วัดไทยในต่างประเทศ
       • วัดไทยในสหรัฐอเมริกา
       
– วัดในเครือสมัชชาสงฆ์ไทย
         – วัดที่อยู่ในความดูแลของสมัชชาสงฆ์ไทย
         – วัดที่สมัชชาสงฆ์ไทยอนุเคราะห์
         – วัดที่กำลังพิจารณาเข้าสังกัดเข้าสมัชชาสงฆ์ไทย
      • วัดไทยในประเทศอังกฤษ
      • วัดไทยในประเทศสวีเดน
      • วัดไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์
      • วัดไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
      • วัดไทยในประเทศเดนมาร์ก
      • วัดไทยในประเทศเยอรมัน
      • วัดไทยในประเทศออสเตรเลีย
      • วัดไทยในประเทศอินเดีย เนปาล
      • วัดไทยในประเทศสิงคโปร์
      • วัดไทยในประเทศมาเลเซีย
      • วัดไทยในประเทศอินโดนีเซีย


ประเทศสหรัฐอเมริกา
รายชื่อวัดในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
1. วัดไทยลอสแองเจลิส
WAT THAI OF LOS ANGELES
8225 COLDWATER CANYON AVE.
NORTH HOLLYWOOD, CA 91605-1198
TEL. (818) 780-4200, 997-9657
FAX.(818) 780-0616
E-mail : watthai@watthai.com
พระราชธรรมวิเทศ (อมรวุฒิ อมโร) ป.ธ. 3 พธ.ม
หัวหน้าสงฆ์ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทย USA รูปที่ 1
2. วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
WAT THAI OF WASHINGTON D.C.
13440 LAYHILL RD., SILVER SPRING, MD 20906
TEL. (301) 871-8660, 871-8661
FAX. (301) 871-5007
E-mail : watthai@watthai.iirt.net
พระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท)
ป.ธ. 4, พธ.ด. (กิตติมศักดิ์) เจ้าอาวาส-ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทย USA
3. วัดวชิรธรรมปทีป
VAJIRADHAMMAPADIP TEMPLE
3.1) 75 CALIFORNIA RD. MOUNT VERNON, NY 10552
TEL. (914) 699-5778
3.2) 110 RUSTIC RD. CENTEREACH, NY 11720
TEL. (631) 471-8006
FAX. (631) 588-2482
http://www.%20vajira.iirt.net/
พระราชกิตติเวที (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ) ป.ธ.7,พธ.บ. (กิตติมศักดิ์)
เจ้าอาวาส, ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
4. วัดธัมมาราม
WAT DHAMMARAM
7059 W.75TH ST., CHICAGO, IL 60638
TEL. (708) 594-8100-2
FAX. (708) 594-8114
E-mail : dhammaram@yahoo.com
พระเทพประสิทธิมนต์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) ป.ธ. ๓, พธ.ด. (กิตติมศักดิ์) เจ้าอาวาส
5. วัดพุทธวราราม
http://www.watthaidenver.org/WAT BUDDHAWARARAM
4801 JULIAN ST., DENVER, CO 80221
TEL. (303) 433-1826
FAX. (303) 964-9924
E-mail :watthaidenver@msn.com
พระมหายรรยง ฐานวโร ป.ธ.4, พธ.บ., M.A. เจ้าอาวาส,
หัวหน้าสำนักงานกลางสมัชชาสงฆ์ไทย U.S.A.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
6. วัดมงคลรัตนาราม
WAT MONGKOLRATANARAM
1911 RUSSELL ST., BERKLEY, CA 94703
TEL. (510) 849-3419, 540-9743, 644-4463
FAX. (510) 845-8150
พระมงคลเทพโมลี Ph.D. (HONOUR) เจ้าอาวาส
http://www.wattampa.iirt.net/
7. วัดธรรมคุณาราม
WAT DHAMMAGUNARAM OF UTAH
644 E. 1000 N., LAYTON, UT 84041
TEL. (801) 544-7616,547-1910
FAX. (801) 543-1901
พระมหาธวัชชัย นรินฺโท ป.ธ. 4, M.A., เจ้าอาวาส
8. วัดมงคลรัตนาราม
WAT MONGKOLRATANARAM OF FLORIDA
5306 PALM RIVER RD., TAMPA, FL 33619-3746
TEL. (813) 621-1669,621-9538
FAX. (813) 626-8850
E-mail :watthai@combase.com
พระครูปลัดปรีชา ธมฺมจารี เจ้าอาวาส
http://www.wattampa.iirt.net/
9. วัดพุทธาวาส
WAT BUDDHAVAS OF HOUSTON
6007 SPINDALE DR., HOUSTON, TX 77086
TEL. (281) 820-3255, 445-5773,
FAX. (281) 931-9746
E-mail :prachan@iirt.net
พระมหาประชัน ชุตินฺธโร ป.ธ. 4,พธ.บ., M.A.เจ้าอาวาส,รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยUSA รูปที่ 2
10. วัดพุทธรังษี
WAT BUDDHARANGSI OF MIAMI
15200 S.W. 240 ST.
MIAMI, FL 33032
TEL. (305) 245-2702 FAX. (305) 247-3092
พระครูศรีพิพัฒนาภรณ์ ป.ธ.6,M.A.
เจ้าอาวาส, กรรมการสมัชชาสงฆ์ไทย USA
11. วัดพุทธานุสรณ์
WAT BUDDHANUSORN
36054 NILES BLVD.
FREEMONT, CA 94536
TEL. (510) 790-2294 FAX. (510) 796-9043
พระมหาประเสริฐ กวิสฺสโร ป.ธ. 7, M.A. เจ้าอาวาส
12. วัดพระศรีรัตนาราม
WAT PHRASRIRATANARAM
890 LINDSAY LANE, FLORISSANT, MO 63031
TEL. (314) 837-9717, 839-3115 FAX. (314) 839-3115
E-mail : stltemple@hotmail.com
พระบุญลือ สุขธมฺโม เจ้าอาวาส
13. วัดพรหมคุณาราม
WAT PROMKUNARAM OF ARIZONA
17212 W. MARYLAND AVE.
WADDELL, AZ 85355
TEL. (623) 935-2276, FAX (623) 935-1174
พระมหาวินัย ปุญฺญญาโณ ป.ธ. 4, พธ.บ., Ph.D. เจ้าอาวาส, เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทย USA
14. วัดมงคลเทพมุนี
MONGKOLTEPMUNEE TEMPLE
3304 KNIGHTS RD, BENSALEM, PA 19020
TEL. & FAX (215) 638-9755
E-mail :mailto:%20watphila@hotmail.com
พระรัตนเมธี (ภทฺทโก พลายโถ) ป.ธ. 7, M.A., เจ้าอาวาส
15. วัดพุทธจักรมงคลวราราม
WAT BUDDHAJAKRAMONGKOLVARARAM
872- A SECOND ST.
PEARL CITY, HI 96782
TEL. (808) 456-4176 FAX (808) 455-1808
E-mail :watpearl@pixi.com
พระมงคลเทพโมลี PH.D. (HONOUR), เจ้าอาวาส
16. วัดพุทธธรรม
WAT BUDDHADHAM
8910 S.KINGERY HWY, HINSDALE, IL 60521
TEL. (630) 789-8866
FAX. (630) 789-0024
E-mail : bmc8910@iirt.net
พระมหาบัญญัติ ธมฺมสาโล ป.ธ.5, M.A., เจ้าอาวาส
17. วัดพุทธนานาชาติ ออสติน
WAT BUDDHANANACHAT
8105 LINDEN RD., DEL VALLE, TX 78617
TEL. (512) 247-4298, 247-2714
FAX. (512) 247-4505
E-mail : wataustin@aol.com
พระมหาเทวา ปญฺญาวฑฺฒโน ป.ธ. 5, เจ้าอาวาส
18. วัดสามัคคีธรรมาราม
WAT SAMAKKIDHAMMARAM 2625 E.3rd ST.
LONG BEACH, CA 90814
TEL. (562) 434-4343
FAX. (562) 987-0072
E-mail : watcherry@iirt.net
พระครูสมุห์ทองสุข ปริชาโน เจ้าอาวาส
19. วัดพุทธวิปัสสนา
WAT BUDDHAVIPASSANA
2015 W. HILL ST. LONG BEACH, CA 90810-3409
TEL. & FAX. (562) 426-2326
E-mail :mailto:pwatna@iirt.net
พระมหาประมวล ญาณจารี ป.ธ. 4, พธ.บ., เจ้าอาวาส, กรรมการสมัชชาสงฆ์ไทย USA
 
