ประวัติส่วนตัว

นายฐกร ธาราอมรนนท์

รหัส62003405086

สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา