ANARŞİST KARA HAÇ NEDİR?Anarşist Kızıl Haç [Anarchist Red Cross], Çarlık Rusya'sında, polis tarafından yakalanan siyasi tutsaklara yardımı örgütlemek için, ve Kazak Ordusu'nun siyasi baskınlarına karşı kendini savunmayı örgütlemek için kuruldu. Rus iç savaşı sırasında, ülkede yardım çalışmaları yapan Kızıl Haç ile karıştırılmaması için isimlerini Kara Haç [Black Cross] olarak değiştirdiler. Bolşeviklerin iktidarı ele geçirmesinin ardından ABC bürolarını Berlin'e nakletti, ve İtalyan faşizminin ve diğerlerinin kurbanlarına olduğu gibi yeni rejimin tutsaklarına da yardım etmeye devam etti. Kara Blok, 1930'ların durgunluğu sırasında hizmetlerine yönelik inanılmaz talep ve finansal yardımlardaki düşüş nedeniyle dağıldı. Ancak 1960'ların sonlarında İngiltere'de tekrar ortaya çıktı; ilk önceleri, iç savaşın ardından aslında sona ermemiş olan ve diktatör Franco'nun polisiyle mücadele eden İspanyol direnişi tutsaklarına yardım etmek üzere faaliyet gösterdi. Bugün, dünyanın dört bir yanındaki bağlantılarıyla ve birçok ülkedeki diğer Kara Haç gruplarıyla genişlemiş ve pek çok alanda çalışmalarını sürdürmektedir.

ABC, Anarşist ve diğer sınıf savaşı tutsaklarına vurgu yaparak, tüm tutsakların kötü durumları üzerine dikkat çekmeye çalışır; ve, tutsaklarla kurulan bağlantı ve edinilen bilgiler sayesinde, dışarıda Anarşist bir direniş ve destek hareketini başlatır. Bizler, tutsaklar yararına veya yasal davalar ve diğer şeyler için mali kaynağa gereksinimi olan savunma komiteleri yararına para desteği topluyor, ve tutsak Anarşistler ile diğer tutsaklarla dayanışma gösterileri örgütlüyoruz.

Bizler, birçok Anarşist gibi, hapishanelerin (yönetici sınıfların faydaları dışında) hiçbir faydalı işleve hizmet etmediğine ve Devlet ile beraber ortadan kaldırılmaları gerektiğine inanıyoruz. Liberal hapishane reformcularından ve Uluslararası Af Örgütü [Amnesty International] gibi gruplardan iki temel şekilde ayrılmaktayız: birincisi, bizler, hem hapishane sisteminin hem de onu yaratan toplumun ortadan kaldırılmasına inanıyoruz, ve tüm inisiyatiflerimizi bunu aklımızda bulundurarak başlatıyoruz; ikincisi, devletsiz ve sınıfsız bir topluma ulaşmak için doğrudan direnişe inanıyoruz. Uluslararası Af Örgütü gibi gruplar sözde şiddet içeren eylemler yapmaktan suçlanan birisini desteklemekte tereddüt ederler; böylece de tahakküme karşı direnen ve kendini savunmak için eline silah alan, veya devrimci bir ayaklanma sırasında [buna katılan] birisinin desteklenecek değerde olmadığını ima ederler. Mesaj açıktır: direnmeyin. Bizim mesajımızın bunun tam tersidir, ve desteklemek için çalıştığımız şey budur. Bizlerin, liberalizm ve bireycilik veya yasalcılık karşısında devrimci Anarşizme bağlı olmamız, ortak [özelliğimizdir].

Hapishane çalışmasının dışında, ABC grupları pek çok şekilde bu tutukluların da dahil olduğu daha geniş bir direnişi örgütlemeye uğraşırlar. Eğer Devlet'in örgütlü baskısını etkin bir şekilde göğüsleyecek ve yenilgiden sakınacaksak, Anarşistlerin militan bir şekilde örgütlenmesi gerçek gereksinimini görüyoruz. Yine devrimci siyasete bağlılık gereklidir. Bizler, kendimizi devrimci mücadeleden soyutlayarak yalnızca hapishane reformu için çalışmaya [takılıp kalmayarak], Anarşist direniş hareketinin büyümesi ve gelişmesinin zorunlu bir parçası olarak --ABC gibi-- Anarşist savunma örgütleriinin kurulması gerektiğine inanıyoruz.

Anarşistler olarak bizler, kendi yaşamlarımızın kontrolünü yeniden kendi elimize almanın ve karşılıklı dayanışma ile işbirliğine dayanan bir toplum yaratmanın bir aracı olarak, işyerinde, okullarda, topluluk içinde ve sokaklarda doğrudan eylemenin ve kolektif örgütlenmenin geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz.
 

