คำอธิบาย และ จุดประสงค์รายวิชา

คำอธิบายและจุดประสงค์รายวิชา จะช่วยให้เราทราบว่าในแต่ละรายวิชานั้น เราจะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง เป็นประโยชน์ในการใช้เป็นหัวข้อเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

กลับหน้าแรก.

คำอธิบายรายวิชา ระดับ ปวช. (เรียงตามรหัสวิชา)

21051001 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (2-0-2)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา แหล่งกำเนิดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังงานและพลังงานไฟฟ้า กฎของโอห์ม การต่อวงจรความต้านทานและเซลไฟฟ้าแบบต่าง ๆ วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าวงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า วงจรบริดจ์ กฎของเคอร์ซอฟฟ์ ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน ทฤษฎีซุปเปอร์โพซิชั่น การส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าสูงสุด การคำนวณหาค่าต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

เพื่อให้ความรู้ และความเข้าใจ ธรรมชาติไฟฟ้า คุณสมบัติของตัวนำ ฉนวน และตัวต้านทาน กฎต่าง ๆ ของวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และ มีพื้นฐานวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

 

21051002 ปฏิบัติวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (0-3-1)

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติประกอบวงจรความต้านทานแบบต่าง ๆ การวัดค่าความต้านทานรวมของวงจรการประกอบวงจรไฟฟ้า และวัดหาความสัมพันธ์ของแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานตามทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

เพื่อให้มีทักษะในการประกอบวงจร และเครื่องวัดที่เกี่ยวข้อง

 

21051003 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (2-0-2)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา หลักการกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ พารามิเตอร์ของรูปคลื่นไซน์ เฟสเซอร์ ไดอะแกรม อิมพีแดนซ์ วงจร R-L-C แบบอนุกรมและขนาน วงจรเรโซแนนซ์ วงจรฟิลเตอร์

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ธรรมชาติของไฟฟ้ากระแสสลับ และคุณสมบัติของ R-L-C ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

 

21051004 ปฏิบัติวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (0-3-1)

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติ การวัดพารามิเตอร์ของไฟฟ้ากระแสสลับ การประกอบ และการทดสอบวงจร R-L-C ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้ากระแสสลับที่เกี่ยวข้อง เช่น ออสซิลโลสโคป เครื่องกำเนิดสัญญาณ เป็นต้น เพื่อให้มีทักษะ ในการประกอบวงจร การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

 

21051005 ทฤษฎีเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2-0-2)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา โครงสร้าง หลักการทำงาน การใช้งาน และการบำรุงรักษาเบื้องต้นของเครื่องวัด ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ มัลติมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ วาร์มิเตอร์ เครื่องกำเนิดสัญญาณ เครื่องวัด R-L-C บริดจ์แบบดิจิตอล ออสซิลโลสโคป เป็นต้น

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงสร้าง และหลักการทำงาน ของเครื่องมือวัด ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

 

21051006 ปฏิบัติเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (0-3-1)

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติ การใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โวลท์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ มัลติมิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ วาร์มิเตอร์ เครื่องกำเนิดสัญญาณ เครื่องวัด R-L-C บริดจ์แบบดิจิตอล ออสซิลโลสโคป เป็นต้น

เพื่อให้มีทักษะในการใช้งาน การบำรุงรักษา และความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องมือวัด ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

 

21051007 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (0-3-1)

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติ เขียนรูปสัญลักษณ์ของวัสดุอุปกรณ์ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล การเขียนแบบ และอ่านแบบในลักษณะของ บล็อดไดอะแกรม (Block Diagram) สคีเมติคไดอะ แกรม (Schematic Diagram) ซิงเกิลไลน์ไดอะแกรม (Single line Diagram) วายริ่งไดอะแกรม (Wiring Diagram) พิคทอเรียลไดอะแกรม (Piring Diagrem) พิคทอเรียลไดอะแกรม (Pictorial Diagram)ผังงาน (Flow Chart) การเขียนแบบการเดินสายไฟระบบแสงสว่าง และระบบไฟฟ้ากำลังภายในอาคารที่พักอาศัย แบบระบบงานควบคุมเครื่องจักรกลทางไฟฟ้าการเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์พิเศษทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ การออกแบบและเขียนแบบวงจรพิมพ์ (Printed Circuit) ขั้นพื้นฐาน การเก็บ บำรุงรักษาแบบและวัสดุอุปกรณ์การเขียนแบบ

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการเขียนแบบในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีทักษะและความประณีตในการเขียนแบบ อ่านแบบ ตลอดจนการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือช่วยเขียนแบบ

 

21051008 ทฤษฎีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา โครงสร้างอะตอม สารกึ่งตัวนำชนิดพี ชนิดเอ็น โครงสร้าง สัญลักษณ์คุณลักษณะทางไฟฟ้า การวัดและทดสอบอุปกรณ์โซลิดสเตตต่าง ๆ เช่น ไดโอด ซีเนอร์ไดโอดทรานซิสเตอร์ เฟท และ ไอ. ซี. ออปแอมป์เบื้องต้น ศึกษาการทำงานของวงจรเบื้องต้น เช่น วงจรคอมมอนแบบต่าง ๆ ของทรานซิสเตอร์ เฟท การให้ไบอัส วงจรขยาย และการคัปปลิ้ง เช่น แคสเคด ดาร์ลิงตัน กราฟแสดงคุณลักษณะทางไฟฟ้า ค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญ การใช้คู่มือของอุปกรณ์ต่าง ๆ

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจโครงสร้าง หลักการทำงาน คุณลักษณะทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการนำวงจรเบื้องต้นของอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปใช้งาน

 

21051009 ปฏิบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1 (0-3-1)

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติการวัด และการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบวงจรเพื่อทดลองหาค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย เช่น วงจรทรานซิสเตอร์สวิตช์ วงจรฟลิบ-ฟลอป และวงจรขยายเบื้องต้น

เพื่อให้มีทักษะในการวัด ทดสอบ และการใช้งานอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

 

21051010 ทฤษฎีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2 (2-0-2)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา โครงสร้าง สัญลักษณ์ คุณลักษณะทางไฟฟ้า และการวัดทดสอบอุปกรณ์ไธริสเตอร์ เช่น SCR, TRIAC, DIAC, UJT, SCS, GTO อุปกรณ์ OPTO-ELECTRONICS, THERMISTER, VARISTOR, VARISTOR, ARRESTER วงจรใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น วงจรกำเนิดสัญญาณ วงจรตั้งเวลา วงจรเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า ตลอดจนการคำนวณ การวิเคราะห์และการออกแบบเบื้องต้น

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการทำงานและการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทไธริสเตอร์

 

21051011 ปฏิบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2 (0-3-1)

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติ การวัดและตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทไธริสเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พิเศษอื่น ๆ ประกอบวงจรเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ การประยุกต์ใช้งานในการกำเนิดสัญญาณ การควบคุม การหน่วงเวลา

เพื่อให้เกิดทักษะในการประกอบวงจร และทดสอบการทำงาจนของอุปกรณ์วงจร

 

21051012 ทฤษฎีวงจรพัลส์และสวิตซิ่ง (2-0-2)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา สัญญาณไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ความหมายและความสัมพันธ์ของค่าพารามิเตอร์ วงจรแปลงรูปสัญญาณ ผลของวงจร อาร์-แอล-ซี ดิฟเฟอรเรนติเอเตอร์ อินติเกรเตอร์ คลิปเปอร์ แคลมเปอร์ แดมปิ้ง ต่อสัญญาณไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ หลักการของอิเล็กทรอนิกส์สวิตซิ่ง ลักษณะและการทำงานของวงจรลอจิกเกท วงจรมัลติไวเบรเตอร์และทริกเกอร์ เช่น โมโนสเตเบิล ไบสเตเบิล อะสเตบิล ชมิตต์ทริกเกอร์ ไอ.ซี. ไทม์เมอร์ ฟลิบ-ฟลอป หลักการของเวฟฟอร์มเยนเนอเรเตอร์ สวีพเยนเนอเรเตอร์ และการชิงโครไนซ์

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ การทำงานและการประยุกต์ในงานวงจรแปลรูปสัญญาณแบบต่าง ๆ วงจรลอจิกเกท วงจรมัลติไวเบรเตอร์ วงจรกำเนิดสัญญาณทางไฟฟ้าและการซิงโครไนซ์

 

21051013 ปฏิบัติวงพัลส์และสวิตซิ่ง (0-3-1)

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติ การประกอบวงจรแปลงรูปสัญญาณแบบต่าง ๆ ได้แก่ วงจร อาร์-แอล-ซี ดิฟเฟอเรนติเอเตอร์ อินทิเกรเตอร์ คลิปเปอร์ แดมปิ้ง อิเล็กทรอนิกส์สวิตซ์ ลอจิกเกท โมโนสเตเบิล ไบสเตเบิล ซมิตต์ทริกเกอร์ การใช้งาน ไอ.ซี.ไทม์เมอร์ ฟลิป-ฟลอป เวฟฟอร์มเยนเนอเรเตอร์ สวีฟเยนเนอเรเตอร์ และการซิงโครไนซ์ การวัดและการบันทึกค่าต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือวัดและทดสอบที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้มีทักษะ การประกอบวงจรพัลส์และสวิตซิ่ง การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบ

 

21051014 ทฤษฎีวงจรดิจิตอล 1 (2-0-2)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ระบบตัวเลขการเปลี่ยนฐานและการคำนวณเลขฐานต่าง ๆ โดยเฉพาะเลขฐานสอง ฐานสิบ และฐานสิบหก รหัสไบนารีต่าง ๆ ลอจิกเกทพื้นฐาน ได้แก่ AND, OR, NOT, NAND, NOR, EXCLUSIVE-OR คุณสมบัติของดิจิตอล ไอ.ซี. ตระกูลต่าง ๆ หลักการเขียน LOGIC EXPRESSION, LOGIC DIAGRAM, CONTACT DIAGRAM, TIMING DIAGRAM และ BOOLEANS ALGEBRA,K-MAP เป็นต้น วงจรคอมบิเนชั่นเบื้องต้น วงจรบวกเลขไบนารี วงจรลบเลขไบนารี เข้ารหัส ถอดรหหัส มัลติเพล็กซ์ ดีมัลติ เพล็กซ์ และคอมพาราเรเตอร์

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ การทำงานของวงจรดิจิตตอลแบบคอมบิเนชั่น การวิเคราะห์การออกแบบและประยุกต์ใช้งานในระบบดิจิตอลเบื้องต้น

 

21051015 ปฏิบัติวงจรดิจิตอล (0-3-1 )

