+บุคลากรแผนกช่างไฟฟ้า

 +
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาพ.ศ. 2549

 โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร
+โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

กิจกรรม
+ออกค่ายติดตั้งไฟฟ้าอาคารเรียน
+
แข่งขันทักษะวิชาชีพ
+บริการชุมชนFixit center
+
อบรมพันมอเตอร์
+นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์


 
โครงการสิ่งประดิษฐ์
+จักรยานไฟฟ้าV1
+จักรยานไฟฟ้าV2
+เครื่องออกกำลังกายปั่นไฟเข้าบ้าน


วิทยากรอมรมซ่อมระบบไฟฟ้าเครื่องกลึง วท.ร้อยเอ็ด

 
สถานประกอบการร่วมมือเสวนาวิชาการ
 

 


บทเรียนออนไลน์
+มาเขึยนแบบกันนะ
+
การพันมอเตอร

 
             ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

 
           กลุ่มอาชีวฯ อุบล อำนาจ ยโสธร

 

พัฒนาโดยครูรณฤทธิ์  อมรสิน หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1