ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΕΦΕ

ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κεφάλαιο 1ο και θεωρία δεσμού - υβριδισμός

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
Συγγραφή - παραγωγή σεναρίου (κώδικα javascript και html) Δουκατζής Βασίλης

6972 112 712, 6975 260 623 (W.U.)

 

   1.

Ο δευτερεύων ή αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός ℓ

 

ΕΣ.2000

είναι ενδεικτικός της άπωσης μεταξύ των ηλεκτρονίων και καθορίζει το σχήμα που έχει το αντίστοιχο τροχιακό

περιγράφει την αυτοπεριστροφή του ηλεκτρονίου

καθορίζει την ακριβή ενέργεια του ατόμου

δείχνει το φορτίο του ατόμου

              

  2.

Για κύριο κβαντικό αριθμό n = 2, ο δευτερεύων ή αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός ℓ μπορεί να πάρει τις τιμές:

 

ΕΣ.2001

1 και 2
0 και 1
0, 1 και 2
0 και 2

              

   3.

Η ηλεκτρονιακή δομή (διαμόρφωση) του φθορίου (ατομικός αριθμός = 9), σε θεμελιώδη κατάσταση, είναι:

 

ΕΣ.2001

1s22s22p33s2

1s22s22p43s1

1s22s22p5

καμιά από τις παραπάνω

              

   4.

Ποια από τις παρακάτω υποστιβάδες έχει τη χαμηλότερη ενέργεια;

 

ΕΣ.2001

2s

3s

2p

1s

              

   5.

Το σύνολο των δεσμών που υπάρχουν στο μόριο του CH ≡ CH είναι:

 

ΕΣ.2001

1σ, 4π

3σ, 2π

2σ, 3π

2σ, 2π

              

   6.

Ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός (m) καθορίζει

 

ΕΣ.2002

την ιδιοπεριστροφή του ηλεκτρονίου (spin).

τον προσανατολισμό του ηλεκτρονιακού νέφους (τροχιακού) σε σχέση με τους άξονες x,y,z.

το μέγεθος του ηλεκτρονιακού νέφους (τροχιακού).

το σχήμα του ηλεκτρονιακού νέφους (τροχιακού).

              

   7.

Δεσμός σ που προκύπτει με επικάλυψη sp2 - sp2 υβριδικών τροχιακών υπάρχει στην ένωση

 

ΕΣ.2002

CH4

CH3 - CH3

CH2 = CH2

CHCH

              

  8.

Το στοιχείο 19Κ έχει στη θεμελιώδη κατάσταση την ηλεκτρονιακή δομή 1s22s22p63s23p64s1 και ανήκει

 

ΕΣ.2003

στην τέταρτη περίοδο, στην πρώτη ομάδα και στον τομέα s του περιοδικού πίνακα.

στην τέταρτη περίοδο, στην πρώτη ομάδα και στον τομέα d του περιοδικού πίνακα.

στην πρώτη περίοδο, στην τέταρτη ομάδα και στον τομέα s του περιοδικού πίνακα.

στην πρώτη περίοδο, στην τέταρτη ομάδα και στον τομέα p του περιοδικού πίνακα.

              

   9.

Οι π δεσμοί προκύπτουν με

 

ΕΣ.2003

επικαλύψεις s-s ατομικών τροχιακών.

επικαλύψεις s-p ατομικών τροχιακών.

επικαλύψεις p-p ατομικών τροχιακών κατά τον άξονα που συνδέει τους πυρήνες των δύο ατόμων.

πλευρικές επικαλύψεις p-p ατομικών τροχιακών (των οποίων οι άξονες είναι παράλληλοι).

              

   10.

Τα ατομικά τροχιακά 1s και 3s διαφέρουν

 

ΕΣ.ΕΠ.2003

κατά το σχήμα.

κατά το μέγεθος.

κατά τον προσανατολισμό στο χώρο.

σε όλα τα παραπάνω.

              

   11.

Στο μόριο του αιθινίου Η–C≡C–H υπάρχουν

 

ΕΣ.ΕΠ.2003

2σ και 3π δεσμοί.

4σ και 1π δεσμοί.

1σ και 4π δεσμοί.

3σ και 2π δεσμοί.

              

   12.

Τα ατομικά τροχιακά 2s και 2px του 7Ν

 

ΕΣ.2004

έχουν το ίδιο σχήμα.

έχουν την ίδια ενέργεια.

έχουν τον ίδιο προσανατολισμό στο χώρο.

διαφέρουν σε όλα τα παραπάνω.

              

   13.

