนสอบ ประจำปี ๒๕๕๘ บัญชีหลังสอบ ประจำปี ๒๕๕๘
สำหรับในปีนี้ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใช้บัญชีก่อนสอบเหมือนกัน
นักธรรม ธรรมศึกษา
บัญชี ศ.๑ นธ.ตรี บัญชี ศ.๕ ธศ.ตรี
บัญชี ศ.๒ นธ.โท บัญชี ศ.๖ ธศ.โท
บัญชี ศ.๒ นธ.เอก บัญชี ศ.๖ ธศ.เอก
จำนวนส่งสอบ (สถ.) นธ. จำนวนส่งสอบ (สถ.) ธศ.
ประธานสนามสอบ นธ.ตรี ประธานสนามสอบ ธศ.
ผู้รับข้อสอบ นธ.ตรี ผู้รับข้อสอบ ธศ.
ประธานสนามสอบ นธ.โท-เอก  
ผู้รับข้อสอบ นธ.โท-เอก  
 
แบบฟอร์มทำบัญชีรายชื่อวัด/สถานศึกษา คำร้อง
     บัญชีแจ้งรายชื่อวัด
     บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กร/สถาบัน
- คำร้องขอใบประกาศนียบัตร
- บัญชีขอแก้ไข นักธรรม
- บัญชีขอแก้ไข ธรรมศึกษา

ติดต่อสอบถาม >>> โทร. ๐๒-๖๒๙-๔๓๐๐ - ๔ ( รับแฟกซ์ได้ทั้งสองเบอร์ )
Email ฝ่ายธุรการ : [email protected]
เปิดทำการทุกวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.
ปิดทำการ วันอาทิตย์ และ วันปาฏิโมกข์ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ , แรม ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ำ)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : PMM_Admin และ พระมหาชลธิชา