banner free to diffuse and copy

 

Welcome !

This website presents the world message “Change the world by lever effect !” entirely. It is the largest and the most astonishing referendum ever achieved on Earth.

Even if the original version is french, lecturers have spontaneously taken the initiative to translate it in other languages (see below). Despite I am not the message author, I do thank them. “Change the world” is spread out at the planet scale and numerous medias, surprised by this phenomenon, talk about it.

Thank you in advance to propose new versions in other languages in sending them to webmaster (please, indicate the new translation url address and the language concerned).

It is warmly recommended to copy and spread all these translations worldwide, and entirely, to other websites and medias. Check regularly here the new versions.

Good reading !

Bienvenue !

Ce site présente le message mondial “Changez le monde par effet de levier !” dans son intégralité. Il s’agit du plus grand et du plus étonnant référendum jamais réalisé sur Terre.

Si la version originale est française, des lecteurs ont spontanément pris l’initiative de la traduire dans d’autres langues (voir ci-dessous). Bien que n’étant pas à l’origine du message, je les en remercie chaleureusement. “Changez le monde” se répand à l’échelle planétaire et de nombreux médias, surpris par ce phénomène, s’en font l’écho.

Merci par avance à tous ceux qui proposeront de nouvelles versions dans d’autres langues en les adressant au webmaster ( merci d’indiquer l’adresse URL de la nouvelle traduction et la langue concernée).

Il est vivement recommandé de copier et diffuser toutes ces versions dans leur intégralité sur d’autres sites ou médias, partout dans le monde. Vérifiez régulièrement ici l’existence de nouvelles versions.

Bonne lecture !Bem Vindo !
Este website apresenta a mensagem mundial "Mudando o mundo pelo efeito alavanca !" inteiramente. É o maior e mais impressionante referendum jamais realizado na Terra.
Mesmo estando a versão original em francês, nossos leitores, espontaneamente, tomaram a iniciativa de traduzir a mensagem em outros idiomas (ver abaixo). Apesar de não ser eu o autor da mensagem, eu realmente lhes agradeço. "Mudando o mundo" está se espalhando em escala global, em numerosos meios de comunicação, surpresos com este fenômeno, e falando sobre ele.
Obrigado, adiantadamente, por propor novas versões em outros idiomas, enviando-as para o webmaster (por favor, indiquem o endereço URL e o idioma da tradução).
Recomendamos firmemente que se copiem e espalhem todas estas traduções ao redor do mundo, inteiramente, para outros websites e mídias.
Verifiquem regularmente o nosso site por novas versões.
Boa Leitura !

Velkommen !

Denne hjemmeside præsenterer verdensbudskabet - Forvandel Verden! "Beslut om vi skal vise os!" - i sin helhed. Det er det største og mest forbløffende budskab Jorden nogensinde har modtaget.

Selv om den originale version er på fransk, er teksten spontant oversat til andre sprog (se nedenfor). Jeg er ikke selv forfatter til budskabet, men takker alligevel oversætterne. "Forvandel Verden!" er spredt ud på verdensplan og i adskillige medier - overrasket over dette fænomen, tal om det.

På forhånd tak for nye forslag til oversættelser på andre sprog ved fremsendelse til webmaster (venligst, beskriv den nye oversættelses url adresse og det aktuelle sprog).

Det anbefales på det varmeste at kopiere og sprede alle disse oversættelser på verdensbasis, og som helhed, til andre hjemmesider og medier. Check her jævnligt for nye versioner.

God læsning !

Willkommen!

Diese Website präsentiert die Weltbotschaft "Verändert die Welt durch Hebeleffekt" in ungekürzter Fassung. Es ist der größte und erstaunlichste Volksentscheid, den es je auf Erden gegeben hat.

War auch die Originalfassung in französischer Sprache übermittelt, so haben sich doch Leser spontan bereit erklärt, sie in andere Sprachen zu übersetzen (siehe unten). Obwohl ich nicht der Autor der Botschaft bin, so möchte ich ihnen doch danken. „Verändert die Welt" wird in planetarischem Umfang verbreitet und zahlreiche Medien, die von diesem Phänomen überrascht sind, reden darüber.

