ตารางเรียนปีการศึกษา 3/2563

 

วัน
8.00 - 12.00 น.
12.00 - 15.00 น. 15.00 - 18.00 น.
เสาร์

 

การจัดการธุรกิจดิจิตอล

 

การภาษีอากรธุรกิจ

ภาวะผู้นำ

อาทิตย์

 

การภาษีอากรธุรกิจ

 

ภาวะผู้นำ

การจัดการธุรกิจดิจิตอล