ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Συγγραφή - παραγωγή σεναρίου (κώδικα javascript και html) Δουκατζής Βασίλης

6972 112 712, 6975 260 623 (W.U.)

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Μετά την επιλογή σας θα εμφανίζεται το κουμπί εξηγήσεις για κάθε απαντημένη ερώτηση.


   1.

Μια ακτίνα φωτός προσπίπτει στην επίπεδη διαχωριστική επιφάνεια δύο μέσων. Όταν η διαθλώμενη ακτίνα κινείται παράλληλα προς τη διαχωριστική επιφάνεια, τότε η γωνία πρόσπτωσης ονομάζεται:

 

ΕΝ.2003

μέγιστη γωνία

ελάχιστη γωνία

μηδενική γωνία

κρίσιμη γωνία.

  2.

Μονοχρωματική ακτίνα φωτός προσπίπτει πλάγια στη διαχωριστική επιφάνεια δύο οπτικών μέσων 1 και 2. Οι δείκτες διάθλασης στα μέσα 1 και 2 είναι αντίστοιχα n1 και n2 με n1 > n2. Αν η μονοχρωματική ακτίνα ανακλάται ολικά

 

ΕΝ.2006

υπάρχει διαθλώμενη ακτίνα.
η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης.
η γωνία πρόσπτωσης είναι μικρότερη από την κρίσιμη γωνία ανάκλασης.
η ταχύτητα διάδοσής της μεταβάλλεται.

              

   3.

Καθώς μία μονοχρωματική ακτινοβολία περνά από τον αέρα στο γυαλί,

 

ΕΝ2007

η ταχύτητά της ελαττώνεται.

η συχνότητά της αυξάνεται.

το μήκος κύματός της παραμένει σταθερό.

το μήκος κύματός της αυξάνεται.

              

   4.

Μονοχρωματική ακτινοβολία προσπίπτει πλάγια στη διαχωριστική επιφάνεια γυαλιού και αέρα προερχόμενη από το γυαλί. Κατά ένα μέρος ανακλάται και κατά ένα μέρος διαθλάται. Τότε :

 

ΕΝ2011

η γωνία ανάκλασης είναι μεγαλύτερη από τη γωνία πρόσπτωσης.

το μήκος κύματος της ακτινοβολίας στον αέρα μειώνεται.

η γωνία διάθλασης είναι μεγαλύτερη από τη γωνία πρόσπτωσης.

η προσπίπτουσα, η διαθλώμενη και η ανακλώμενη ακτίνα δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.

              

   5.

 Το βάθος μιας πισίνας φαίνεται από παρατηρητή εκτός της πισίνας μικρότερο από το πραγματικό, λόγω του φαινομένου της:

 

ΕΝ.ΕΠ.03

ανάκλασης

διάθλασης

διάχυσης

ολικής εσωτερικής ανάκλασης.

              

   6.

Το παρατηρούμενο «σπάσιμο» μιας ράβδου της οποίας ένα τμήμα είναι βυθισμένο στο νερό οφείλεται στο φαινόμενο της:

 

ΕΝ.ΕΠ.04

ανάκλασης.

διάχυσης.

διάθλασης.

ολικής ανάκλασης.

              

   7.

Γυάλινο πρίσμα είναι βυθισμένο εξ ολοκλήρου σε υγρό. Μονοχρωματική ακτινοβολία διαδίδεται, όπως δείχνει το σχήμα. Αν το πρίσμα και το υγρό έχουν δείκτες διάθλασης n1 και n2 αντίστοιχα, τότε ισχύει:

ΕΝ.ΕΠ.05

n1 > n2

n2 > n1

n1 = n2

n2 = 2n1

              

  8.

Moνοχρωματική ακτίνα φωτός μεταβαίνει από διαφανές μέσο Α σε άλλο διαφανές μέσο Β. Αν η γωνία πρόσπτωσης είναι θa = 30o και η γωνία διάθλασης είναι θb = 45o, τότε η ταχύτητα διάδοσης της μονοχρωματικής ακτινοβολίας στο μέσο Β είναι                         

 

ΕΝ.ΕΠ.06

μικρότερη από αυτή στο μέσο Α.

ίση με αυτή στο μέσο Α.

μεγαλύτερη από αυτή στο μέσο Α.

εξαρτάται από τη συχνότητα της μονοχρωματικής ακτινοβολίας.

              

   9.

Τα φαινόμενα της ανάκλασης και της διάθλασης ...

 

ΕΣ.2004

περιορίζονται μόνο στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που ανιχνεύει ο ανθρώπινος οφθαλμός.

δεν αφορούν την υπέρυθρη και υπεριώδη ακτινοβολία.

περιορίζονται μόνο στα ραδιοκύματα.

είναι κοινά σε όλα τα είδη των κυμάτων, ηλεκτρομαγνητικά και μηχανικά.

   10.

Μονοχρωματική ακτινοβολία εισέρχεται στο μέσο 2 από το μέσο 1, όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν f1 και f2 είναι οι συχνότητες, λ1 και λ2 τα μήκη κύματος, υ1 και υ2 οι ταχύτητες και n1 και n2 οι δείκτες διάθλασης στα δύο μέσα αντίστοιχα, θα ισχύει ότι

 

 

ΕΣ.2005

f1 > f2.

n1 < n2.

υ1 > υ2.