Στο μόριο του CH2 = CH2 τα δύο άτομα του C συνδέονται μεταξύ τους με

 

ΕΣ.2004

δύο δεσμούς σ του τύπου sp – s.

δύο δεσμούς σ του τύπου sp2 – sp2.

ένα δεσμό σ τύπου sp2 – sp2 και ένα π δεσμό που προκύπτει με επικάλυψη pz – pz.

ένα δεσμό σ τύπου sp – s και ένα δεσμό π που προκύπτει με επικάλυψη pz – pz.

              

   14.

Για κύριο κβαντικό αριθμό n = 3, ο δευτερεύων ή αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός ℓ μπορεί να πάρει τις τιμές

 

ΕΣ.2005

0, 1, 2, 3.

0, 1, 2.

1, 2.

1, 2, 3.

              

   15.

Η ηλεκτρονιακή δομή που αναφέρεται στη θεμελιώδη κατάσταση του ατόμου του 5Β είναι η

 

   1s       2s         2p

 

 

ΕΣ.2005

  (↑↓)    (↑↓)    ( ↑ )(  )(  )

  (↑↓)    (↑↑)    ( ↑ )(  )(  )

  (↑↓)    (   )     (↑↓)( ↑ )(  )

  (↑↓)    ( ↑ )    ( ↑ )( ↑ )(  )

              

   16.

 Από τις παρακάτω υποστιβάδες τη χαμηλότερη ενέργεια έχει η υποστιβάδα

 

ΕΣ.ΕΠ.2005

3d

3p.

3s.

4s.

              

   17.

Στο μόριο της CH3CH2CH2CH=O υπάρχουν

 

ΕΣ.ΕΠ.2005

10 σ και 3 π δεσμοί.

9 σ και 4 π δεσμοί.

13 σ δεσμοί.

12 σ και 1 π δεσμοί.

              

   18.

«Είναι αδύνατο να υπάρχουν στο ίδιο άτομο δύο ηλεκτρόνια με ίδια τετράδα κβαντικών αριθμών (n, ℓ, m, ms)». Η αρχή αυτή διατυπώθηκε από τον

 

ΕΣ.2006

Planck.

Pauli.

De Broglie.

Hund.

              

   19.

Στο μόριο του CH3C≡CH υπάρχουν

 

ΕΣ.2006

2σ και 2π δεσμοί.

7σ και 1π δεσμοί.

5σ και 2π δεσμοί.

6σ και 2π δεσμοί.

              

   20.

Ο δευτερεύων κβαντικός αριθμός () καθορίζει

 

ΕΣ.2007

τον προσανατολισμό του ηλεκτρονιακού νέφους.

την ιδιοπεριστροφή του ηλεκτρονίου.

το σχήμα του ηλεκτρονιακού νέφους.

το μέγεθος του ηλεκτρονιακού νέφους.

              

   21.

Τα ατομικά τροχιακά 2s και 3s διαφέρουν

 

ΕΣ.2008

κατά το σχήμα.

κατά το μέγεθος.

κατά τον προσανατολισμό στον χώρο.

σε όλα τα παραπάνω.

              

   22.

Από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθμών (n, ℓ, m, ms) δεν είναι δυνατή η

 

ΕΣ.2009

(5,0,0,− ½).

(3,2,3,+ ½).

(2,1,0,+ ½).

(3,1, −1,  ½).

              

   23.

 Στο μόριο του CH2=CH–CH2Br υπάρχουν

 

ΕΣ.2009

9σ δεσμοί.

5σ και 4π δεσμοί.

7σ και 2π δεσμοί.

8σ και 1π δεσμοί.

              

   24.

Ένα ηλεκτρόνιο που ανήκει σε τροχιακό της 2p υποστιβάδας είναι δυνατόν να έχει την εξής τετράδα κβαντικών αριθμών (n, ℓ, m, ms)

 

ΕΣ.2010

(2,1,1, + ½).

(2,2,1, + ½).

(2,0,0, ½).

(3,1,1, + ½).

              

   25.

Δεσμός σ που προκύπτει με επικάλυψη sp2-sp2 υβριδικών τροχιακών υπάρχει στην ένωση

 

ΕΣ.2010

CH3–CH3.

CH2 =CH2.

CHCH

CH4.

              

   26.

Ποια από τις επόμενες δομές, στη θεμελιώδη κατάσταση, δεν είναι σωστή:

 

ΕΣ.2013

20Ca:  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2

15P:    1s2 2s2 2p6 3s1 3p4

12Mg: 1s2 2s2 2p6 3s2

17Cl:   1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

              

Σύνολο  σωστών επιλογών :

 

Σύνολο λανθασμένων επιλογών :