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติการประกอบวงจรจิกเกตชนิดต่าง ๆ ด้วยไดโอด ทรานซิสเตอร์และ ไอ.ซี. เพื่อพิสูจน์ทฤษฎี และกฏเกณฑ์ทางลอจิก วงจรดิจิตอลต่าง ๆ เช่น วงจรบวกเลขไบนารี่ วงจรลบเลขไบนารี วงจรเข้ารหัส วงจรถอดรหัส วงจรมัลติเพล็กซ์ และคอมพาเรเตอร์ เป็นต้น

เพื่อให้มีทักษะ ในการประกอบ และ ทดสอบวงจรดิจิตอลแบบคอมบิเนชั่น การใช้คู่มืดไอ.ซี. มาประยุกต์ในการใช้งานระบบดิจิตอลเบื้องต้น

 

21051016 ทฤษฎีเครื่องรับวิทยุ ( 2-0-2 )

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา คลื่นวิทยุ ความสัมพันธ์ความถี่ ความยาวคลื่น ความเร็ว ย่านความถี่ที่ใช้ในการรับ-ส่งวิทยุ เช่น LW, MW, SW, บล็อกไดอะแกรม หลักการรับ-ส่งวิทยุแบบ AM., SSB, A.M., F.M. และF.M. MPX. หลักการปรับแต่ง(ALLGNMENT) เครื่องรับวิทยุด้วยเครื่องมือปรับแต่ง เช่น อาร์.เอฟ.เยนเนอเรเตอร์ เอ.เอ็ม.สวัฟมาร์คเกอร์เยนเนอเรเตอร์ออสซิลโลสโคป เป็นต้น

เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการทำงานของวงจรภาคต่าง ๆ ในเครื่องรับวิทยุ

 

21051017 ปฏิบัติเครื่องรับวิทยุ (0-3-1)

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติ ประกอบและทดสอบวงจรภาคต่าง ๆ ในเครื่องรับวิทยุ การใช้เครื่องมือวัดและทดสอบ เพื่อปรับแต่ง (ALLGNMENT) เครื่องรับวิทยุภาคต่าง ๆ การตรวจซ่อม การใช้งานเครื่องรับวิทยุร่วมกับระบบเสียงอื่น ๆ

เพื่อให้มีทักษะในการสร้างและทดสอบเครื่องรับวิทยุ การถอดประกอบและตรวจซ่อมในการใช้เครื่องวัดและทดสอบที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ส่งเสริมกิจนิสัยในการทำงานเป็นกลุ่ม

 

21051018 ทฤษฎีเครื่องเสียง (2-0-2)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา บล็อกไดอะแกรมของเครื่องขยายเสียง วงจรขยายกำลัง ขยายแรงดันไฟฟ้า โทนคอนโทรล มิกเซอร์ อีควอไลเซอร์ ปรีแอมปลิฟายเออร์ วงจรเครื่องขยายเสียงโมโนสเตริโอ การวัดและทดสอบคุณสมบัติของเครื่องงขยายเสียง อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง เช่น ไมโครโฟน ลำโพง แมตซิ่ง ปลั๊ก แจ๊ก สายสัญญาณแบบต่าง ๆ การต่อเครื่องขยายเสียงกับระบบเสียงอื่น

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ การทำงานของวงจรภาคต่าง ๆ ในเครื่องขยายเสียงใช้เครื่องมือวัดและทดสอบถูกต้องและปลอดภัย

 

21051019 ปฏิบัติเครื่องเสียง (0-3-1)

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติ ประกอบและทดสอบวงจรที่ใช้ในเครื่องขยายเสียง ใช้เครื่องมือวัดและทดสอบคุณสมบัติของวงจร และอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง

เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับการประกอบวงจรในเครื่องขยายเสียงแบบต่าง ๆ ใช้เครื่องมือวัดและทดสอบได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย มีกิจนิสัยในการทำงานเป็นกลุ่ม

 

21051020 ทฤษฎีโทรทัศน์ 1 (2-0-2)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา หลัก วิธีการ และระบบโทรทัศน์ โครงสร้างและการทำงานของ หลอกำเนิดภาพ CCD และหลอดภาพ สัญญาณมาตรฐาน CCIR, PAL, COMPOSITE VIDEO SIGNALเครื่องส่งโทรทัศน์เบื้องต้น แถบความถี่มาตรฐานของ CCIR และการส่งแบบ VESTIGIAAL SIDE BAND BLOCK DIAGRAM เครื่องรับโทรทัศน์ขาว-ดำ การทำงานของวงจรในภาคต่าง ๆ เช่น แหล่งจ่ายกำลังงานไฟฟ้า หลอดภาพ ภาคสแกนและซิงค์ VIDEO AMP., VIDEO I.F., AGC, TUNER, ภาคเสียง

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบรับ-ส่งโทรทัศน์ และการทำงานของวงจรต่าง ๆ ในเครื่องรับโทรทัศน์ขาว-ดำ

 

21051021 ปฏิบัติโทรทัศน์ 1 (0-3-1)

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติ การใช้ปุ่มปรับของเครื่องรับโทรทัศน์ทั้งภายในและภายนอกเครื่อง ด้วยสัญญาณภาพมาตรฐานจากสถานีส่ง หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยวงจรแต่ละภาค เขียนภาพแสดงตำแหน่งการวางอุปกรณ์ และจุดตรวจวัด (TEST POINT) เขียนวงจรจากเครื่องรับโทรทัศน์ การหาสาเหตุของอาการเสียที่เกิดขึ้นในวงจรแต่ละภาค และการตรวจซ่อม

เพื่อให้มีทักษะ ในการวิเคราห์ ตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ขาว-ดำ ด้วยเครื่องมือวัดและทดสอบ

 

21052101 ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (2-0-2)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาโครงสร้างหลักการทำงานและค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญ ของอุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์ที่มีผลจาก ความร้อน แสง เสียง แม่เหล็ก ไฟฟ้า พลังงานกล การประยุกต์ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์ และการประยุกต์ใช้งาน

 

21052102 ปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (0-3-1)

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติ วัดและทดสอบอุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์ประเภทต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น วงจรนับ วงจรควบคุมมอเตอร์ วงจรควบคุมอุณหภูมิ วงจรควบคุมระดับแรงดัน และกรแสไฟฟ้า วงจรการตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ ของเหลว เป็นต้น

เพื่อให้มีทักษะในการวัด และทดสอบอุปกรณ์ทรานสดิวเซอร์ และการประยุกต์ใช้งาน

 

21052103 ทฤษฎีเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (2-0-2)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา หลักการเร็กติไฟเออร์แบบ HALF-WAVE และวงจรทวีแรงดันไฟฟ้าการเร็กติไฟร์ด้วย SCR หลักการสวิตซิ่งโหมดเพาเวอร์ซัพพลาย อินเวอร์เตอร์ และคอนเวอร์เตอร์ โซลิตสเตตรีเลย์ เซอร์โวมอเตอร์ และวงจรควบคุม ฟรีเควนซีอินเวอร์เตอร์ วงจรกันคลื่นรบกวน (Radio frequency Interference, RFI) การเร็กติไฟร์แบบ 3 เฟส การฟิลเตอร์ การควบคุมและอุปกรณ์ป้องกันระบบ

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบการทำงานของวงจรเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์

 

21052104 ปฏิบัติเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ (0-3-1)

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติ การสร้างและทดสอบ วงจรเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ ได้แก่ วงจรเร็กติไฟเออร์ วงจรอินเวอร์เตอร์ วงคอนเวอร์เตอร์และอุปกรณ์ป้องกัน เช่น บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ สวิตซิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย ไลน์ฟฟิลเตอร์ เป็นต้น

เพื่อให้มีทักษะในการสร้างและทดสอบวงจรเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ป้องกัน

 

21052105 ทฤษฎีลิเนียร์ ไอ.ซี. และการทำงาน (2-0-2)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา หลักการและการทำงานของวงจรขยาย ความแตกต่าง คุณลักษณะของวงจร OP-AMP วงจรใช้งานของ OP-MAP ในงานต่าง ๆ การทำงานและการใช้งานของ I.C. REGULATOR หลักการและการทำงานของวงจร VOLTAGE CONTROL OSCILATOR คุณลักษณะและการใช้งานของ I.C.PHASE LOCK LOOP, I.C.FUNCTION GENERATOR

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการทำงานและการใช้งานลิเนียร์ ไอ.ซี.

 

21052106 ปฏิบัติลิเนียร์ ไอ.ซี. และการใช้งาน (0-3-1)

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติ ประกอบวงจร วัด และทดสอบหาคุณลักษณะของวงจร DIFFERENTIAL AMPLIFIER, OP-AMP. วงจรใช้งาน OP-AMP ในงานต่าง ๆ เช่น วงจรเปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้า วงจร I.C. REGULATOR, ACTIVE FILTER, VCO, PLL

เพื่อให้มีทักษะ ในการประกอบวงจร วัดและทดสอบวงจรลิเนียร์ ไอ.ซี.

 

21052107 ทฤษฎีเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (2-0-2)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา หลักการทำงานและการใช้งานของ เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า เครื่องมือวัดอัตราการไหลที่เกี่ยวกับระบบในอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดแรงดึง เครื่องมือวัดความเร็วรอบ เครื่องมือวัดแสง เสียง เครื่องมือบันทึกแบบต่อเนื่อง เช่น AC/DC CLAMP-ON METER, THERMONETER, FLOW-METER, LUX-METER, TENSION-GAAUGE, STROBOSCOPE เป็นต้น

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการทำงาน และ การใช้งานของเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

 

21052108 ปฏิบัติเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (0-3-1)

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติ การใช้และทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เครื่องวัดแรงดึง เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องมือวัดแสง เสียง เครื่องบันทึก แบบต่อเนื่องประเภทต่าง ๆ

เพื่อให้มีทักษะในการทำงาน และบำรุงรักษา เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

 

21052109 ทฤษฎีแขนกลอุตสาหกรรมเบื้องต้น (2-0-2)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา หลักการ ชนิด โครงสร้าง สัญลักษณ์ การทำงานเบื้องต้น ของอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบแขนกลในงานอุตสาหกรรมแบบต่าง ๆ ได้แก่ อุปกรณ์ระบบควบคุมทางกล เช่น ลม น้ำมัน กระบอกสูบ วาล์ว สวิตซ์ ชุดจ่ายลม ชุดจ่ายน้ำมัน เป็นต้น อุปกรณ์ระบบควบคุมทางไฟฟ้า เช่น รีเลย์ โซลีนอยด์ มอเตอร์ ฟร๊อกซิมิตีสวิตซ์ เป็นต้น การทำงานของวงจรควบคุม และตัวอย่างในระบบแขนกลในงานอุตสาหกรรม

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการทำงานของอุปกรณ์ และระบบแขนกลในงานอุตสาหกรรม

 

21052110 ปฏิบัติแขนกลอุตสาหกรรมเบื้องต้น (0-3-1)

