กองงานธุรการ : สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

อาคารหอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย ( หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร )
เลขที่ ๒๘๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศน์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
www.geocities.ws/gongthamfanpage
Email : [email protected]
...ทุกครั้งที่มาติดต่อ สนง.แม่กองธรรมฯ โปรดมาตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปเท่านั้น หากมาก่อนจะยังไม่มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้ เว้นแต่กรณีนัดพิเศษนะครับ ^___^
  • หน้าแรก
  • ทำความรู้จักอักษรย่อ
  • เกี่ยวกับเรา
  • ติดต่อเรา
  • เวลาทำการ
  • ดาวน์โหลด


ประกาศ : ตั้งแต่ 8 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

เว็บไซต์ธุรการย้ายไปที่ >>>

https://www.gongtham-admin.net/

แบบฟอร์มทำบัญชีรายชื่อวัด/สถานศึกษา คำร้อง
     บัญชีแจ้งรายชื่อวัด
     บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กร/สถาบัน
- คำร้องขอใบประกาศนียบัตร (ใช้เฉพาะรายบุคคลเท่านั้น)
- บัญชีขอแก้ไข นักธรรม
     (ใช้ในกรณีนักเรียนในสังกัดมีหลายคน หลังสอบเสร็จภายใน ๑ เดือนเท่านั้น)
- บัญชีขอแก้ไข ธรรมศึกษา
     (ใช้ในกรณีนักเรียนในสังกัดมีหลายคน หลังสอบเสร็จภายใน ๑ เดือนเท่านั้น)


อัปเดตล่าสุด
๘ มกราคม ๒๕๖๔

สนับสนุนโดย

อักษรย่อที่สำนักงานใช้

อักษรย่อพิเศษ ( ใช้ในเว็บไซต์กองงานธุรการ )

อักษรย่อคำอธิบายอักษรย่อคำอธิบาย
นธ.นักธรรม (ใช้เรียกกับพระภิกษุสามเณรที่เรียนหรือสอบได้
พระปริยัติธรรมแผนกธรรมชั้น ตรี โท เอก)
(ม) หรือ ม.มหานิกาย
ธศ.ธรรมศึกษา (ใช้เรียกกับแม่ชีหรือฆราวาสทั่วไปที่เรียนหรือสอบได้พระปริยัติธรรมแผนกธรรมชั้น ตรี โท เอก)(ธ) หรือ ธ.ธรรมยุต
ศ.๑บัญชีสำมะโนครัวผู้ขอเข้าสอบความรู้ นักธรรมชั้นตรีสนร.สำนักเรียน
ศ.๒บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ นักธรรมชั้นโท & เอกสนส.สนามสอบ
ศ.๓บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ นักธรรมชั้นตรี โท เอก(ปส.)ประธานสนามสอบ
ศ.๔บัญชีประกาศรายชื่อผู้สอบได้ นักธรรมชั้นตรี โท เอก(ผส.)ผู้รับข้อสอบ (ออนไลน์)
ศ.๕บัญชีสำมะโนครัวผู้ขอเข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรีจต.เจ้าคณะตำบล
ศ.๖บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นโท & เอกจอ.เจ้าคณะอำเภอ
ศ.๗บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอกจจ.เจ้าคณะจังหวัด
ศ.๘บัญชีประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก  
ศ.๙บัญชีรับใบตอบ ใช้เรียกทั้งนักธรรม และธรรมศึกษาทุกชั้น  
สถ.๔บัญชีสถิติ หรือบัญชียอดจำนวนนักเรียนผู้ขอเข้าสอบ ใช้กับนักธรรม และธรรมศึกษาส่วนกลางทุกชั้น  
สถ.๕บัญชีสถิติ หรือบัญชียอดจำนวนนักเรียนผู้ขอเข้าสอบ ใช้กับนักธรรมส่วนภูมิภาคทุกชั้น  
สถ.๖บัญชีสถิติ หรือบัญชียอดจำนวนนักเรียนผู้ขอเข้าสอบ ใช้กับธรรมศึกษาส่วนภูมิภาคทุกชั้น  

เกี่ยวกับเว็บไซต์กองงานธุรการ

( www.geocities.ws/gongthamfanpage )

