A igrexa románica de Vilarmosteiro estase a deriorar día a día , sin que as administracións públicas fagan nada por impedilo .Co  retablo barroco  forrado en ouro máis belo da comarca , costa traballo crer que non apreza catalogado en ningunha guía de arte local ou a lo menos en algún  libro sobre a arte galega .                                   La iglesia románica de Vilarmosteiro ,sufre un coninúo y constante deterioro , sin que las administraciones públicas hagan nada por impedirlo , pues posee el retablo barroco forrado en oro más bello e impresionante de toda la  comarca , por el contrario no aparece catalogado en ningúna guía de turismo local , ni tan siquiera  en ningún libro sobre el arte de Galicia .  La iglesia de Vilarmosteiro , es el templo más grande del ayuntamiento de O Páramo , es de de origen románico y ya se menciona como tal y  con el nombre de su patrona Santa Eufemia a finales del siglo XIII  ,además es el templo de la capitalidada del ayuntamiento .Por el contrario las maderas están pudriendo día a día debido a las innumerables goteras , y humedades , junto a la iglesia se ha construido un cementerio en el reducido atrio , sin espacio para ello , con unas condiones antiestéticas  para la armonía del conjunto .            The romanic church of Vilarmsoteiro in a process of damage because of the  environs, outskirts.

 

       A universidade Autónoma de Madrid  estudia a historia do templo de Vilarmosteiro e a súa relación coa orde dos hospitalarios de San Xoan  de Xerusalén 

Sólo con teclear  en Yahoo Vilarmosteiro aparecenos a  historia da igrexa de Santa Eufemia de Vilarmosteiro na que entre outros datos se menciona a súa antiguidade anterior ó século XIII, pois a  comezos do século XIII prodúcese un conflicto entre o comendador de Portomarín , don Pedro Pérez , e o prelado Vivian  Froyaz , patrón da igrexa .O encargado de resolvelo foi o Bispo de Ourense  Don Juán , na súa calidade de xuiz  nomeado polo Papa  para os temas de patronato .Finalmente chegouse a un acordo coa aprobación  das dúas partes , o cal  consistiu  no seguinte :O  Comendador  daba as partes e dereitos que a Orde  do Hospital tiña na igrexa en cuestión a Vivián Froyaz mentres este vivira .E este debía pagar cada ano ó comendador 20 soldos , 10 no día de San Miguel  e dez por Pascua .Cando Vivian morrese , devolveríanse ó Hospital  todas as partes  e posesións que tiña  na igrexa de Santa Eufemia , coa excepción da heredade de San Payo  . E canto a orde  de San Xoan de Xerusalén  gañara  en adiante  da dita igrexa , mantería a súa posesión , tendo don Vivián que respetalo .

 

 

 

DESCRIPCIÓN  DO TEMPLO 

 

O  templo , cunha boa silleria de granito , .Cunha nave a dúas augas , sobre madeira , tres vigas tirantes .Frontis  con porta adintelada , óculo , espadaña  dun corpo  inferior  con dous vanos  e outro superior cun so .

Presbiterio

Máis baixo e reducido  que a nave  , a dúas augas  , de imitación románica , cornisa e canciños .

Arco triunfal  , de medio punto , en arista  sobre pilastras  , mediante  impostas  que se extenden  polos laterais  da que parte a bóbeda  de cañón .Un arco faxón , ó estilo  románico ,  descansa  sobre as columnas  entregas  , de capilteles  con motivos vexetais  e xeométricos .

Retablo .

Barroco , de amplias proporcións  .Dous corpos  con tres rúas  e ático , .

No corpo inferior  a hornacina  central franqueada  por dúas columnas  salomónicas  de racimos , as laterais  por columnas  de estípites .Corpo  superior de estípites .Atico  con un grande medallón .Chamativa ornamentación no banco , corpos e ático .

 

 

 "O deteriorio da  igrexa románica "

 

O templo romáico de Vilarmosteiro conta co retablo barroco máis preciado en moitos quilómetros á redonda .Pero a igrexa está chea de goteiras , as madeiras pudren día a día , e a construcción dun cemiterio antiestetico  no seu adro  xeran unha sensación de abandono e  caos , nunha igrexa da que incluso se chegou a falar ultimamente na Universidade autónoma de Madrid .A súa relación coa orde de San Xoan de Xerusalén danlle máis luz a unha historia descoñecida para todos  da que aquí mencionamos  un pequeno texto .Ainda sendo unha igrexa con tanta fama , e ser a igrexa da capitalidade municipal , as administracións non parecen darse conta do problema  que supón o seu deterioro que de continuares sería irreversible .Só cunha pequena subvención  chegaría para relousala e sacar o cementerio de sitio .

A lei 7/1985 de 2  de abril  Reguladora das Bases de Réxime Local  dice ben claro no seu artigo 25 .2 E      que  "A admon local municipal , para a xestión dos seus intereses e no ámbito das  súas competencias , pode promover toda  clase de  de actividades  e prestar  cantos servizos públicos  contribuan  a satisfacelas necesidades  e aspiracións  da comunidade veciñal .

O concello exercerá  en todo caso  , competencias , nos termos  da lexislación do Estado  e das Comunidades autónomas  nas seguintes materias : PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

Polo que este artigo vira a aplacar as voces discordantes dos que sempre dicen que o Concello non ten competencias ou cartos . E de non contar con cartos sería o seu deber poñelo en coñecemento da  Diputación  ou no seu caso solicitar subvención da Xunta ou do Estado .

Con frecuencia olvidámonos de que o Campo da Feira e unha propiedade privada , anque en Mao Común que según a Lei de dereito Civil de Galicia pertence ás comunidades que se serviron del consuetuninariamente .Polo tanto , o Campo da Feira non é  propiedade pública , nin tan sequera municipal .Nel se construiron tódo-los edificios públicos a excepción do Concello que existen no Páramo , a diferencia do común dos concellos de España o noso concello nunca tivo que expropiar ou comprar solo para construir edificios públicos pois a lei  dáballe as de ganar cando o interes era superior os desas comunidades .Os veciños de Vilarmosteiro nunca se opuxeron a esas construccións  , incluso para actual restauración dos pendellos cederon tódolos seus dereitos sobre eles sen pedir nada a cambio .

Sería polo tanto de xustiza que eses cartos de compra de solo que non tivo que gastar o concello por construir o colexo , o centro de saude , o polideportivo as escolas , a cámara , as escolas ou a casa do médico , se reinvertisen en patrimonio a modo de pequena  indemnización e agradecemento , tan só adicar uns poucos cartos para relousar a igrexa , restaurar a súa tribuna , e axudar a trasladar o cementerio xa que logo a lei obriga ó concello a ter un público , o futuro que se construise para Vilarmosteiro , podería ter a calificación de público ,  ,tendo en conta o mal estado tamén dos de Neira e Vilasante esta obra podería ser ralizada en común .

 

Ademais no mesmo artigo , artigo 25.2 letra J , sinálase tamén a súa competencia necesaria sobre  os cemiterios, e o artigo  26 da mesma lei convirte en obriga a necesidade de contar tódo-los concellos de España  con cemiterio público .

Lei   7/1985  de 2 de abril reguladora das bases de réxime Local .

Volver á páxina principal

 

Hosted by www.Geocities.ws

1