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติหาคุณลักษณะของอุปกรณ์ระบบควบคุมทางกล และทางไฟฟ้า ที่ใช้ในระบบแขนกลอุตสาหกรรมเบื้องต้น การต่ออุปกรณ์เป็นระบบแขนกลที่สามารถทำงานไม่ซับซ้อน โดยใช้คำสั่งควบคุมจาก PLC, MICROPROCESSOR หรือ MICROCOMPUTER

เพื่อให้มีทักษะการใช้งานอุปกรณ์และวงจรในระบบแขนกลอุตสาหกรรม

 

21052111 วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสากรรม 1 (*-*-3)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา และหรือปฏิบัติงานในเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับสาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ที่มิได้มีไว้ในรายวิชาของหลักสูตรนี้ รายละเอียดของเนื้อหาให้กำหนดตามความเหมาะสม ที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในท้องถิ่น

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหรือมีทักษะในเทคโนโลยีเฉพาะสาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

21052112 วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2 (*-*3)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา และหรือปฏิบัติงานในเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับสาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ที่มิได้มีไว้ในรายวิชาของหลักสูตรนี้ รายละเอียดของเนื้อหาให้กำหนดตามความเหมาะสมที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในท้องถิ่น ที่นอกเหนือและไม่ซับซ้อบกับรายวิชาวิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหรือมีทักษะในเทคโนโลยีเฉพาะสาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

21052113 ปัญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 (*-*-2)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา และหรือปฏิบัติวิเคราะห์ปัญหา ค้นคว้าทดลอง หัวข้องานหรือเรื่องพิเศษในเทคโนโลยีเฉพาะสาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รายละเอียดของเนื้อหาให้จัดตามความเหมาะสม ที่เป็นตามความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงานในท้องถิ่น

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา ค้นคว้า ทดลอง หัวข้อเรื่องพิเศษในเทคโนโลยีเฉพาะสาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

21052114 ปัญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2 (*-*-2)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา และหรือปฏิบัติวิเคราะห์ปัญหา ค้นคว้าทดลอง หัวข้องานหรือเรื่องพิเศษในเทคโนโลยีเฉพาะสาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รายละเอียดของเนื้อหาให้จัดตามความเหมาะสม ที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงานในท้องถิ่นที่นอกเหนือและไม่ซ้ำซ้อนกับปัญหาพิเศษอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา ค้นคว้า ทดลอง หัวข้อเรื่องพิเศษ ในเทคโนโลยีเฉพาะสาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

21052201 ทฤษฎีวงจรดิจิตอล 2 (2-0-2)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา หลักการทำงานของวงจร ฟลิป-ฟลอป วงจรนับทั้งแบบซิงโครนัส (Synchronous Counter) และแบบอซิงโครนัส (Asynchronous Counter) รีจีสเตอร์ โมโนสเตเบิล วงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกา หน่วยความจำ การเปลี่ยนสัญญาณแอนะลอกเป็นสัญญาณดิจิตอล และสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณแอนะลอก อุปกรณ์แสดงผล เช่น LED, LCD, Fluorescent, 7-Segments และ Dot Matrix การประยุกต์ในงานด้านดิจิตอลคอมพิวเตอร์ เครื่องมือวัด และควบคุมในทางอุตสาหกรรม

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ การทำงานของวงจรดิจิตอลแบบซีเควนเซียล อุปกรณ์ แสดงผล สามารถวิเคราห์ ออกแบบ และประยุกต์ใช้งานในระบบดิจิตอลเบื้องต้น

 

21052202 ปฏิบัติวงจรดิจิตอล 2 (0-3-1)

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติ การประกอบวงจรวัดและทดสอบการทำงานของวงจรฟลิป-ฟลอป ที่สร้างขึ้นจากลอจิกเกตเบื้องต้น และไอ.ซี.ฟลิป-ฟลอป วงจรนับแบบซิงโครนัส และอะซิงโครนัส นับเดินหน้าและถอยหลัง(Count UP and count Down) ที่สร้างขึ้งจาก ไอ.ซี.ฟลิป-ฟลอป และ ไอ.ซี.เคาท์เตอร์สำเร็จรูป วงจร Divider วงจรรีจิสเตอร์ข้อมูล เข้า/ออก แบบอนุกรม/ขนาน วงจรโมโนสเตเบิล โดยใช้ ไอ.ซี.วันช๊อท และไอ.ซี.ไทม์เมอร์ วงจรกำเนิด สัญญาณนาฬิกาที่สร้างขึ้นจาก Not gate, NAND gate และไอ.ซี.ไทม์เมอร์ ไอ.ซี .หน่วยความจำร่วมกับไตร-สเตต บัฟเฟอร์ วงจรเปลี่ยนสัญญาณแอนะลอกเป็นดิจิตอล วงจรเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลเป็นแอนะลอก วงจรขับ Display วงจรใช้งานด้านดิจิตอลคอมพิวเตอร์ เครื่องมือวัดและควบคุมอุตสาหกรรม

เพื่อให้มีทักษะในการออกแบบ วิเคราะห์ และประกอบวงจรดิจิตอลแบบซีเควนเซียลการใช้คู่มือไอ.ซี. การใช้ดิจิตอลไอ.ซี มาใช้งานในระบบดิจิตอลเบื้องต้น

 

21052203 ทฤษฎีไมโครโปรเซสเตอร์เบื้องต้น (2-0-2)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ส่วนต่าง ๆ และกระบวนการของไมโครโปรเซสเตอร์และไมโครคอมพิวเตอร์ ALU, Register ภายใน ระบบบัส ชุดคำสั่งของไมโครโปรเซสเตอร์เบอร์ใดเบอร์หนึ่ง การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลีของไมโครโปรเซสเซอร์ที่ยกมาเป็นตัวอย่าง การกำหนดตำแหน่ง (Addressing) การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น

เพื่อให้ มีความรู้ ความเข้าใจ โครงสร้าง หน้าที่ และกระบวนการของไมโครโปรเซสเซอร์ ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี

 

21052204 ปฏิบัติไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น (0-3-1)

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติ ใช้เครื่อง Single Board เพื่อตรวจสอบการทำงานตามคำสั่ง การเขียนโปรแกมภาษาแอสแซมบลี การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ร่วมกับอุปกรณ์ อินพุต และเอาต์พุต

เพื่อให้มีทักษะ ในการใช้เครื่อง Single Board และการเขียนโปรแกรมควบคุม

 

21052205 ไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้งาน 1 (1-3-2)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางภาษา เช่น ภาษาซี ภาษาปาสคาล และประยุกต์ใช้ในงานการคำนวณช่างอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ โปรแกรมภาษาซี ภาษาปาสคาล และประยุกต์ใช้ใน การสร้างโปรแกรมต่าง ๆ

 

21052206 ไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้งาน 2 (0-3-1)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาโปรแกรมประยุกต์ประเภทแคดทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เช่น P-CAD, Orcad, Protel,AuToCad ในการเขียนวงจรและแผ่นวงจรพิมพ์

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมแคตทางด้านอิเล็กทรอนิกส์

 

21052207 วิทยาการก้าวหน้าดิจิตอลและไมโครคอมพิวเตอร์ 1 (*-*-3)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา และหรือปฏิบัติงานในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสาขาดิจิตอลและไมโครคอมพิวเตอร์ ที่มิได้มีไว้ในรายวิชาของหลักสูตรนี้ รายละเอียดของเนื้อหา ให้กำหนดตามความเหมาะสม ที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงานในท้องถิ่น

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหรือมีทักษะในเทคโนโลยีเฉพาะสาขางาน ดิจิตอลและไมโครคอมพิวเตอร์ ให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

21052208 วิทยาการก้าวหน้าดิจิตอลและไมโครคอมพิวเตอร์ 2 (*-*3)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา และหรือปฏิบัติงานในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสาขางานดิจิตอลและไมโครคอมพิวเตอร์ ที่มีได้มีไว้ในรายวิชาของหลักสูตรนี้ รายละเอียดของเนื้อหา ให้กำหนดตามความเหมาะสม ที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงานในท้องถิ่นที่นอกเหนือและไม่ซ้ำซ้อนกับรายวิชาวิทยาการก้าวหน้าดิจิตอลและไมโครคอมพิวเตอร์ 1

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหรือมีทักษะในเทคโนโลยีเฉพาะสาขางานดิจิตอลและไมโครคอมพิวเตอร์ ให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

21052209 ปัญหาพิเศษดิจิตอลและไมโครคอมพิวเตอร์ 1 (*-*-2)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา และหรือปฏิบัติวิเคราะห์ปัญหา ค้นคว้าทดลอง หัวข้องานหรือเรื่องพิเศษในเทคโนโลยีเฉพาะสาขางานดิจิตอลและไมโครคอมพิวเตอร์ รายละเอียดของเนื้อหาให้จัดตามความเหมาะสม ที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในท้องถิ่น

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา ค้นคว้า ทดลองหัวข้อเรื่องพิเศษในเทคโนโลยีเฉพาะสาขางานดิจิตอลและไมโครคอมพิวเตอร์ ให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

21052210 ปัญหาพิเศษดิจิตตอลและไมโครคอมพิวเตอร์ 2 (*-*-2)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา และหรือปฏิบัติวิเคราะห์ปัญหา ค้นคว้าทดลอง หัวข้องงานหรือเรื่องพิเศษในเทคโนโลยีเฉพสะสาขางานดิจิตอลและไมโครคอมพิวเตอร์ รายละเอียดของเนื้อหาให้จัดตามเหมาะสม ที่เป็นความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงานในท้องถิ่นที่นอกเหนือและไม่ซ้ำซ้อนกับปัญหาพิเศษดิจิตอลและไมโครคอมพิวเตอร์ 1

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาค้นคว้า ทดลองหัวข้อเรื่องพิเศษในเทคโนโลยีเฉพาะสาขางานดิจิตอลและไมโครคอมพิวเตอร์ ให้สามารถนำไปปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

21052301 ทฤษฎีระบบสื่อสารและโทรคมนาคม (2-0-2)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิวัฒนาการของเทคโนโลยีระบบสื่อสาร สถาบันและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางสาย โทรศัพท์ โทรเลข การสื่อสารทางวิทยุ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไมโครเวฟ การสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารเส้นใยแสง หลักการสื่อสารข้อมูล (Format) หลักการโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล (Integrated Service Digital Network, ISDN)

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการของระบบสื่อสารและโทรคมนาคมต่าง ๆ ที่มีใช้ในปัจจุบัน

 

กลับหน้าแรก
กลับด้านบน
ระดับ ปวช.
 

