Odabrani �lanci objavljeni u doma�im i inozemnim  �asopisima
Izme�u vi�e stotina ve�ih ili manjih �lanaka, izvje�taja, stru�nih radova odabrali smo samo nekolicinu.
PRIRODA

�asopis za popularizaciju znanosti
Hrvatsko prirodoslovno dru�tvo Zagreb


GALAKTI�KA CARSTVA pdf


Pomr�ina Sunca jpg

�OVJEK I SVEMIR

�asopis zagreba�ke zvjezdarnice
Zagreb


Opa�anja kometa Hale-Bopp  i izvje�taj o promatranju promjenljivih zvijezda povodom 20.000 promatranja za AAVSO pdf


Fotografija na naslovnici:
komet Hale-Bopp na ve�ernjem nebu
snimio: Marino Fonovi�
POLARIS

�asopis Akademskog astronomskog dru�tva Rijeka


CEFEIDE pdf

Fotografija na naslovnoj stranici:
Orionova maglica
snimio: Marino Fonovi�
URANIA

�asopis pulske zvjezdarnice
AD Istra - PulaFotometrijska opa�anja nekada�nje novae GK Perzeja (Nova Persei 1901) pdf 
SPIKA

revija za astronomijo
LJUBLJANA


Sonce pdf

Foto galerije: 1, 2 i 3 (jpg)
ASTRONOM

revija za prakti�no astronomijo
LJUBLJANA


Promatranja kometaLevy-Rudenko 1984t i Nove Vulpeculae (1) 1984 pdf

Napomena: promatranja su izvr�ena u suradnji s Hermanom Miku�om, danas najpoznatijom slovenskim astronomom koji ima zvjezdarnicu na �rnom Vrhu nad Idrijo.
VASIONA

�asopis za astronomiju
AD Ru�er Bo�kovi�
Narodna opservatorija
BEOGRAD


Simbiotske zvezde pdf
GALAKSIJA

�asopis za popularizaciju nauke
BIGZ - DUGA Beograd

Prvi objavljeni opse�niji �lanak iz astronomije:

POSMATRANJE PROMENLJIVIH ZVEZDA pdf
ASTRONOMIJA

�asopis za popularizaciju astronomije i srodnih nauka
Spremo - Novi Sad


BIJELI PATULJCI pdf
ASTRONOMIA

Unione astrofili Italiani
Universita degli studi di Padova
Dipartimento di astronomia
PADOVA - Italia


Osservazioni visuali di SS Cygni dal 1984 al 1994 pdf

Osservazioni visuali delle novae  V1974 Cyg, V705 Cas
e N Cas 1995
pdf
ASTRONOMY

by Kalmbach Publ. Co. Waukesha WI U.S.A.

u vi�e navrata objavljivane fotografije nebeskih objekata


Komet Hale-Bopp jpg
AAVSO CIRCULAR

The American Association of Varibale Star Observers
Cambridge USA

Tijekom dva desetlje�a iz mjeseca u mjesec u ovoj publikaciji autor objavljuje svoja promatranja posebno zanimljivih promjenljivica kao �to su: patuljaste nove, nove, promjenljive tipa R CrB, nepravilne promjenljive, kvazari, BL Lacertae i dr.

Primjerak AAVSO Circulara pdf
AAVSO Alert Notice

The American Association of Variable Star Observers
Cambridge U.S.A.

Objavljuju se najnovije informacije o neobi�nim promjenama sjaja u nekih promjenljivih zvijezda, pojavama novih i dr.


Primjerak AAVSO Alert Notice (jpg)


via Internet
CV NET CIRCULAR

AAVSO Cambridge
elektroni�ki cirkular u kojem se jednom mjse�no objavljuju rezultati fotometrijskih opa�anja nekih posebno zanimljivih promjenljivica


Primjerak CV Net Circular
KOMETNI CIRKULJAR

Akademija nauke Rusije i Akademija nauke Ukraine

Izvje��a o promatranju kometa


Primjerak AK (jpg)
Hosted by www.Geocities.ws

1