author image
Hello! I'm

Akekawat

Sawatsom

Read bio >
about me profile picture
ประวัติส่วนตัว

About me

ชื่อ นาย เอกวัฒณ์ สวัสดิ์โสม Mr. Akekawat Sawasom ที่อยู่. 1 หมู่ 1 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

Profile

Srady Tablo Vocub Fav.Pi Fav.URL

See me

See me

รูปที่ชื่นชอบ

single book and cd

single book and cd
book image

single book and cd
book image

 

 

counter icon

ตารางเรียน

คำศัพท์เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต

1. Website

หมายถึง จานวนไฟล์หรือจานวนหน้าทั้งหมดของเว็บไซต์นั้นๆ

2. WebPages

หมายถึง หน้าในแต่ละหน้าหรือไฟล์แต่ละไฟล์ที่ประกอบกันขึ้นรวมๆ กันกลายเป็นเว็บไซต์

3. Homepage

หมายถึง หน้าแรกของเว็บเพจทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจะพบเมื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ หรืออาจจะกล่าวได้ว่าโฮมเพจเปรียบเสมือนสารบัญและคานาที่เจ้าของเว็บไซต์สร้างขึ้น นอกจากนี้โฮมเพจหนึ่งๆ อาจจะมีการเชื่อมกับเว็บเพจ อื่นๆ อีกจานวนมากได้

4. Web Browser

หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สาหรับเป็นประตูเปิดสู่โลก WWW หรือก็คือโปรแกรมที่ใช้เล่นอินเทอร์เน็ตหรือโปรแกรมค้นดูเว็บ โดยเว็บเบราว์เซอร์จะเข้าใจและทางานตามคาสั่งของภาษา HTML โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีหลายโปรแกรม เช่น Windows Internet Explorer (IE), Netscape Navigator, Mozilla Firefox, Opera, Chrome เป็นต้น

5. Webmaster

หมายถึง บุคคลที่ทาหน้าที่วางแผน ดูแล บริหาร และจัดการเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์นั้นๆ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้

6. ISP

ย่อมาจาก Internet Service Provider หมายถึง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หน้าที่หลักคือการให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยจะรวมไปถึงบริการ Webhosting ซึ่งหมายถึง บริการให้เช่าพื้นที่ Website และผู้ที่ทาหน้าที่ดูแล Webboard สาธารณะ โดยอาจรวมถึง Webmaster ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงกับข้อมูลที่ปรากฏบนเวบด้วย บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เช่น บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จากัด , บริษัท เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต จากัด, บริษัท อินโฟ แอคเซส จากัด, บริษัท สามารถ อินโฟเน็ต จากัด เป็นต้น

7. WWW

ย่อมาจาก World Wide Web เป็นเทคนิคในการนาเสนอข้อมูลในลักษณะสื่อประสม ที่เป็นข้อความ ภาพ และมัลติมิเดียเข้าไว้ด้วยกัน อยู่ในรูปเอกสารแบบ Hypertext ซึ่งภายในเอกสารจะมีจุดเชื่อมโยง (link) ไปยังเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เอกสารต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันเหมือนใยแมงมุม เป็นที่มาของคาว่า Web

8. HTTP

ย่อมาจาก HyperText Transfer Protocol เป็นโปรโตคอลสาหรับเปิดดูข้อมูลจาก www เรียกใช้งานได้โดยระบุ http:// และตามด้วย URL ในช่องกรอก Address ด้านบนของโปรแกรมเว็บบราวเซอร์

9. HTML

ย่อมาจาก Hypertext Markup Language คือ ภาษามาตรฐานที่ใช้ในการสร้าง เว็บเพจ เพื่อนาไปแสดงผลในโปรแกรม Web browser เอกสารเว็บเพจจะมีนามสกุลเป็น .htm หรือ .html - 166 - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

10. TCP/IP

ย่อมาจาก Transmission Control Protocol/Internet Protocol เป็นระบบโปรโตคอล การสื่อสารพื้นฐานของระบบอินเตอร์เน็ต สามารถใช้เป็น โปรโตคอลในการสื่อสารภายใน เครือข่ายส่วนบุคคล เรียกว่า intranet และ extranet ได้เมื่อมีการติดต่อโดยตรงกับ internet เครื่องคอมพิวเตอร์จะได้รับการคัดลอกโปรแกรม TCP/IP เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เพื่อทาให้ส่งข้อความขอรับสารสนเทศ

 

เว็บที่ชื่นชอบ

https://sea.banggood.com 

quotes svg

 

 

เว็บที่ชื่นชอบ

https://www.settrade.com

quotes svg