08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00
จันทร์

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

อ.ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์

311

 

การจัดการธุรกิจดิจิตอล

อ.สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์

311

อังคาร

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

อ.สุจรรยา ธิมาทาน

432

 

หลักเศรษฐศาสตร์

อ.นรภัทร สถานสถิตย์

หงษ์ทอง

   
พุธ
                 
พฤหัสบดี

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ 2

อ.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา

321

   

องค์การและการจัดการ

สินีนาถ เริ่มลาวรรณ

733

 
ศุกร์

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

อ.สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์

311

   

 

     
กลับหน้าหลัก ----------> Home Page <---------- กลับหน้าหลัก