MISIR KUR'AN-I KERîM'İ TASDİK EDİYOR


Allah Kelam'ı Kur'an-ı Ker'im gerçeğin en büyük habercisi olması nedeniyle her yeni gün sanki yeniden nazil oluyor. Tarih yeni buluşlarıyla O'nu tasdik ediyor ve iananların kalbini tatmin ediyor. Eski Mısır'ın tanrılarını biraz tanıyalım. Çunku her ne kadar Mısır çok tanrılı inanca sahip idiyse de başlangıçta tek tanrıya inanç hakimdi. Her şehir kendi isimlendirdiği tek tanrısına adaklar sunar, ibadet eder, methiyeler düzerdi. Aşağıda bir kaç örnek sunalım.

Eski Mısır'da
Teb'in Tanrısı Amon idi. Onun tekliği ise şöyle anlatılır:
"Annesi yok ki ismi sonradan verilmiş olsun,

Babası yoktur ki ona sebep olsun,O Tektir.
Kimse O'nu görebilmiş değildir." [1]

Ra başka bir şehrin Tanrısıdır. O şöyle tanım bulur:
"Huzurla gökleri geçen ve iki memleketi aydınlatan yukarı ve aşağı Mısır'ı aydınlatan, Muzaffer Ra.

İki memleketin efendisi,hürmetin Rabb'i, kudretin büyüğü yeryüzünü mükemmel şekilde yapan "Tek Efendi" [2]

Fakat sonraları M.Ö.2000'lerde iki Tanrı inancı birleştirildi. Amon-Ra artık bir Boğa olarak tasvir ediliyordu. İsrailoğulları'nın Mısır esareti sırasında boğaya tapmayı buradan öğrendiğini Bakara (Buzağı) Suresi'nden anlıyoruz. Zira bu sureden Hz.Musa'nın İsrailoğulları'nın bu fikirlerini kırmak için Allah'tan gelen emirle bir yavru boğa kesmeleri istediğini öğreniyoruz..

  "Amon-Ra ibadeti Heliopolis'te ikamet eden Boğa, bütün tanrıların başı,
iyilerin sevilmemişlerin tanrısı ki onun her şeye verdiği hayat yaşam doludur.
Selam sana Amon-Ra, Karnağı yöneten, iki ülkenin tahtının Rabb'i kendi anasının Boğa'sı!
(J.B.Pritchard, a.g.e s.368)
Bakara Suresi'ne konu olan Boğa kültü Mısır'da izlerini koruyor. Kur'an-ı Kerîm'deki kıssanın Tevrat'takinden en büyük farkı, Yahudîlerin Samirî adında bir kuyumcuya uymayıp da Hz.Harun gibi bir peygambere iftira ile sanki onun teşvikiyle buzağıya taptıkları iddiasıdır. Araştırmacılara göre bu buzağı tapma hadisesi 6,000 yıl önce başlayıp, ancak M.Ö.398.'de bitmiş. Afis Boğa Kültüne ait "Sarkofagus" denen yapı POUSSIN, Nicolas Çizimi Altın Buzağı'ya Tapma
1594 - 1665

Hathor, gülmenin ve sevginin tanrısı, İnek başı ile sembolize edilirdi; Anubis çakal başlı; Mut, Akbaba başlı; ve Ptah, Afis'te ifadesini bulan, insan başlı bir tanrı idi. Tanrılar bu hayvanlarla bitişik düşünülmüştü ancak 26'ncı hanedandan sonra artık tapınılmadılar. (Mısır Mitolojisi)

Dejenerasyon, yani Monoteist (Tevhidî) anlayıştan Politeist (Çok Tanrılı) anlayışa geçiş safha safha izlenebilmektedir.

Hz.Yusuf'un Mısır'a girişi M.Ö. 1674 ve 1553 yılları arasında olmalıdır.Bu sırada burayı istila eden Hiksos'lar yerel yönetimi ele geçirmişti. 14.Hanedanın imparatoru Yakup-Har büyük ihtimalle Hz.Yusuf'un Mısır'da yöneticilik yaparken (Bkz.Yusuf Suresi, 101) kullandığı babasının adıdır. Çünkü Yakup ismi yerel Mısırlı ismi değil bir İbranî ismidir.

Mısır Hiyeroglifleri incelendikçe peygamberler tarihi
hakkında daha çok şey öğrenmeye fırsatımız olmaktadır
Yanda "Yakup-Her", yani "Yakup başarılıdır."
(58)
Allah'ın Yakup (as)'ın soyuna İsrailoğulları diye hitabı Hz.
Yakup (as)'un diğer bir adının "İsrail" olmasındandır.
"İsr/" kelimesi ise güvenilir, başarılı ve mutlu demektir.
(59)
Herşeyin doğrusunu Allah bilir..