21. วัดโพธิวารีรังสฤษฏ์
WAT BODHIVAREERANGSARITH
14372 HAWEST ST.
WHITTIER, CA 90604
TEL. (562) 941-0322, FAX. (562) 944-0871
เจ้าอาวาส.........(ว่าง)
22. วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม
WAT BUDDHAJAKRAMONGKOLRATANARAM
139 W. 11TH AVE., ESCONDIDO, CA 92025
TEL. & FAX. (760) 738-6165
E-mail :kkk10usa@hotmail.com
พระมหาประยูร ปสุโต ป.ธ.9 เจ้าอาวาส
23. วัดธรรมภาวนา
WAT DHAMMABHAVANA BUDDHIST CENTER
738 W. 72ND. AVE.
ANCHORANGE, AK 99518
TEL. (907) 344-9994,
FAX. (907) 522-2969
E-mail :mailto:watthai@watthai.com
พระมหาพิทักษ์ กิตฺติสทฺโท ป.ธ. 7, พธ.บ., เจ้าอาวาส
24. วัดพระธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย
DHAMMAKAYA INTERNATIONAL MEDITATION CENTER
801 E. FOOTHILL BLVD., P.O. BOX 1036, AZUSA, CA 91702
TEL. (626) 334-2160
FAX. (626) 334-0702
๋E-mail :mailto:losangeles@dinc.net
พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว) เจ้าอาวาส
24.1) ศูนย์ปฏิบัติธรรมนิวเจอร์ซี (สาขาวัดพระธรรมกาย)
DHAMMAKAYA MEDITATION CENTER (NEW JERSEY)
780 RAMAPO VALLEY RD., MAHWAH, NJ 07430
TEL. (201) 760-8999
FAX. (201) 760-8911
E-mail : pratyanj@hotmail.com
พระปรัชญา โสตฺถิชญฺโญ หัวหน้าสงฆ์
24.2) ศูนย์ปฏิบัติธรรมชิคาโก (สาขาวัดพระธรรมกาย)
DHAMMAKAYA MEDITATION CENTER OF CHICAGO
6224 W.,GUNNISON ST.
CHICAGO,IL 60630
TEL. (773) 763-8763
FAX. (773) 763-7897
พระผจญ เถรธมฺโม หัวหน้าสงฆ์
24.3 ศูนย์ปฏิบัติธรรมซีแอตเติล
SEATTLE MEDITATION CENTER
825 NE. 83rd ST., SEATTLE, WA 98115-4203
TEL. (206) 522-1514
FAX. (206) 729-1765
E-mail : dhammakayast@home.com
พระพยุงศักดิ์ สตินฺธโร หัวหน้าสงฆ์
24.4 ศูนย์ปฏิบัติธรรมแอตแลนต้า
ATLANTA MEDITATION CENTER
3552 JONES MILL RD., ATLANTA, GA 30360
TEL. (770) 393-4259
FAX. (770) 393-4269
E-mail : dhammykayaat@earthling.net
พระสมบูรณ์ ปุญฺญกโร หัวหน้าสงฆ์
25. วัดชาวพุทธ
WAT CHAOBUDDHA
3495 GRAY ST.
SAN BERNADINO, CA 92407
TEL. (909) 880-2762, 887-5636
FAX. (909) 880-0072
พระครูสุนทรธรรมสาธิต เจ้าอาวาส
26. วัดพุทธโสธร
WAT BUDDHASOTHON 143-145 MADISON ST.NE,
ALBUQUERQUE, NM 87108
TEL. (505) 256-7520, FAX.(505) 262-0191
E-mail : sunthorn@flash.net
พระครูสมุห์สุนทร จนฺทวํโส ป.ธ. 3, พ.ม., พธ.บ., M.A.
เจ้าอาวาส, กรรมการสมัชชาสงฆ์ไทย USA
27. วัดพุทธมงคลนิมิต
WAT BUDDHAMONGKOLNIMIT
224 ALCAZAR ST. ALBUQUERQUE, NM 87108
TEL. (505) 268-4983,
FAX. (505) 268-0255
E-mail: watnimit@iirt.net
พระเจริญ สุขวฑฺฒโน พธ.บ., M.A., เจ้าอาวาส
28. วัดพุทธประทีป
WAT BUDDHAPRADEEP OF THE SAN FRANCISCO
310 POPLAR AVE., SAN BRUNO, CA 94066
TEL. (650) 615-9528, 615-9688 FAX. (650) 583-8083
E-mail:wat-thai@wat-thai.com
พระมหาสิทธิพร เมธงฺกุโร ป.ธ. 4, ศน.บ., M.A., เจ้าอาวาส, กรรมการสมัชชาสงฆ์ไทย USA
29. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ชิคาโก
WAT PHRASRIRATANAMAHADHAT
4735 N.MAGNOLIA AVE., CHICAGO, IL 60640
TEL. (773) 784-0257, 907-0554
E-mail:watphraru@iirt.net
พระรัตน์ รตนโชโต เจ้าอาวาส
30. วัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
WAT SOMDEJPHRAMAHARAJMANGALAJARN
309 E FAIVIEW RD., BAKERSFIELD, CA 93307
TEL. (661) 836-9940 FAX. (661) 831-9029
พระมหาสุขุม สุขุโม ป.ธ. 4, M.A.
เจ้าอาวาส, ศาสนิกสัมพันธ์ สมัชชาสงฆ์ไทย USA รูปที่ 2
31. วัดป่าสามัคคี
WAT PAH SAMAKKI
RT. 2 BOX 130 C. KILLEEN, TX 76542
TEL. (254) 793-3713
พระจำเนียร จิรสุทฺโธ เจ้าอาวาส
32. วัดพุทธศาสตร์กาญจนาราม
AMERICAN BUDDHIST MEDITATION TEMPLE
75100 INTERLAKE RD., BRADLEY, CA 93426
TEL. & FAX. (805) 472-9210
พระมหาแสน สุทฺธิเมธี เจ้าอาวาส
33. วัดมงคลรัตนาราม
WAT MONGKOLRATANARAM
741 MAYFLOWER AVE.
FORT WALTON BEACH, FL 32547
TEL.(850) 863-2906
FAX. (850) 864-4891
พระครูพิพิธธรรมวิจารณ์ ป.ธ. 3, พธ.บ., หัวหน้าสงฆ์
34. วัดพุทธวิหารนานาชาติ มิดเวสต์
THE MIDWEST BUDDHIST MEDITATION CENTER
29750 RYAN RD., WARREN, MI 48092- 2244
TEL. (810) 573-2666
FAX.(810) 573-6661
พระมหาชื่น โชติญาโณ ป.ธ. 4, Ph.D
เจ้าอาวาส, ศาสนิกสัมพันธ์ สมัชชาสงฆ์ไทย USA. รูปที่ 1
35. วัดชัยรัตนาราม
WAT CHAIRATANARAM
710 SE. 50TH ST.
OKLAHOMA CITY, OK 73129
TEL. (405) 634-2144
E-mail: watchai@iirt.net
พระครูวิชัยบวรกิจ ป.ธ. 3 เจ้าอาวาส
36. วัดป่าสันติธรรม
WAT PASANTIDHAMMA
14289 CHAPMAN'S LANE, CAROLLTON, VA 23314
TEL. (757) 238-7015, 238-9479
FAX. (757) 238-3461
E-mail: watpa@iirt.net
เจ้าอธิการปราโมช อธิปญฺโญ ป.1-2, M.A., เจ้าอาวาส
37. วัดพุทธวราราม ออเรกอน
WAT BUDDHAWARARAM OREGON
8360 DAVID LANE, TURNER, OR 97392
TEL. (503) 391-9866
FAX. (503) 391-9807
พระปลัดสำรวย ครุธมฺโม M.A. เจ้าอาวาส
38. วัดมั่งมีศรีสุข
WAT MUNGME SRISUK 128 S. MAIN ST.
SPRING LAKE, NC 28390
TEL. (910) 497-6851 FAX. (910) 497-5977
E-mail : watthainc@hotmail.com
พระมหาอัมพร เขมาสโภ ป.ธ. 7, ศน.บ, สม.ม., M.A. เจ้าอาวาส
ประเทศสหรัฐอเมริกา
วัดที่อยู่ในความดูแลของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
39. วัดนครธรรม
THE NAGARA DHAMMA TEMPLE
3225 LINCOLN WAY,
SAN FRANCISCO, CA 94122
TEL. (415) 665-7566, FAX. (415) 665-9892
พระครูสมุห์สนอง อิสฺสโร พ.ม., คบ., เจ้าอาวาส
40. วัดธรรมวิหาร
WAT DHAMMAVIHARA OF HAWAII
87-1109 ILIILI ROAD
WAIANAE, HI 96792
TEL. (808) 668-7367, FAX. (808) 668-2799
พระมหาสุเทพ อาภากโร ป.ธ. 6, พธ.บ, เจ้าอาวาส
41. วัดสัทธาธรรม
WAT SADDHADHAMMA
8000 F.M.1518 CONVERSE, TX 78109-4506
TEL. (210) 566-5695
E-mail:mailto:watthai@texas.net
พระมหาสมศักดิ์ อลีนจิตฺโต ป.ธ. 8, พธ.บ., M.A., เจ้าอาวาส
42. วัดเขมรเมตตา ชิคาโก
