วัน/เวลา

08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

การจัดการธุระกิจดิจิตอล 311

อาจาร์ยสิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์

การพัฒนาองค์การ 747

อาจาร์ยศิริรักษ์ บุญพร้อมรักษา

 
อาทิตย์

การภาษีอากรธุระกิจ 733

อาจาร์ยมาฆวัน กาบินพงษ์

 

ภาวะผู้นำ746

อาจาร์ยวงศ์วรี นพวงศ์ ณ อยุธยา

การจัดการระหว่างประเทศ 746

อาจาร์ยศิริรักษ์ บุญพร้อมรักษา