คำอธิบายรายวิชา ระดับ ปวส. (เรียงตามรหัสวิชา)

3105-1001 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 1 (2-0-2)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจทฤษฎีการวิเคราะห์วงจรและโครงข่ายไฟฟ้ากระแสตรง และมีกิจนิสัยในการ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา ทฤษฎีการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง ทฤษฎีโครงข่าย (Network Theorems) คุณลักษณะทางไฟฟ้าและผลตอบสนองต่อไฟฟ้ากระแสตรงของวงจรตัวด้านทาน คาปาซิเตอร์ และ อินดักเตอร์ วงจรแม่เหล็กไฟฟ้า

 

3105-1002 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 2 (2-0-2)

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้เข้าใจทฤษฎีการวิเคราะห์วงจรและโครงข่ายไฟฟ้ากระแสสลับ และมีกิจนิสัยในการ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา ทฤษฎีการวิเคราะห์วงจรและโครงข่ายไฟฟ้ากระแสสลับ คุณลักษณะทางไฟฟ้าและ ผลตอบสนองทางไฟฟ้ากระแสสลับของวงจรตัวต้านทาน คาปาซิเตอร์ และอินดักเตอร์ ทฤษฎี โครงข่ายกระแสไฟฟ้าสลับ กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรเรโซแนนซ์ ฟิลเตอร์ พารามิเตอร์ ของ วงจรสองทางเข้าออก (Two-Port Parameters) ระบบไฟฟ้าโพลีเฟส วงจรทรานสฟอร์เมอร์ วงจร คัปเปิล สัญญาณไฟฟ้าที่ไม่เป็นรูปคลื่น ไซน์และฮาร์โมนิกส์

 

3105-1003 ปฏิบัติวงจรไฟฟ้า (0-4-2)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจทฤษฎีหรือหลักการที่ได้รับจากการบรรยาย คุ้นเคยกับเครื่องมือและอุปกรณ์ สามารถทำการทดลองได้อย่างเที่ยงตรง การวางแผนทดลอง การแปลความหมายข้อมูลและการ เขียนรายงาน มีจิตสำนึกของการค้นคว้าและปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบ

คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติ การประยุกต์หลักการทางทฤษฎี การวัดและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและ กระแสสลับด้วยเครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้อง

 

3105-1004 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานและการใช้งานเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆและ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา มาตรฐานเครื่องมือวัดและการวัด ค่าผิดพลาดในการวัด หลักการและการนำไปใช้ งานของเครื่องมือวัดชนิดต่างๆ เช่น แอนะลอกและดิจิตอลมิเตอร์แบบต่างๆ โครงสร้างและหลัก การทำงานของแอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ เครื่องมือวัดที่อาศัยความร้อน ไฟฟ้าสถิต และสนามแม่ เหล็กไฟฟ้า บริดจ์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ วัตต์มิเตอร์ เครื่องวัดความถี่ เครื่องวัดค่าอิม พีแดนซ์ อินดักแตนซ์ คาปาซิแตนซ์ เครื่องวัดกำลังคลื่น เครื่องวัดความเพี้ยนของสัญญาณ เครื่อง ดูรูปสัญญาณ เช่น Oscilloscope Storage Oscilloscope Curve Tracer Logic Analyzer X-Y Recorder เป็นต้น เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่วิทยุ ความถี่เสียง และวิดีโอ การเขียนรายละเอียด การเลือกซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับงานอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติ การนำเครื่องมือวัดและ ทดสอบชนิดต่างๆ ไปใช้งาน

 

3105-1005 ทฤษฎีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 (3-0-3 )

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้เข้าใจคุณสมบัติการทำงาน และการใช้งานของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ในวงจร ย่านความถี่ต่ำได้มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้า พาลามิเตอร์ และการใช้งานของไดโอด ทรานซีสเตอร์ และ เฟต การแปลความหมายจาก DATA SHEET การให้ไบแอส และการวิเคราะห์ และการออกแบบ วงจรจ่ายกำลัง วงจรขยายในย่านความถี่ต่ำสำหรับสัญญาณขนาดเล็ก วงจรขยายสัญญาณหลายภาค วงจรขยายเนกาตีฟฟิดแบคและวงจรขยายกำลัง

 

3105-1006 ทฤษฎีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 (3-0-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจคุณสมบัติ การทำงาน และการใช้งานของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ในวงจร ย่านความถี่สูงและกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา คุณสมบัติทางไฟฟ้า และพารามิเตอร์ ในย่านความถี่สูง ของไดโอด ทรานซิสเตอร์ และเฟตการวิเคราะห์และออกแบบวงจรออสซิลเตอร์ วงจรขยายย่านความถี่สูง วงจรขยายแบบจูนด์ วงจรทวีความถี่ วงจรแมทชิงและฟิลเตอร์

 

3105-1007 ปฏิบัติวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (0-4-2)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจทฤษฎีหรือหลักการที่ได้รับจากการบรรยาย คุ้นเคยกับเครื่องมืออุปกรณ์ สามารถทำการทดลองได้อย่างเที่ยงตรง การวางแผนการทดลอง การแปลความหมายข้อมูล และการเขียนรายงาน มีจิตสำนึกของการค้นคว้าและปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบ

คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติ การวัดและทดสอบวงจรใช้งานของไดโอด ทรานซิสเตอร์ และเฟต ในย่านความถี่ต่ำและย่านความถี่สูง ด้วยเครื่องมือและทดสอบที่เกี่ยวข้อง

 

3105-1008 ดิจิตอลเทคนิค (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจหลักการวิเคราะห์ และออกแบบวงจรดิจิตอล การออกแบบและทดสอบ วงจรดิจิตอล และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาการวิเคราะห์และออกแบบวงจรคอมบิเนชั่น การลดรูปสมการ วงจรลอจิก วงจรมัลติเพล็กซ์ดีมัลติเพล็กซ์ ดีโค้ดเดอร์ คอมพาเรเตอร์ วงจรโมโนสเตเบิลและสัญญาณนาฬิกา ฟลิป-ฟลอปวงจรนับ รีจีสเตอร์ บัฟเฟอร์ วงจรคำนวนทางคณิตศาสตร์ โครงสร้างและการใช้งานหน่วยความจำแบบต่างวิชาชีพ

 

3105-2001 วงจรพัลส์และสวิตชิง (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจหลักการวิเคราะห์และออกแบบวงจรพัลส์และสวิตชิง การวัดและทดสอบวงจร และมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา คุณลักษณะของสัญญาณไฟฟ้าแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์และออกแบบ วงจรแปลงรูปสัญญาณดิฟเฟอเรนซิเอเตอร์ อินทิเกรเตอร์ คลิปเปอร์และแคลมเปอร์ วงจรดีเลย์ วงจรทรานซีสเตอร์สวิตช์ มัลติไวเบรเตอร์ แซมปลิงเกท การสร้างสัญญาณไทม์เบส สัญญาณสแตร์เคสและการซิงโครไนซ์ ปฏิบัติ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรพัลส์และสวิตชิงด้วยเครื่องมือวัดและทดสอบที่เกี่ยวข้อง

 

3105-2002 ไมโครโปรเซสเซอร์ 1 (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจโครงสร้าง การทำงาน และการประยุกต์ใช้งานของไมโครโปรเซสเซอร์ และมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอมพิวเตอร์ โครงสร้างไมโครโปรเซสเซอร์ สัญญาณและขบวนการทำงานต่าง ๆ ของไมโครโปรเซสเซอร์กับหน่วยความจำ หลักการรับและส่งข้อมูลกับอุปกรณ์ภายนอก ขบวนการดีเอ็มเอ และการอินเตอร์รัพต์ เทคนิคและวิธีการอินเตอร์รัพต์แบบต่างๆ การติดต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์ภายนอกเบื้องต้น ปฏิบัติ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี โดยใช้ชุดคำสั่งของไมโครโปรเซสเซอร์ การเขียนโปรแกรมให้ไมโครโปรเซสเซอร์ติดต่อกับหน่วยความจำและอุปกรณ์ภายนอกเบื้องต้น และการประยุกต์ใช้งานอื่น ๆ

 

3105-2003 เทคโนโลยีโทรคมนาคม (2-0-2)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจหลักการของระบบโทรคมนาคมต่าง ๆ และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา แถบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การนำไปใช้งาน การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ-สื่อสาร กฎข้อบังคับและมาตรฐานในระบบโทรคมนาคม ระบบวิทยุกระจายเสียง ระบบโทรเลข โทรพิมพ์ และโทรภาพ ระบบสื่อสารข้อมูล

 

3105-2004 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจหลักการควบคุมอัตโนมัติ อุปกรณ์เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ อุปกรณ์ไธริสเตอร์และ Power Semiconductor ต่าง ๆ และมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการควบคุมอัตโนมัติเบื้องต้น คุณลักษณะ การทำงาน และการใช้งานของอุปกรณ์เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ วงจรแปลงสัญญาณจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ และทรานสดิวเซอร์ให้เป็นสัญญาณมาตรฐาน อุปกรณ์ไธริสเตอร์ และ Power Semiconductor และการประยุกต์ใช้งาน ปฏิบัติการวัดและทดสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์และวงจรควบคุมที่เกี่ยวข้อง

 

3105-2005 ออปแอมป์และการใช้งาน (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจหลักการและการประยุกต์ใช้งานของออปแอมป์ และมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา วงจรขยายดิฟเฟอเรนเซีลและวงจรออปแอมป์เบื้องต้น การออกแบบวงจรกรองความถี่วงจรกำเนิดสัญญาณ วงจรขยาย การป้องกันและเพิ่มเสถียรภาพให้วงจรออปแอมป์ การวิเคราะห์ทดสอบการทำงาน การใช้งานร่วมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ปฏิบัติการวัดหาคุณลักษณะของวงจรขยายออปแอมป์เบื้องต้น การออกแบบวงจร การวัดและทดสอบโดยใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

 

3105-2006 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (1-3-2 )

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์แบบมีโครงสร้าง และการประยุกต์ใช้งานในวิชาชีพเบื้องต้น มีกิจนิลัยในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบมีโครงสร้าง ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น PASCAL,C โดยศึกษาโครงสร้างของโปรแกรมค่าคงที่ ตัวแปร ตัวกระทำ นิพจน์ การแสดงผลและรับข้อมูล คำสั่งลำดับการทำงานและทดสอบเงื่อนไข ขอบเขตการใช้ตัวแปลต่าง ๆ พอยเตอร์ อาเรย์ การอ่านและเก็บข้อมูลจากไฟล์และฟังก์ชันอื่น ๆ ปฏิบัติ การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้างและการประยุกต์ใช้งานในวิชาชีพ

 

3105-2007 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (1-3-2)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปที่ประยุกต์ในงานวิชาชีพ และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา โปรแกรมจัดระบบงาน เช่น DOS,WINDOWS ชุดคำสั่ง การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ เช่น Word Processors, Data Base, Spread Sheet, Graphic Software, Mulyi-Media ปฏิบัติ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิชาชีพ

 