WAT KHAMERMETTA
4716 NORTH WINTHROP AVE.
CHICAGO., IL 60640
TEL. (773) 989-0969, 989-0933
พระวุธี เรือน หัวหน้าสงฆ์
43. วัดจันทร์ศรีสามัคคีธรรม
WAT CHANSRISAMAKIDHAM
527 SOUTH HUNTER ST.
STOCKTON, CA 95203
TEL. (209) 446-1227
พระครูสมุห์สมบุญ อธิฏฺฐาโน เจ้าอาวาส
44. วัดพระพุทธชินราช พุทธิชิโนฮิลส์
WAT PHRABUDDHAJINARAJ BUDDHIST TEMPLE OF CHINO HILLS 2948 CHINO HILLS PARKWAY
CHINO HILLS, CA 91709-4286
TEL. (909) 597-8470, FAX. (909) 606-0679
พระสิงห์ทน นราสโภ ป.ธ. 7, พธ.บ., Ph.D. เจ้าอาวาส
45. วัดสุทธาวาส
SUDDHAVASA BUDDHIST MEDITATION CENTER
3687 FLEMING ST., RIVERSIDE, CA 92509-1018
TEL. (909) 360-3495
FAX. (909)360-3795
E-mail: suddha62@hotmail.com
พระมหาศักดิ์ชัย ฐิตเมโธ ป.ธ. 6, Ph.D., เจ้าอาวาส
46. วัดธรรมรัตนาราม
DHAMMARATANARAM TEMPLE
5233 E. 7th ST., TUCSON, AZ 85711
TEL. (520) 514-9269
FAX. (520) 514-1097
E-mail: watthaiaz@hotmail.com
พระมหาอัมพร เขมาสโภ ป.ธ. 7, ศน.บ., สม.ม., M.A., เจ้าอาวาส
47. วัดป่าพุทธยานันทาราม
WATPA BUDDHAYANANDARAM
5320 KELL LANE LAS VEGAS, NV 89115
TEL. (702) 437-3320FAX. (702) 437-1986
พระมหาดิเรก พุทฺธยานนฺโท ป.ธ. 6 ,พธ.บ., เจ้าอาวาส
48. วัดพุทธธัมโม
WAT BUDDHADHAMMO
24935 ATWOOD AVE., MORINO VALLEY, CA 92553
TEL. (909) 924-6039
พระนิคม วรธมฺโม ศศ.บ. เจ้าอาวาส
49. วัดพรหมจริยการาม
WAT BRAMHMACARIYAKARAM
4485 S. ORANGE AVE.
FRESNO, CA 93725
TEL. (559) 264-5644
FAX. (559) 264-5644
พระมหาวันดี กนฺตสีโล ป.ธ. 4, PH.D. เจ้าอาวาส
50. วัดอุษาพุฒยาราม
WAT USA BUDDHAYARAM
2084 ANTHONY AVE,
BRONX, NY 10457
TEL. (718) 933-8053, 365-7095,
พระครูปลัดจำลอง ฐิตาโภ เจ้าอาวาส
51. วัดพุทธลีลา
WAT BUDDHA LEELA
13138 MEYER RD.
WHITTIER, CA 96605
TEL. (362) 944-6583
พระเจือ นาถธมฺโม เจ้าอาวาส
52. วัดธรรมสุจิตต์ (บิ๊กแบร์)
WAT DHAMMASUJITTO MEDITATION CENTER
1125 CHICKASAW LANE, SANBERNADINO, CA 92333-0457
TEL. (909) 866-5853 FAX. (909) 866-5853
พระมหาสมบัติ สุกฺกธมฺโม ป.ธ. 3, พธ.บ., เจ้าอาวาส
53. วัดพุทธอุดมชัย
WAT BUDDHA UDOMCHAI
910 E. INDIAN SCHOOL ST., BANNING, CA 92220
TEL. (909) 849-9742
พระครูอุดมพัฒนาทร เจ้าอาวาส
54.วัดพุทธปัญญา
WAT BUDDHAPANA
1157 INDIAN HILL BLVD. POMONA, CA 91767
TEL. (909) 629-1771
พระถนอม เนกฺขมฺมรโต พธ.บ. เจ้าอาวาส
55. วัดอตัมมยตาราม
ATAMMAYATARAMA BUDDHIST MONASTERY
19301 176th AVE. NE
WOODINVILLE, WA 98072
TEL. (425) 481-6640 FAX.(425) 481-2142
E-mail: ritthi@yahoo.com
พระมหาฤทธิ์ ถิรจิตฺโต ป.ธ. 3, M.A.
เจ้าอาวาส, กรรมการสมัชชาสงฆ์ไทย USA
56. วัดสันติธรรม โคโลราโด สปริงส์
WAT SANTIDHAMMA OF COLORADO SPRINGS
7525 FACON MEADOW BLVD., PEYTON, CO 80831
TEL. (719) 495-5847
E-mail: sompong@netzero.net
พระครูสันติธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาส

