เลขที่ ๒๖

พระครูวินัยธรมงคล  ฉายา   มังคโล  นามสกุล  เกื้อกูล

อายุ ๓๖ พรรษา ๑๕ วันเดือนปีเกิด  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๐

นักธรรมชั้นเอก ประโยค ป...พธ..MA.(Linguistics) ..๒๕๔๕

ภูมิลำเนาเดิมบ้านเลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลธาตุน้อย  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๕๐

โทรศัพท์ ๐๗–๒๔๓–๖๕๗๗

               ที่อยู่ปัจจุบัน วัดยางน้อย ถนนแจ้งสนิท  ตำบลก่อเอ้  อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๑๕๐

โทรศัพท์ ๐๔๕–๓๙๑๒๑๓. ๓๙๑๒๔๔

สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ

วัดธัมมาราม

WAT DHAMMARAM

7059 W.75TH ST., CHICAGO, IL 60638

TEL. (708) 594-8100-2

FAX. (708) 594-8114

E-mail : dhammaram@yahoo.com

 

สิ่งที่อยากจะบอกกับทุกคน

            บรรดาหลักสูตรทั้งปวง ชีวิตคือเนื้อหาที่ดีที่สุด ธรรมชาติ คือ ครูที่วิเศษสุด และโลกคือ สถานศึกษาข้อเท็จจริง

 

 

 

เลขที่ ๒๗

พระวินัย    ฉายา  ธีรจิตโต  นามสกุล ปานทอง

อายุ ๓๕ พรรษา ๑๕ วันเดือนปีเกิด  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๐

นักธรรมชั้นเอก.ป ๖

ภูมิลำเนาเดิมบ้านเลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยจันทร์  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐

               ที่อยู่ปัจจุบัน วัดสันกำแพง ถนนศรีสันกำแพง ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๙–๑๙๒๐๘๙๓

สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ

วัดพุทธประทีป

WAT BUDDHAPRADEEP OF THE SAN FRANCISCO

310 POPLAR AVE., SAN BRUNO, CA 94066

TEL. (650) 615-9528, 615-9688 FAX. (650) 583-8083

E-mail: wat-thai@wat-thai.com

 

สิ่งที่อยากจะบอกกับทุกคน

            จงเพ่งดูจิตด้วยปัญญา พิจารณาตามอารมณ์ปัจจุบันตามความเป็นจริง กำหนดรู้ด้วยสติ มองดูกาย เวทนา จิต ธรรม แล้วจิตของตนจะพ้นจากบ่วงมาร

 

เลขที่ ๒๘

พระมหาจิราพันธ์    ฉายา  วรเกตุ  นามสกุล  ธรรมชุณหนนท์

อายุ ๔๔ พรรษา ๑๔ วันเดือนปีเกิด  ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๐๑

นักธรรมชั้นเอก ,ป.ธ.๓, ปริญญาตรี(ภาษาอังกฤษ) มศว.ประสานมิตร พ.ศ. ๒๕๒๗

               ภูมิลำเนาเดิมบ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 73200 โทรศัพท์ 02-972-7540 กด 0 หรือ 1

               ที่อยู่ปัจจุบัน วัดอมราวราราม  ถนน พหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์ 02-972-7540 กด 0 หรือ 1

สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ

 

สิ่งที่อยากจะบอกกับทุกคน

               ท่านผู้ฉลาดเท่านั้น หมั่นเจริญกรรมฐาน มีความเพียรหมั่นอยู่เป็นนิจศีล บรรลุพระนิพพานอันเป็นสภาวะที่สูงส่งจากกิเลสเครื่องผูกมัด

 

เลขที่ ๒๙

พระอธิการไสว  ฉายา จันทวัณโณ  นามสกุล  ชมไกร

อายุ ๓๕ พรรษา ๑๔  วันเดือนปีเกิด  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๑

นักธรรมชั้นเอก. พธ..(ปรัชญา) ๒๕๔๖

ภูมิลำเนาเดิมบ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๕  ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐

               ที่อยู่ปัจจุบัน วัดเทวราชกุญชร หมู่ที่ ๗ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๕๖-๗๐๔๓๘๙ , 01-0389119

สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ

วัดพระพุทธชินราช พุทธชิโนฮิลส์

BUDDHIST TEMPLE OF CHINO HILLS

2948 CHINO HILLS PKWY

CHINO HILLS, CA 91709-4286

TEL. (909) 597-8470, FAX. (909) 606-0679

 

สิ่งที่อยากจะบอกกับทุกคน

            จะมุ่งมั่น เชิดชู อุดมการณ์

ปฏิภาณที่กล่าวไว้ไม่ลืมหลง

แม้ร่างกายอ่อนหล้าขาล้มลง

มือชูธงโบกสะบัดกระหวัดธรรมฯ

เลขที่ ๓๐

พรมหาสมร  ฉายา สุเมโธ  นามสกุล คำตัน

อายุ ๓๕ พรรษา ๑๔  วันเดือนปีเกิด  ๖ กรกฎาคม  ๒๕๑๑

นักธรรมชั้นเอก...  พธ..(สังคมศึกษา) ๒๕๔๑

ภูมิลำเนาเดิมบ้านเลขที่ ๒๓/๑ หมู่ที่ ๙  ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๑๓๐

               ที่อยู่ปัจจุบัน วัดอมรทายิการาม ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐๒–๔๑๑๓๙๐๖. ๘๖๖๑๒๙๓

สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ

วัดพุทธวราราม

WAT BUDDHAWARARAM

4801 JULIAN ST., DENVER, CO 80221

TEL. (303) 433-1826

FAX. (303) 964-9924

http://www.watthaidenver.org

E-mail :watthaidenver@msn.com

 

สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนพระธรรมทูตรุ่นที่ ๙ ว่า

 โครงการอบรมพระธรรมทูตเป็นงานท้าทายในการเผยแผ่คำสอนในต่างประเทศและภายในประเทศ

               . ภาคสาธารณูปการ คือการฝึกรักเพื่อนฝูงและความสามัคคี

               . ภาคจิตภาวนา คือการอบรมด้านจิตใจให้กล้าแกร่ง

               . ภาควิชาการ คือการอบรมด้านความรู้ให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา

ยาวะเมถะ ปุริโส อัตถัสสะ นิปปะทา

เป็นคนควรเพียรพยายาม จนกว่าจะประสบความสำเร็จ

 

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1