Achromat

Prag 1992

Prag / Прага / Praha 1992. Foto: Erik Jonsson

Straßenbahn / Трамвай / Tramvaj / Spårvagn, Prag / Прага / Praha 1992. Foto: Erik Jonsson

Straßenbahn / Трамвай / Tramvaj / Spårvagn, Prag / Прага / Praha 1992. Foto: Erik Jonsson

Straßenbahn / Трамвай / Tramvaj / Spårvagn, Prag / Прага / Praha 1992. Foto: Erik Jonsson

Brücke / Мост / Most / Bro, Prag / Прага / Praha 1992. Foto: Erik Jonsson

Prag / Прага / Praha 1992. Foto: Erik Jonsson

Prag / Прага / Praha 1992. Foto: Erik Jonsson

Prag / Прага / Praha 1992. Foto: Erik Jonsson

Prag / Прага / Praha 1992. Foto: Erik Jonsson

Prag / Прага / Praha 1992. Foto: Erik Jonsson

Prag / Прага / Praha 1992. Foto: Erik Jonsson

Oppåt / Наверх / Auf