ประวัตส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล                                        เมธี ลำเจียกเทศ

ที่อยู่                                                 38/1 หมู่2 ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทร                                            0638673610

วัน/เดือน/ปีเกิด                                    22/09/45

น้ำหนัก                                              57 กิโลกรัม ส่วนสูง 175 เซนติเมตร

สัญชาติ                                             ไทย เชือชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

บิดา                                                  นาย สัญญา ลำเจียกเทศ

มารดา                                               นาง นันน์ภัทร์ อาจกล้า

ประวัติการศึกษา                                   ประถมเคย ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียน พิพัฒศึกษา

มัธยมต้น                                            ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียน เบญจมราชรังสฎิสธ์ 4

มัธยมปลาย                                         ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียน วัดโสธร

มหาวิทยาลัย                                       ศึกษาอยู่ที่ ราชภัฏราชนครินทร์