บูชาพระคุณของพระครูพิทักษ์ธรรมโชติ

พระครูพิทักษ์ธรรมโชติ (หลวงพ่อสำราญ สุจิตโต)

เจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช และเจ้าอาวาสวัดนางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

คติธรรมของหลวงพ่อพระครูพิทักษ์ธรรมโชติ

จงพูดให้น้อย ฟังให้มาก จะปลอดภัยและโชคดีเสมอ

ขอให้ขยันหา ขยันเก็บ แล้วจะร่ำรวย

เพราะรายได้จะมากหรือน้อยไม่สำคัญ สำคัญที่มีเหลือ

พุทโธ ธัมโม สังโฆ รวย ๆ ๆ

ขอให้เงินทองไหลมา เทมา รวย ๆ ๆ

ประวัติ พระครูพิทักษ์ธรรมโชติ
ประวัติ วัดนางบวช
ท่านพระครูพิทักษ์ธรรมโชติ เจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี นามเดิมของท่านคือ สำราญ นามสกุล ล้อมลาย เกิดเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๔๗๑ ปีมะโรง บิดาชื่อ วัง มารดาชื่อ แก้ว อยู่ที่ หมู่ ๑ ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๑ ณ วัดเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ฉายา " สุจิตโต "
พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้ น.ธ.เอก ที่วัดเบญจมบพิตร กทม.
พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้ ป.ธ. ๕ ที่วัดเบญจมบพิตร กทม.
พ.ศ. ๒๕๑๐ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนางบวช
พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ในชื่อ พระครูพิทักษ์ธรรมโชติ
ตั้งแต่ท่านได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนางบวช ท่านได้พัฒนาปฏิสังขร และบูรณะวัดนางบวชให้เจริญรุ่งเรืองมาเป็นลำดับ ทำให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธาในความตั้งใจอันแน่วแน่ของท่านที่จะพัฒนาวัดนางบวชให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ตามที่ปรากฏแก่สายตาสาธุชนในปัจจุบัน ท่านที่ได้มานมัสการหลวงพ่อและได้สนทนาธรรมกับหลวงพ่อ ท่านจะได้เห็นหลาย ๆ อย่าง จากเมตตาธรรมของท่านและวิทยาทานของท่าน แม้กระทั่งในแม่น้ำท่าจีน ปลาจำนวนมากมายเป็นแสน ๆ ตัว ยังได้รับอุปการะเมตตาจากหลวงพ่อ จนชาวบ้านและสาธุชนที่ได้มาท่องเที่ยวได้พบเห็น จึงตั้งฉายาว่า " วังมัจฉา " และหลวงพ่อได้ได้ตั้งเป็นเขต " อภัยทาน " ที่ท่าน้ำหน้าวัดนี้ขึ้น เพื่อให้ชาวบ้านและสาธุชนที่มาท่องเที่ยวได้มีโอกาสสะเดาะห์เคราะห์ และได้ชมปลากันอย่างเพลิดเพลิน
วัดนางบวชเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๗๕ มีอดีตเจ้าอาวาสดำรงตำแหน่งตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ดังรายนามต่อไปนี้ :-
๑. พระครูโชติ พ.ศ. ๒๔๑๐ ถึง พ.ศ. ๒๔๓๕
๒. พระอธิการผล พ.ศ. ๒๔๓๕ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๐
( หลังจากนั้น ตำแหน่งเจ้าอาวาสว่าง มีแต่รักษาการ เพราะไม่มีพระองค์ใดที่เหมาะสม )
๓. พระอธิการเลี่ยม พ.ศ. ๒๔๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๔๖๓
๔. พระอธิการผิว พ.ศ. ๒๔๖๓ ถึง พ.ศ. ๒๔๖๖
๕. พระอธิการผ่อน พระพึ่ง พระผาด พระยวด พ.ศ. ๒๔๖๖ ถึง พ.ศ. ๒๔๗๘
( ในตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาส ทุกรูป )
๖. เจ้าอธิการหวล พ.ศ. ๒๔๗๘ ถึง ฑ.ศ. ๒๔๘๒
๗. พระอธิการแขม พ.ศ. ๒๔๘๒ ถึง ๒๔๙๓
๘. พระครูทิม อุตะมะโชโต พ.ศ. ๒๔๙๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๐
๙. พระครูพิทักษ์ธรรมโชติ (พระมหาสำราญ สุจิตโต) พ.ศ. ๒๕๑๐ จนถึงปัจจุบัน

ตำนาน นางบวช

Home

ข้าพเจ้า พ.จ.อ.สมยศ แสงธรรม และ นายโอภาส แสงธรรม และ นายสุรเชษฐ์ แสงธรรม

ขอบูชาพระคุณของท่านเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช

Home

1