A  obra de Eduardo López Valiña , exposición permanente en Internet .Eduardo é natural de San Martiño da Torre , Concello do Páramo .                La obra de Eduardo López Valiña tiene una relación directa con el medio , hay un interés  especial por las intervenciones temporales  que el hombre realiza  sobre el  paisaje .El propio espacio e incluso  el espacio expositivo se convierte también en obra .        

 

Eduardo López Valiña               

 

A obra de Eduardo Lòpez  Valiña , ten unha relaciòn directa  co medio , hai un interès

especial  polas intervenciòns  temporais que  o home  realiza sobre a paisaxe .

seu  traballo non sò son as pezas  presentadas , o propio espacio convertese en obra

e incluso en espacio expositivo .

artista  ten unha relaciòn moi directa co medio  natural .O seu traballo consiste  nunha

recollida de materiais , supoñendo unha manipulaciòn e transformaciòn  da paisaxe

A maiorìa das sùas pezas son tècnicas ,mixturas sobre madeira , realizadas  con materiais

orgànicos (herba seca , fieitos , etc )

Cada peza é tratada  como  unha unidade de contido independente, formando parte dun

universo que  toma sentido ao relacionarse  co “territorio “ do artista .(caràcter seriado)

cada obra responde a unha  parcela  determinada , configurada  con materiais   procedentes

dun lugar  concreto .

Nalgùns casos o autor presenta  a utilizaciòn  da palabra  e a  linguaxe  como unidade

de contido  paralelo  à propia obra .Utilizaciòn de diferentes soportes .

Instalaciòn :

Realizaciòn  de intervenciòns espaciais para  lugares  concretos .O material presèntase

directamente ,sen manipulaciòn  algunha .

As pezas teñen unha relaciòn directa co espacio  intervido , o  cal nunca è atacado

directamente , senòn dun  modo parcial .

 Texto en Castellano

La obra de Eduardo , tiene una relación directa con el medio , hay un interès  especial

por  las intervenciones temporales que el hombre realiza sobre el paisaje.

Su trabajo no solo son las  piezas  presentadas , el propio espacio  se  convierte en obra

e incluso en espacio expositivo .

El artista tiene una relaciòn muy directa con el medio  natural .Su trabajo consiste en

una recojida de materiales ,suponiendo una manifestaciòn y transformación del paisaje

La mayorìa de sus piezas son tècnicas mixtas sobre madera , realizadas  con materiales

orgànicos .

Cada pieza es tratada como una unidad  de contenido independiente ,formando parte

de un universo que  toma sentido  al relacionarse  con el “territorio “del artista (carácter

seriado), cada obra  responde  a una parcela determinada , configurada  con materiales

procedentes de un lugar  concreto .

En algunos  casos  el autor presenta la utilizaciòn  de la palabra y el lenguaje  como

unidad  de contenido paralelo  a la propia obra .

Utilización de  diferentes soportes .

 

Instalación

 

 

Realización  de intervenciones espaciales para lugares concretos .El material se presenta

directamente , sin manipulación alguna .

Las  piezas tienen una relación directa con el espacio intervenido , el cual nunca es

atacado directamente ,si no  de un  modo parcial .

 

Exposición Individual :

 

Exposición “Analítica-instalacón “.Sala Luisa  Cuesta .Santiago de Compostela (1999).

Exposición  en Café  Habelas-Hailas .Santiago de  Compostela (1999).

Igrexa  Universidade .Santiago de Compostela (2000).(Instalación)  .

“LEIRAS”-Colexo de Arquitectos de Galicia.Santiago de Compostela (2000)

"TUTTO IL MONDO E PAESE " Técn. mixta /táboa . Casa da Cultura .Sarria .Lugo .Galicia .(2000)

 

 

 

 

Exposión permanente en  Internet :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para máis información sobre a súa obra dirixirse ó enderezo de correo electrónico deste   correo dixital.

Para más información sobre su obra escribenos a nuestro correo electrónico .

                                                             

Volver  á  páxina principal .

 

Contador
Hosted by www.Geocities.ws

1