คำศัพท์

1. Website - จำนวนไฟล์หรือจำนวนหน้าทั้งหมดของเว็บไซต์นั้นๆ

2.WebPages - หน้าในแต่ละหน้าหรือไฟล์แต่ละไฟล์ที่ประกอบกันขึ้นรวมๆ กันกลายเป็นเว็บไซต์

3. Homepage - หน้าแรกของเว็บเพจทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจะพบเมื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ หรืออาจจะกล่าวได้ว่าโฮมเพจเปรียบเสมือนสารบัญและคำนำที่เจ้าของเว็บไซต์สร้างขึ้น นอกจากนี้โฮมเพจหนึ่งๆ อาจจะมีการเชื่อมกับเว็บเพจ อื่นๆ อีกจานวนมากได้

4. Web Browser - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับเป็นประตูเปิดสู่โลก WWW หรือก็คือโปรแกรมที่ใช้เล่นอินเทอร์เน็ตหรือโปรแกรมค้นดูเว็บ โดยเว็บเบราว์เซอร์จะเข้าใจและทางานตามคำสั่งของภาษา HTML โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีหลายโปรแกรม เช่น Windows Internet Explorer (IE), Netscape Navigator, Mozilla Firefox, Opera, Chrome เป็นต้น

5. Webmaster - บุคคลที่ทำหน้าที่วางแผน ดูแล บริหาร และจัดการเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์นั้นๆ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

6. ISP - Internet Service Provider หมายถึง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หน้าที่หลักคือการให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยจะรวมไปถึงบริการ Webhosting ซึ่งหมายถึง บริการให้เช่าพื้นที่ Website และผู้ที่ทำหน้าที่ดูแล Webboard สาธารณะ โดยอาจรวมถึง Webmaster ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงกับข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บด้วย บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

7. WWW - World Wide Web เป็นเทคนิคในการนำเสนอข้อมูลในลักษณะสื่อประสม ที่เป็นข้อความ ภาพ และมัลติมิเดียเข้าไว้ด้วยกัน อยู่ในรูปเอกสารแบบ Hypertext ซึ่งภายในเอกสารจะมีจุดเชื่อมโยง (link) ไปยังเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เอกสารต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันเหมือนใยแมงมุม เป็นที่มาของคาว่า Web

8. HTTP - HyperText Transfer Protocol เป็นโปรโตคอลสาหรับเปิดดูข้อมูลจาก www เรียกใช้งานได้โดยระบุ http:// และตามด้วย URL ในช่องกรอก Address ด้านบนของโปรแกรมเว็บบราวเซอร์

9. HTML - Hypertext Markup Language คือ ภาษามาตรฐานที่ใช้ในการสร้าง เว็บเพจ เพื่อนำไปแสดงผลในโปรแกรม Web browser เอกสารเว็บเพจจะมีนามสกุลเป็น .htm หรือ .html - 166 - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

10. TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol เป็นระบบโปรโตคอล การสื่อสารพื้นฐานของระบบอินเตอร์เน็ต สามารถใช้เป็น โปรโตคอลในการสื่อสารภายใน เครือข่ายส่วนบุคคล เรียกว่า intranet และ extranet ได้เมื่อมีการติดต่อโดยตรงกับ internet เครื่องคอมพิวเตอร์จะได้รับการคัดลอกโปรแกรม TCP/IP เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เพื่อทำให้ส่งข้อความขอรับสารสนเทศ