"Poezia Lyrica_EVİN ÇİÇEK_Mirçıka Zerde"

Dersim Forum

Auteur - yazari: Dr. ALİ KILIÇ Tarih, gün ve saat : 13. Ocak 2005 02:47:59:

Dr. Ali KILIÇ
Poézıa Lyrıca
EVİN ÇİÇEK
"Mirçıka Zerde"


Mirçıka zerde!
tu çıxaş wes wuanena, tu çiftnena
Qei se vi caé to çine vi?
Tu ama tıka sere sare mı’de wuanena
Ez to’ra van tu mı fam kena
Tu xerıvia mı, bêkêşia mı ki vinena
Yı tu, halene to esto
Yı mı, çê mı çino
Azadia to
Heşiria mına
Weşia to
Nê-weşaia mın a
Dorme tu pıro
Kês çino, ez teyna mendo
Bê mınetia to
motazia û dest rakerdena mına
Werdena leyrunê tu é azad
Wêsan maneena domonuné mın a

Mirçıka Zerde!
tu çıxaş wes wanena
Çıxaş wes perena ‘ra
Koçberi wedario nê mano têde dina de
Neçaria ke ama sare mı ser
zeria mına bele vêsnena
Sarê lazê mıno ke sarê ho noro şênê mı ser
vengê to hesna
Xafılde, riê hu çarne ‘ra verva asmeni lazê mı
Heto ju ‘ra poncıké huyê hit sayneno ‘ra
Heto bini ‘ra mı va su! su!
xojivê to mote laze mı çarneno ra to ser
Cigerê mı vano «daé ezik ji na mirçuku azad biene
Ez şiyenê welato ho, dewe ‘ve dewe feteliyene»
Mirçıka Zerde !
laze mı to gosdano
Azad û baweria tu zeria mın a bele vılesneno ro
Bê mınetaia to rındeke mı qarna
Çhımê ho to’ra mende
Çhımê ho to’ra nê-cevısneno ‘ra
Tu ki, corde yi de tei niadana
Sere solune ponu’de xılbeno, veng dano
Roştia çımune mı
«Hei Azadi tu koti menda?
Merdome ma axme bié şié kes nino ma pers ne keno
Tayre sima tede pia perene ‘ra bene berjı sone
Tayre khe dorme daru’de mende
Jı ma, pere yine dırvetin e.
Teina mende, bese nekene rapere
Beno khe werte ma de ferqe ho est o
mirçiki dırevetine, hema azad u serbiayé.»

Mirçika Zerde!
perskerdena şiren mın o khe zeria mı sero
Sare mı dezeno, ez nê wesu, hire mı sono
Mirçika Zerde beno khe fintoze mı’ra
Jede qesu gıranu perskeno
Vano;
«Daé qa Mirçike ma ki nia wes wuanene ?
Nê wuanene?
Çi waxt ez besekon son yine vinon?»

Mirçika Zerde!
tu ez berdu sere domonia mı
Tu ard vere çımune mı
Çikenia domonune dirvetin û gonın
Mirçika Azad !
Rengé Roj to’re bié namei
Mirçike welate mı
düy û buoa dermanune kimyevi de mendi
Bê asm û bé roj
Ez dewa ho silaié kon yene ‘ra mı vir
Ez cokaro amu ta lewe na çemi
Ez wuazon bivini çutır wele kena vala hu
gulune sur û beybunu
Çutır ue puluşina’ro kemeru
Ez mote tu bon bervon
Van eve zu venge dirvetin
Van “beso endi koçberi û bındesteni
Ma hata kei maneme nüa tevera
Ma hata keı welate ho vineme
Ez rast vinon her roj vıle çewtia domonune ho
Leıre to halene to’de baweria ho esta
To eve vatena ho dorme yine çeper kerdo
Leıre to weswuare eve tırkemane ewlekaria to
Kefweşié bara sıma wa
eve haskerdena azadi wes biane
To Leire ho eve wendisé huo delal kerde pil
Né venge béaxki,
tu eve venge ho kena pil
Mirçike welate mı !
Qır bi şi eve boa nefti
Bua zifti leirune yine xenekıtı
Leirê mirçıku ju dayıkune ho nê çıftnene
Mirçike welate mı
bıne barune tersu û gıranude bene
Tu se vana domonune welate mı’re,
Dardo we zone Dayıka yine

Nê dio rié dıbıstani eve hozoru domonu
Tu eve vatena ho
Domone ma
Mendi bê pi u bé maé
Bekeşeni yine re bia name
Zeria mın a bélé sero
domone mı tu gostdane raa ho’ra sone
Tu khe perse mirçikune welate mı kena
Ya rasta, halene yine eve bombu riznai
Mirçika zerde!
Welate to de çond mordemi
Seveve penaveria ma fam kene zonene
Vane «kırmaci ame ta vere ho kene mırd
Kırmanc hesave lete zu nun kene»
Raştié çika
Kırmacu seveta zılm û zordari bar kerdo
Qeı çınare sevio
Qa kırmamc ne wuazene khe
Harde hu yo zernen bı rame
Koledaru raa penaverié kerdo ra
Kırmanci nanero kelekune merdis ser
Peıra huyne
dıma peskurune xatırwuastene sanene ‘ra
Zeria bela kırmacu welate yine fine dür
Brau juvın’ra cerakene
zere serdinié erzene yine
Ya ya Mirçika Zerde tu wend mı gost da
Tu dirvetia serpeze mı da har kerdene
Beaxkeni neweşia be çevere arde kerde lesa mı
Şirene roé mı teselia weşeni kerde vindi
Qei çike ma çine vi khe?
Kemania ma çik e vié?
Ma seveta goneweru ‘ra bar kerd
Penaverié dard we mordemié û xısmenié
Xal ve Werezai’ra juvin’ra kerd dür
Kesayetia yine darde we
jı heve distari kerde hurdi
Ma bese ne kerd
haskerdene ho’de bijerime
zof mordemu hesnais û haskerdene kerde vindi
Béaxkeni bırnai tomoré mordem biané
Kerde xıravé rié Kırmacu


Copyright © 2005 Dr. Ali KILIÇ


 


Cevaplar:
 

Dersim Forum

 


Hosted by www.Geocities.ws

1