วัดที่สมัชชาสงฆ์ไทยฯ อนุเคราะห์พระสงฆ์ในสังกัดวัดในเครือสมัชชาสงฆ์ ฯ
มาปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดนั้นๆ

57. วัดพุทธมณฑล
UNITED BUDDHIST MEDITATION CENTER
34550 ORANGE ST.
WILDOMAR, CA 92595-8944
TEL. (909) 674-6221, 674-8352
พระปิยะพงษ์ ปิยวํโส เจ้าอาวาส
58. วัดพุทธเมตตาธรรม
WAT BUDDHAMETTADHAM
2444 ATWOOD AVE.,MORENO VALLEY, CA 92553
TEL. (909) 653-4517
พระสอนสวรรค์ อภิญฺญาโณ เจ้าอาวาส
59. วัดพุทธภาวนา
WAT BUDDHAPAVANA
2959 W. GOWAN RD.
N.LAS VEGAS, NV 89030
TEL.(702) 648-9975,47
พระสมุห์สมพร สมณวํโส เจ้าอาวาส
60. วัดไทย ลาสเวกัส
WATTHAI OF LAS VEGAS
2117 ALTA DR.
LAS VEGAS, NV 89106
TEL. (702) 384-2264
พระมหานรินทร์ นรินฺโท ป.ธ.9 เจ้าอาวาส