λ1 < λ2

              

   11.

Ένα αντικείμενο βυθισμένο μέσα στο νερό, φαίνεται να βρίσκεται πιο κοντά στην επιφάνεια του νερού. Αυτό οφείλεται στο φαινόμενο της                  

 

ΕΣ2008

ανάκλασης.

διάθλασης.

διάχυσης.

συμβολής.

              

   12.

Το φαινόμενο της ανάκλασης παρατηρείται

 

ΕΣ2009

μόνο στα εγκάρσια κύματα.

μόνο στα διαμήκη κύματα.

μόνο στα φωτεινά κύματα.

σε όλα τα είδη των κυμάτων.

              

   13.

Μονοχρωματική δέσμη φωτός εισέρχεται (από το κενό) σε γυάλινη πλάκα με δείκτη διάθλασης 1,5 . Της δέσμης αυτής μέσα στο γυαλί

 

ΕΣ.ΕΠ.10

το μήκος κύματος θα αυξηθεί.

η συχνότητα θα αυξηθεί.

η συχνότητα θα μειωθεί.

το μήκος κύματος θα μειωθεί.

              

   14.

Μια φωτεινή ακτίνα, με μήκος κύματος λ0 στον αέρα, περνά από τον αέρα στο νερό. Αν c η ταχύτητα διάδοσης της ακτίνας στον αέρα και υ η ταχύτητα διάδοσης της ακτίνας στο νερό, το μήκος κύματος λ της φωτεινής ακτίνας στο νερό δίνεται από τη σχέση:

 

ΕΣ.ΕΠ.12

 

                                                               

 

 

                                                

              

   15.

Μια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μήκους κύματος λ0 και συχνότητας f0 στο κενό, εισέρχεται από το κενό σε ένα οπτικό μέσο. Αν λ είναι το μήκος κύματος και f είναι η συχνότητα της ακτινοβολίας στο οπτικό μέσο, τότε,

 

ΟΜ2007

λ < λ0

λ > λ0

f < f0

f > f0

              

   16.

 Από τις παρακάτω μονοχρωματικές ακτινοβολίες το μεγαλύτερο μήκος κύματος στο κενό έχει η

 

ΟΜ2009

ερυθρή.

κίτρινη.

πράσινη.

ιώδης.

              

   17.

Μια δέσμη μονοχρωματικής ακτινοβολίας προερχόμενη οπό ένα οπτικό υλικό Α, προσπίπτει στη λείο επίπεδη επιφάνεια ενός οπτικού υλικού Β. Το φαινόμενο της ολικής εσωτερικής ανάκλασης μπορεί να συμβεί αν:

 

ΟΕΦΕ03

η ακτινοβολία προσπίπτει κάθετα στη διαχωριστική επιφάνεια των δυο οπτικών υλικών

το οπτικό υλικό Β είναι πυκνότερο από το οπτικό υλικά Α.

η γωνία πρόσπτωσης της ακτινοβολίας στη διαχωριστική επιφάνια των δύο υλικών είναι μικρότερη της κρίσιμης γωνίας,

για τους δείκτες διάθλασης nΑ και nΒ των δύο οπτικών υλικών ισχύει nA > nB

              

   18.

 Μια μονοχρωματική ακτινοβολία, όταν διαδίδεται σε ένα μέσο με δείκτη διάθλασης 1,5 έχει μήκος κύματος 300 nm. Η ακτινοβολία αυτή είναι:

 

ΟΕΦΕ04

ορατή.

ακτίνες Χ.

υπεριώδης.

υπέρυθρη.

              

   19.

Όταν μια μονοχρωματική ακτινοβολία η οποία διαδίδεται στο κενό εισέρχεται σε ένα οπτικό μέσο, η ταχύτητα διάδοσής της μειώνεται κατά 20%. Η τιμή του δείκτη διάθλαση του οπτικού μέσου είναι:

 

ΟΕΦΕ05

1,5

1,25

0,80

1,75

              

   20.

Μία ακτίνα φωτός διαδίδεται μέσα σε ευθύγραμμη οπτική ίνα μεγάλου μήκους. Η ακτίνα προσπίπτει στα διαμήκη χώματα της οπτικής ίνας με γωνία φ, όπως φαίνεται στο σχήμα. Ο δείκτης διάθλασης της ίνας είναι . Μετά από διαδοχικές ολικές ανακλάσεις, η ακτίνα θα εξέλθει από το δεξιό άκρο της οπτικής ίνας, αν η γωνία φ είναι:

 

ΟΕΦΕ07

φ = 75°

φ = 60°

φ = 45°

φ = 30°

              

   21.

Ακτίνα μονοχρωματικού φωτός, που αρχικά κινείται στον αέρα, προσπίπτει υπό γωνία φ (0 < φ < ) στην ήρεμη επιφάνεια υγρού. Αν μειώσουμε τη γωνία πρόσπτωσης, τότε:

 

ΟΕΦΕ10

η συχνότητα f του μονοχρωματικού φωτός αυξάνεται.

ο δείκτης διάθλασης του υγρού μειώνεται.

η διεύθυνση της διαθλώμενης ακτίνας γίνεται παράλληλη στη διαχωριστική επιφάνεια.

η γωνία διάθλασης μειώνεται.

              

Σύνολο  σωστών επιλογών :

 

Σύνολο λανθασμένων επιλογών :