DIGITAL SLR CAMERA NIKON D-70 (CCD 23,7x15,6 mm)  
    CAMPO DEGLI OBIETTIVI - CAMPO DE LOS OBJETIVOS - LENS FIELDS - FELD DER OBJETIVE - CHAMP DES OBJECTIFS  
    For data INPUT in "Telescope Fields" of the Meade Sky Atlas 2000  
     
    F SCALA-SKALE LUNA-MOON-MOND CAMPO-FIELD-WINKEL(1) DIAGONAL    
    mm min./mm mm ~ grad min. grad min.      
    57 60' 0.50 23:49 x 15:41 28:22'      
    70 49' 0.34 19:23 x 12:46 23:06'      
    85 40' 0.80 15:58 x 10:30 19:01'      
    100 34' 0.95 13:34 x 8:56 16:09'      
    135 25' 1.30 10:00 x 6:37 11:58'      
    200 17' 1.90 6:47 x 4:28 8      
    400 8.6' 3.70 3:23 x 2:14 4      
    500 6.9' 4.70 2:43 x 1:47 3:13'      
    1000 3.4' 9.50 1:22 x 0:53 1:37'      
    1250 2.8' 12.0 1: 5' x 43' 77'      
    2000 1.7' 19.0 41' x 27' 48'      
    4000 0.9' 38.0 20' x 13' 24'      
  8000 0.45' 76.0 10' x 6.5' 12'