TMF | CONTACT | START PAGE | HLOROGEN | ICCP | ENGLISH

M D S A
Modifikovane dimenziono stabilne anode

MDSA se koriste u procesima gde se kao anodna reakcija pojavljuje proizvodnja hlora ili kiseonika

MDSA anode se sastoje od sme{e oksida platinske grupe metala koji se nalaze ~vrsto prilepljeni na povr{ini metala (titan) koji ga nosi i obezbe|uje mehani~ku stabilnost. Tip i sastav prevlake na povr{ini odre|uje parametre procesa koji se mogu koristiti.

Postoji nekoliko tipova prevlaka na povr{ini titana sa razli~itom debljinom, oblikom i geometrijom

Najve}a primena MDSA anoda je u procesu dobijanja hlora i natrijum hidroksida u elektrohemijskim }elijama. Njihovom primenom se {tedi energija i pojednostavljuju postrojenja za proizvodnju hlora i hlorata. U tom procesu se hloridni jon iz rastvora oksidi{e na povr{ini MDSA anode i osloba|a se iz rastvora kao hlor gas. Ova reakcija se odigrava na ni`im naponima nego kada se za isti proces koriste grafitne anode. U{teda elektri~ne energije zna~ajno smanjuje tro{kove proizvodnje Hlora. Pored toga napon na }eliji sa MDSA anodom je konstantan za razliku od grafita koji stalno raste kako raste njegovo rastvaranje (erozija). Ovo rezultira u zna~ajnom smanjenju cene ko{tanja proizvedenog hlora sa MDSA anodama u odnosu na druge metode

MDSA se mogu primeniti u procesu sinteze slede}ih proizvoda:
1. Hlor i Natrijum hipohlorit
2. Natrijum hlorat
3. Hemijski izvori struje
4. Elektrohemijsko talo`enje metala
5. Katodna za{tita
6. Elektrodijaliza
7. Elektroforeza
8. Elektroliza hlorovodonika

Read Our Guestbook! | Sign Our Guestbook!
Counter

Hosted by www.Geocities.ws

1