AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL

1.1.- Què són les ADF?

Les Agrupacions de Defensa Forestal són associacions formades per propietaris forestals, els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial i per voluntaris dels municipis implicats. I tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.

Les Agrupacions de Defensa Forestal es varen regular a partir de l'any 1986 com a conseqüència del programa "Foc Verd" elaborat pel Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Ara bé, el seu origen cal cercar-lo en els antics grups d'extinció d'incendis i auxili immediat que es varen començar a formar a principis dels anys 60 a Catalunya.

1.2.- Àmbit d'actuació d'una ADF

L'àmbit territorial d'una ADF podrà ser municipal o supramunicipal, segons les masses forestals que hi pertanyin i els seus límits.

Podran formar part d'una ADF:

1.3.- Objectius i finalitats de les ADF


Hosted by www.Geocities.ws

1