Bocabulario 13. Lochistica (Logística)

A  C  D  E  F  G  I  L  M  N  P  R  S  T  U 

A

almacén

almadazén

almacén centralizado

almadazén zentralizato

almacén local

almadazén local

almacén regional

almadazén rechional

almacenamiento por zonas

almadazenamiento por redoladas

almacenamiento Racking

almadazenamiento Racking

análisis del valor de los materiales

analís d'a balgua d'os materials

aseguramiento de la calidad

aseguranza d'a calidá

C

cadena de suministro

estrinque d'amanidura

cadena de valor

estrinque de balgua

cliente

clién

codificación por estantería

codificazión por repalmar

codificación por pasillo

codificazión por corridor

código de barras

codigo de barras

comercio electrónico de empresa a consumidor

merca eletronica d'interpresa enta gastador

comercio electrónico de empresa a empresa

merca eleutronica d'interpresa enta interpresa

costos de tenencia

costes de tenenzia

D

demanda

demanda

distribución

distribuzión

E

etiqueta electrónica

etiqueta eletronica

F

flujo FEFO

fluxo FEFO

flujo FIFO

fluxo FIFO

flujo LIFO

fluxo LIFO

fondo de maniobra

fundo de maniobra

G

gestión de almacenes

chestión d'almadazéns

gestión de aprovisionamiento

chestión de furnidura

gestión de existencias

chestión d'esistenzias

gestión de expectativas

chestión d'espeutatibas

gestión de hueco fijo

chestión de fobia fixo

gestión de hueco libre

chestión de fobia libre

gestión de la cadena de suministro

chestión de l'estrinque d'amanidura

gestión de la demanda

chestión d'a demanda

gestión de pedidos

chestión de demandato

gestión de stocks

chestión de stocks

gestión de transporte

chestión de porte

gestión propia

chestión propia


I

indicadores clave de gestión

endicadors clau de chestión


L

logística

lochistica

logística inversa

lochistica imbersa

lote

lote

M

método de reaprovisionamiento continuo

metodo d'a refurnidura contina

modelo de excelencia empresarial

modelo d'eszelenzia interpresarial


N

nivel de existencias

ran d'esistenzias


P

paso directo (cross-docking)

trango dreito

pedido

demandato

pedido perfecto

demandato perfeuto

plazo de entrega

plazo de renda

preparación de pedidos (picking)

aprestazión de demandatos

priorización de pedidos

priorizazión de demandatos

proveedor certificado

furnidor zerteficato

proveedor homologado

furnidor emologato

proveedores

furnidors


R

red de distribución

rete de distribuzión

registro

rechistro

registro de inventario

rechistro d'empara

respuesta eficiente al consumidor

respuesta efizién á lo gastador


S

sistema de almacenaje

sistema d'almadazenache

sistemas integrados de gestión

sistemas integratos de chestión

stock de seguridad

stock de seguranza

stock operativo

stock operatiu

stocks inmovilizados

stocks inmobilizatos

subcontratación

chusachustazión


T

tiempo de respuesta

tiempo de respuesta

transporte intermodal

porte entremodal

transporte unimodal

porte unimodal

trazabilidad

trazabilidá


U

unidad mínima de stock

chunidá minima de stock

V

vías de facturación

rulladas de fauturazión

vías de transporte

rulladas de porte

 

Hosted by www.Geocities.ws

1