HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC

SẮC LỆNH   NGUYÊN TẮC TỔNG QUÁT   QUY TẮC TỔNG QUÁT   TIÊU CHUẨN ĐÀO TẠO   ĐẶC SỦNG CĐSĐKT

 

 

 

 

Thư thông báo Ban Chấp Hành CLC Thế Giới Chấp Nhận 
Cộng Đoàn Đời Kitô Việt Nam Là Thành Viên Chính Thức CLC Thế Giới

 

Thư Cộng Đoàn Đời Kitô Thế Giới năm 2003

 

Thư gởi Cộng Đoàn Đời Kitô Thế Giới và Thư Phúc Đáp năm 1999