อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง)
จังหวัดภูเก็ต
พื้นที่ทั้งหมด 56,250.00 ไร่ (90 ตร.กม.)
พื้นที่น้ำ 42,500.00 ไร่ (68 ตร.กม.)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 98 ตอนที่ 115 เมื่อ 13 กรกฎาคม 2524
 
 
 
 ในปี พ.ศ. 2523 นายเสน่ห์ วัฒนาธร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในขณะนั้น ได้ตระหนักถึง ความสำคัญและคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งจะส่งผลดีระยะยาวอย่าง มั่นคง ต่อระบบนิเวศน์และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต จึงได้ ให้กรมป่าไม้กำหนดพื้นที่บริเวณ หาดในยาง และบางส่วนของทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์บ้านสาคู 

กรมป่าไม้ จึงทำการสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่ซึ่งพบว่า ถึงแม้สภาพป่าไม้ตาม ธรรมชาติ ในบริเวณนี้จะไม่หลากหลายนัก แต่น่านน้ำทะเลบริเวณนี้มีปะการังน้ำตื้นขนาดใหญ่ 2 แนว 
และมีหาดทรายที่เงียบสงบ แสะอาด อันเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลมาเป็นเวลาเนิ่นนาน ด้วยจุดเด่นและความสำคัญทั้งสองประเด็นนี้นี่เอง กรมป่าไม้ จึงเสนอคณะกรรมการ อุทยาน แห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศให้พื้นที่บริเวณนี้ เป็นพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ในรูปแบบของอุทยานแห่งชาติ  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจานุเบกษา เล่น 89 ตอนที่ 115 ลงวันที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ. 2524 ให้พื้นที่ชายฝั่งและพื้นน้ำทะเลประมาณ 5 กิโลเมตรจากฝั่งทางทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บริเวณ ป่าสนทะเล ป่าเขารวก ป่าเขาเมือง หาดในยาง หาดในทอน ในท้องที่ ตำบลไม้ขาว ตำบลสาคู และตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 56,250 ไร่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยให้ชื่อตามที่ชาวภูเก็ตเรียก 
ขานว่า อุทยานแห่งชาติหาดในยาง 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ กรมป่าไม้ทำการผนวกพื้นที่ราชพัสดุบริเวณ ท่าฉัตรไชย อำเภอถลาง เพิ่มเติมหใขตอุทยานแห่งชาติหาดในยาง เพื่อน้อมเกล้าถวายเฉลิม พระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมรชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา  ในปี พ.ศ. 2535 จากนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เรียนราชเลขาธิการ ขอให้นำความกราบบังคมทูล เพื่อขอพระราชทานพระราชานุญาต ใช้ชื่ออุทยานแห่งชาติ ในยางใหม่ว่า " อุทยานแห่งชาติสิรินาถ " 

 
 
 เส้นรุ่งที่ 8-01 ถึง 8-12 องศาเหนือ 
เส้นแวงที่ 98-15 ถึง 98-18 องศาตะวันออก
 
 
 อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ประกอบด้วยผืนน้ำถึงประมาณ 76 %  และผืนดินเพียงประมาณ 24 % เท่านั้น พื้นที่ป่าธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถจึงมีทรัพยากรชีวภาพ บนบก ไม่หลากหลายนัก ดังจะเห็นได้ว่า ชนิดป่าในอุทยานแห่งชาติสิรินาถมีเพียง 3 ชนิดเท่านี้น คือ ป่าชายหาด ป่าชายเลน และป่าดงดิบ  (บริเวณเขาใสครูและเขาม่วง ) 
 •  ป่าชายหาด เป็นป่าโปร่งพบอยู่ทั่วไปตามแนวหาด มีเนื้อที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร ป่าชายหาดนี้นอ่กจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ เช่น กระแต นกกางเขนบ้าน นักเอี้ยงสาริกา นกแซงแซว นกเขาใหญ่ นกเขียวคราว นกปรอด นกขมิ้นท้ายทอยดำ และจั๊กจั่นทะเล ป่าชายหาดเป็นป้อมปราการป้องกันลมพายุ ในฤดูมรสุม เป็นที่ให้ร่มเงา หลแดด หลบฝน เพมื่อพักผ่อนบริเวณชายหาด เป็นโรงงานผลิตก๊าชอ๊อกซิเจน ให้ได้ หายใจ นั่นเอง พันธุ์ไม้หลักในป่าชายหาดที่พบโดยทั่วไป ประกอบด้วย สนทะเล โพทะเล หูกวาง จิกเล เสม็ด กระทิง ส้าน หว้า โสก มะนาวผี สนทราย ลำเจียก และผักบุ้งทะเล
 • ป่าชายเลน เป้นป่าไม้ไม่ผลัดใบ พบทั่วไปบริเวณคลองน้ำจือที่น้ำทะเลท่วมถึง เช่น ปากคลองท่านุ่น และคลองวอู่ตะเภา ป่าชายเลนผืนนี้มีอาณาเขตประมาณ 1 ตาราง กิโลเมตร นับว่าเป็นป่าชายเลนธรรมชาติผืนใหญ่ผืนสุดท้ายของจังหวัดภูเก็ตก็ว่าได้ ป่าผืนนี้นอกจากจะเป็นแหล่ง ที่อยู่อาศัย เพาะพันธุ์ หลบภัย และหากินของสัตว์ป่า และสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ลิงแสม นกนางนวลแกลบสีกุหลาย นกคอนั้นตีนไว่ นกกินเปี้ยว  นกชายเลนปากแอ่น นกปากแอ่นหางลาย นกอีก๊อยเล็ก นกกวัก นกอัญชันอกเทา นกออก เหนี่ยวแดงอีกา เหี้ย งูพังกา งูกะปะ ปลาเก๋า ปลากระบอกา ปลาดุกทะเล ปลาจวด ปลาตีน ปลาหัวตะกั่ว ปลาทับตะเภา ปลากด ปลาเข็ม กุ้ง หอย ปู และอื่น ๆ แล้วป่าชายเลนผืนนี้ ย่อมเป็นหลักประกันให้แก่ชาวภูเก็ตว่าพื้นที่ดินของจังหวัด ภูเก็ตจะมีการงอกเงยขึค้นในอนาคต นั้นเอง พันธุ์ใม้ที่พบในป่าชายเลนโดยทั่วไป ได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกาง ใบเล็ก โปรงขาว โปรงแดง ตะบูนขาว ตุบูนดำ แสม ฝาดดอกขาว ฝาดดกอแดง ถั่ว หงอนไก่ทะเล เถาพระเพาะปลา และเถาถอบแถบ
 
