ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล: นางสาวเนตรนภา อินพุ่ม

วัน/เดือน/ปีเกิด: 8 มกราคม 2532

อายุ: 32 ปี

สถานภาพ: สมรส

สถานที่ทำงาน: บริษัทฮีโน่มอเตอร์สเซลส์(ประเทศไทย)จำกัด

ที่อยู่ปัจจุบัน: หมู่บ้านอัฐภิญญา เลขที่ 21/29 ม.8 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

โทรศัพท์: 089-9621762

E-Mail: [email protected]

ปัจจุบัน: ศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ สาขาการตลาด

รหัสประจำตัว: 62023492001

หน้าหลัก