การสื่อสารผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
นายชัยพร ไชยวัฒน์
วิศวะโทรคมนาคม 2/1สมทบ รหัสนักศึกษา 162204712007

Click Me!