3105-2008 ระบบโทรทัศน์ (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจหลักการและการทำงานของระบบโทรทัศน์ และมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา ระบบโทรทัศน์ เทคโนโลยีเครื่องรับ-ส่งโทรทัศน์ โทรทัศน์รายละเอียดสูงจอภาพแบบต่าง ๆ มอมิเตอร์แบบต่าง ๆ และการใช้งาน สายอากาศโทรทัศน์ ระบบจูนเนอร์และรีโมตคอนโทรล ปฏิบัติ การวัดและวิเคราะห์รูปสัญญาณโทรทัศน์ และการตรวจซ่อมด้วยเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

 

3105-2101 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2 (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจการวิเคราะห์และออกแบบวงจรเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ การวัดและทดสอบการทำงานของวงจร และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา หลักการวิเคราะห์และออกแบบวงจรใช้งานของอุปกรณ์ Power-Semiconductor ต่าง ๆ เช่น เพาเวอร์ไดโอด เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์เฟต และไทริสเตอร์ การต่ออนุกรม ขนาน ของ Power-Semiconductor การระบายความร้อน การป้องกันอุปกรณ์ และการลอสัญญาณรบกวนในระบบไฟฟ้า วงจรเพาเวอร์เร็กติไฟร์ อินเวอร์เตอร์ วสิตชิงโหมดเพาเวอร์ซัพพลาย UPS และ Stabilizer การประยุกต์ใช้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น ปฏิบัติ ออกแบบและทดลองวงจรเพาเวอร์เร็กติไฟร์ เพาเวอร์สวิตช์ สวิตชิงเพาเวอร์ซัพพลาย อินเวอร์เตอร์ คอนเวอร์เตอร์ และวงจรควบคุมมอเตอร์

 

3105-2102 การใช้งานของไมโครคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจการประยุกต์ใช้งานของไมโครคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา การนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานอุตสาหกรรม การบริหารงานเครื่องช่วยการผลิต การควบคุมการผลิต การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ (CAD) การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ลักษณะของการเชื่อมต่อกับ PORT ต่าง ๆ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับควบคุมการผลิต การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการควบคุมคุณภาพ ปฏิบัติ การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม ตรวจสอบ ทดสอบ สั่งงาน ในระบบงานอุตสาหกรรม

 

3105-2103 การควบคุมกระบวนการ (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมกระบวนการในงานอุตสาหกรรม และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา หลักการควบคุมอัตโนมัติ ลักษณะสมบัติของกระบวนการควบคุม ระบบควบคุมแบบป้อนกลับ แบบของการควบคุมกระบวนการ โครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องควบคุม ทั้งแบบนิวเมติกส์และอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิกิริยาและการปรับค่าพารามิเตอร์ การประยุกต์ใช้เครื่องควบคุมกระบวนการแบบต่อเนื่อง (Continuous) หมวดหมู่ (Batch) ผสม (Blending) ตลอดจนการควบคุมแบบต่าง ๆ เช่น แบบอัตราส่วน แบบไม่เป็นเชิงเส้น แบบ Cascade แบบ Flow split และแบบ Feed Forward ปฏิบัติ การหาลักษณะสมบัติและการใช้เครื่องควบคุมขบวนการแบบต่าง ๆ

 

3105-2104 เซอร์โวเมคคานิกส์ (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจการประยุกต์ใช้ระบบเซอร์โวเมคคานิกส์ และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา หลักการเบื้องต้นของระบบควบ การควบคุมแบบ Open-Closed Loop Sytem เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ เซอร์โวแอมปลิฟลาย DC-Generator,DC-Motor การเปลี่ยนความเร็วทางกล ระบบ Synchro ทางไฟฟ้า ปฏิบัติ การวัดและทดสอบระบบเซอร์โวเมคคานิกส์ต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ในวาชาชีพ

 

3105-2105 เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจการประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา คุณลักษณะและการใช้งาน หลักการทำงาน โครงสร้าง และอุปกรณ์ของเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล ระดับ การส่องสว่าง น้ำหนัก ในด้าน อิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติ การใช้งาน การวัดทดสอบ เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม

 

3105-2106 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ (2-0-2)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจการประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชาศึกษาสรีรวิทยากายวิภาคอาการและลักษณะโรคที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการตรวจวัดไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในร่างกาย (Bio Electric Potential) และประเภทที่ไม่เกิดพลังงานไฟฟ้า (Cadio-Vascular System) วงจรขยายที่ใช้ในระบบชีววิทยา หลักการของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ชนิดต่างๆ เช่น เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องเอกซ์เรย์เครื่องมอนิเตอร์ในห้องผู้ป่วยหนักและห้องผ่าตัด เป็นต้น

 

3105-2107 ประดิษฐ์กรรมงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (0-4-2)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ในด้านวิชาชีพมาสร้างเป็นประดิษฐ์กรรมงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมได้

คำอธิบายรายวิชา ประมวลผลความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ โดยนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีจนได้ผลเด่นชัด เพื่อเป็นการพิสูจน์ความรู้ และทักษะในระดับช่างเทคนิค ผู้เรียนจะต้องวางแผน นำเสนอโครงงาน ผลงานทางวิชาการออกแบบ หรือสร้างเครื่อง หรืออุปกรณ์ ในงานช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จในเวลากำหนด ซึ่งจะต้องมีรายงานผลการปฏิบัติ และประเมินผลงานเป็นระยะตลอดการทำโครงงานเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ต้องเสนอผลงานให้คณะกรรมการตรวจ และ สัมภาษณ์ (เนื้อหาของโครงงานจะต้องสอดคล้องกับสาขาที่เรียน)

 

3105-2108 วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (*-*-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจวิทยาการก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่จัดไว้สำหรับรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีความสำคัญต่อวงการอิเล็กทรอนิกส์ และมิได้มีไว้ในรายวิชาของหลักสูตรนี้ รายละเอียดของเนื้อหาให้จัดตามความเหมาะสม

 

3105-2131 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ 1 (*-*-4)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้มีทักษะในการวางแผน วิเคราะห์ แก้ปัญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพ งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ด้านเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติในสถานประกอบการ งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ด้านเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์

 

3105-2132 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2 (*-*-4)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้มีทักษะในการวางแผน วิเคราะห์ แก้ปัญหา รวมทั้งควบคุมคุณภาพ งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ด้านคอมพิวเตอร์ควบคุมในงานอุตสาหกรรม

คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ด้านคอมพิวเตอร์ควบคุม ในงานอุตสาหกรรม

 

3105-2133 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3 (*-*-4)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้มีทักษะในการวางแผน วิเคราะห์ แก้ปัญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพ งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ด้านการควบคุมกระบวนการ ในงานอุตสาหกรรม

คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ด้านการควบคุมกระบวนการในงานอุตสาหกรรม

 

3105-2134 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 4 (*-*-4)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้มีทักษะในการวางแผน วิเคราะห์ แก้ปัญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพ งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ด้านเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม

คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ด้านเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม

 

3105-2201 ไมโครโปรเซสเซอร์ 2 (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจหลักการเชื่อมต่อและการประยุกต์ใช้งานไอซีสสนับสนุนของไมโครโปรเซสเซอร์ และกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา นิยามเกี่ยวกับการอินเตอร์เพส วิธีการ Hand shaking โครงสร้างสัญญาณ และการใช้งานของไอซีสสนับสนุนของไมโครโปรเซสเซอร์ อินพุต เอาต์พุต พอร์ตมาตรฐานแบบขนาน และอนุกรม วงจรนับและวงจรตั้งเวลา เอทูดี และ ดีทูเอ ปฏิบัติ การต่อไอซีสนับสนุนต่าง ๆ ใช้งานร่วมไมโครโปรเซสเซอร์ การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานต่าง ๆ เช่น วงจรไฟวิ่ง วงจรควบคุมมอเตอร์ เป็นต้น

 

3105-2202 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจการติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบด้านฮาร์ดแวร์ และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา คุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ การเลือกหน่วยความจำ จอภาพต่าง ๆ ตู้อ่าน-เขียน Disk Drive,hard disk,Tape Backup,Scanner,Printer เครื่องอ่าน-เขียนแถบแม่เหล็ก บาร์โค้ด ปฏิบัติ การติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ การเตรียมอุปกรณ์อินเตอร์เฟส การเตรียมระบบ (Configuration) การทดสอบการทำงาน การวิเคราะห์หาข้อขัดข้อง การแก้ไข

 

3105-2203 เทคนิคการอินเตอร์เฟส (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจเทคนิคการอินเตอร์เฟสไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิชาชีพ และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา นิยามการอินเตอร์เฟส การอินเตอร์เฟสแบบขนาน และอนุกรม การอินเตอร์รัพต์ อุปกรณ์อินเตอร์เฟสแบบต่าง ๆ มาตรฐานการอินเตอร์เฟส หลักการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับไมโครคอมพิวเตอร์อินพุต เอาต์พุต บนไมโครคอมพิวเตอร์ เทคนิคการแปลงสัญญาณดิจิตอลและ แอนะลอกการประยุกต์ใช้งานการเชื่อมต่อกับวงจรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ปฏิบัติ ออกแบบและทดลองวงจรการเชื่อมต่อไมโครคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ภายนอก การเขียนโปรแกรมติดต่อสั่งงาน และการประยุกต์ใช้งานในวิชาชีพ

 

3105-2204 การเขียนโปรมแกรมภาษาแอสเซมบลี (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมไมโครโปรเซสเซอร์และคำสั่งภาษาแอสเซมบลี คำสั่งเทียม และภาษาเครื่องการกำหนดแอดเดรสแบบต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง การเขียนโปรแกรมย่อย การใช้ ดีบักแอสเซ็มเบลอร์ ลิงค์เกอร์ ปฏิบัติ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซ็มบลีด้วยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

 

3105-2205 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2-0-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจหลักการติดต่อสื่อสารระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์ด้วยกัน รู้จักหน้าที่และการทำงานของอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารใน Network รู้จักมาตราฐานต่างๆ ของอุปกรณ์สื่อสารในระบบ Network และสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุขัดข้องของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา การติดต่อสื่อสารระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันในรูปแบบต่าง ๆ เช่นติดต่อทาง RS-323 การติดต่อทางเน็ตเวิร์ก-การ์ด การใช้ซอฟแวร์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น Lap-Link,Procom Plus เป็นต้น อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารแบบต่าง ๆ การส่งสัญญาณแบบแอนะลอกและดิจิตอลเทคโนโลยี ISDN เทคโนโลยี Fiber Optics ในเครือข่าย มาตรฐาน IEEEE-802 สำหรับ LAN,Network Layer

 

3105-2206 การสื่อสารข้อมูล (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจหลักการสื่อสารข้อมูลและคอมพิวเตอร์เนตเวิร์ก และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา หลักการสื่อสารข้อมูลและคอมพิวเตอร์เนตเวิร์ก ระบบมาตราฐานการสื่อสารข้อมูล ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูล การเชื่อมต่อและการส่งผ่านข้อมูล การป้องกันและตรวจสอบข้อมูล-โปรโตคอล โปรแกรมการควบคุมการสื่อสารข้อมูล โมเต็ม ระบบ LAN ปฏิบัติ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารข้อมูล การจัดระบบการติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสาร การติดตั้งโปรแกรม การทดสอบ และการใช้เครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้อง