วัดที่กำลังพิจารณาเข้าสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทย

61. วัดไตรรัตน์
TRIRATANA TEMPLE
2819 N. SANTA ANA LANE,
TUCSON, AX 85749
TEL. (520) 760-0603
พระมหาจรัญ จิรฏฺฐิติ เจ้าอาวาส

ประเทศอังกฤษ

1. วัดพุทธปทีป
THE BUDDHAPADIPA TEMPLE
14 CALONNE RD. WIMBLEDON,
LONDON S.W. 19 5HJ ENGLAND
TEL. (081) 946-1357, (021) 551-5729
2. วัดสังฆทาน
WAT SANGHATHAN
107 HANDSWORTH WOOD RD.
HANDSWORTH WOOD, BIRMINGHAM (B20 2 PH) ENGLAND TEL. (021) 551-5729
3. วัดป่าจิตตวิเวก
CHETHURST BUDDHIST MONASTERY
NEAR PETERFIDLD, HAMPSHIRE
GU 31, 5 EU. ENGLAND
TEL. (0442) 842-455
FAX. (0442) 843-721
4. วัดป่าสันติธรรม
WAT FOREST HERMITAGE
LOWER FULBROOK
WARWICK EV 35 8 AS ENGLAND TEL. (092) 662-4385

ประเทศสวีเดน

1. วัดพุทธาราม
WAT BUDDHARAM
TORSBUVEAGEN 42
13900 VARMDO SWEDEN
TEL. (001) 46-7662-4916
พระราชรัตนรังษี

ประเทศเนเธอร์แลนด์

1. วัดพุทธาราม
THE BUDDHARAM TEMPLE
LOEFFSTRAAT 26-28
5142 ER. WAALWIJK
NETHERLANDS
TEL.& FAX. 04160-34251
พระราชพุทธิวิเทศ
2. วัดพุทธวิหาร อัมสเตอร์ดัม
WAT BUDDHAVIHARA
DENILP 38 1127 PC DENILP
THE NETHERLANDS
TEL. 02908-26883. 06-5284-5481
FAX. 31-2908-26512

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

1. วัดศรีนครินทรวราราม
WAT SRINAGARINDRAVARARAM
BUDDHISTISCHES ZENTRUM,
IM GRUND 7, CH-5014,
GRETZENBACH, SWITZERLAND
TEL. (941) 062-858-6035
พระราชกิตติโมลี (ทองสูรย์ สุริยโชโต ) ป.ธ.๘,พ.ม., พธ.บ., M.A., Ph.D.