Danke im voraus für die Unterbreitung neuer Fassungen in anderen Sprachen, die Sie dem webmaster senden können (bitte die URL-Adresse und die betreffende Sprache der neuen Übersetzung angeben).

Es wird wärmstens empfohlen, all diese Übersetzungen weltweit zu vervielfältigen und zu verbreiten, an andere Websites und Medien. Informieren Sie sich hier regelmäßig über neue Fassungen.

Angenehmes Lesen!

Vitajte !

Táto webová stránka uverejňuje správu „Zmeňte svet, rozhodnutím, či sa máme ukázať“, určenú celému svetu. Toto je najväčšie a najudivujúcejšie referendum doposiaľ uskutočnené na Zemi.

Hoci originálna verzia tohoto posolstva je vo francúzštine, lektori ho z vlastnej iniciatívy preložili do ďalších jazykov (pozri dolu). Napriek tomu, že nie som autorom tohoto posolstva, pekne im ďakujem. „Zmeňte svet“ je roztrúsená po planéte a množstvo médií, prekvapených týmto úkazom, o tom diskutujú.

Vopred ďakujem za poskytnutie ďalších, nových jazykových verzií, ktoré je možné zaslať na adresu webmastra (prosím, uveďte URL adresu nového prekladu a jazyk, v ktorom je napísaný).

Veľmi sa doporučuje kopírovať a rozširovať všetky tieto preklady, a to v celosvetovom merítku, na ďalšie webové stránky a média. Pravidelne si tu kontrolujte dostupnosť nových verzií.

Príjemné čítanie !Benvenuto!

Questo sito web presenta il messaggio mondiale "Cambia il mondo con l'effetto leva!". E' il più grande e più stupefacente referendum mai tentato sulla Terra.

Anche se la versione originale è francese, alcuni lettori hanno preso spontaneamente l'iniziativa di tradurlo in altre lingue (vedi sotto). Sebbene io non sia l'autore del messaggio, li ringrazio. "Cambia il mondo" si è diffuso su scala planetaria e molti media, soprpesi dal fenomeno, ne parlano.

Grazie in anticipo per proporre nuove versioni in altre lingue e per mandarle al webmaster (per cortesia, indicate l'indirizzo della nuova traduzione e la lingua)

Consigliamo vivamente di copiare e diffondere interamente tutte queste traduzioni ad altri siti web e media. Controllate regolarmente qui le nuove versioni.

Buona lettura!

 

Changez le Monde!
"Changer le monde par effet de levier!"
   
Change the World!
"Change the world by lever effect!"
     
Promijenite Svijet!
"Odlucite trebamo li se pokazati!"
     
Zmien Swiat!
"Zdecyduj czy powinnismy sie ujawnic!"
     
ZMĚŇTE SVĚT!
„Rozhodnite, či sa máme ukázať !“
     
ZMĚŇTE SVĚT!
„Rozhodněte, zda se máme ukázat!" 
     
Verändert die Welt!
"Entscheidet euch ob wir uns zeigen sollen!"
     
Verander de Wereld!
"Besluit of wij zouden moeten verschijnen!"
     
Forvandel Verdenen!

"Beslut om vi skal vise os!"

     
Ändra på Världen!
"Bestäm er för om vi ska visa oss!"
     
Pakeiskite Pasaulá!
"Nuspręskite ar mes turime pasirodyti!"
     
Muutke Maailma!
"Kas te tahate,et me nähtavale ilmuksime!"
     
Mude o Mundo!
"Decida se devemos revelar-nos"
     
Mude o Mundo!
"Decida se devemos ou não nos mostrar!"
     
Cambia il Mondo!
"Decidete se dobbiamo comparire!"
     
Cambie el Mundo!
 "¡Decidan Si Nos Debemos Aparecer!"
     
תשנו את העולם!
"תחליטו האם אנו צריכים להופיע!"

 

Format DOC
                           


 

LINKS / FORUMS / INITIATIVES


 


    

Invitation card to read the message

 
...
 

 

 

   Hosted by www.Geocities.ws

1