 
   จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติสิรินาถคือ ชายหาดที่มีความร่มรื่น ดัวยทิวสน ธรรมชาติและพรรณไม้ป่าชายหาดที่ร่มรื่น อุทยานแห่งชาติสิรินาถประกอบ ด้วยชายหาด ที่ สวยงาม และมีความยาวต่อเนื่องกันถึง 13 กิโลเมตร นอกจากชายหาดที่มีทรายขาวสะอาด ชายฝั่งทะเลยังประกอบไปด้วยแนวปะการัง  น้ำตื้นอันเป็นที่อยู่ของปลานานาชนิด โดยเฉพาะ บริเวณ หน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติในบริเวณ หาดในยาง ระยะเวลาที่เหมาะสม ที่จะไปเที่ยว ชมอุทยานแห่งชาติจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ เป็นช่วงฤดูที่มีเต่าขึ้นมา วางไข่ บริเวณชายหาดต่าง ๆ เช่น หาดในยาง หาดไม้ขาว หาดสาคู และหาดสนามบิน เป็นต้น 
  • หาดทรายแก้วและท่าฉัตรไชย อยู่บริเวณสะพานสารสิน และสะพานเทพกษัตรี ึ่งเชื่อมเกาะ ภูเก็ตและจังหวัดพังงา ที่บ้านแตรไชยมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ และสวยงามต่อจาก ผืนป่าโกงกางหาดทรายแก้ว ซึ่งทอดโค้งไปสู่หาดไม้ขาว เป็นหาดที่สวยและเงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อนรับประทานอาหารสำหรับการเล่นน้ำไม่เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากพื้นหาดลาดชัน
  • หาดไม้ขาว เป็นชายหาดที่ยาวที่สุดในจังหวัดภูเก็ต แนวหาดเริ่มจากหาดในยาง ผ่านสนามบิน เรื่อยไปจนจดหาดทรายแก้วมีทรายขาวติดต่อก้นตลอดเกือบเป็นเส้นตรง เป็นหาดที่มีจักจั่นทะเล ซึ่งเป็นแมลงตัวขนาดแมลงทับ เปลือกและขาลักษณะเหมือนกุ้ง โยเฉพาะไข่ของมันเหมือนไข่กุ้งมาก จักจั้นทะเลมีสี กลมกลืนกับสีของหาดทราย
  • หาดในทอน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปทางใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร ลักษณะเป็นเวิ้งอ่าวที่งามแปลกตา หาดทรายขาวทอดโค้งออกจากตัวเกาะ เป็นเกราะกำบังคลื่นลมได้อย่างดี นับเป็นมุนสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อน เล่นน้ำทะเล
 
 
   
 • ที่ทำการอุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) 89/1 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จ.ภูเก็ต 83140 โทร.076-327407, 076-327152
 • งานบริการบ้านพัก ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 5797048 โทรสาร 5797047
 
 
 