Bir nota daha var ki belirtmeden geçemeyeceğiz. Mısırlılar'da Kainat'ın yaratıldığı ilk suyun tanrısına "
NU" denirdi. Hz. Nuh'u çağrıştırmıyor mu sizce? (*)

Firavun'un tacındaki yılanın kutsallığı, Apep yani alt dünyanın BÜYÜK YILAN'ı .ve Amon tanrısının "Kadim Su"'da bir yılan olarak telakkisi Hz.Musa'nın asâsının yılana dönüşmesiyle bozulmuş oluyordu. Mısırlılar kainatın Kaos'tan ve Kadim bir sudan yaratıldığına inanırlardı. (Eski Türkler'de de bu inanç mevcuttu.)

 

Firavun yerli Mısır dili olan Kıptice'de "Büyük Ev" demektir.

'Rabb'
Hieroglyph for Pharaoh 'Büyük Ev'(='Firavun', Yeni Krallıktan itibaren kullanıldı)
Bir çok Mısır Miti'nin
konusu olmuş yılan Firavun
'ların tacında da yerini bulmuştur.
Hz. Musa Firavunların taptırdığı
herşeyin Allah'ın kulu olduğunu
asasının yılana dönüşmesiyle
ispatlamış oluyordu.

Aton dini ise ayrı bir öneme sahiptir Mısır'da. Çünkü kurucusu IV. Amenofis o güne dek olan bütün eksik sıfatli ve politeist inancı terk edip kendi Tanrısı Aton'u tebliğ etti. İsmini de Aton'un kulu olarak değiştirdi: Akhnaton. Bu dinin Hz.Yusuf'un getirdiği dinin kalıntısı olması muhtemeldir. Aralarında 300 sene kadar fark vardır. IV. Amenofis Aton'u şöyle anlatıyor idi: Bkz. Hz. Musa, Hz.İsa, Hz. Muhammed (as) müjdeleniyor.

"Yükselen sensin doğu ufuklarında.
Yeryüzünün fevkinde muhteşem,parlak ve güzel.

Sen güneşsin.Uzaklarda olsan bile ülkenin fevkinde sen yükselirsin.
Yükseklerde olsan ne fark eder
?
Gün seninle geçer. Göklerin batı ufkunda kalan sensin."
(J. B. Pritchard, a.g.e s.163, 183)IV.Amenofis Amon-Ra Rahiplerince zehirlenerek öldürülmüştür..

Mısır'da geçen bu olayların tarihinden ve akışından Kur'an'da bahsedilmez.Ama Hz.Musa zamanında Hz.Şuayb'ın kızıyla evlenmeden şart koşulan 8 sene hizmet geleneği (Ka
sas, 27) tespit edilmiştir. (Dinlerin Dejenerasyonu, s.35)

TEVRAT VE İNCİL'DEKİ TARİHSEL HATA VE KUR'AN-I KERÎM'İN DOĞRUYU BİLDİRMESİ

Bir kimse dini kitapların öncekilerin uydurması diye düşünebilir. Ancak Allah yapısı kul yapısı gibi değildir. Tevrat'ta Hz. İbrahim ile Hz. Yusuf zamanında dönemin Mısır hükümdarından Firavun diye bahsedilir. Halbuki gerçek böyle değildir. Firavun lakabı her iki peygamberin de devirler sonrasında kullanılacaktır. Ancak Hz. Yusuf zamanında dönemin hükümdarından "Melik" yani Kral diye bahsedilmesi bu hatayı düzeltir. Çünkü Tevrat'a göre de Kur'an-ı Kerîm'e göre de Medyenliler'in (Hiksos'ların ki Brittanca'ya göre İsmailoğulları da denir.) Mısır'da hükümdarlığı çok daha erken bir devir rastlar.

[Kur'an-ı Kerîm,12:72]

Melik İfadesinin Altı Çizilidir.