        เว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นด้วยจิตอาสาของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเอง โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
        ๑. เพื่อช่วยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบธรรมสนามหลวง
        ๒. เพื่อทำเป็นเว็บไซต์เฉพาะด้านช่วยขยายความจากเว็บไซต์หลัก ( www.gongtham.net ), ลงประกาศ , ตอบข้อสงสัย ฯลฯ เกี่ยวกับการสอบธรรมสนามหลวงอีกหนึ่งช่องทาง
        ๓. เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลจำเพาะที่มีความจำเป็นต่อการประสานงานหรือสนองงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าเยี่ยมชมทั่วไป
        ๔. เพื่อศึกษาการสร้างเว็บไซต์ไปในตัวของผู้เขียนเว็บไซต์เอง ( ได้ความรู้ด้วยและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานด้วย )

---------------------

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายธุการ

        ฝ่ายธุรการ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน ๕ รูป ได้แก่
        ๑. พระครูวินัยรสสุนทร วัดตรีทศเทพ (กรุงเทพมหานคร) หัวหน้าฝ่าย โทร.๐๘๖-๐๗๗-๐๒๕๓
        ๒. พระครูปลัดสุวัฒนธรรมคุณ (จินดา ฐานจินฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพมหานคร) รองหัวหน้าฝ่าย โทร.๐๘๑-๙๒๙-๘๗๔๓
        ๓. พระครูสุธีจริยาภรณ์ (ชลธิชา ปทีโป) วัดเสนหา (จ.นครปฐม) เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย โทร.๐๘๔-๘๐๒-๓๕๓๙
        ๔. พระครูปลัดปานเดชา ชิตเตโช วัดเสนหา (จ.นครปฐม) เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย โทร.๐๒-๖๒๙-๔๓๐๐ ต่อ ๑๗๑
        ๕. พระมหาเชษฐ์ภาวิตร ชยานนฺโท วัดชนะสงคราม (กรุงเทพมหานคร) เจ้าหน้าที่ประจำฝ่าย (admin page) โทร.๐๙๒-๒๖๓-๕๒๓๔

---------------------

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
เปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.
ปิดทำการทุกวันอาทิตย์และวันปาฏิโมกข์โปรดทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน

    เพื่อความเรียบร้อยและเป็นระบบของงานเอกสาร เวลาติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบนักธรรมหรือธรรมศึกษา สิ่งที่ผู้มาติดต่อควรให้ความร่วมมือ มีดังนี้

      ๑. ติดต่อส่งบัญชีก่อนสอบ ได้แก่ ศ.๑ ศ.๒ ศ.๕ ศ.๖ สถ.๔ สถ.๕ สถ.๖ ประธานสนามสอบ และผู้รับข้อสอบ
      ๒. ติดต่อส่งบัญชีหลังสอบ ได้แก่ ใบตอบข้อสอบ สมุดเซ็นต์เยี่ยม ฯลฯ

    ควรมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ณ ห้องธุรการ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยตรง (ยกเว้นบุรุษไปรษณีย์) ไม่ควรนำไปฝากไว้กับไวยาวัจกรที่ห้องปฏิคม เพราะว่า การส่งบัญชีตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ทุกครั้ง จะต้องมีการจดบันทึกรายละเอียด และเซ็นต์รับจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบเท่านั้น

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบัญชี และข้อมูลต่างๆ

แบบฟอร์มทำบัญชีรายชื่อวัด/สถานศึกษา คำร้อง
     บัญชีแจ้งรายชื่อวัด
     บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กร/สถาบัน
- คำร้องขอใบประกาศนียบัตร
- บัญชีขอแก้ไข นักธรรม
- บัญชีขอแก้ไข ธรรมศึกษา

ติดต่อสอบถาม >>> โทร. ๐๒-๖๒๙-๔๓๐๐ ต่อ ๑๗๑
Email ฝ่ายธุรการ : [email protected]
เปิดทำการทุกวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.
ปิดทำการ วันอาทิตย์ และ วันปาฏิโมกข์ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ , แรม ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ำ)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : PMM_Admin และ พระมหาชลธิชา