logo3131

 

https://i.hizliresim.com/a3oj0s.gif

 

 

Galaxiybahis G�ncel Giri� Adresi
Galaxiybahis sitesini giri� yapmak isteyen bahis severlerin �ncelikle g�ncel giri� adresi hakk�nda bilgi edinmesi gerekmektedir. T�rkiye�de online bahis siteleri yasal olarak faaliyet g�stermedi�inden gerek site kullan�c�lar�n�n gerekse sitenin g�venli�ini sa�layabilmek ad�na zaman zaman adres de�i�iklikleri yap�lmaktad�r. Bu de�i�iklik Galaxiybahis adreste de yap�labilmektedir. Bahis severlerin �uanda kullanm�� oldu�u Galaxiybahis g�ncel giri� adresi www.galaxybetting66.com olarak bilinmektedir. Bu adresi bilgisayar�n�n ya da ak�ll� cep telefonunun arama motoruna yazarak aratan bahis severler kolayl�kla siteye giri� yapabilmektedir.

Galaxiybahis sitesine Giri� Nas�l Yap�l�r?
Galaxiybahis sitesi ile alakal� merak edilen bir�ok farkl� konu bulunurken, �Galaxiybahis giri� nas�l yap�l�r?� sorusunun yan�t� da yine en �ok ara�t�r�lan konular aras�nda yer almaktad�r. Galaxiybahis bahis giri� i�lemi �o�u zaman sorunsuz ve olduk�a kolay bir �ekilde ger�ekle�tirilebilirken, bazen bahis severler ya�anan adres de�i�ikli�i nedeniyle siteye eri�im sa�layamamaktad�r. Bu gibi durumlarda Galaxiybahis sitesine giri� yapabilmek i�in Galaxiybahis g�ncel giri� adresi hakk�nda bilgi edinilmesi ve bahis severlerin sistemde �yeli�inin bulunmas� gerekmektedir. Galaxiybahis giri� yapabilmek i�in g�ncel giri� adresi www.galaxybetting66.com olarak bilinmektedir. Bahis severler bu adresi bilgisayar�n�n ya da cep telefonunun arama motoruna yazarak aratmal� ve a��lan ana sayfan�n sa� �st k��esinde yer alan �Giri� Yap� men�s�n� kullanmal�d�r. Bu men� ile a��lan ekranda ilgili k�sma kullan�c� ad� ve �ifresini giren bahis severler Galaxiybahis giri� i�lemini ger�ekle�tirmi� olacakt�r.

Galaxiybahis Bonus ve Kampanyalar
Galaxiybahis g�ncel giri� adresinin yan� s�ra Galaxiybahis bonus ve kampanyalar da en �ok merak edilen konular aras�nda yer almaktad�r. �e�itli bahis sitelerinde oldu�u �zere Galaxiybahis bahis sitesi de kullan�c�lar� i�in bir�ok farkl� bonus ve kampanyalara imza atabilmektedir. �zellikle de kullan�c�lar�na sunmu� oldu�u ho� geldin bonusu ile bilinen bu platform, ilk kez �ye olup para yat�rma i�lemi ger�ekle�tiren �yeleri i�in y�zde 100 bonus sunmaktad�r. Ayr�ca slot, spor ve Casino oyunlar� i�in de pek �ok farkl� bonusu �yelerine sunarak avantaj sa�layabilmektedir.

Galaxiybahis �ye Ol
Galaxiybahis �ye ol butonu yerine kay�t ol sekmesiyle adland�r�lm�� bir buton sitede kar��m�za ��k�yor. Bu buton yard�m�yla �yelik i�lemine ba�lam�� oluyoruz. Galaxiybahis sitesine kay�t ol butonuna bast�ktan sonra 2 a�amal� bir kay�t alan� kar��n�za ��kacakt�r. �ncelikle kullan�c� ad� ve �ifre sizden istenir. Ard�ndan sonraki butonuna bast���n�zda ki�isel bilgiler isimli bir alana y�nlendirilirsiniz. Bu alanda Ad, soyad, kimlik numaras�, do�um tarihi, ileti�im numaras�, para birimi ve bu gibi bilgiler yer al�r. Bu bilgilerin tamam�n� do�ru olarak girmeniz �ok b�y�k �nem arz eder. Para yat�r�rken firmalar�n bu bilgilere ba�l� olarak i�leminizi onaylayaca��n� unutmamal�s�n�z. Firmalar 18 ya��ndan k���klerin bahis yapmamas� i�in bu �nlemi al�yorlar. Yani 18 ya��ndan k���k bireyler sahte hesaplar ile isim uyu�mazl��� oldu�u durumlarda para �ekme i�lemini tamamlayam�yor. �rne�in siteye kay�t oldu�unuz isim ile para �ekmek istedi�iniz banka ismi tutmuyorsa i�leminiz reddediliyor. Bu y�zden net bir �ekilde �yelik i�lemlerini tamamlaman�z gerekmektedir.

Galaxiybahis Kay�t ve �yelik ��lemleri
Galaxiybahis bahis sitesine ilk kez �ye olmak isteyen bahis severlerin �ncelikle g�ncel giri� adresine ula�mas� ve giri� ekran�na eri�im sa�lamas� gerekmektedir. �ye olmak isteyenler i�in ekran�n sa� �st k��esine �Kay�t Ol� men�s� bulundurulurken, bu men� �zerine t�klayan bahis severler �yelik formu doldurabilmektedir. �yelik formunun ilk ad�m� kullan�c� ad� ve �ifre olu�turmak, di�er ad�mlar� ise bahis severin ki�isel bilgilerini doldurmas�d�r. Genellikle Galaxiybahis adres �zerinden �yelik olu�tururken kullan�c�lardan herhangi bir belge ya da �cret talebinde bulunulmamaktad�r. Ancak bahis severlerin 18 ya��n� doldurmu� olmas� ve �yelik formunda kendi bilgilerini yazm�� olmas� �yelik �artlar� aras�nda yer almaktad�r. Bu �artlar� sa�layamayan bahis severin �yelikleri d���r�lmektedir.

Galaxiybahis Yatirim Promosyonlar