[Kur'an-ı Kerîm, 7:104]

Hz.Musa zamanında ise doğru
olarak Mısır Hükümdarı için
Firavun ünvanı kullanılıyor


Hanedan M.Ö:Yaklaşık Devir Devirle alakalı bazı imparator isimleri
  4500-3150 Hanedanlar Öncesi  
1 & 2 3150-2700 Tinit Dönemi Narmer-Menes, Aha, Djer, Hetepsekhemwy, Peribsen
3 - 6 2700-2200 Eski Krallık Djoser, Snofru, Khufu (Keops), Khafre (Kephren), Menkauhor, Teti, Pepy.
7 - 11 2200-2040 İlk Orta Neferkare, Mentuhotpe, Inyotef
11 & 12 2040-1674 Orta Krallık Ammenemes, Sesostris, Dedumesiu
13 - 17 1674-1553 İkinci Orta Salitis, Yakup-Her, Kamose, Seqenenre, Apofis
18 - 20 1552-1069 Yeni Krallık Ahmose, Amenhotep (Amenophis), Tuthmose (Thuthmosis), Hatshepsut, Akhenaten (Amenophis IV), Tutankhamen, Horemheb, Seti (Sethos), Ramses, Merenptah ["Firavun" ilk olarak M.Ö. 14.'üncü asırda, 1352-1348 yılları
arasında kullanılmaya başlandı.
]
21 - 23 1069-747 Üçüncü Orta Smendes, Shoshenq, Osorkon, Takelot
24 - 26 747-525 Geç Dönem Piankhy, Taharqa, Psammetichus
27 525-404 İlk Pers Devri Cambyses, Darius, Xerxes, Artaxerxes
28 - 30 404-343 Hanedan 28 -30 Amyrtaeus, Nepherites, Nectanebo
  343-332 İkinci Pers Devri Artaxerxes, Arses, Darius, Khababaş
  332-395 M.S. Greko-Romen Alexander the Great, Ptolemy, Cleopatra, Augusts, Tiberyus, Nero, Domityan.


Encyclopaedia Britannica, Firavun başlığı altında şunları bildirir.

(Mısır dilinden per 'aa, "büyük ev") , aslında, eski Mısır'da sarayın adıydı; ancak yeni krallıktan itibaren (18'inci hanedandan başlar, M.Ö.1539-1292 ), ve 22'nci hanedana dek (M.Ö. 945-730) saygı ünvanı olarak kullanılmaya başlandı.
[46] Daha sonra evrimleşerek kralın ünvanı oldu. Ama daha önce hiç kullanılmadı.[47]


Academic American Encyclopaedia
Firavun başlığı altında şunları bildirir:

Yeni Krallıktan itibaren Firavun lakabı kraliyet sarayı yerine krallar için ünvan olarak kullanılmaya başlandı.
(Eski Mısır'a bakın)..
[48]

Mısırlılar Firavunun Tanrı olup,uluslarının ilşkilerinin kainatın tanrıları tarafından önetildiğine inanırlardı. Hüküm sahibi Firavun, Güneş tanrısı Ra'nın oğlu, Horus'un reenkarnasyon geçirmiş haliydi. Firavun Tanrılar arsından insanları yönetmek için tanrısal kanunlarla gelmişti. Onun her sözü anundu ve er şeyin sahibi idi. O ölünce Osiris'e dönüşüp aşağı dünyanın efendisi olurdu..
(Nelson'ın Örnekli İncil Sözlüğü: 1986, Thomas Nelson Publishers, (Firavun).)

Tanrıların önünde durarak otoritesini gösterir Firavun. O onlara göğe tırmanmak için bir yapı inşaa ettirir. Eğer yapmazlarsa onlara yiyecek vermez. Ama o bir önem almıştır. O arkasına sihir güçleri bulunan tanrıları almıştır. Konuşan o değil tanrılardır. Firavun tırmanmayı tamamlayınca ayaklarındaki sihirle gökler gürülder. O bir sihirbazdır
. (Mısır Sihiri :Bolchazy-Carducci Publishers, Chicago (In the USA), s.11)

Firavunun tanrısal statüsü yanında sihir gücünü de barındırıyordu. Tacındaki yılan düşmanlarına ateş atardı, savaş alanında binlerce düşmanını alt etmeyi becerirdi. Ona herşeye gücü yeten, herşeyi bilen, doğayı kontrol eden ve verimliliğin sebebi bir tanrı olarak inanılırdı. Tanrısal bir yönetici olarak, Ma'at denen ilahî kanunların koruyucusuydu. (Britannica İnternet, Op. cit., (Firavun))

Üstte Britanicca Ansiklopedisi'nden, Nelson İncil Sözlüğünden ve bir de "Mısır'da Sihir" adlı bir kitaptan alınan 3 paragraf alıntı görülmektedir. Bu 3 kaynağa göre Firavun Mısır'ın Rabb'i, Sihir sahibi, Gökteki Tanrılara çıkıp gözüken bir Tanrı'dır. Kur'an'ı Kerîm'i (28, 38) tamamen doğrular. Hiyerogliflerin M.Ö.3.y.y.'dan beri unutulmuş olmasını unutmamakta da fayda var. Halbuki bu kadar geniş bilgiyi ne Tevrat ne İncil'de bulabi- liyoruz. Hz.Musa'nın sihir şeklindeki mucizelerinin Firavun'un ilgisini çekmek üzere planlı olarak Allah tarafından verildiğini anlıyoruz.

