Llei de creació del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya


LLEI 10/1985, de 13 de juny, de creació del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (Correcció d'errades en el DOGC n. 640, p. 213, de 24.1.1986).
 

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions
d'errada publicades en el DOGC.

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a  tots  els  ciutadans  que  el  Parlament  de
Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord  amb  el
que estableix  l'article 33.2  de  l'Estatut  d'Autonomia,
promulgo la següent

LLEI

L'any 1915 la  Mancomunitat  de  Catalunya  creà  l'Escola
Superior de Bibliotecàries, la primera a l'Estat espanyol  i
a   Europa.   D'aleshores  ençà,  aquest  centre  ha  estat,
ininterrompudament,   el   responsable    de    fornir    de
professionals l'estructura bibliotecària de Catalunya.

Aquests  estudis  han  permès  que  s'anés  consolidant  i
definint   una    professió    estretament   vinculada    al
redreçament  cultural  del  nostre país, la funció social de
la qual és àmpliament reconeguda.

El bibliotecari és avui un professional que desenvolupa la
seva activitat no solament en organismes i  en  institucions
públiques, sinó també en entitats  de  caràcter  social,  en
empreses privades, etcètera.

Aquesta realitat fou plenament reconeguda quan,  a  partir
de l'any 1978, es crearen al nivell estatal els  estudis  de
biblioteconomia i documentació  amb  caràcter  universitari.
L'any  1982,  l'Escola de Bibliologia -nom que duia l'Escola
Superior  de  Bibliotecàries  des  del  curs  1974/75-   fou
adscrita  a  la  Universitat  de  Barcelona   com  a  Escola
Universitària de Biblioteconomia i Documentació.

En aquests darrers anys el  nombre  de  matriculats  i  de
titulats  de  l'Escola ha tingut un creixement considerable,
fet que ha coincidit, a  partir  de  la  instauració  de  la
democràcia,  amb  una revaloració de la cultura i de la seva
extensió  mitjançant el desenvolupament educatiu, la difusió
de la lectura i les necessitats creixents d'informació i de
documentació.

D'una banda, el creixement de la xarxa de  biblioteques  i
la  complexitat de les tècniques i l'organització d'aquestes
i,  d'altra  banda,  el  gran  increment  de  la   producció
científica  i tècnica, amb l'evolució constant dels  mètodes
i les tècniques de reunió, classificació  i  distribució  de
documents  i  la  diversitat  dels  suports  materials,  han
convertit  el bibliotecari-documentalista  en  un veritable
professional.

El   bibliotecari-documentalista   és,   doncs,  avui   un
professional  la funció del qual és organitzar i administrar
biblioteques  amb coneixement dels mètodes de catalogació  i
ordenació  de  fons  bibliogràfics  i, també, informar sobre
documentació  i  seleccionar-la amb un coneixement científic
dels  suports  de  dades i de les tècniques de selecció i de
distribució.

Aquesta realitat fa inajornable de procedir a dotar aquest
professional de l'element institucional adequat: el col·legi
professional.

En   l'aspecte   associatiu,  cal  situar-ne  l'origen  en
l'Agrupació   d'alumnes    i   ex-alumnes   de  l'Escola  de
Bibliotecàries  creada l'any  1930  i  que  va  desaparèixer
després  de  la  Guerra  Civil. A  partir de l'any 1973, a
conseqüència   de   la   necessitat   de   canalitzar    una
problemàtica  professional  cada  vegada  més definida, l'11
d'octubre  de  1974  es  va  crear  l'Associació  d'Antigues
Alumnes  de l'Escola de Bibliotecàries, la qual des del 1981
s'anomena  Associació de Bibliotecaris de Catalunya i agrupa
gairebé tots els professionals que exerceixen a Catalunya.

Com a exponent de la transcendència cultural i  social  de
l'exercici bibliotecari  i documentalista, el  Parlament  de
Catalunya  aprovà  la   Llei  3/1981,  del  22  d'abril,  de
Biblioteques, una de les primeres lleis autonòmiques.