 

3105-2207 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบมีโครงสร้างขั้นสูงเพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิชาชีพได้และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบมีโครงสร้างชั้นสูง ต่อจากรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 เน้นการประยุกต์ใช้งาน เช่น โปรแกรมฐานข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นต้น ปฏิบัติ การเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ

 

3105-2208 ระบบดำเนินงาน (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจฮาร์ดแวร์ และโปรแกรมควบคุมระบบดำเนินงานของคอมพิวเตอร์ และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมควบคุมระบบ การจัดการเกี่ยวกับหน่วยนำข้อมูลเข้า-ออก และอินเตอร์รัพต์ การจัดการหน่วยคำจำ การจัดลำดับขั้นการทำงานของอุปกรณ์ และขบวนการจัดการการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลสารเทศ การใช้โปรแกรมควบคุมระบบ เช่น MS-DOS , IBM-DOS และ UNIK เป็นต้น ปฏิบัติ การใช้คำสั่งของโปรแกรมจัดระบบงานต่างๆ

 

3105-2209 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ (1-3-2)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจเทคนิคการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์และมัลติเดีย และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา หลักการสร้างภาพในคอมพิวเตอร์ วิธีการออกแบบกราฟฟิกส์ การเขียนโปรแกรมกราฟฟิกส์การตรวจสอบ แก้ไข และการประยุกต์ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์มัลติเดีย ปฏิบัติ การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ และมัลติเดีย

 

3105-2210 คอมพิวเตอร์ยูทิลิตี้ (1-3-2)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ยูทิลิตี้ และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา การใช้โปรแกรม ยูทิลิตี้ การแก้ไข การจัด FILES ให้เป็นระบบง่ายต่อการใช้งาน และการกู้ไฟล์และฮาร์ดดิสก์ ไวรัสคอมพิวเตอร์และการป้องกัน เช่น โปรแกรม NORTON, X-TREE GOLD ฯลฯ ปฏิบัติ การประยุกต์ใช้งานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยูทิลิตี้ต่าง ๆ

 

3105-2211 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (2-0-2)

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้เข้าใจหลักการพื้นฐานของอัลกอริธึมและการประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา ขั้นตอนการพัฒนาอัลกอริธึม โครงสร้าง Top-Doen ข่ายงานโครงสร้างข้อมูลและเทคนิควิธีการออกแบบอับกอริธึม เช่น Subgoals , Hill-Climbing , Working-Backward , Recursion , Simulation เป็นต้น การเขียนโปรแกรมจากอัลกอริธึม

 

3105-2212 อิเล็กทรอนิกส์แคด (1-3-2 )

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้สามารถประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบด้านอิเล็กทรอนิกส์ในงานวิชาชีพได้และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา การเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และการออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เช่น Smart-Work ORCAD PCAD Protel ฯลฯ ปฏิบัติ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบด้านอิเล็กทรอนิกส์

 

3105-2213 ไมโครคอนโทรลเลอร์ (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจโครงสร้าง การทำงานและการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์ สัญญาณและกระบวนการทำงานหลักการรับส่งข้อมูลกับอุปกรณ์ภายนอก ชุดคำสั่งและการประยุกต์ใช้งานของไมโครคอน โทรลเลอร์ ปฏิบัติ การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นระบบ การเขียนโปรแกรมควบคุมโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

 

3105-2214 ประดิษฐ์กรรมงานคอมพิวเตอร์ (0-4-2)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ในด้านวิชาชีพ มาสร้างเป็นประดิษฐ์กรรมคอมพิวเตอร์ได้

คำอธิบายรายวิชา ประมวลผลความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ โดยนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีจนได้ผลเด่นชัด เพื่อเป็นการพิสูจน์ความรู้ และทักษะในระดับข่างเทคนิค ผู้เรียนจะต้องวางแผน นำเสนอโครงงาน ผลงานทางวิชาการหรือการออกแบบ หรือสร้างเครื่อง หรืออุปกรณ์ ในงานช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จในเวลากำหนด ซึ่งจะต้องมีรายงานผลการปฏิบัติ และประเมินผลงานเป็นระยะตลอดการทำโครงงานเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ต้องเสนอผลงานให้คณะกรรมการตรวจ และ สัมภาษณ์ (เนื้อหาของโครงงานจะต้องสอดคล้องกับสาขาที่เรียน)

 

3105-2215 วิทยาการก้าวหน้าเทคนิคคอมพิวเตอร์ (*-*-3 )

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจวิทยาการก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่จัดไว้สำหรับรับรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้านคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีความสำคัญต่อวงการอิเล็กทรอนิกส์ และมิได้มีไว้ในรายวิชาของหลักสูตรนี้ รายละเอียดของเนื้อหาให้จัดตามความเหมาะสม

 

3105-2231 ปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 1( *-*-4)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้มีทักษะในการวางแผน วิเคราะห์ แก้ปัญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพ งานนเทคนิคคอมพิวเตอร์ ด้านไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน

คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ด้านไมโครโปรเซสเซอร์และการใช้งาน

 

3105-2232 ปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 (*-*-4)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้มีทักษะในการวางแผน วิเคราะห์ แก้ปัญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพ งานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติงานสถานประกอบการ งานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

 

3105-2233 ปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 3 (*-*-4)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้มีทักษะในการวางแผน วิเคราะห์ แก้ปัญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพ งานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล

คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ด้านระบบเครื่อข่ายและการสื่อสารข้อมูล

 

3105-2234 ปฏิบัติงานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 4 (*-*-4)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้มีทักษะในการวางแผน วิเคราะห์ แก้ปัญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพ งานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ด้านการประยุกต์คอมพิวเตอร์ซอร์ฟแวร์และการเขียนโปรแกรม

คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ด้านการประยุกต์คอมพิวเตอร์ซอร์ฟแวร์และการเขียนโปรแกรม

 

3105-2301 ระบบสื่อสารแอนะลอก

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจการทำงานของวงจรมอดูเลชันและดีมอดูชันในระบบสื่อสารแอนะลอก และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา การมอดูเลชัน ในเชิงคณิตศาสตร์และวงจร AM BM (Balance MoD.) และ SSB ( Single Side Band) การมัลติเพล็กซ์ในระบบ FDM, FM, PM (Phase Modulation), Phase Lock Loop (PLL) ควอดราเจอร์ดีเทคเตอร์ และ Frequency Synthesizer ปฏิบัติ การวัดและทดสอบวงจรมอดูเลชันและดีมอดูเลชันในระบบสื่อสารแอนะลอก ด้วยเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

 

3105-2302 ระบบสื่อสารดิจิตอล (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจในการทำงานและวงจรมอดูเลชันและดีมอดูเลชันในระบบสื่อสารดิจิตอล และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาการมอดูเลชัน และดีมอดูเลชัน ในเชิงคณิตศาสตร์และวงจร PAM (Pulse Amplitude Modulation ) PPM (Pulse Position Modulation ) PWM ( Pulse Width Modulation ) FSK ( Frequency Shift Keying ) PSK ( Phase Shift Keying ) และ ASK (Amplitude Shift Keying ) TDM ( Time Division Multiplex ) ระบบ PCM ( Pulse Code Modulation ) ปฏิบัติ การวัดและการทดสอบวงจรมอดูเลชันและดีมอดูเลชันในระบบสื่อสารดิจิตอล ด้วยเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

 

3105-2303 สายส่งและสายอากาศ (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้เข้าใจคุณลักษณะและการใช้งานของส่ายส่งวิทยุและสายอากาศในระบบโทรคมนาคมและกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา พารามิเตอร์ที่สำคัญของสายส่งวิทยุ เช่น ZO ค่า L และ C Velocity Factor, Standing Wave, Standing Wave Ratio (SWR) ,Smith Chart และการประยุกต์ใช้งาน รวมทั้งการออกแบบ Phasing Line การ Radiation ของสายอากาศ ลักษณะและคุณสมบัติของสายอากาศชนิดต่าง ๆ หลักการออกแบบสายอากาศ อุปกรณ์ประกอบสายอากาศ ปฏิบัติ การวัดและทดสอบระบบสายส่งและสายอากาศ รวมทั้งการติดตั้ง

 

3105-2304 ไมโครเวฟเทคโนโลยี (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจการทำงานของอุปกรณ์และระบบรับ-ส่งไมโครเวฟในระบบโทรคมนาคม และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา การแบ่งความถี่ทั่ว ๆ ไปและไมโครเวฟ การกระจายคลื่น และคุณสมบัติของคลื่นไมโครเวฟระบบการรับ-ส่งไมโครเวฟ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ไมโครเวฟ หลักการทำงานของระบบดิจิตอลไมโครเวฟ หลักการทำงานของระบบดิจิตอลไมโครเวฟ ลักษณะของสัญญาณดิจิตอล ข้อพิจารณาเบื้องต้นในการออกแบบ Path Profile การวัดและการปรับแต่งทางไมโครเวฟ ปฏิบัติ การวัดและปรับแต่งระบบการรับส่งไมโครเวฟด้วยเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

 

3105-2305 การสื่อสารด้วยเส้นใยแก้วนำแสง (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจหลักการสื่อสารด้วยเส้นใยแก้วนำแสง และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา โครงสร้างและคุณลักษณะของเส้นใยแก้วนำแสง หลักการรับส่งสัญญาณผ่านเส้นใยแก้วนำแสง อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบสื่อสารด้วย Fiber Optics การ modulatiom และ demodulation ในระบบดิจิตอลและในรับแอนะลอกผ่านเส้นใยแก้วนำแสง การ interface และการวัดค่า Loss ในเส้นใยแก้วนำแสง การประยุกต์ใช้เส้นใยแก้วนำแสงในระบบโทรคมนาคม ปฏิบัติ การวัดและทดสอบอุปกรณ์และระบบการสื่อสารด้วย Fiber Optics

 

3105-2306 เทคนิคระบบโทรศัพท์ (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจการทำงานของเครื่องโทรศัพท์และระบบชุมสายโทรศัพท์ต่าง ๆ และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา วงจรและการทำงานของเครื่องโทรศัพท์แบบต่าง ๆ เช่น Pulse, DTME ระบบชุมสายโทรศัพท์ เช่น Manuai Operator อัตโนมัติ (PABX, Cross bar,SPC)ระบบโทรศัพท์เซลลูลาร์ ระบบ ISDN ปฏิบัติ การวัดและทดสอบเครื่องโทรศัพท์ และระบบชุมสายโทรศัพท์แบบต่างๆ

 