Hiksoslar ile ilgili olarak Britannica Ansiklopedisi şunları der:
M.Ö. 18'inci y.y.'da Kuzey Mısır'a yerleşen Sami kökenli bir grup. M.Ö. 1630'da güç kazanıp bu tarihten M.Ö. 1521'e dek 15. hanedan olarak Mısır'ı yönettiler... "Hiksos" tabiri
Mısır Dili' nden (Heqa-Khase) yani "Yabancı Ülkelerin Yönetenleri" ifadesinden gelir."[25]

Dr. Maurice Bucaille then narrates an interesting discussion he had with a prominent French Egyptologists:

Kur'an'dan yansımalar(Réflexions sur le Coran [37])adlı kitabımda,Fransız bir Mısır bilimciden alıntı yapmıştım. Kendisine bir kaç soru sordum o da bana yanıt verme nezaketini gösterdi.

Ona Kur'an'dan aldığım "Haman" isminin kopyesini verip bu yazıyı M.S.7.y.y. bir Arap el yazmasından alıntı olduğunu söyledim.

O da bana 7.y.y. bir el yazmasında Hiyerogliflere ait bir kelimenin transliterasyononun mümkün olamayacağını söyledi. Ama yine de Firavun sarayındaki isim listelerinde bu ismin olup olmadığına bakacağını belirtti.

Bana da Dictionary of Personal Names of the New Kingdom by Ranke,[38] adlı Mısır İsimleri Sözlüğü'nü önerdi. Ben de Almanca hiyeroglif transliterasyon listesinden bu ismi aradım.

Ve buldum ki "Haman- Taş Ocakları İşçi Şefi" idi. Daha sonra ona Kur'an'dan ilgili ayetleri gösterip listenin fotokopisini de sununca susup kaldı.

Dahası, Ranke referans olarak 1906'da Mısır bilimci Walter Wreszinski'[39]den şunları almıştı: Haman ismi Viyana'daki Hof-Müzesi'nde bir anıtta kazılıydı.[40] Daha sonra aldığım eğitimle ben de hiyeroglifleri okumaya başlayınca isme bağlı ayıraç[41] firavunun yanındaki önemini belirtiyordu.[42]

And he went on to say:

Haman kelimesi ise Tevrat'ta bir kere bir Pers hükümdarının ismi olarak geçiyor. Böylece anlaşılıyor ki vahy dışı başka hiçbir kaynak da Haman ismini Kur'an'a ekleyemezdi[43]

Kaynaklar:
[1] (J.B.Pritchard,Ancient Near Eastern Texts relating to Old Testament,s.368)

[2] (A.g.e., s.366)

[25] "
Hyksos", Encyclopaedia Britannica, Op. Cit.

[37] Mohamed Talbi and Maurice Bucaille, Réflexions sur le Coran: 1989, Seghers, Paris.

[38] Hermann Ranke, Die Ägyptischen Personennamen, Verzeichnis der Namen, Verlag Von J J Augustin in Glückstadt, Band I (1935).

[39] Walter Wreszinski, Aegyptische Inschriften aus dem K.K. Hof Museum in Wien: 1906, J C Hinrichs' sche Buchhandlung, Leipzig.

[40] The name is listed as masculine, from the New Kingdom. The profession translated into German reads Vorsteher der Steinbruch arbeiter - "The Chief/Overseer of the workers in the stone-quarries"  (Aegyptische Inschriften, I34, p. 130). 

[41] Mısırlılar kelimelerini çok özel bir durum olmadıkça hep bitişik yazarlar

[42] Bucaille,
Moses and Pharaoh: The Hebrews in Egypt, Op. cit. pp. 192-193.

[43] Ibid.

[46] epithet - a characterizing word or phrase accompanying or occurring in place of the name of a person or thing. Dictionary Of The English Language, Op. Cit.

[47] "Pharaoh" Encyclopaedia Britannica, Op. Cit.

[48] "Pharaoh", The Academic American Encyclopaedia, Op. Cit.

[58] Maurice Bucaille, Mummies Of The Pharaohs: Modern Medical Investigations, Op. Cit., p. 153.

[59] "Israel", The Interpreter's Dictionary Of The Bible, Op. Cit.

Ana Sayfa

Hosted by www.Geocities.ws

1