ประเทศเดนมาร์ก

1. วัดไทยกรุงโคเปนเฮเกน
BUDDHIST TEMPLE
H.P. HANSENSVEJ 3
STENLOSE DENMARK
TEL. 42-17180 FAX. 47-107990
พระสุทธิพงศ์ หัวหน้าสงฆ์

ประเทศเยอรมัน

1. วัดพุทธวิหาร
WAT BUDDHAVIHARA BERLIN
STEINKIRCHENER STR. 17
13435 BERLIN-WITTENAN
GERMANY
TEL. & FAX. (49) 030-416-9844,
(030) 416-8946
พระมหาพยอม สุทสฺสโน เจ้าอาวาส
2. วัดไทยมิวนิค
WAT THAI MUNICH
VESALIUS STR. 6
D-80999 MUNICH,
GERMANY TEL.(49) 089-812-4641
พระมหาสุทัศน์ สุริโย เจ้าอาวาส
3. วัดพุทธาราม เบอร์ลิน
WAT BUDDHARAMA BERLIN
SCHONAGELSTR.24
12685 BERLIN, GERMANY
TEL.& FAX. 030-933-30 72
พระมหาจิตติ ญาณชโย เจ้าอาวาส

ประเทศออสเตรเลีย

1. วัดไทยเมลเบิร์น
MELBOURNE THAI BUDDHIST TEMPLE
498 BLGAR RD. BOX HILL
MELBOURNE, VICTORIA 3128
AUSTRALIA
2. วัดไทยพุทธาราม
WAT THAI BUDDHARAMA-BRISBANE
398 WATERFORD RD.
ELLEN GROVE 4077, QUEENSLAND
AUSTRALIA 4118 TEL. (07) 271-2417
3. วัดพุทธรังษี
WAT BUDDHARANGSEE
88 STANMORE RD. STANMORE,
SYDNYE, N.S.W. 2048 AUSTRALIA
TEL. (02) 521-039
4. วัดธรรมรังษี
WAT DHAMMARANGSEE
389 SPRINGVALE RD.
FOREST HILL, VICTORIA 3131
AUSTRALIA TEL. (03) 878-6162
5. วัดรัตนประทีป
WAT RATANAPRATIP
45 SMITH ST. THEBARTON,
SOUTH AUSTRALIA
AUSTRALIA TEL. 435-856

6. วัดป่าพุทธรังษี
WAT PA BUDDHARANGSEE
LOT 112 JUNCTION RD.
LEUMEAH, N.S.W. 2560
AUSTRALIA TEL. (046) 257-930
7. วัดป่าสุญญตาราม บันดานูน
SUNNATARAM FOREST MONASTERY
LOT 33 TEUDIS RD.
(P.O. BOX 67) BUNDANOON, N.S.W. 2587 AUSTRALIA TEL. (048) 844-262
8. วัดธรรมธารา
WAT DHAMMATHARA
11 SPAFFORD ST. FARRER ACT 2607
AUSTRALIA TEL. (06) 290-2174

ประเทศอินเดีย

1. วัดไทยพุทธคยา
WAT THAI BHUDDHAGAYA
BODH-GAYA, GAYA, BIHAR INDIA
พระราชโพธิวิเทศ เจ้าอาวาส
2. วัดไทยนาลันทา

THAI NALANDA MONASTERY

P.O. NALAND  803111, NALANDA

BIHAR INDIA

Telephone 0091-06112-281819

พระมหาธารทอง กิตตคุโณ เจ้าอาวาส
3. วัดมฤคทายวันมหาวิหาร (วัดไทยสารนาถ)
WAT MRIGADAYAVANA MAHAVIHARA (WAT THAI OF SARNATH)
P.O. SARNATH DIST. VARANASI U.P., INDIA
TEL. (001-91) 542- 385-001, 385-744
4. วัดไทยสาวัตถี
WAT THAI OF SAVATTHI
SAHET MAHER
P.O. SHRAVASTI DIST. BARHRAIH
U.P., INDIA
(ถูกเขมรยึดครองแล้วครับท่าน ปี 2545)

5. วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
Wat Thaikusinarachalermraj
P.O.box kushinagar Distt. Paduana U.P. 224403
India
Tel. 001915564271189
Fax 0019155642-720-89

พระวิเทศโพธิคุณ(วีรยุทธ วีระยุทโธ) ประธานสงฆ์

6. วัดป่าพุทธคยา (ธรรมยุติกนิกาย)

