การบริหารคุณภาพโดยรวม

(Total Quality Management-TQM)           

      การบรหารคุณภาพโดยรวม (TQM) เป็นการบริหารองค์การทั้งหมดเพื่อให้มีลักษณะที่ดีในด้านผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า หรือเป็นการควบคุมคุณภาพซึ่งมุ่งที่เงื่อนไขขององค์การจากการใช้ความพยายามปรับปรุงคุณภาพร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายขององค์การและใช้คุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินการทำงาน หรือปรัชญาที่ผู้บริหารเน้นการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลต่อสินค้าและบริการ หรือเป็นกระบวนการซึ่งบริษัทใช้เพื่อให้บรรลุผลด้านคุณภาพโดยมีเป้าหมายที่จะกำจัดสิ่งที่บกพร่องออกไป การจัดการคุณภาพช่วยให้องค์การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายจากผู้ทำการแทนบริษัทและลูกค้า ทำให้บริษัทเกิดความน่าเชื่อถือในการมีหลักเกณฑ์สำหรับผลิตสินค้า การบริการ และการสั่งซื้อของลูกค้า
      หลักสำคัญของการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) นั้นต้องการให้มีการผลิตสินค้าและบริการเป็นที่พึงพอใจและสร้างความสุขแก่ลูกค้า นั่นคือ บริษัทต้องมีกิจกรรมการปฏิบัติเป็นขั้นตอนและตัดสินใจอย่างรอบคอบ โดยจะต้องตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ ตลอดจนมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในผลิตภัณฑ์ เหล่านี้ถือว่า เป็นเรื่องจำเป็นที่จะทำให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
 

การไหลของกิจกรรมซึ่งจำเป็นต่อความสำเร็จในการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM)

    1.  การปฏิบัติขององค์การ (Organization Practices)
 • ภาวะผู้นำ ( Leadership )
 • ข้อความบรรยายภารกิจ ( Mission statement )
 • วิธีดำเนินงานปฏิบัติการที่มีประสิทธิผล ( Effective operating improvement )
 • การสนับสนุนช่วยเหลือจากพนักงาน ( Staff support )
 • การฝึกอบรม ( Training )

      ผลตอบแทน (Yields) :   อะไรคือส่วนสำคัญ และอะไรคือสิ่งที่ได้รับผลสำเร็จ

   
     2.  หลักการด้านคุณภาพ (Quality principles)
 • มุ่งลูกค้า ( Customer focus )
 • ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ( Continuous improvement )
 • มอบอำนาจให้พนักงาน ( Employee empowerment )
 • มีการสร้างมาตรฐานเทียบเคียง ( Benchmarking )
 • ระบบส่งสินค้าทันเวลาพอดี [ Just-in-time (JIT) ]
 • ใช้เครื่องมือการบริหารคุณภาพโดยรวม ( Tools of TQM )

     ผลตอบแทน (Yields) :   หาวิธีการว่าอะไรสำคัญและจะต้องประสบความสำเร็จ

 
     3.  บรรลุความสำเร็จด้านพนักงาน ( Employee fulfillment )           
 • มอบอำนาจ ( Empowerment )
 • ความผูกพันกับองค์การ ( Organization commitment )

     ผลตอบแทน (Yields) :    ทัศนคติของพนักงานซึ่งสามารถประสบความสำเร็จ โดยพิจารณาว่าอะไรสำคัญและอะไรคือสิ่งที่ได้รับผลสำเร็จ

 
     4.  ความพอใจของลูกค้า ( Customer satisfaction )    
 • เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ( Meeting customer needs )
 • ลูกค้ามีการซื้อซ้ำ ( Repeat customer )

     ผลตอบแทน  (Yields) :   องค์การมีประสิทธิผลด้วยข้อได้เปรียบด้านการแข่งขัน

 
 

ที่มา : Heizer, Jay and Barry Render

      Production and Operations Management

           

ไปเมนูหลัก    กลับสู่การบริหารเชิงกลยุทธ์                           

 

Hosted by www.Geocities.ws

1