ΣΤΑΣΙΜΟ ΚΥΜΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Συγγραφή - παραγωγή σεναρίου (κώδικα javascript και html) Δουκατζής Βασίλης

6972 112 712, 6975 260 623 (W.U.)

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Μετά την επιλογή σας θα εμφανίζεται το κουμπί εξηγήσεις για κάθε απαντημένη ερώτηση.


   1.

Το μήκος κύματος δύο κυμάτων που συμβάλλουν και δημιουργούν στάσιμο κύμα είναι λ. Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών του στάσιμου κύματος θα είναι:

 

ΕΝ.2002

λ

λ/2

λ/4

  2.

Σ’ ένα στάσιμο κύμα όλα τα μόρια του ελαστικού μέσου στο οποίο δημιουργείται

 

ΕΝ.2006

έχουν ίδιες κατά μέτρο μέγιστες ταχύτητες
έχουν ίσα πλάτη ταλάντωσης.
διέρχονται ταυτόχρονα από τη θέση ισορροπίας.
έχουν την ίδια φάση.

              

   3.

Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν

 

ΕΝ2009

διαφορά φάσης π.

την ίδια φάση.

διαφορά φάσης που εξαρτάται από την απόστασή τους.

διαφορά φάσης π/2

              

   4.

Μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών στάσιμου κύματος τα σημεία του ελαστικού μέσου

 

ΕΝ2010

έχουν το ίδιο πλάτος ταλάντωσης.

έχουν την ίδια φάση.

έχουν την ίδια ταχύτητα ταλάντωσης.

είναι ακίνητα.

              

   5.

Το πλάτος της ταλάντωσης κάθε σημείου ελαστικού μέσου στο οποίο σχηματίζεται στάσιμο κύμα:

 

ΕΝ.ΕΠ.04

είναι το ίδιο για όλα τα σημεία του μέσου.

εξαρτάται από τη θέση του σημείου.

εξαρτάται από τη θέση και τη χρονική στιγμή.

εξαρτάται από τη χρονική στιγμή.

              

   6.

Στη χορδή μιας κιθάρας, της οποίας τα άκρα είναι σταθερά στερεωμένα, δημιουργείται στάσιμο κύμα. Το μήκος της χορδής είναι ίσο με L. Τέσσερα (4) συνολικά σημεία (μαζί με τα άκρα) παραμένουν συνεχώς ακίνητα. Αν λ είναι το μήκος κύματος των κυμάτων από τη συμβολή των οποίων προήλθε το στάσιμο κύμα, τότε:

 

ΕΝ.ΕΠ.09

L = 3λ

L = 2λ

L = 3λ/2

L = 2λ/3

              

   7.

Σε γραμμικό ελαστικό μέσο έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα. Μερικοί διαδοχικοί δεσμοί (Δ1, Δ2, Δ3) και μερικές διαδοχικές κοιλίες (Κ1, Κ2, Κ3) του στάσιμου κύματος φαίνονται στο σχήμα. Αν λ το μήκος κύματος των κυμάτων που δημιούργησαν το στάσιμο κύμα, τότε η απόσταση (Δ1Κ2) είναι

 

ΕΝ.ΕΠ.11

λ  

3λ/4

λ/2

3λ/2.

              

  8.

Στάσιμο κύμα δημιουργείται σε γραμμικό ελαστικό μέσο. Τότε για τα διάφορα σημεία του ελαστικού μέσου ισχύει ότι :

 

ΟΜ.2002

έχουν το ίδιο πλάτος ταλάντωσης

έχουν διαφορετική συχνότητα ταλάντωσης

το πλάτος ταλάντωσής τους εξαρτάται από τη θέση τους

γίνεται μεταφορά ενέργειας από το ένα σημείο στο άλλο.

              

   9.

Τα σημεία ενός γραμμικού ομογενούς ελαστικού μέσου στο οποίο έχει δημιουργηθεί στάσιμο εγκάρσιο κύμα και τα οποία βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών έχουν

 

ΟΜ.2006

διαφορετική περίοδο ταλάντωσης.

διαφορετική συχνότητα ταλάντωσης.

διαφορά φάσης π (rad).

ίδια φάση.

   10.

Στάσιμο κύμα δημιουργείται κατά μήκος ενός ελαστικού μέσου. Δύο υλικά σημεία Α και Β του ελαστικού μέσου, βρίσκονται δεξιά ενός δεσμού, σε αποστάσεις λ/8 και λ/4 αντίστοιχα. Η ενέργεια ταλάντωσης ΕΑ του σημείου Α θα είναι :

 

ΟΕΦΕ05

μηδέν

μεγαλύτερη της ενέργειας ταλάντωσης ΕΒ του σημείου Β

ίση με την ενέργεια ταλάντωσης ΕΒ του σημείου Β

μικρότερη της ενέργειας ταλάντωσης ΕΒ του σημείου Β

              

   11.

Σε ευθύγραμμο ελαστικό μέσο, που εκτείνεται στη διεύθυνση του άξονα x΄x, έχουμε διάδοση κυμάτων. Στο ελαστικό μέσο δημιουργείται στάσιμο κύμα, με το σημείο x = 0 του ελαστικού μέσου να είναι κοιλία. Ξεκινώντας από το σημείο x = 0 και κινούμενοι προς τα θετικά του άξονα x΄x, η διαφορά φάσης μεταξύ της δεύτερης και της τέταρτης κοιλίας που συναντάμε είναι:

 

ΟΕΦΕ10

π/2 rad

π rad

2π rad

0 rad

              

Σύνολο  σωστών επιλογών :

 

Σύνολο λανθασμένων επιλογών :