3119-2307 การสื่อสารดาวเทียม (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจหลักการสื่อสารดาวเทียมในระบบโทรคมนาคม และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา หลักการเบื้องต้นของระบบสื่อสารดาวเทียม ส่วนประกอบและลักษณะการทำงานของดาวเทียม สถานีภาคพื้นดินและอุปกรณ์ประจำสถานีภาคพื้นดิน จานสายอากาศ และ LNA ระบบส่งความถี่ย่านต่าง ๆ อุปกรณ์ในการรับสัญญาณ แยกสัญญาณ ถ่ายทอดสัญญาณ การคำนวณข่ายการสื่อสารดาวเทียมระบบ FDMA TDMA และ PCM ระบบ VSAT และศึกษาดูงานสถานีดาวเทียม ปฏิบัติ การติดตั้ง บำรุงรักษาอุปกรณ์ในการรับส่งสัญญาณในระบบสื่อสารดาวเทียม

 

3105-2308 เทคนิคเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจการทำงาน การติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา วงจรและการทำงานของเครื่องรับส่งวิทยุ Single Side Band เครื่องรับส่งวิทยุ FM ระบบสังเคราะห์ความถี่ ระบบสื่อสารทางวิทยุ เช่น Repeater, Mobile,Cellular ระบบวิทยุโทรศัพท์ เครื่องมือวัดและทดสอบที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติ การวัดและใช้เครื่องมือตรวจสอบเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารทั่ว ๆ ไป ตลอดจนการตรวจซ่อมและบำรุงรักษา

 

3105-2309 ระบบเรดาร์และโซนาร์ (1-3-2)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจการทำงานของระบบเรดาร์และโซนาร์ และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา หลักการของเรดาร์ ชนิดของเรดาร์และการนำไปใช้งาน อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเรดาร์ Block Diagram และวงจรของเรดาร์ การใช้งานซ่อมบำรุงรักษาเรดาร์ หลักการเบื้องต้นของโซนาร์ Block Diagram ของโซนาร์ การใช้งานและซ่อมบำรุงรักษาโซนาร์ ปฏิบัติ การติดตั้ง การทดสอบ การใช้งานและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบเรดาร์และโซนาร์

 

3105-2310 การกระจายเสียง (2-0-2)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจการทำงานของระบบวิทยุกระจายเสียง และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา การกระจายเสียงในระบบวิทยุ AM , FM และ FM Stereo Multiplex อุปกรณ์และการออกแบบห้องส่งและ Studio กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ความถี่ในประเทศ ระบบการจัดการสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ และ การสถานีถ่ายทอดสัญญาณ วิชานี้ควรจัดให้ผู้เรียนไปทัศนศึกษาตามสถานีต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าสองสถานี

 

3105-2311 เครื่องมือและทดสอบในระบบโทรคมนาคม (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจการทำงานและการใช้งานของเครื่องมือและทดสอบในระบบโทรคมนาคม และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา วงจร การทำงาน และการใช้งานของเครื่องมือวัดและทดสอบในระบบโทรคมนาคม เช่น RF Bridge,RF Wattmeter เครื่องกำเนิดสัญญาณ RF (RF Signal Genertor) เครื่องวิเคราะห์รูปสัญญาณ ( Signal Analyzer), Digital Dip Meter,Wave Analyzers, RF Sweep Signal Generattor, Analyzer เครื่องวัดความถี่ (Frequency Comntor), Analyzer, SWR Meter, Modulation Meter, Field Strength Meter และอุปกรณ์อย่างอื่น ๆ ปฏิบัติ การนำเครื่องมือวัดความถี่สูงชนิดต่าง ๆ ไปใช้งาน

 

3105-2312 ประดิษฐ์กรรมงานระบบโทรคมนาคม (0-4-2)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ในด้านวิชาชีพ มาสร้างเป็นประดิษฐ์กรรมงานระบบโทรคมนาคมได้

คำอธิบายรายวิชา ประมวลผลความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ โดยนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีจนได้ผลเด่นชัด เพื่อเป็นการพิสูจน์ความรู้ และทักษะในระดับช่างเทคนิค ผู้เรียนจะต้องวางแผน นำเสนอโครงงาน ผลงานทางวิชาการหรือการออกแบบ หรือสร้างเครื่อง หรือ อุปกรณ์ ในงานช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จในเวลากำหนด ซึ่งจะต้องมีรายงานผลการปฏิบัติ และประเมินผลงานเป็นระยะตลอดการทำโครงงานเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ต้องเสนอผลงานให้คณะกรรมการตรวจ และสัมภาษณ์ (เนื้อหาของโครงงานจะต้องสอดคล้องกับสาขาที่เรียน)

 

3105-2313 วิทยาการก้าวหน้าระบบโทรคมนาคม (*-*-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจวิทยาการก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่จัดไว้สำหรับรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีความสำคัญต่อวงการอิเล็กทรอนิกส์ และมิได้มีไว้ในรายวิชาของหลักสูตรนี้ รายละเอียดของเนื้อหาให้จัดตามความเหมาะสม

 

3105-2331 ปฏิบัติงานเทคนิคระบบโทรคมนาคม 1 (*-*-4)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้มีทักษะในการวางแผน วิเคราะห์ แก้ปัญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพ งานเทคนิคระบบโทรคมนาคม ด้านระบบสื่อสารแอนะลอก

คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานเทคนิคระบบโทรคมนาคม ด้านระบบสื่อสารแอนะลอก

 

3105-2332 ปฏิบัติงานเทคนิคระบบโทรคมนาคม 2 (*-*-4)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้มีทักษะในการวางแผน วิเคราะห์ แก้ปัญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพ งานเทคนิคระบบโทรคมนานคม ด้านระบบสื่อสารดิจิตอล

คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานเทคนิคระบบโทรคมนาคม ด้านระบบสื่อสารดิจิตอล

 

3105-2333 ปฏิบัติงานเทคนิคระบบโทรคมนทคม 3 (*-*-4)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้มีทักษะในการวางแผน วิเคราะห์ แก้ปัญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพ งานเทคนิคระบบโทรคมนาคม ด้านระบบสวิตชิงโทรศัพท์ หรือระบบสื่อสารไมโครเวฟ หรือระบบสื่อสารดาวเทียม

คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานเทคนิคระบบโทรคมนาคม ด้านระบบสวิตชิงโทรศัพท์หรือระบบสื่อสารไมโครเวฟ หรือระบบสื่อสารดาวเทียม

 

3105-2334 ปฏิบัติงานเทคนิคระบบโทรคมนาคม 4 (*-*-4)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้มีทักษะในการวางแผน วิเคราะห์ แก้ปัญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพ งานเทคนิคระบบโทรคมนาคม ด้านเครื่องมือวัดและทดสอบระบบโทรคมนาคม หรือ สายส่ง-สายอากาศ หรือระบบงานข่ายสายตอนนอก

คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติในสถานประกอบการ งานเทคนิคระบบโทรคมนาคมด้านเครื่องมือวัดและทดสอบใน ระบบโทรคมนาคม หรือ สายส่ง-สายออกอากาศ หรือระบบงานข่ายสายตอนนอก

 

3105-2401 ระบบเสียง (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจเทคโนโลยีระบบเสียงและอุปกรณ์ประกอบ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา การวิเคราะห์และออกแบบระบบเสียง คุณลักษณะของเครื่องเสียงและอุปกรณ์ประกอบในระบบเสียง ระบบไมโครโฟน ระบบลำโพง ระบบเสียงสาธารณะ ระบบเสียงห้องประชุม ห้องปฏิบัติการภาษา อะคูสติกส์ ระบบเทปบันทึกเสียง หลักการระบบเสียงดิจิตอล คอมแพค-ดิสค์ การใช้เครื่องมือและทดสอบระบบเสียง การเลือกใช้และการบำรุงรักษาระบบเสียง การออกแบบและประมาฯราคา การติดตั้งระบบเสียง ปฏิบัติ การวัด ทดสอบ และติดตั้ง ระบบเสียงและอุปกรณ์ประกอบ ด้วยเครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้อง

 

3105-2402 ระบบภาพ (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจการทำงานของระบบสัญญาณภาพและอุปกรณ์ประกอบ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหารู้เพิ่มเติม และปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา สัญญาณภาพ หลักการกำเนิดสัญญาณภาพ กล้องโทรทัศน์และการนำไปใช้งาน เทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียง อุปกรณ์ประกอบ ตัด ต่อสัญญาณภาพ การสร้างภาพพิเศษ ระบบเครื่องบันทึกภาพการวิเคราะห์วงจรและระบบกลไก ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องเทปบันทึกภาพ ระบบวิดีโอดิสค์ วิดีโอโปรเจกเตอร์ เครื่องมือและเทคนิคการวัด-ทดสอบระบบภาพ การเลือกระบบวิดีโอไปใช้งาน ปฏิบัติ การบันทึกภาพ การตัดต่อภาพ การวิเคราะห์ตรวจซ่อมระบบวิดีโอด้วยเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

 

3105-2403 การออกแบบวงจรขยายลิเนียร์ (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อเข้าใจการออกแบบวงจรขยายลิเนียร์ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา การออกแบบวงจรขยายย่านความถี่เสียง วงจรขยายขั้นต้น วงจรปรับแต่งเสียง วงจรขยายกำลัง ด้วยทรานซิสเตอร์และออปแอมป์ การออกแบบวงจรเร็กกูเลตเพาเวอร์ซัพพลาย การออกแบบวงจรขยายความถี่วิทยุ ปฏิบัติ การออกแบบวงจรขยายลิเนียร์ทั้งในย่านความถี่ต่ำและความถี่สูง การวัดและทดสอบด้วยเครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้อง

 

3105-2404 การออกแบบวงจรดิจิตอล (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจการออกแบบวงจรดิจิตอล มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา การออกแบบวงจรดิจิตอล ในงานเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือตรวจสอบ เครื่องควบคุมการทำงานระบบไฟฟ้า เครื่องควบคุมการทำงานเครื่องจักรกล การประยุกต์วงจรดิจิตอลร่วมกับวงจรแอนะลอก

 

3105-2405 ระบบสตูโอ (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจเทคนิคระบบสตูดิโอและอุปกรณ์ประกอบ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติ ระบบห้องสตูดิโอและภาพการจัดการขั้นตอนการปฏิบัติงาน คุณลักษณะ และการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องสตูดิโอ

 

3105-2406 ระบบโทรทัศน์ CATV MATV (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจเทคนิคระบบโทรทัศน์ CATV MATV มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติ ระบบสายอากาศเครื่องรับโทรทัศน์ สายนำสัญญาณ ระบบการรับสัญญาณจากดาวเทียม ระบบเชื่อมต่อและอุปกรณ์ขยายสัญญาณ แยกสัญญาณ ลดสัญญาณ ผสมสัญญาณ มาตราฐานระบบโทรทัศน์ การวัดและทดสอบระบบ CATV MATV