KURTULUŞ İÇİN ÇALIŞMAK

Bizler, yönetici sınıfları daimi kılmak dışında hapishanelerin hiçbir işlevinin olmadığına inanıyoruz. Bizler yine, özgür toplumun anti-sosyal suçlarla uğraşmanın alternatif, etkili yollarını bulması gerektiğine inanıyoruz. Ancak, anti-sosyal suçlarda bir azalmanın gerçekleşmesi, ekonomik, toplumsal ve siyasi sistemlerimizde önemli değişikliklerin buna eşlik etmesiyle olanaklı hale gelebilir (ve böylece hapishanelerin ortadan kaldırılması gerçekçi bir seçenek haline gelebilir). Bu koşullar, hem anti-sosyal suçun hem de hapishane sisteminin sebeplerinin altında yatan köklerdir. Bizim temel amacımız bu asli nitelikteki değişimleri gerçekleştirmektir. Bizler, ırk veya cinsiyete dayalı ayrımcılık ve tahakkümün olmadığı, sınıfsız, koperatif/sınıfsız bir toplum için uğraşıyoruz. Ancak toplum içerisinde bu değişiklikleri ortaya çıkarmak için gerekli olan otkökü [taban] hareketlerini inşa etmek yeterli değildir, bunları savunabilmemiz de gereklidir. ABC, hareketlerimiz adına eylemler yürütmek yüzünden yakalanan veya yargılanları savunur.
 

TUTSAK EYLEMCİLERE DESTEK

ABC, genelde tutsakların, ve özelde ise anarşist ve sınıf savaşı tutsaklarının mücadelelerini sahiplenmeyi, duyarmayı ve desteklemeyi amaçlar. Dayanışmamızı şekillendirmemiz her bireyin durumuna bağlıdır. Bazılarına mali ya da maddi destek göndeririz. Bazılarıyla posta yoluyla bağlantı içinde oluruz, ziyaret ederiz, siyasi yazın sağlarız, ve strateji ile taktikleri tartışırız. Tutsakların hareketin geri kalanından ayrı düşmemesi için elimizden gelen her şeyi yaparız. Bizler, tutsaklar yararına, yasal davalarla ilgilenen savunma komitelerinin yararına veya diğer gereksinimleri [karşılamak amacıyla] para yardımı toplarız; desteklediğimiz tutsaklarla dayanışmak amacıyla gösteriler veya kamuoyu kampanyaları düzenleriz. Bizler tutsakları direnişimizin aktif bir parçası olarak görürüz; ve süren mücadeleye tekrar bağlanan bir bağlantı işlevi görerek, onların geçmiş ve potansiyel desteklerini sürdürmelerine çabalarız. Gerek hapisteki gerekse dışarıdaki eylemciler arasında iletişimin artması, eylemleriniz yüzünden yargılansanız bile hareketin sizi terk etmeyeceği güvencesini sağlayarak diğer eylemcileri cesaretlendirir: kendi başımızın çaresine bakacağız. ABC sayesinde, direnişe yönelik örgütsel bir destek oluşturuyoruz.
 

DİRENİŞİ SAVUNMAK

Tutsakları destekleme çalışması dışında ABC, birçok şekilde bu tutukluların da dahil olduğu daha geniş bir direnişi örgütlemeye uğraşır. Eğer Devlet'in örgütlü baskısını etkin bir şekilde göğüsleyecek ve yenilgiden sakınacaksak, oldukça örgütlü olmamız gerektiğini görüyoruz. İktidara meydan okunduğunda, ister Güney Afrika'da, isterse işgal altındaki Filistin'de, Şili'de, İrlanda'da veya Kanada'da olsun, [iktidar] kendini sürdürmek için kaçınılmaz bir şekilde şiddet kullarak bastırmaya ve siyasi tutuklamalara başvurur.
 

UNUTMAYIN: BİZ BURADAYIZ

Çeşitli ABC grupları, hangi tutsakların destekleneceğine ve neler yapacağımıza, vakaları tek tek inceleyerek karar verir. Bu gruplar, siyasi/siyasallaşan tutsakların ve Savaş Tutsakları'nın vakalarına --bu bizim direnişi inşa etme bağlılığımıza denk düştüğü için-- öncelik verirler. Hapsedilmenin kendisi "siyasi" bir şey olmasına rağmen, bu gibi tutsaklar özellikle inançları ve eylemleri yüzünden tutulmaktadırlar. Uluslararası Af Örgütü'nün aksine bizler, direnişin hangi eylemlerinin kabul edilebilir hangilerinin edilemez olduğu yargısında bulunmayız: şiddet içermemesi desteğin bir koşulu değildir. Siyasi tutsakları destekleyen diğer örgütlerin aksine, hapishane deneyimiyle "siyasileşen" ve ardından hapishanede örgütleyici hale gelenleri de kapsarız. Çoğu "siyasileşen" tutsak artan tacizlere maruz kalmaktadır.
 

Çeviri: Anarşist Bakış


Kaynak: "What Is Anarchist Black Cross", ABC.
Anarşist Bakış Ana Sayfa --->
1