จัดทำโดย

นางสาว พิชญะดา เขจรไข

แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล ปวช.2