 

3105-2407 ประดิษฐ์กรรมงานอิเล็กทรอนิกส์ (0-4-2)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ในด้านวิชาชีพ มาสร้างเป็นประดิษฐ์กรรมงานอิเล็กทรอนิกส์ได้

คำอธิบายรายวิชา ประมวลผลความรู้จากรายวิชาต่างๆ โดยนำประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีจนได้ผลเด่นชัด เพื่อเป็นการพิสูจน์ความรู้ และทักษะในระดับช่างเทคนิค ผู้เรียนจะต้องวางแผน นำเสนอโครงงาน ผลงานทางวิชาการหรือการออกแบบ หรือสร้างเครื่อง หรือ อุปกรณ์ ในงานช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จในเวลากำหนด ซึ่งจะต้องมีรายงานผลการปฏิบัติ และประเมินผลงานเป็นระยะตลอดกาทำโครงงานเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ต้องเสนอผลงานให้คณะกรรมการตรวจ และ สัมภาษณ์ (เนื้อหาของโครงงานจะต้องสอดคล้องกับสาขาที่เรียน)

 

3105-2408 วิทยาการก้าวหน้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ (*-*-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจวิทยาการก้าวหน้าด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่จัดไว้สำหรับรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีความสำคัญต่อวงการอิเล็กทรอนิกส์ และมิได้มีไว้ในรายวิชาของหลักสูตรนี้ รายละเอียดของเนื้อหาให้จัดตามความเหมาะสม

 

3105-2431 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป 1 (*-*-4)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้มีทักษะในการวางแผน วิเคราะห์ แก้ปัญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพ งานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ด้านเทคโนโลยีระบบเสียง

คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติในสถานประกอบการ งานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ด้านเทคโนโลยีระบบเสียง

 

3105-2432 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป 2 (*-*-4)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้มีทักษะในการวางแผน วิเคราะห์ แก้ปัญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพ งานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ด้านเทคโนโลยีระบบภาพ

คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ด้านเทคโนโลยีระบบภาพ

 

3105-2432 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป 3 (*-*-4)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้มีทักษะในการวางแผน วิเคราะห์ แก้ปัญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพ งานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ด้านการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ด้านการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

 

3105-2434 ปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป 4 (*-*-4)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้มีทักษะในการวางแผน วิเคราะห์ แก้ปัญหา รวมทั้งการควบคุณภาพ งานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ด้านเทคนิคระบบสตูดิโอ หรือ ระบบโทรทัศน์ CATV MATV

คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ด้านเทคนิคระบบสตูดิโอ หรือระบบโทรทัศน์ CATV MATV

 

3105-2501 การควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม (2-0-2)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจหลักการและกระบวนการ ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบควบคุมอัตโนมัติ ในอุตสาหกรรม มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา หลักการและกระบวนการควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุมที่ประยุกต์ใช้ในการควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบต่าง ๆ หลักการออกแบบและการจัดการระบบควบคุมเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ควบคุมในงาน อุตสาหกรรม

 

3105-2502 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจหลักการออกแบบหุ่นยนต์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา หลักการออกแบบชิ้นส่วนหุ่นยนต์ อุปกรณ์กำลังของหุ่นยนต์เช่น มอเตอร์ กระบอกสูบ วงจรควบคุม วงจรเชื่อมต่อ การสร้างโปรแกรมควบคุม การประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น Robot CellDesign, Types Robot Application, Material Handling Application, Processing Operation, Assembly and Inpection, หลักการใช้หุ่นยนต์ในระบบโรงงานผลิตอัตโนมัติ (F.M.S.) ปฏิบัติ การวัดและทดสอบอุปกรณ์และระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ด้วยเครื่องวัดและทดสอบที่เกี่ยวข้อง

 

3105-2503 ประดิษฐ์กรรมงานเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ (0-4-2)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ในด้านวิชาชีพ มาสร้างเป็นประดิษฐ์กรรมงานเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายรายวิชา ประมวลผลความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ โดยนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีจนได้ผลเด่นชัด เพื่อเป็นการพิสูจน์ความรู้ และทักษะในระดับช่างเทคนิค ผู้เรียนจะต้องวางแผน นำเสนอโครงงาน ผลงานทางวิชาการหรือการออกแบบ หรือสร้างเครื่อง หรือ อุปกรณ์ ในงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จในเวลากำหนด ซึ่งจะต้องมีรายงานผลการปฏิบัติ และประเมินผลงานเป็นระยะตลอดการทำโครงงานเมื่อเสร็จสมบูรณ์ แล้ว ต้องเสนอผลงานให้คณะกรรมการตรวจ และสัมภาษณ์ (เนื้อหาของโครงงานจะต้องสอดคล้องกับสาขาที่เรียน)

 

3105-2504 วิทยาการก้าวหน้างานเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ (*-*-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจวิทยาการก้าวหน้าด้านงานเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่จัดไว้สำหรับรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้านงานเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีความสำคัญต่อวงการอิเล็กทรอนิกส์ และมิได้มีไว้ในรายวิชาของหลักสูตรนี้ รายละเอียดของเนื้อหาให้จัดตามความเหมาะสม

 

3105-2531 ปฏิบัติงานเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ 1 (*-*-4)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้มีทักษะในการวางแผน วิเคราะห์ แก้ปัญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ด้านการควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

 

3105-2532 ปฏิบัติงานเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ 2 (*-*-4)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้มีทักษะในการวางแผน วิเคราะห์ แก้ปัญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

 

3105-2533 ปฏิบัติงานเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ 3 (*-*-4)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้มีทักษะในการวางแผน วิเคราะห์ แก้ปัญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ

คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติในสถานประกอบการ งานเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ

 

3105-2534 ปฏิบัติงานเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ 4 (*-*-4)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้มีทักษะในการวางแผน วิเคราะห์ แก้ปัญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมในอุตสาหกรรม

คำอธิบายรายวิชา ปฏิบัติในสถานประกอบการ งานเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมในอุตสาหกรรม

 

3105-2901 ฝึกงาน (*-*-4)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เกิดความตระหนักในสภาพความเป็นจริงของชีวิตการทำงาน มีเจตคติและมีกิจนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบและจรรยาในงานอาชีพ สามารถนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ไปใช้และแก้ปัญหาในการทำงานได้

คำอธิบายรายวิชา ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 350 ชั่งโมงในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ หรือแหล่งวิทยาการโดยผ่านการเห็นชอบของผู้รับผิดชอบการฝึกงานของสาขาวิชานั้น ๆ รายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน

 

3105-2902 โครงงาน (*-*-4)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เกิดความตระหนักในสภาพของการทำงาน มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบและจรรยาในงานอาชีพ มีความคิดริเริ่มในการสร้างและพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ สามารถวางแผนงาน ดำเนินงาน แก้ปัญหาที่เกิดจากการทำงาน สรุปประเมินผล ทำรายงานและนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการประเมินผล

 

3105-2903 โครงการวิชาชีพ (*-*-4)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เกิดความตระหนักในสภาพของการทำงาน มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบและจรรยาในงานอาชีพ มีความคิดริเริ่มในการสร้างและพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ สามารถวางแผนงาน ดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงาน สรุปประเมินผล ทำรายงานและนำเสนอผลงาน

คำอธิบายรายวิชา ให้นักศึกษานำความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในการทำโครงการวิชาชีพ โดยการเขียนโครงการ นำเสนอโครงการวางแผน ดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานตาม บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน รายงานผลเป็นระยะและนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่อคณะกรรมการประเมินผล

 

3105-3001 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (3-0-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจคณิตศาสตร์ขั้นสูงที่ใช้ในงานช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา การวิเคราะห์ทรานเชียนต์ในวงจรไฟฟ้าด้วยสมการดิฟเฟอร์เรนเชียล การแปลงลาปลาส การวิเคราะห์สัญญาณ ไฟฟ้าด้วยฟูเรียร์ และหลักการวิเคราะห์นูเมอริคอล

 

3105-3002 พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (3-0-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานของทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา การวิเคราะห์เวกเตอร์ กฎของคูลอมบ์ การวิเคราะห์สนามไฟฟ้าสถิต การวิเคราะห์ตัวนำไดอิเล็กตริก และคะปาซิแตนซ์ สมการพัวซองและลาปลาส สนามแมาเหล็กสถิตย์ แรงแม่เหล็ก วัสดุแม่เหล็กและอินดักแตนซ์ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาและสมภารแมกซ์เวลล์

 

3105-3003 เทคนิคเครื่องคอมพิวเตอร์ (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงาน การใช้งาน การบำรุงรักษา เครื่องพิมพ์งานมีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ Dot Matrix, Drum/Daisy Wheel, Thermal, Laser,Ploter,Ink Jet ฯลฯ คุณลักษณะของเครื่องพิมพ์ มาตราฐานการรับ ส่งข้อมูล คำสั่งควบคุม อุปกรณ์ประกอบ

 

3105-3004 เทคนิคเครื่องเขียนและอ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์ (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงาน การใช้งาน และการบำรุงรักษา เครื่องเขียนและอ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติ การทำงานของเครื่องอ่านและเขียนรหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ เช่น บัตรประจำตัว บัตร เอทีเอ็ม บัตรโทรศัพท์ กระดาษข้อสอบ เครื่องอ่านรายนิ้วมือ มาตราฐานของรหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ วิธีการอ่านและบันทึกรหัสข้อมูล อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องอ่าน-เขียน รหัสข้อมูล

 

3105-3005 เทคนิคเครื่องใช้สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (2-3-3)

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานและการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติหลักการและการใช้งานของเครื่องใช้สำนักงาน คุณลักษณะของเครื่องเช่น เครื่องคำนวณ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องควบคุมการปิด-เปิด ประตู เครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติงานเครื่องมือติดต่อสื่อสารสำนักงาน เครื่องย่อยกระดาษ เครื่องเตือนภัยและไฟฉุกเฉิน โสดทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม

 

3105-3006 วัสดุและอุปกรณ์และอิเล็กทรอนิกส์ (2-0-2)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงาน และการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาโครงสร้างคุณลักษณะ ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ รายละเอียดเฉพะมาตราฐาน และการนำไปใช้งาน ตลอดจนการจัดหา และหารจัดการใจเชิงเศรษฐศาสตร์สำหรับขบวนการผลิตขนาดต่าง ๆ

 

3105-3007 ปัญหาพิเศษช่างอิเล็กทรอนิกส์ (*-*-3)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้เข้าใจหลักการวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาพิเศษในงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีกิจนิสัยในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบ

คำอธิบายรายวิชา ศึกษา ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา การค้นคว้า ทดลอง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และรายงายผล หัวข้องานพิเศษอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

 

กลับหน้าแรก
กลับด้านบน
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.

1
Hosted by www.Geocities.ws