Watpabuddhagaya

Bodh-gaya, Gaya Bihar India

7. วัดเวฬุวันสิริราชคฤห์

Watveluvansirirajgir

Rajgir Nalanda

P.O. NALAND  803111, NALANDA

BIHAR INDIA

พระมหาวิเชียร วชิรวังโส เจ้าอาวาส

8.วัดกุสาวดีพุทธวิหาร

Watkusavade BuddhaviharP.O.box kushinagar Distt. Paduana U.P. 224403
India หลวงพ่อบุญเลิศ

ประเทศเนปาล

วัดไทยลุมพีนี

Wat Thai Lumbini

(Royal Thai Monastery )

East Zone Lumbini

Nepal

Tel& Fax 977-71-80222, 977-71-80141

ประเทศสิงคโปร์
1. วัดอนันทเมตยาราม
WAT ANANAD METYARAMA
50-B JALAN BUKIT MERAH
SINGAPORE 0316
TEL.273-6582
พระราชสิทธิวิเทศ เจ้าอาวาส
2. วัดป่าเลไลยก์
PALELAI BUDDHIST TEMPLE
49 BEDOK WALK
SINGAPORE 1646
TEL. 242-0746
พระเมธีวรญาณ เจ้าอาวาส
3. วัดกาญจนาราม
WAT KANCANARAMA (BUDDHIST TEMPLE)
NO. 2 LORONG ONE LYE OFF
UPPER LABARRD
SINGAPORE 0316
TEL. 288-6945
พระครูปลัดสุพัฒน์ เจ้าอาวาส
4. วัดสัทธาปูชนียาราม
WAT SATTHAPUCHANIYARAM
395 BUKIT BATOK WEST AVE. 8
SINGAPORE 2365
TEL. 562-4935
พระครูสัทธานุกูล เจ้าอาวาส
5. วัดอุตตมญาณมุนี
WAT UTTAMAYAN MUNI
32-B TRACK 4, CHOA CHU KANG RD.
SINGAPORE 2368 TEL. 769-1751
พระครูสีลคุณาภรณ์ เจ้าอาวาส
6. วัดธรรมจักร
WAT DHAMMACAKRA
8 JALAN SIKUDANGAN OFF MACPHERSON RD.
SINGAPORE 1336
TEL. 745-2788
พระครูปลัดประเสริฐ เจ้าอาวาส
7. วัดพรชัยยาราม
WAT PORNCHAIYARAMA
15 PORNCHAIYARAMA
15 PUNGGOL. 24TH AVE.
SINGAPORE 1954 TEL. 288-6804
พระอธิการพรชัย เจ้าอาวาส
8. วัดชัยมงคล
WAT CHAIMONGKOL
24 SIRAT RD.
SINGAPORE 1954
TEL. 286-1232
พระมหาสุเรียง รกฺขิตธมฺโม เจ้าอาวาส
9. วัดพุทธางกูร
WAT BUDDHANGURA
27 JALANSENYUM, SINGAPORE
418151 TEL. 445-85337, 443-2180
พระคองเหฮียน มหาวีโร เจ้าอาวาส
10. วัดพุทธสันติธรรม
WAT BUDDHASANTIDHAMMA
363 ONAN ROAD
SINGAPORE 424759
TEL. (001-65) 440-0145, 9-651-9177
พระครูปลัดจรัญ สิริทตฺโต เจ้าอาวาส

ประเทศมาเลเซีย

1. วัดโพธิยาราม
WAT PHODHIYARAM
THAI BUDDHIST TEMPLE
19 A, JALAN MURAFFER SHAP
ASSAM RUMBANG, 3400 TAIPING,
PERAK, MALAYSIA TEL. 823-661
2. วัดไชยมังคลาราม
CHAYA MONGKLARAM TEMPLE
17 BURMA LANE 10250
PENANG MALAYSIA
TEL. (094) 378-503
3. วัดพุทธไทยเชตวัน
THAI BUDDHIST CHETA WAN TEMPLE
JALAN PANTAI, PETALING JAYA
SELANGOR, KULA LAMPER
MALAYSIA
4. วัดบุญญาราม
WAT BOONYARAM
PADANG SERA 06100
KODIANG KEDAH
MALAYSIA TEL. (04) 925-1060
ประเทศอินโดนีเซีย
1. วัดพุทธเมตตา
CETIYA BUDDHA-METTA
JALAN TERUSAN LEMBANG D- 59
JAKARTA 10310
INDONESIA
TEL. 33196

 

Hosted by www.Geocities.ws

1