ตารางเรียน

 

1

2

3

4

5

6

7

8

08.00 – 09.00

09.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

14.00 – 15.00

15.00 – 16.00

จันทร์

T.หลักเศรษฐศาสตร์
อ.ชุติมา นุตยะสกุล                                                           734

 

 

 

 

 

อังคาร

L.การจัดการธุรกิจดิจิทัล
อ.สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์                                                                                  311

 

T.การจัดการทรัพยากรมนุษย์
อ.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี                                                        742

พุธ

L.เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อ.อมรรัศมี จิณรักษ์,อ.ภควรรณ คงจันตรี,
อ.จริยา แผลงนอก,รศ.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์                                                  735                                        

 

 

 

 

พฤหัสบดี

T.การจัดการตลาด
อ.อำนวย ปาอ้าย                                                               731

 

T.พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล
อ.กิจติวัฒน์ รัตนมณี                                                         731

 

ศุกร์

 

 

 

 

 

 

 

 

เสาร์

 

 

 

 

 

 

 

 

อาทิตย์

 

 

 

 

 

 

 

 

Home