D'altra   banda,  l'article  9.6  i  23  de  l'Estatut  de
Catalunya  estableixen  la  competència   exclusiva   de  la
Generalitat   en   matèria   de  biblioteques  i   col·legis
professionals i, a la vegada, l'article  3  de  la  Llei  de
Col·legis  Professionals,  vigent, estableix la possibilitat
de crear nous col·legis, que,  d'acord  amb  l'article  3.1,
s'ha de fer per llei.

És per tot això que sembla oportú i necessari de crear  un
col·legi professional que integri els professionals que  amb
els coneixements i les titulacions suficients assumeixen les
funcions de bibliotecaris-documentalistes, per tal que sigui
un    element    de    consolidació    d'aquesta   professió
d'aprofundiment    de   la   seva   funció   social   i   de
desenvolupament de la cultura a Catalunya.

Article 1
Es crea el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-documentalistes
de   Catalunya,   com  a  corporació  de  dret  públic,  amb
personalitat jurídica pròpia i amb capacitat  plena  per  al
compliment dels seus fins.

Article 2
El   Col·legi   Oficial  de  Bibliotecaris-documentalistes
agrupa  els  titulars  de  les  Escoles  Universitàries   de
Biblioteconomia i Documentació i  els  altres  titulats  que
convalidin el títol d'acord amb la normativa legal.

Article 3
L'àmbit territorial del Col·legi és  el  que  correspon  a
Catalunya.

Article 4
El Col·legi de Bibliotecaris-documentalistes de  Catalunya
es relaciona amb el Departament de  la  Presidència,  o  amb
aquell en el qual es delegui la competència en  la  matèria,
pel   que   fa  referència  als  aspectes  institucionals  i
corporatius.  També  es  relaciona  amb  el  Departament  de
Cultura i amb els altres Departaments  la  competència  dels
quals té relació amb la professió pel que fa referència  als
continguts d'aquesta.

Disposició addicional
1. La Junta de l'Associació de Bibliotecaris  de  Catalunya,
actuant com a comissió gestora, en el termini de sis mesos a
partir de l'entrada en vigor d'aquesta  Llei,  ha  d'aprovar
uns estatuts provisionals que regulin, de conformitat amb la
llei,   els   requisits   per  a  adquirir  la  condició  de
col·legiat, la qual permetrà de  participar  en  l'Assemblea
constituent, i ha  d'aprovar  el  procediment  per  convocar
aquesta Assemblea.
2. L'Assemblea constituent ha de ratificar els gestors, o bé
nomenar-ne de nous, i ha d'aprovar els estatuts definitius.
3. Aquests estatuts,  un  cop  aprovats,  juntament  amb  la
certificació   de l'acta de l'Assemblea constituent s'han de
trametre  al Departament de la Presidència de la Generalitat
o a aquell en el qual es delegui  perquè  en  qualifiqui  la
legalitat,  a  fi que es publiquin en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Disposició transitòria
Es  poden  integrar  també  en  el  Col·legi  Oficial   de
Bibliotecaris-documentalistes de Catalunya els titulats  per
l'Escola Superior  de  Bibliotecàries  o   per  l'Escola  de
Bibliologia de la Diputació de  Barcelona,  i  els  titulats
universitaris  que  acreditin,  de la manera com estableixen
els    Estatuts,    experiència    professional     com    a
bibliotecaris-documentalistes,  sempre que hi sol·licitin la
incorporació   en  el  termini  de  tres  anys  des   de  la
publicació  dels  Estatuts  en  el  Diari  Oficial   de   la
Generalitat de Catalunya.

Per  tant,  ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
d'aplicació  aquesta Llei cooperin al seu compliment  i  que
els  Tribunals  i les autoritats als quals pertoqui la facin
complir.

Barcelona, 13 de juny de 1985

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Agustí M. Bassols i Parés
Conseller de Justícia
 
 

Hosted by www.Geocities.ws

1