 •  การเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติสิรินาถเป็นไปด้วยความสะดวก สามารถเดินทางโดยรถยนต์ จากตัวเมืองภูเก็ต มาตามถนนเทพกษัตรี หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 ประมาณ 32 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายทางแยกเข้าสนามบินไปอีก 3 กิโลเมตร ก็ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ หรือถ้าหากเดินทางโดยเครื่องบิน จากสนามบินภูเก็ตแยกทางขวามือไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตรเท่านั้น ก็ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 
 • จากสี่แยกอำเภอถลาง ตรงขึ้นไปจนถึงทางแยกเข้าสนามบิน เลี้ยวซ้ายจนถึงสนามบิน ตามทางหลวงหมายเลข 402 แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4026 ไปอีกประมาณ 2 กม. ถึงที่ทำการฯ
 
จาก - ถึง
ระยะทาง/เวลา
ค่าโดยสารโดยประมาณ
เวลา
1.กทม.-ภูเก็ต / เครื่องบิน 980 กม. 45 นาที
2000 / คน
7.00-21.00
2. สถานีขนส่งภูเก็ต  ถึง 30 กม. / 30 นาที 
30 / คน 
06.00-20.00 
 ปากทางเข้าสนามบิน
3. ปากทาง-ที่ทำการฯ 2 กม. / 10 นาที
20 / คน 
06.00-20.00 
 
 
      
1. ที่พักนักท่องเที่ยวของกรมป่าไม้     
             
 
ประเภทที่พัก
ห้อง/หลัง
ความจุ คน/หลัง
เตียง
เครื่องนอน
ห้องน้ำ/สุขา
อื่นๆ
ค่าเช่า/วัน
บ้านพักนักท่องเที่ยว              
1. บ้านทิวสน
 1
 4
 2
 4
 1
 พัดลม
 400
2. บ้านสนทะเล
 1
 4
 2
 4
 1
 พัดลม
 400
3. บ้านพลับพลึง
 1
 4
 2
 4
 1
 พัดลม
 400
4. บ้านชบาไพร
 1
 4
 2
 4
 1
 พัดลม
 400
5. บ้านผกากรอง
 1
 4
 2
 4
 1
 พัดลม
 400
6. บ้านปะการัง
 3
 12
 6
 12
 4
 พัดลม
 800
 
 
 
 
 
 
 
บ้านพักรับรอง
 
 
 
 
 
 
 
 1. บ้านพุฒตาล 1
 1
 2
 1
 2
 1
 พัดลม
 
 2. บ้านพุฒตาล 2
 1
 2
 1
 2
 1
 พัดลม
 
 3. บ้านพุฒตาล 3
 1
 2
 1
 2
 1
 พัดลม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เต๊นท์พักแรม
 
 
 
 
 1
 
100/เต๊นท์/คืน 
               
2. ร้านอาหารสวัสดิการของอุทยานแห่งชาติ     <----- โทรจองในเวลาราชการ 076-327407
         
 ร้านอาหาร
อาหารเช้า
กลางวัน 
เย็น 
อาหารว่าง 
 สวัสดิการอุทยานฯ
ไม่มีรายละเอียด 
 
 
 
3. การให้บริการของเอกชนใกล้เคียง และอื่นๆ     
       
 ที่พัก
 ที่อยู่
จำนวนห้อง 
ราคา 
 1. คราวน์ ในยาง สวีทโฮเต็ล โทร 076-311516-8 กทม.02-3931202  3930576
58
3600-1500 
 2. เพริล์ วิลเลจ  โทร 076-666666  ตู้ ปณ 93 โทร.076-327006-9 
 160
3178 -
  กทม.02-2601022-6 โทรสาร 02-2601027
 
 17655
 
 
 
 ร้านอาหาร  3 ร้าน      
     
 ร้ายขายสินค้าเบ็ดเตล็ด   2 ร้าน    
       
 โทรศัพท์สาธารณะ 1 เครื่อง    
       
 โรงพยาบาล สถานีอนามัย ต.สาคู    
 
=======================
 รายการต่างๆ ที่ปรากฏนี้ สำรวจเมื่อ เมษายน 2541 อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
 กรุณาอย่า email มาถามรายละเอียด โปรดติดต่อหน่วยงานโดยตรง
=======================
 
ที่ตรงนี้  เว้นว่างไว้ สำหรับท่านที่เคยไปมาแล้ว หรือท่านที่มีความรู้  ได้มีส่วนร่วมชวนกัน เที่ยวทั่วไทย กรุณาเขียนมาบอกเราว่า การเดินทาง จะไปได้อย่างไร ขึ้นรถที่ไหน ราคาเท่าไหร่  ต้องเตรียมอะไรไปเป็นพิเศษบ้าง และมีข้อควรระวังอะไรบ้าง  และผมจะลง หมายเหตุให้ว่า เป็นท่านผู้ใดแนะนำมา ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
)
 
กดเพื่อปิดหน้าต่างนี้ แล้วกลับไปที่เมนู
Close This Window and back to Menu
Hosted by www.Geocities.ws

1